Home > > Blossom Goodchild - 23 maart 2015

Blossom Goodchild - 23 maart 2015

Blossom: Hallo mijn vrienden … staan we allemaal klaar voor een volgende opwindende episode?

Federatie van het Licht: Wij zijn natuurlijk EEN met jullie … zoals we dat zijn met ALLE dingen.

Blossom: Geweldig! Nu, enkele dingen … en ik ben niet zeker of we daar in willen duiken of niet… maar voor een penny of een pound, zoals ze zeggen. Kunnen we tot de kern komen van de Waarheid? Ik weet dat we daar eerder in groeven… enkele jaren geleden… en ik kwam toen totaal in verwarring en raakte verloren. Nu, ik zoveel meer verlicht ben …!!!! ???? ...kunnen we dat nog eens proberen?

Federatie van het Licht: We zijn altijd blij om te helpen bij het begrijpen, waar we maar kunnen. WE zijn ons bewust dat je je in verwarring VOELT betreffende het feit dat … als er iets is gebeurd … als je dat hebt gezien/gevoeld met je hart en ogen … dat je niet kunt ontkennen dat het een feit is/of de Waarheid is. Maar, jouw ding is dat een specifiek feit je onprettig kan laten VOELEN… maar je weet … als feit… dat het is gebeurd. Het is, zoals je zou zeggen… WAAR.

Blossom: Dat is zo. Maar, je zegt als iets je onprettig laat voelen… ga dan verder… omdat het niet JOUW WAARHEID is.

Federatie van het Licht: Ja, dat zeggen we… omdat het aan te raden is dat te doen. Dus laten we proberen om hier tussen in te differentiëren. Een feit is een feit… in de illusie, laten we daar aan denken… en we zeggen dat als een ‘verhaal’ niet resoneert met je… dan is het niet JOUW WAARHEID.

Blossom: Ja, toch resoneert oorlog niet met mij… daarom is het mijn waarheid niet… toch weet ik als feit dat die wel gebeurt… die is WAAR. Zie je wat ik zeg?

Federatie van het Licht: Inderdaad. En wat wij schetsen is …’oorlog’ bijvoorbeeld… ‘klinkt niet als Waar’…voor jou. Maar dat kan het wel zijn voor een ander.

Blossom: Toch gebeurt het echt wel… daarom is het waar?

Federatie van het Licht: Het is een feit. Het is ook een feit dat het een heel gecompliceerde zaak is.

In jullie wereld, Blossom … in je dagelijkse leven … concentreer jij je op oorlog?

Blossom: Nooit.

Federatie van het Licht: Daarom, in JULLIE WERELD… IN JOUW WAARHEID… resoneert het niet. Het komt niet eens in je gedachten. En als dat wel zou gebeuren… VOELT het niet GOED.

Iemands EIGEN WAARHEID is dat waardoor MEN ZICH GOED VOELT. Dit is WAAR.

Zoek ‘Waar’ op… in overeenstemming met feit of werkelijkheid.

Zoek op ‘Waarheid’ … de kwaliteit of de staat van waar zijn.

Blossom: OK… dit gaat een echte test voor me worden. Want ik vind dit verwarrend. Ik ga proberen mijn denken helder te maken en jullie er over laten spreken… wil je dat?

Federatie van het Licht: Op zekere hoogte… jij?

Blossom: In ben er voor een penny … voor een pound.

Klik hier voor de audio. (De transcriptie en vertaling staan hieronder. http://youtu.be/5fauO5eqbV4 Wow! Dat voelt zo warm en Goed. Dank jullie… volmaakte plek om te eindigen… IK HOUD VAN JULLIE!


Transcriptie. Transcript.

The Brightest of Greetings to Each One this fine day.

De Helderste Groeten aan IederEen op deze heerlijke dag.

We smile already, for we are aware of Blossom being a little concerned that she may not be able to intervene with questions that might come up as we are speaking.

We glimlachen al, want we zijn ons bewust dat Blossom wat bezorgd is dat ze er niet tussenin kan komen met vragen die omhoog komen, terwijl we spreken.

Let us see how our little experiment transpires this day … shall we not?

Laten we zien hoe ons klein experiment vandaag gebeurt… nietwaar?

So it is, that you have questions regarding Truth. What is True? What is not?

Dus is het zo, dat je vragen hebt betreffende de Waarheid. Wat is Waar? Wat niet?

One may FEEL differently about a FEELING of something … so therefore, One would say … ‘I FEEL this way about something’ and another may say ‘Well, I FEEL that way about it.’ For each … the FEELING they have is True To/For themself.

Men kan zich anders voelen over een GEVOEL over iets… dus daarom, Men zou zeggen… ‘IK VOEL me zo over iets’ en een ander kan zeggen ‘Nou IK VOEL er zo over.’ Voor ieder… is het GEVOEL dat zij hebben Waar voor hen.

Regarding a matter of a fact … a matter of fact … you may experience something with your own eyes that you do not FEEL comfortable about seeing. You are confusing that we say … ‘If it makes you FEEL uncomfortable, it is not True’ … This is not True! This is not so. We are saying … that if something makes you FEEL uncomfortable … then do not dwell within it … for it serves no purpose. It does not make you FEEL good.

Betreffende een zaak of een feit… een zaak of feit… kun je iets ervaren met je eigen ogen waarover je je niet prettig voelt om dat te zien. Je raakt in de war dat als we zeggen …’als het je onprettig laat VOELEN … is het niet Waar’… Dat is niet Waar! Dit is niet zo. Wij zeggen … dat als iets je onprettig laat VOELEN… ga er dan niet in wonen… want dat heeft geen doel/zin. Dat laat jou je niet goed VOELEN.

AND ONE IS HERE TO SERVE THE WHOLE BY FEELING GOOD.

EN MEN IS HIER OM HET GEHEEL TE DIENEN DOOR ZICH GOED TE VOELEN.

By living in One’s Truth … we simply mean … to follow that which your heart resonates upon/within. Therefore, you are living in your OWN TRUTH. That which FEELS good for you.

Door in Iemands Waarheid te leven… bedoelen we gewoon… om te volgen waarin/waarop je hart resoneert. Daarom leven jullie in je EIGEN WAARHEID. Dat wat goed voor je VOELT.

Blossom is now asking us … ‘If something is there, before your very eyes, which makes you FEEL uncomfortable … that does not mean it does not exist. Therefore, it is True.

Blossom vraagt ons nu…‘Als er iets is voor je eigen ogen, en wat jou je onprettig laat VOELEN… betekent dat niet dat het niet bestaat. Daarom is het Waar.

Yet, we are speaking of different matters.

Maar we spreken dan over andere zaken/dingen.

WHAT YOU ARE … WHO YOU ARE … IS LOVE. This we have established. This is TRUTH.

WAT JE BENT… WIE JE BENT … IS LIEFDE. Dit hebben we gegrondvest/gedaan. Dit is WAARHEID.

TRUTH connected In/As/Through/Of Love.

WAARHEID verbonden In/Als/Via/Van Liefde.

All that is LOVE resonates as TRUTH for you.

Alles dat LIEFDE is, resoneert als WAARHEID voor jullie.

All that is of a lower Vibration … of that same Love … does not FEEL True to One’s BEING. Do you see? One speaks of Being True to One’s self. So therefore, what would you consider the meaning of this? We would say … that Being True to One’s self is following One’s heart In/Of/Through/As Love … in ALL that FEELS of Love … to that individual soul.

Alles dat van een lagere Vibratie is … van die zelfde Liefde … VOELT niet Waar voor Iemands WEZEN. Zie je? Men spreekt van Waar Zijn voor Iemands zelf. Dus daarom, wat denk jij dan wat de betekenis hiervan is? Wij zeggen … Dat het Waar Zijn van Iemands zelf het volgen is van Iemands hart In/Van/Via/Als Liefde… en ALLES dat van Liefde VOELT… voor die individuele ziel.

The TRUE Being that you are is LOVE.

Het Ware Wezen dat je bent is LIEFDE.

Blossom is saying, as we began our conversation via the keyboard … ‘Yet, war is a fact. It is True'. We therefore state … that it is a fact that soldiers are removed from this planet. This is TRUE … and yet, what we are trying to explain … is that it does not have to be in YOUR TRUTH. THE TRUTH of YOUR BEING.

Blossom zegt toen we onze conversatie begonnen via het toetsenbord… ‘Toch is oorlog een feit. Het is Waar.’ Wij zeggen daarom… dat het een feit is dat soldaten van deze planeet worden weggehaald. Dit is WAAR… en toch proberen we uit te leggen …dat het niet in JULLIE WAARHEID hoeft te zijn. DE WAARHEID van JULLIE WEZEN.

If you concentrate … if you feed into that Vibration of war … it becomes more and more of YOUR TRUTH … for you are living within the Vibration of that particular war.

Als je je concentreert … als je die Vibratie van oorlog voedt … wordt die meer en meer JULLIE WAARHEID … want jullie wonen/leven in de Vibratie van die specifieke oorlog.

On the other hand, if you become aware of a beautiful rainbow in the sky … that is caused by the rainfall and the sunshine … that is also TRUE fact that a rainbow appears.

Aan de andere kant, als je je bewust wordt van een prachtige regenboog aan de hemel… die veroorzaakt wordt door de vallende regen en de zonneschijn… is dat ook een WAAR feit dat er een regenboog verschijnt.

If you concentrate upon it … it is YOUR TRUTH. You Vibrate within the Energy of that TRUTH … it becomes YOUR TRUTH.

Als je je daarop concentreert … is het JOUW WAARHEID. Jullie Vibreren in de Energie van die WAARHEID… dat wordt JULLIE WAARHEID.

Both are taking place … war and rainbows. What we are trying to assist you with … is which Truth do you choose to indulge yourself within?

Beiden vinden plaats … oorlogen en regenbogen. Waar wij jullie mee proberen te helpen … is met welke Waarheid jullie je willen koesteren.

For those who understand a little deeper … it is fact … it is TRUTH that, that which you concentrate your thoughts upon … becomes your reality … becomes YOUR TRUTH … because you have drawn it to you. Do you see where we are heading a little now?

Voor degenen die een beetje dieper willen begrijpen… is het een feit … is het WAARHEID dat waar je je gedachten op concentreert … jullie werkelijkheid wordt … JULLIE WAARHEID wordt… omdat je dat naar je toe hebt getrokken. Zie je nu waar we een beetje naar toe gaan?

It is up to you to … we would say if we were writing through Blossom … in inverted commas … it is up to you to ‘invent’ YOUR TRUTH. All One need do is concentrate One’s desires upon that which FEELS good. Each One of you KNOWS within your Being what you would like to do in order to FEEL Happy.

Het is aan jullie … We zeggen, zoals we aan Blossom schreven… met aanhalingstekens …het is aan jullie om JULLIE WAARHEID ‘uit te vinden’. Alles dat men moet doen is zich te concentreren op Iemands wensen over dat wat goed VOELT. Ieder van jullie WEET in zijn Wezen wat je graag zou willen doen om je Gelukkig te VOELEN.

We explained recently that if you go to a place in your mind and make it True for you … then you can FEEL Happy … as if it is actually fact. It is True for you.

We legden kortgeleden uit dat als je naar een plek in je geest gaat en die voor jou Waar maakt… dan kun je je Gelukkig VOELEN.... alsof dit een echt feit is. Het is Waar voor jou.

THE FEELING OF HAPPINESS CREATED BY YOU … IS TRUE FOR YOU.

HET GEVOEL VAN GELUK DAT DOOR JOU IS GECREËERD … IS WAAR VOOR JOU.

Should you desire to carry on concentrating upon that very thought in the happiness that it brings you … you Can/Shall/Will bring that reality from your THOUGHT with inside your Being … to a TRUTH outside of your Being … that can then be appreciated by the Being within. You have made it True. You have brought it into fruition. It is YOUR TRUTH. You resonated with the Vibration of it … therefore, bringing it into YOUR reality … into fact.

Zou je je door willen gaan je te concentreren op die gedachte door het geluk dat dit jou brengt … dan Kun/Zul/Zal je die werkelijkheid vanuit je GEDACHTE van binnen in je Wezen… naar een WAARHEID buiten je Wezen brengen … dan kan die worden gewaardeerd door het Wezen binnenin. Je hebt het dan Waar gemaakt. Je hebt die dan tot verwezenlijking gebracht. Het is JOUW WAARHEID. Jij resoneerde met de Vibratie ervan… en daarom breng je die in JOUW werkelijkheid… hebt die tot een feit gebracht.

This is how we are trying to explain the difference. That which another chooses to be fact … to be Truth in THEIR reality … depends upon which thought they choose to concentrate upon.

Zo proberen we het verschil uit te leggen. Dat wat een ander wilde dat een feit werd… om de Waarheid te worden in HUN werkelijkheid… hangt af van welke gedachte zij kozen om zich op te concentreren.

If you were at a crossroads and to the right was a sign pointing towards a place called ‘Happiness’ and to the left was a sign pointing towards ‘Misery’ … at that crossroads which would be the more Joyous path to take? Automatically you think that we would assume that everyone would take the path to Happiness. Yet, they do not.

Als jullie op een kruising stonden en rechts was een wegwijzer die gericht was op een plaats die ‘Geluk’ heette en links was een wegwijzer die naar ‘Ellende’ ging… op die kruising zou dan wat een meer Vreugdevoller pad zijn om te nemen? Automatisch denk je dat we zouden aannemen dat iedereen het pad naar Geluk zou nemen. Toch doen ze dat niet.

For inside some Beings … within THEIR TRUTH of where they are positioned in the vast journey of the Divine Plan … they may FEEL happier taking the miserable road.

Want binnenin sommige Wezens … in HUN WAARHEID van waar ze zitten op de grote reis van het Goddelijke Plan… kunnen zij zich misschien gelukkiger VOELEN om die ellendiger weg te kiezen.

It is not for you to judge what resonates with another. What works for One certainly does not always work for another. Therefore, we suggest to concentrate only upon that which works for you.

Het is niet aan jullie om te oordelen wat met een ander resoneert. Wat voor de Een zeker werkt, werkt niet altijd voor een ander. Daarom zeggen we je te concentreren op dat wat voor jou werkt.

Create your picture story in your mind. Create your theatrical play. Create the hero within you … that you choose to act out … and by animating this story through FEELING ... you enjoy your life.

Creëer je plaatje-verhaal in je denken. Creëer je theaterstuk. Creëer de held in jezelf… die jij wilt spelen… en door dit verhaal te bezielen door te VOELEN… geniet je van je leven.

Your life! You are not here to enjoy another‘s life, in a sence, for we FEEL some may take offence to that. Blossom again is questioning us … for she is reminding us that by One giving out Happiness into the very energetical field of your world … others who are not in that position can pick up on the enjoyment of another.

Jullie leven! Je bent niet hier om te genieten van een ander zijn leven, zeg maar, want we VOELEN dat sommigen dat ons kwalijk nemen. Blossom vraagt ons weer … want zij laat ons er aan denken dat door de Een Geluk te geven in een zeer energetisch veld van jullie wereld… anderen die niet in die positie zitten de vreugde van iemand anders kunnen oppikken.

We smile for she lets us not get away with a single thing … which we are most Happy about … for clarification for all.

We glimlachen want ze laat ons niet wegkomen met een dingetje… waar we zeer Gelukkig mee zijn … ter verklaring voor iedereen.

Yet, what we would reply to that is … that the Joy One ripples forth from the SOUL TRUTH SELF OF LOVE can penetrate into another’s SOUL TRUTH LOVE and assist it to enjoy itself. Do you see the difference? … And we are relieved she is agreeing.

Maar waar we op willen antwoorden is … dat de Vreugde die Iemand laat voort rimpelen uit de ZIELEN WAARHEID ZELF VAN LIEFDE kan penetreren in een ander zijn ZIELEN WAARHEID LIEFDE om te helpen zichzelf te vermaken. Zien jullie het verschil? … en we zijn opgelucht dat ze ermee instemt.

Dearest souls … we are In/Of so much Happiness and Joy of Love … that we … in this moment … can connect with you through sound Vibration. We ask that you open your heart space as you breathe in and exhale … and breath in again and exhale … in order to receive in fullness … the FEELING … the Vibration of Love that we so freely … and Joyously … and Lovingly offer … to you.

Liefste zielen… we zijn In/Van zoveel Geluk en Blijdschap van Liefde… dat we… op dit moment… ons met jullie kunnen verbinden via geluids Vibratie. We vragen dat jullie je hartsruimte openen terwijl je in en uitademt … en in en uit ademt … om de volheid te ontvangen… het GEVOEL … de Vibratie van Liefde die wij zo vrijelijk … en Blij en Liefdevol … aan jullie bieden.

We consider this new structure to be working very well indeed, from our point of view … from OUR TRUTH. That which we have thought about has now been able to manifest through Vibrational frequencies that match … in order for it to become fact. That which we once thought about … speaking through Blossom in this way … has now, through such Joyous concentration upon it … become TRUTH … In Love/As Love/Through Love/Of Love … We now retract our Energy. Thanking all.

We zien deze nieuwe structuur om mee te werken zeer goed, vanuit ons gezichtspunt… vanuit ONZE WAARHEID. Waar wij over hebben gedacht hebben heeft zich kunnen manifesteren via Vibrationele frequenties die passen … om dit een feit te laten worden. Dat waar we eens over gedacht hebben … sprekend door Blossom op deze wijze … is nu, via zulke Blije concentratie erop… WAARHEID geworden… In Liefde/als Liefde/ Via Liefde … Wij trekken nu onze Energie terug. En danken allen.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl