Home > > Matthew Ward - 28. dubna 2006

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 28. dubna 2006


2. ... Strach a očkování k zahájení nemoci jsou dvojího účelu. Ale ten čas už je pryč, kdy to mělo efekt temných. Lidé na Zemi se stali unaveni z děsících taktik. Záměrem SARS a ptačí chřipky byla smrt a nemoc v širokém měřítku. Protože vaše rodina ET použila svou technologii k výraznému snížení účinnosti virových kmenů, postihly pouze jedince s nejslabším imunitním systémem a technologie neutralizovala nejškodlivější složky v kontaminovaných vakcínách.

4. ... Přicházejí na světlo informace, že některé vakcíny způsobují stav podobný autismu. To podněcuje požadavky na zastavení povinného očkování. Je to další oblast, ve které vaše vesmírná rodina pracovala na snížení škodlivých účinků. Všechny nemoci, které kdy postihly obyvatele Země, byly vytvořeny temnotou, která se živí strachem a vytváří situace, které vyvolávají strach, což má za následek nemoc a smrt epidemického či pandemického rozsahu. Později se přidala chamtivost, očkování a léky na předpis vytvářejí nevyčerpatelný trh pro farmaceutické společnosti.

5. ... Při odmítání očkování doporučuji náboženské přesvědčení a klinické zprávy dostupné na internetu.

6. ... O této zprávě víme také a ujišťujeme vás - opět díky technologii vaší vesmírné rodiny - že se to nestane. Po mnoho let bylo odkloněno jakékoliv nebeské těleso, které by mohlo ohrozit Zemi pokračováním buď na své přirozené cestě, nebo úmyslným směrováním mimo planetu. Ačkoli zprávy o předvídaných nebo potenciálních globálních katastrofách, jako je tento druh kolize, by mohly být šířeny osobami, které si přejí pouze upozornit ostatní, tento druh informací vzniká v temně ovlivněných myslích, které způsobují strach.

Zpráva z 28. srpna 2003
Jak moc nás ovlivňuje vliv iluminátů a kdo přesně jsou?
10. ... Mají značný vliv, ale to neznamená, že bude trvat dlouho! Tato mocná skupina je houževnatá v boji za udržení kontroly nad vládami, ekonomikami, přírodními zdroji a všemi dušemi. Světlo je zaměřeno na uvolnění této kontroly, což je důvod, proč v oblasti potenciálu existuje tak velká aktivita a proč se odkrývají dříve skryté situace na Zemi.

11. ... Důkazem o ubývání kontroly iluminátů je stoupající odpor mainstreamových médií, která jsou vlastněna pouhou hrstkou iluminátů. Aby si média udržela jakousi důvěryhodnost, již nemůže zadržovat zprávy, které by před několika lety nespatřily světlo. Samozřejmě nejsou vysílány všechny pravdy, vše není hlášeno pravdivě, jen tolik, co stačí, aby „dokázaly“, že jsou spolehlivým zdrojem informací.

12. ... ilumináti si dali toto jméno, protože znamená „osvícený“, ale veřejně se o nich takhle nehovoří. Pracují v tajnosti, ale výsledky jejich úsilí jsou vidět na celém světě. Členové iluminátů vedou národní vlády a jejich regulační agentury, globální ekonomické agentury a bankovnictví, evropské hodnostáře, mezinárodní korporace, OSN, právní, policejní a soudní systémy, vzdělávací instituce, všechny formy médií, církevní hierarchii, zdravotnictví. Zkrátka, neexistuje žádná oblast vašeho světa, která není infiltrována a ovlivňována ilumináty.

13. ... Na Zemi jsou to lidé, jejichž chamtivost a kontrola překonala dohody na úrovni duší. Silné pozice měli sloužit k rovnováze jejich vlastních karmických prožitků a karmických prožitků mnoha dalších. V okamžiku, kdy byla kolektivní karma uspokojena, měla se intenzita chamtivosti a kontroly členů iluminátů rychle zvrátit ve spravedlivé sdílení zdrojů a moci.

14. ... Nejmocnější členové této skupiny s plným vědomím svých dohod na úrovni duší a důsledků jejich neplnění, odmítli dodržovat dohody. Tvrdé jádro má v úmyslu pokračovat ve shromažďování zdrojů planety a potlačování celých národů. Bylo jim řečeno, že se jim to nepodaří, ale jsou hluší a slepí ke všemu naléhání světla a ve svém záměru nevzat se ničeho používají všechny možné prostředky, aby udrželi nižší úrovně bojovat také. Z těch, kteří se obrátili ke světlu v souladu se svými smlouvami o duši, byli někteří zavražděni, nebo zabili jejich rodinné příslušníky jako varování pro ty, kteří jsou ve vlivných pozicích, kde je stále potřebují. Úspěšným nástrojem je úplatkářství, protože chamtivost je v srdcích všech iluminátů. Dalším běžným způsobem kontroly je vydírání zveřejněním trapných osobních informací.

15. ... Nad úrovní lidských iluminátů jsou nyní temné duše plazí civilizace, z nichž někteří jsou ztělesněni jako lidé a žijí na planetě. Pracují ve spojení se svými temnými plazími bratry mimo planetu. Jejich cílem je úplná nadvláda Země, pokud ne absolutní kontrolou, pak absolutní destrukcí. Světelné síly vesmíru, včetně plazů, jsou konfrontovány s temnotou jakékoli civilizace. To, co se děje na vaší planetě, je odrazem vesmírného konfliktu a bez ohledu na vesmírný pokrok bude vaše milovaná Země osvobozena od spárů temnoty, jak stoupá dál do vyšších vibrací, kde vládne láska.

16. ... Vidím, že jsem zapomněl zmínit několik oblastí moci iluminátů: oblasti zábavy, licencí, environmentálních a zpravodajských skupin, a královské rodiny, včetně těch na Středovýchodě. Moje nejzávažnější opomenutí je neidentifikace sionistů.

17. ... Když mluvím o kontrole nebo vlivu iluminátů, neznamená to, že se aktivně účastní všichni členové nebo všechny skupiny. V rámci iluminátů existují dvě frakce, které si navzájem konkurují o nadvládu. Mají společný úmysl vládnout světu a způsobovat utrpení skrze strach, občanské a mezinárodní války, náboženství založená na lžích a rozdělení, ochuzují národy tím, že ovládají jejich vlády a přírodní zdroje, zneužívají životní prostředí, nemoci, tyranské režimy, korporátní korupce, nekalé zákony a zdanění, ovlivňují vzdělávání, podporují nelegální drogový průmysl a legální užívání drog obyvatelstvem a dále.

18. ... Fanatická tvář muslimů je převážně mediálním obrazem. Principy tohoto náboženství nepředstavují nenávist ani zabíjení. Ve skutečnosti je základ jejich víry více v souladu s vesmírnou pravdou než západní dogma, ale skrze temný záměr nevidíte tento aspekt věřících. Srovnejte je s křesťany, kteří podporují akce americké vlády: zabít čtvrt milionu nebo více muslimských civilistů, uvěznit zajatce bez obvinění nebo právního zastoupení, mučení, zničení Iráku a částí jiných muslimských národů tak, aby se mohly stát „demokraciemi“ s vysokou radioaktivitou z použitých zbraní. Daleko více věřících je proti potratu, než proti zabíjení lidí, kteří nazývají svého boha Alláhem.

21. ... Toxicita ochuzeného uranu je větší, než může být zcela neutralizována mimozemskou technologií. Onemocnění a vrozené vady způsobené ozářením by však byly mnohem větší, kdyby ET nepoužili své technologie. Jakmile vaši vesmírní bratři a sestry budou moci pracovat na planetě otevřeně, veškeré znečištění, včetně radioaktivity, bude odstraněno.

22. ... Děti a dospělí, jejichž původní smlouvy vyžadují oslabení nemocí a relativně krátkou životnost, neuváděli nutně otravu z ozáření jako příčinu jejich zvoleného prožívání, ale slouží účelu těchto ustanovení smlouvy. Kojenci narození s těžkými tělesnými a duševními poruchami si volí toto velmi krátké ztělesnění k úplnému zažívání třetí hustoty, a pokud smlouvy jejich rodičů nezahrnují tento druh zármutku a utrpení, mohou je změnit tak, aby umožnily duším projít. Pokud se nerozhodnou, dochází k potratu, nebo narození mrtvého dítěte. Duše nejsou nijak odsuzovány.

23. ... Kojenci a rodiče, jejichž prožívání třetí hustoty je ukončeno účinky radioaktivity, na úrovni duše ví, že jejich další život bude ve čtvrté hustotě, nebo vyšší v případech vyvinutých duší, které přicházejí jako „dobrovolníci“. Mluvil jsem o tom v mé poslední zprávě. Všechny tyto duše, když vědomě trpí, postupují vpřed ve svém vývoji.

24. ... Proč každá duše potřebuje utrpět taková traumata, jako jsou tyto a genocida, hladovění, AIDS nebo utrpení z jakékoli příčiny, aby vyvážila jiné životní zkušenosti. Proč tato potřeba rovnováhy dávno neskončila? Země stále operuje v době, kdy vaše civilizace vymýšlela minulost, přítomnost a budoucnost. V kontinuu ti, o nichž víte, že trpí, současně způsobují nebo ignorují bolest jiných duší a také vzkvétají v hojném zdraví a radosti „minulých“ a „budoucích“ životů ve třetí a vyšší hustotě.

25. ... Existuje také planetární karma, o které ví každá duše na Zemi před narozením a rozhoduje se, zda hrát roli při jejím naplňování. Situace těch, kteří žijí v srdcervoucích okolnostech po celém světě, vyvolává soucit. Světlo v těchto pocitech a činech motivovaly a pomáhají zvednout Zemi ze třetí hustoty, kde se daří negativitě temnoty. Během přechodného období od tohoto okamžiku do světa lásky, míru a harmonie, kterou spoluvytváříte, přestanou všechny zármutky, tyranie a bolest, takže si prosím tento svět neustále představujte!

27. ... Jen se domnívám, že vaši mimozemští rodinní příslušníci, kteří žijí mezi vámi a konkrétně pomáhají s vzestupem Země, se budou chtít vrátit do posvátných říší svých domovů, pokud provedou přechod před fyzickým návratem domů. Následně, stejně jako každá jiná osvícená duše, se mohou rozhodnout reinkarnovat se ve světě, který je jim nejznámější, nebo se pohybovat dál, pokud je to v souladu s jejich evolučním tempem.

28. ... Rád bych dodal, že mnozí z vás žili v jiných světech, dokonce i v jiných galaxiích, mezi nebo před jakýmikoli životy na Zemi - přesněji, zažívají jinde v jiných inkarnacích, co si zvolila kumulativní duše. „Následující“ fyzický život každé duše navazuje na „poslední“, který určuje, kde duše podle vesmírného zákona upravujícího registraci automaticky čerpá energie a míru růstu v životě duše.

29. ... Příchozí energie ovlivňuje těla a emoce odlišně. Někteří se změně frekvence přizpůsobují déle. Existuje mnoho proměnných, které je třeba vzít v úvahu, jako tělesná chemie, dieta, spotřeba vody, věk, cvičení, účinky předchozích fyzických postižení, přítomnost parazitů, zvláštní slabiny orgánů, pracovní prostředí a postoje spolupracovníků, chemtrails, stres a v neposlední řadě přesvědčení každého člověka.

30. ... Jednoduché opatření, které může být velmi užitečné pro každého, je rytmické hluboké dýchání. Je možné, že vaše smlouva o duši vyžaduje tento druh prožívání, ale může to být jako zkouška zvládnutí, nebo výdrže. Požádejte svou duši o vysvětlení a vedení, odpověď přijde jako intuice.

31. ... Neexistuje způsob, jak o tom léčitele nebo pacienta uvědomit. Pokud je to podmínkou duševní smlouvy, energetické pole pacienta jednoduše zablokuje léčebné úsilí a oslabování bude pokračovat. Také to může být výsledek nedůvěry pacienta.

33. ... Vím, že cítíte, že zvířata jsou příbuzné duše. Existuje energie, která spojuje duše, které se hluboce starají o zvířata. Zvířata, která jsou chována jako hospodářská, mají druhově širokou shodu, že je to jejich smysl inkarnace a pamatují si to jako instinkt. Nesouhlasí ale s brutálními okolnostmi, ve kterých většina z nich žije a umírá, a právě tato temnota v charakteru lidstva vedla světelné duše, aby se staly vegetariány nebo vegany. Některé subjekty třetí hustoty se mohou přizpůsobit těmto dietám a některé z nich nemohou. Neobviňujte se z pojídání, ale pociťujte vděčnost zvířatům, která se poskytla. Vzhledem k tomu, že buněčné změny ve světelných bytostech činí těla méně hustými, většina z vás úspěšně upraví svou stravu, aby se vyloučila těžkost masa.

34. ... Jak Země pokračuje ve vyšších vibracích, lidé, kteří ji fyzicky doprovázejí, budou se všemi zvířaty zacházet s úctou a soucitem, které si tyto duše zaslouží. Harmonie na vašem obzoru zahrnuje telepatické spojení se zvířaty a rostlinami a Devickým královstvím, a vnímání nekonečné a věčné energie lásky Stvořitele, která je životní silou každé duše ve vesmíru.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |