Home > > Matthew Ward - 24. září 2012

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 24. září 20121.S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

3.Plán vzestupu musel být znovu a znovu revidován v souladu s převládajícími podmínkami na Zemi. Mluvili jsme v předchozích zprávách – zejména Hatonn tak učinil v poslední zprávě – o desetiletém zpoždění zahájení rozsáhlých opatření, která měla zbavit váš svět násilí, chamtivosti, korupce, podvodu, rozpolcenosti, strachu a nemocí, což vše produkuje nesmírné množství negativity.

4.Desetiletý odklad byl proto, že duše, které kdysi dávno souhlasily s tím, že budou hrát „temné“ role, aby poskytly masám příležitost dokončit karmu třetí hustoty, splnily tuto část, ale nesplnily další, že budou pak pracovat se světelnými silami na přípravě Země a lidstva pro Zlatý věk. Dnes by zde nebylo žádné násilí, zmatek, chudoba nebo dokonce bouřlivé počasí, pokud by tyto duše dodržely svůj závazek ukončit své temné aktivity a připojit se k pracovníkům světla. To se však nestalo. Místo toho tyto duše pokračovaly v pustošení planety a vytváření další negativity.

5.Proces, při němž staré systémy dávají průchod novým, mohl proběhnout před deseti lety s relativní jednoduchostí, protože tehdy měly nižší vibrace mnohem méně výrazné účinky na lidi a okolnosti. Současné mnohem vyšší vibrace však velice zintenzívňují vše založené na negativitě, protože energie dosahuje svého vrcholu. Nemůže tomu být jinak – tato energie se musí rychle vybít, protože se nemůže zarazit uprostřed proudu ani nemůže vstoupit s planetou do čtvrté dimenze.

6.Dalším účinkem zpoždění karma. Mnoho duší, které se inkarnovaly v posledních desítkách let, přišlo na Zemi kvůli neobvyklé životní šanci na dokončení karmických lekcí třetí hustoty. Vybraly si velmi drsné životy, aby mohly dosáhnout vyrovnání a mohly fyzicky doprovázet Zemi do Zlatého věku, nebo přejít do Nirvány ve vývojovém stavu čtvrté hustoty.

7. Dobrou zprávou je, že nic z toho ani o píď nezpomalilo rychlost Země, ani nevychýlilo její stabilní dráhu. Je zaměřena na cíl opustit třetí hustotu krátce před nebo po skončení letošního roku a nechat za sebou všechnu negativitu.

8. Tento neuvěřitelný výkon probíhá z velké části díky milionům „klidných očí v globální bouři“, jejichž světlo září oslnivě navzdory zmatkům kolem nich. Všechny světlé bytosti ve vesmíru vzdávají čest vám, kteří víte, že jste pracovníky Světla, i milionům, které jsou stále „nevědomé“, ale jejich „zbožný“ způsob života pomáhá Zemi stoupat. Vaše kolektivní vytrvalost ve světle, obětavosti, trpělivosti, odvaze a vytrvalosti jsou v tomto vesmíru nepřekonatelné!

9. Vzhledem k desetiletému zpoždění nebudou velké změny ani v prvotních stádiích, jak si původně představovali mistrovští plánovači.

10. „Vyčištění“ bude mít pozdější start. Nicméně, s vymaněním vašich vlastních technologií z kontroly iluminátů a za asistence ostatních civilizací a jejich technologií může úsilí začít na více frontách současně.

11. Prioritou je poskytnout podmínky k přežití pro obyvatele ve válkou zmítaných oblastech a uprchlických táborech a domorodým obyvatelům a kočovným kmenům v úzkých.

17. Jako první bude vytvářeno prvotní zázemí, zejména ubytování pro ty, kteří jsou bez domova ve vlastní zemí nebo vykořeněni v důsledku násilí ve své zemi, a budovy pro zdravotní péči a školy. Tak rychle, jak to bude možné, budou tyto provizorní stavby nahrazeny precizně zbudovanými.

18.Volná energie a obnovitelné zdroje energie postupně nahradí stávající závislost na ropě a zemním plynu. Další opatření budou následně realizována tak, aby pomáhala Zemi v jejím vlastním úsilí v obnově oblastí s nejzávažnějším poškozením životního prostředí tak, aby plodiny mohly být pěstovány v dostatku, lesy mohly být obnoveny a řeky mohly téci tak, jak Příroda zamýšlela.

19. Globální síť korupce, která tak dlouho umožňovala Temným kontrolovat národy, již mohla skončit a dlouho skryté pravdy by vyšly najevo postupně, aby lidstvo mělo čas snadněji přijmout novou realitu.

20. Jak se přibližujete ke kontinuu, kde již není dalších 10 let, opatření musí proběhnout s co největší rychlostí a efektivitou. Proto bude nevyhnutelný spěch, aby proběhly všechny podstatné změny, relativně krátce bude zmatek. Temné mysli a srdce již více na planetě nebudou a budou zde jen lidé milující, ochotní a spolupracující.

23. Účel toho, co běžně označujeme jako „odhalení“ nemá naprosto nic společného s jakýmkoliv politickým systémem. Účelem je ukázat to, co bylo vládami ignorováno nebo popřeno – ve vesmíru je mnoho vyspělých civilizací a některé z nich jsou mezi vámi.

25. Podle zákona Stvořitele, který řídí život v tomto vesmíru, nemají bytosti světla dovoleno zasahovat do svobodného rozhodnutí jiných osob. To zahrnuje i osobní rodinné příslušníky žijící na Zemi, kteří mají tendenci k rozhodnutím, kterými si způsobují těžké útrapy, které si nevybrali ve svých smlouvách.

26. Jedinou výjimkou ze zákona o respektování svobodné vůle je Stvořitelova vlastní vůle – svobodné rozhodnutí nesmí být použito k odstartování jaderné války. V souladu se svobodným rozhodnutím Země učiněným ihned po 11. září nemůže být úspěšná žádná velká teroristická snaha. V obou případech je Boží povinností zabránit těmto pokusům. Stvořitel dovolil několika civilizacím s preventivní technologií, aby zajistily tato opatření, a ony tak učinily ve více než tuctu příležitostí.

28. Ti, kteří obdrží světlo, otevřou svoji mysl a srdce a to vede k moudřejším rozhodnutím a laskavějšímu chování. Ale každý jedinec má svobodnou vůli rozhodnout se, zda to udělá nebo ne – není v působnosti světelných bytostí uplatňovat jiný vliv než posílat čistou láskyplnou podstatu Stvořitele.

30.Gaia, duše Země, touží, aby všechny její formy života žily a vzkvétaly v hojnosti, míru, lásce a harmonii na jejím planetárním těle. Nastávající fáze vstupu Země do Zlatého věku a manifestace Gaiini vize přesáhne všechny aspekty třetí hustoty, ať už jsou založeny na politickém, ideologickém, kulturním, společenském, ekonomickém nebo náboženském separatismu.

31. Sdílejte Gaiinu vizi, pokud chcete, aby vaše děti a vnoučata zdědily svobodný svět bez temnoty, aby vůdci na všech úrovních politiky od komunální po národní a mezinárodní spolupracovali na zdokonalení všech lidí, aby byla planeta obnovenou jako ráj pro všechny, kterým kdysi byla, aby láska, upřímnost, laskavost, štědrost a spravedlnost převládly v celém lidstvu, aby se respektovaly duše zvířat a život v harmonii s přírodou, sdílejte její vizi.

33.Ilumináti opravdu stojí za propuknutím násilí v zemích severní Afriky. Jejich celosvětová mocenská základna se rozpadla, ale jejich „black ops“ agenti stále provokují, rozdmychávají neklid a snaží se zarazit klín. Zveřejněním provokativního, iracionálního filmu agenti snadno manipulují s pobouřením mezi muslimy, zatímco většina muslimů vyjadřuje politování nad násilnými reakcemi. To je příklad toho, jak vysoké vibrace zintenzivňují charakter a chování – dobré je ještě lepší a špatné horší.

34. Nedávný objev části starověkého záznamu, který zmiňuje Ježíšovu manželku, není „náhoda“ - nic se neděje náhodou! Objev je první krok, který nabádá křesťany, aby byli vnímaví k pravdě o Ježíšově dlouhém životě s milovanou Máří Magdalenou a jejich dětmi.

36. Současné léčebné postupy a terapie se na konci tohoto roku nezmění náhle, ale prospěšné terapie a látky nyní zakázané se stanou znova dostupnými. To zahrnuje i marihuanu, kterou lidé budou používat s rozvahou. Ilumináti ve farmaceutických společnostech, které mají velký vliv na rozhodnutí Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA), Americké zdravotní asociace (AMA) a Centra pro kontrolu chorob a prevenci (CDC), prohlásili za ilegální vše, co by zasahovalo do jejich zisků, ale už do toho dále nebudou moci mluvit.

37. Nepřiměřené rozdíly mezi bohatými a chudými skončí, ale ne tím, že by se vzaly peníze lidem, kteří je vydělali a předaly se chudým. Neznáme podrobnosti přerozdělovacích procesů, ale můžeme vás ujistit, že to proběhne spravedlivě a peníze nebudou upřeny tomu, kdo si je vydělal poctivě. Záměrem je získat zpět nezměrné jmění, které bylo bezohledně a ilegálně nahromaděno, a použít tyto prostředky k povznesení života chudých lidí na celém světě. Toto přerozdělení je odděleno od nového měnového systému založeného na drahých kovech a přerozdělení světových přírodních zdrojů, které mají pod kontrolou Ilumináti.

38. Nevíme, jak dlouho bude trvat, než planeta přejde čtvrtou hustotu a vstoupí do páté – záleží na kolektivním vědomí obyvatel Země. Mějte prosím na paměti, že přechod planety z hluboké třetí hustoty a vstup do čtvrté v méně než 80 letech je v tomto vesmíru unikátní. Některé civilizace strávily tisíce let, než toho dosáhly. Také žádná jiná neobdržela tolik rozsáhlé, intenzívní a stálé pomoci jako Země.

39.Bylo by také nerealistické myslet si, že cesta přes čtvrtou hustotu a vstup do páté proběhne „mrknutím oka“. Jakmile bude planeta pevně ve čtvrté dimenzi a všechny hluboké změny po celém světě budou dokončeny, vysoce vyvinuté bytosti, které přišly pomoct s těmito úspěchy, se budou chtít vrátit domů. Po zbytek cesty do cílového místa v páté hustotě bude Země odkázána sama na sebe a tempo vzestupu bude závislé na kolektivním vědomí lidí, které nebude více zahrnovat tyto pokročilé bytosti.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |