Home > > Matthew Ward - July 4, 2012

Matthew Ward - July 4, 2012

Arrestaties aanstaande; wereldleiders en ET’s onderhandelen, aanwezigen houden ook Illuminati in; gebieden met vooruitgang; Obama; alles dat op duisternis is gebaseerd zal stoppen aan het eind van het jaar; interim herstel aanpak; veranderingen nadat de planeet de vierde dichtheid binnengaat; reden voor de vertraging/of uitstel van de ET landingen; verantwoordelijkheden voor het zelf

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het is ons een vreugde om jullie te vertellen dat heel veel groot belang onderweg is. Alhoewel sommige informatie die gepubliceerd kon worden heel waarschijnlijk niet gebeurt – namelijk, dat een vrij groot aantal Illuminati met hoge rang op rij staan om te worden gearresteerd – de meeste tot stand gebrachte zaken van hoog niveau zijn eerst bekend aan de deelnemende partijen.

2. In diverse delen van de wereld zijn onderhandelingen gaande tussen vertegenwoordigers van beschavingen die de Aarde bijstaan met sommige van de voornaamste mensen in jullie regeringen, in het bankwezen, fabrikanten, de krijgsmacht, landbouw, mijnbouw, artsenij, educatie, religies, transport, entertainment – eigenlijk elk veld dat het leven in jullie wereld beïnvloedt. Dit spectrum ziende en het niveau van de aanwezigen, zullen jullie niet verrast zijn te weten dat enkelen in de rangen van Illuminati ook daarbij zijn.

3. De vertegenwoordigers “uit de ruimte” die bij deze vergaderingen komen zien er niet anders uit dan jullie, daarna shiften ze een tijdje in hun natuurlijke lichaam voordat ze weer terugkeren naar hun eerste verschijning. Zoals jullie je kunnen voorstellen heeft dit ‘shiften’(veranderen/verschuiven) – wat eigenlijk aanwezigheid betekent van deze individuen uit andere werelden! - diepe effecten op jullie onderhandelaars. Maar, de enige bedoeling van de extraterrestrials (buitenaardsen) is om intense resultaten te produceren – wijze besluiten door jullie mensen – en die nog tot stand komen.

4. Het bezoekende contingent heeft overredende presentaties gehouden die de ogen van jullie onderhandelaars openden voor de dwaasheid om door te gaan met hun diverse richtingen van wedloop, conflict, corruptie, verovering en bedrog. Sommige Illuminati die dit bijwonen springen hier vurig in mee; anderen zijn minder enthousiast, maar daar het overvloedig duidelijk is dat hun dag voorbij is, gaan ze samen met hun tegenhangers mee die heel bereidwillig het schip verlaten, zogezegd.

5. Kundige toespraken en redelijke gesprekken die leiden naar verbreed gewaarzijn en samenwerking hebben altijd de voorkeur boven meer krachtige maatregelen. Verder, de enige middelen waarmee lichtkrijgers vechten is met het licht zelf. Verlichting vergemakkelijkt soepel het overgaan van oude stelsels naar nieuwe en dat is inderdaad belangrijk; maar van groter belang is dat jullie leiders in al die gebieden de nieuwe koers uitzetten voor jullie wereld, en geen individuen uit andere beschavingen die dat doen.

6. Aanzienlijke progressie is er gemaakt in twee gebieden met de meest onmiddellijke impact – regerende lichamen en de wereld economie. Uit zakelijke rapporten in jullie mainstream media, lijkt dit niet zo te zijn, specifiek wat betreft de economie. Er is veel gepraat en weinig actie in de Verenigde Staten en in de landen die jullie de Eurozone noemen, van wie alle massale schulden iedere dag toenemen.

7. Wat dit beduidt voor de wereld, volgens jullie analisten, is onheilspellend. Omdat zij geen idee hebben dat de situatie van vandaag de essentiële prelude is naar de instelling van eerlijke en billijke stelsels, zijn hun conclusies gebaseerd op geschiedenis en met een academische kijk op hoe je met multinationale economische zaken omgaat. Zoals al het andere dat met deze grondslag is voorspeld, werken de economische analyses niet in dit gebied dat ongekend is in het universum.

8. Veel publiciteit wordt ook gegeven aan de vele onbekende zaken in diverse regeringen. De richting van Egypte’s nieuwe leider en hoe de helft van het land, die hem niet verkoos, zal reageren. Waar Iran’s nucleaire ontwikkeling naar toe zal voeren. Hoe de vijandschap van lang geleden tussen de Israëli’s en de Palestijnen zal worden opgelost. Wat gebeurt er in Pakistan. Hoe kunnen andere naties antwoorden op de burgeroorlog in Syrië. Hoe bedreigend kan Noord Korea worden. Welke plannen hebben Russische en Chinese leiders? Wat te doen aan de verarmde landen in Afrika en Latijns Amerika?

9. Omdat er een specifieke zaak op de voorgrond zit in zo veel hoofden van mensen over de wereld, zullen we daarover spreken. President Obama zal worden herkozen en dit is nu geen zaak meer van politiek dan dat het ooit was. Vaak hebben wij jullie verteld dat de meesters van de Gouden Periode verzocht hebben dat deze ziel uit een hoog ontwikkelde beschaving naar de planeet komt, speciaal om een van de meest strategische posities in te vullen in deze fase van Aarde’s ascentie uit de derde dichtheid en om de vierde in te gaan. En jullie allemaal stemden hiermee in toen je enthousiast je eigen rollen verkoos in dit leven.

10. We hebben ook gesproken over de formidabele oppositie tegen Obama’s ondernemingen om de enorm noodzakelijke hervormingen in zijn land te laten plaats vinden en om vrede in de wereld te verkrijgen. Wat we eerder niet onthulden is dat lichtkrijgers uit zijn thuisland kwamen om hem en zijn familie te beschermen om de band van duistere reptilianen, die ook van een andere planeet kwamen, en die de Illuminati inhuurden om de Obama’s te doden. Dit laat de omvang zien van de vrees van de duisteren dat deze president hun lange bewind zal beëindigen en ze hebben gelijk. Zeer spoedig hebben ze geen middelen meer om moordenaars te kopen, leden van het Congress of een veelvoud aan lobbyisten – ze zullen dan allemaal het licht in Obama zien en ze zullen zijn wijs leiderschap en zijn daden voor de eenheid van de wereld uitroepen.

11. Deze en andere nationale en internationale situaties van belang of van zorg kunnen zeer raak beschreven worden als ‘met variërende stappen gaan naar “het licht aan het eind van de tunnel”’. Daar de stuwkracht van energie van de wereldtransformatie niet kan worden verlangzaamd of kan worden omgeleid, zal stabiliteit opkomen uit alle huidige onrust. Ideologieën en filosofieën die vrees en verdeeldheid hebben vereeuwigd zijn aan het afnemen en de hoekstenen van dualiteit zullen allemaal ophouden als de planeet de lagere lagen van de vierde dichtheid zal binnentreden, rond het einde van dit jaar.

12. Dan, zal alles dat lage vibraties uitzendt, ophouden. Dit houdt regeerders van tirannieke regimes of culturen in die ontkennen dat vrouwen door God gegeven rechten en burgerrechten hebben; Satanisten; de beheersers van jullie ontwikkelde technologieën die deze gebruikt hebben voor vernietigende doelstellingen; hoofden van het Vaticaan; individuen die nog steeds informatie censureren of die productie bevelen van films die oorlog verheerlijken of aliens portretteren als monsterachtige binnendringers.

13. Hoe kunnen er bijna onvoorstelbare monumentale veranderingen van conditie en gedrag gebeuren, aan het eind van jullie jaar? Omdat dan alleen met licht gevulde personen op Aarde zullen wonen.

14. In de tussentijd, zal er verwarring en commotie zijn. Veel strepen worden door rekeningen gehaald en die mensen raken ondersteboven als veranderingen beginnen. Er zullen onderhandelingen zijn om strijd te beëindigen en het afscheid nemen van troepen, de terugkeer van vluchtelingen naar hun huis. Wetten, politiek, regelingen en praktijken die onrechtvaardig of schadelijk zijn zullen worden omvergeworpen, inclusief oneerlijke belasting maatstaven. Herverdeling van de weelde in jullie wereld zal eerst vergemakkelijken en dan de gewetenloze ongelijkheid tussen de weinigen en de massa’s beëindigen.

15.Andere grote veranderingen zullen oplopend komen nadat de planeet de vierde dichtheid is binnen gegaan. Leden van jullie universele familie zullen jullie helpen bij de inspanningen die technologieën nodig hebben, zoals de eliminatie van alle bronnen van vervuiling in jullie lucht, wateren en grond en andere milieu herstel processen maar ook met nieuwe vormen van elektriciteit en transport.

16. Jullie leiders, die allemaal spirituele en morele integriteit bezitten, zullen verdergaan om hervormingsmaatregelen toe te voegen of ze te vergroten, en Aarde zal doorgaan terug te keren naar haar oorspronkelijk paradijselijke zelf en naar een gematigd klimaat op de wereld.

17. Al die verschillen met het leven zoals jullie dat gekend hebben, zijn dramatisch inderdaad, maar het is jullie uitbreidend bewustzijn en spirituele helderheid die de meest verbijsterende persoonlijke veranderingen zullen laten gebeuren terwijl jullie opstijgen met de Aarde door de vierde dichtheid heen en naar de vijfde. Langs dat pad zullen jullie een volmaakte gezondheid verkrijgen en een hergroei van missende ledematen en organen. Niet alleen zullen jullie de effecten overstijgen die gewoon zijn bij veroudering maar zij die gevorderd in leeftijd zijn zullen jonger worden. Jullie zullen telepathisch communiceren met zielen ergens anders in het universum, astraal reizen en geliefde mensen bezoeken in het Nirvana. Door visualisatie zullen jullie leren om wat je ook maar wilt te manifesteren.

18. In het kort, jullie zullen de innerlijke krachten gebruiken die jullie altijd al hebben gehad als jullie geboorterecht, en jullie zullen je rechtmatige plaats innemen in jullie universele familie, van multidimensionale, eeuwige zielen.

19.Nu dan, in de korte tijd voordat Aarde uit de derde dichtheid gaat, zullen de overblijvende duistere mensen hun laatste snik pogingen doen om aan de overblijfselen van hun invloed en aan hun grote fortuinen vast te klampen. Schaamteloos liegen door recalcitrante politici zal nog een tijdje doorgaan en zo zullen ook de gepolariseerde visies zijn van mensen op wat hun persoonlijke belangen het beste dient. Aarde moet nog steeds wat negativiteit loslaten via geofysische gebeurtenissen. Deze situaties echter, zijn al zo lang ‘het gewone leven’ geweest dat de meeste mensen er aan gewend zijn dat te accepteren.

20. Wat wel aanzienlijke onrust zal veroorzaken zijn de schokkende waarheden die naar voren zullen komen en er zal schrik zijn over het hoge aantal doden als vele zielen de planeet zullen verlaten om een of andere reden.

21. Deze combinatie is meer dan genoeg voor de bevolking om emotioneel en mentaal mee om te gaan zonder er nog het mengsel van vreemde wezens er aan toe te voegen die opduiken vanuit ruimtetoestellen. Om deze reden is het dat de universele hoge raad besloot om de landingen uit te stellen en de buitenaardsen die al wonen tussen jullie in zullen hun ware identiteit ook uitstellen te onthullen. De voordelen van deze opschorting wegen ver op tegen de vrees die werd voorzien bij een premature introductie van ‘aliens’.

22. De raad, die bestaat uit de meest hoog geëvolueerde zielen van dit universum, had redelijkerwijs verwacht dat nu voldoende veranderingen zouden hebben plaats gehad zodat leden van onze universele familie verwelkomd zouden worden door de bevolking van de Aarde. Maar het bolwerk van het duister heeft het veel langer uitgehouden dan waar logisch op werd vooruit gelopen.

23. De zielen die waren overeen komen om de intens duistere rollen te aanvaarden die vele miljoenen de kans gaven om hun derde dichtheidskarma te voltooien, waarna zij zich bij de lichtkrachten zouden voegen, waren zelf hoog ontwikkelde zielen. Toen zij hun overeenkomst aangingen, was dat in de zekerheid dat hun spirituele standvastigheid weerstand zou bieden tegen de verlokking om de duistere wegen vast te houden. In plaats hiervan werden ze bekoord door het beheersen van de massa’s en om grote weelde te vergaren, ze spiraalden naar de dieptes van het duister en willens en wetens weigerden zij om hun overeenkomst eer aan te doen.

24. Hun machtige wereldnetwerk heeft het grootste deel van jullie bevolking in dualiteit en in een mentaliteit vastgehouden die geesten gesloten houdt. In geen geval zijn deze mensen ‘slecht’ – ze zitten gewoon vast in de beperkingen van de derde dichtheid. Hun laagste punt van denken dat gevormd is door de diverse methoden van mind controle inclusief de oriëntatie is dat als er ooit een beschaving echt bestaat en ooit naar de Aarde zou komen, dat het zou zijn om de bevolking van de planeet te vernietigen.

25. Zelfs sommige boodschappen die telepathisch zijn gechanneld of waarvan geclaimd wordt dat ze dat zijn, zeggen dat er een beschaving is die voorgeeft goedwillend te zijn maar feitelijk het plan heeft om jullie te veroveren en tot slaaf te maken. Andere boodschappen beweren dat ET’s jullie zullen evacueren voordat er een geweldige omkerende reiniging komt die de planeet zal verwoesten, en weer anderen rapporteren nog steeds dat die graad van verwoesting er zal zijn maar zonder jullie redding. Al dit soort claims zijn ontworpen om angst te scheppen en dit is allemaal zuivere nonsens.

26. Dat is waarom we vaak bij jullie hebben aangedrongen om onderscheidend te zijn over informatie uit alle bronnen. Vraag van binnen in je en vertrouw op je intuïtie om je te zeggen wat waar is en wat niet. Ontwikkel onderscheiding en leer om op de boodschappen van je ziel aan je bewustzijn te vertrouwen, niet alleen zal dat onnodige gevoelens van angst elimineren, maar het zijn stappen omhoog in je zielenontwikkeling.

27. De raad kent het collectieve bewustzijn van Aarde’s bewoners, dus weten zij dat de komst van buitenaardsen op dit moment de meeste mensen in paniek zou brengen. Niet alleen zou dat meer negativiteit creëren voor de Aarde om weer kwijt te raken, het zou ook de duistere mensen weer versterken – want ze drijven op angst energie.

28. Op dit kritieke moment wordt het verstandig geacht voor jullie en voor jullie broeders en zusters van de ruimte buiten, om elkaar te ontmoeten aan het eind van het jaar, als zij zich bij jullie kunnen voegen in volledige erkenning en jullie openlijk kunnen bijstaan zonder jammerlijke reacties als terugslag. Maar, die timing staat nog niet in steen geschreven – het zou eerder kunnen zijn. Er is een voortdurend gemonitoor van gebeurtenissen op Aarde en hoe effectief de licht intensiteit het collectieve bewustzijn doet omhoog gaan, en zo snel de mogelijkheid zich voordoet dat wijdverspreide angst niet langer meer bestaat, zal onze ruimte familie bij jullie komen.

29. In de tussentijd zullen ze doorgaan om technologie te gebruiken aan boord van hun toestellen om de giftige effecten van chemtrails en andere vervuiling te verminderen. Ze zullen doorgaan de effecten te slechten van aardbevingen en de kracht van grote stormen te verzachten zonder de hoeveelheid negativiteit die wordt vrijgelaten te doen afnemen. Ze zullen doorgaan wapens onklaar te maken, en de meest potente aspecten van het beheersen van het weer door Illuminati technologie, te blokkeren, en hun operaties in mammoet ondergrondse faciliteiten verwoesten. En ook kunnen zij met goddelijke toestemming bepaalde individuen verplaatsen die weigeren om het stuur over te geven van diverse activiteiten die tegen het goede ingaan van Aarde’s mensheid.

30. Terwijl je weet van deze grote sprongen voorwaarts en andere wonderbaarlijke levensveranderende ontwikkelingen die komen, kunnen jullie je blij, opgewonden, met zelfvertrouwen en gezond voorbereid om welke uitdagingen jullie ook kunnen tegen komen te overstijgen in de volgende paar maanden. En deze maanden zullen voorbij schijnen te vliegen – jullie gevoel dat tijd sneller en sneller voorbij gaat zal steeds toenemen terwijl de planeet verder gaat met opstijgen(ascenderen).

31. Als jullie onregelmatigheden beleven waarvan je weet dat het geen symptomen zijn van ziekte, dan zijn het waarschijnlijk effecten om je aan te passen aan de toenemende hoge energie niveaus waar de Aarde doorheen gaat maar ook jullie cellen die overgaan van hun basis van koolstof naar kristallijn. Spoedig zullen deze onregelmatigheden weg ebben.

32. Jullie zelf zijn jullie eerste verantwoordelijkheid. Dit is geen zelfzucht of egoïsme, noch is het gebrek aan liefde of zorg voor anderen. Het is zo dat alleen jullie besluiten kunnen nemen die in lijn zijn met je instinct en je intuïtie, de leiding van jullie ziel naar je bewustzijn die je duwtjes geeft naar wegen die je in je zielencontract verkoos om in dit leven te beleven. Dit kan verandering brengen in relaties, in je werk, in de plek waar je woont, in het lidmaatschap van je groep of in andere interesses en activiteiten.

33. Op een ander niveau kan het je bevrijden van triviale interesses en betekenisloos streven en het loslaten van de noodzaak om materiële bezittingen te verzamelen. Aarde’s Gouden Periode houdt geen interesses, gewoontes, houdingen of gedrag in die oppervlakkig zijn of op welke manier ook pijnlijk voor je zelf of voor anderen, zoals jaloezie, nijd, zelf-gecentreerdheid, kwaadaardigheid, bitterheid, wrokkigheid, klein geestigheid, roddel. Als je een van deze dingen in jezelf herkent, is het tijd om te veranderen. Het je richten op je leven in de wonderbaarlijke Periode die je snel nadert zal je in staat stellen om anderen en het leven met liefde te omhelzen.

34. Het doel van iedere ziel is om zich spiritueel en intellectueel te ontwikkelen. Overeenkomsten van voor de geboorte die ontworpen zijn voor zielen groei van alle individuen die hun leven willen delen, zijn met onvoorwaardelijke liefde gemaakt. Als je de karmische lessen beleeft die je verkoos, merk je dat het leven soepel verloopt. Als er zware rusteloosheid en verlangen naar andere omstandigheden omhoog komen, betekent dat het overeen gekomene in ervaring werd voltooid en dan is het tijd om verder te gaan naar andere contract selecties. In de vibraties van de lichtere energie lagen die de Aarde heeft bereikt, worden tevredenheid en onvoldaanheid vergroot – laat die gevoelens die je voelt je tot besluiten en daden leiden.

35. In het geval van extreme moeilijke situaties begrijpt het bewustzijn niet dat die omstandigheden er zijn om te leren en te groeien, maar de ziel weet dat het balans verkrijgt die het nodig heeft om te evolueren. Als een individu serieus afdwaalt van de voorzieningen van zijn contract – zeg maar, door buitensporige controle of wreedheid verder dan waar de ontvanger voor koos – dan groeit de lijdende ziel met sprongen, gaat vooruit en het bedrijvende individu devolueert dan. Altijd zal de goddelijke genade degenen die verkeerd zijn behandeld troosten en opheffen – dat is, voor wrede manieren kozen zij niet hun zielen contract – en de “overtreders” lopen karma op dat net zo moeilijk is om te verdragen.

36. Langs deze lijn van “overtreders” duurt het niet veel langer meer voordat jullie weten wie er werd gearresteerd voor misdaden tegen de mensheid en andere daden die het leven op Aarde nadelig heeft beïnvloed. Deze individuen gingen ver buiten het veld van hun zielen contracten. Sommigen zullen worden veroordeeld en anderen zullen sterven voordat het tot een zaak wordt, maar niemand zal ontsnappen aan zelf-oordeel. Door de stoffelijkheid die het leven in dit universum regeert, door het levensproces dat wordt herbekeken in het Nirvana, zullen ze exact dezelfde pijn en kwelling voelen zoals allen deden wier levens door hun duivelse daden werden beïnvloed. Dit zichzelf folterende straf proces is buiten jullie vermogen om je dat voor te stellen, en zo is ook de afgenomen capaciteit van die individuen in hun volgende incarnatie.

37. Wetend wat er voor hen ligt en begrijpend dat ze de zwakste schakels zijn in de eeuwig keten die onze zielen familie is, zal jullie gemakkelijker vergeving laten voelen. De hoge vibraties van vergeving, zoals alle goddelijke uitdrukkingen, zijn zielen groei in actie.

38. Lichtende zielen door het hele universum heen zenden liefde uit en juichen terwijl jullie verheugd in dit ritje naar huis reizen naar Aarde’s Gouden Periode.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[Berichtje van Suzy: Ik waardeer enorm de vele berichtjes van dank voor deze boodschapapen en jullie begrip dat mijn inbox zo buiten beheersing is dat ik de meeste emails niet kan beantwoorden.]


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Ze zijn o.a. te bestellen op Bol.com.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige boodschap | volgende boodschap >


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!