Home > > Matthew Ward - 24. února 2008

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 24. února 2008


3. Matka Země po dlouhém utrpení vzkřísila vědomí a duchovní obnovu ve svých dětech a poskytla vše, co potřebují k tomu, aby se jim dařilo. Ale každý si musí vybrat svou vlastní cestu podle svého chápání. A i když jste svědky tohoto rozvíjejícího se procesu, nemůžete znát každý jeho aspekt ani to, jak každá duše nakonec odpoví.

4. Nezbývá mnoho času pro ty, kteří stále spí za závojem, aby se probudili z podmínek, které je udržovaly tak dlouho spící a nevědoucí o svém božství. Musí si být vědomě vědomi, aby mohli oddělit pšenici od plev v jejich životě, ve vašem světě a stát se duchovně připraveni doprovázet Zemi do vyšších úrovní energie. Není to Země, která rozhoduje o tom, které z jejích milovaných dětí se s ní vydá - chce aby šli všichni- a nelze se rozhodnout libovolně; je to prostá fyzika. Světlo zvýšeného vědomí a duchovní jasnosti - vědění, že veškerý život v tomto vesmíru je neoddělitelně spjat s Bohem a všemi ostatními dušemi, a podle toho žít - nese frekvenci, která umožňuje fyzické přežití v energetických rovinách, kam míří Země. Ti, kdo ignorují nutkání svých duší a místo toho si zvolí, že budou ignorovat tuto univerzální pravdu, nemají takové světlo; a bez něj zůstávají ve své nižší frekvenci, která brání přežití ve vyšších energetických rovinách. Jednou, až budou zpět v duchovním životě plánovat další inkarnaci se stejnými okolnostmi a další příležitostí vidět světlo, pochopí, že v tomto životě selhali.

5. Součástí „vidění světla“ je zdokonalení rozlišovací schopnosti a důvěryhodné intuice, poselství z vaší duše, kde leží pravda pro každého z vás.

6. Je na čase pohodlně komunikovat s vaší duší a dbát na její poselství, provádět změny, které vaše vnitřní vedení nutí a přestat myslet „ale co když…“ Čas být starostlivým, soucitným pozorovatelem a nikoli aktivní součástí traumat a dramat druhých. Je načase vyjmout triviální a neproduktivní záležitosti a vynořit se nad jakýmikoliv frustrujícími aspekty ve vašem životě. Čas zaměřit se pouze na pozitivní, takže můžete projevit, a cítit více radosti, méně starost. Čas zmařit pochybnosti o sobě, rozhořčení, kritizování ostatních, vinu, soustředění se na ego, otálení a lítost a naplnit tyto prostory bezpodmínečnou láskou k sobě a druhým, sebedůvěrou, odpuštěním sobě a druhým, pomoci všude tam, kde je potřeba a sledovat situaci ze všech perspektiv. Je na čase cítit se klidně, protože víte, že máte vrozenou moc zvládnout jakékoli výzvy, které nastanou mezi nyní a zlatým věkem, kde všechny životy plynou v souladu s přírodou.

28. srpna 2002

Zpráva od Boha
Myšlenka konce světa byla po staletí považována za nevyhnutelnou. Temné síly tento koncept vytvořily tak dávno, že současná historie Země nemá žádný záznam o jeho zasazení do systémů víry. Není to jeho původem ve starověku, je to jeho původ v temnotě, který ho doslova odsuzuje k zániku.

Projevit jakékoli datum destrukce, kterou by Země nemohla přežít, se neliší od projevu čehokoli jiného. Je to jen záležitost trvalého přesvědčení a záměru, který přináší události. To by byla ukázka projevení se schopnosti duše, která spoluvytváří s Bohem, a realizuje zákon Stvořitele, který existuje neoddělitelně od svobodné vůle.

Pracuje s jednou vědomě zaměřenou myslí nebo s miliardami, v druhém případě se objevuje pojem „hromadné vědomí“. Neochotně používám tento termín kvůli jeho aplikaci na „vzestup“, což je další termín, který je často nesprávně aplikován, jako by těla byla zvednuta z planety do nebes. Postup do světlejší hustoty vesmíru, který je otevřením srdcí a myslí světlu lásky, které umožňuje Nebe na Zemi, to je vzestup.

Žádám tedy, aby „masové vědomí“ bylo chápáno jako většina energetické interakce na Zemi, která se rozhodla zakotvit a udržet světlo na planetě, uvnitř ní i na jejím povrchu. Toto není totéž jako konkrétní číslo nebo definované procento duší, které vědomě sdílejí stejnou víru nebo zaměření. Toto je předpokladem jiné interpretace masového vědomí a není správným chápáním skutečné fyziky.

Nyní jsou zde dvě základní úvahy o této „nevyhnutelné myšlence na soudný den“. Za prvé, mohlo by se to stát POUZE, kdyby tento koncept obklopil svět a přetvořil více než polovinu síly mysli - ne polovinu duší, ale polovinu síly mysli - do rigidní formy víry, že Země je vlastně beznadějně odsouzena k zániku. Vezměte prosím na vědomí, že se to nestane, ale mohlo by se stát, a to nás přivádí k druhému ze dvou hlavních faktorů.

I kdyby tento stupeň odsouzení k soudnému dni byl shromážděn, „osud“ by mohl ovlivnit pouze energii ztělesněnou na planetě. Jediný fyzický život, který je ve vašem současném systému víry určen být jen krátkodobý. Identicky načasovaný konec věčného života každého z nich je skutečně směšný, když o tom přemýšlíte. Zcela snižuje stádium duchovního uvědomění a rozvoje inteligence a vývoje duší, nemluvě o plánech Boha a Stvořitele?

Takže „soudný den“ je pouze myšlenkou, pojmem, tématem diskuse, neexistující událostí, o které se hovořilo mimo původní kruh. Vytvořit tento strašidelný scénář by vyžadovalo sílu soustředěných myslí bez velkého odporu ve víře, v pocitech, v záměru energetického směru. A v tom spočívá zánik myšlenky na soudný den!

Je zde masivní nedůvěra, nesouhlas a odpor proti němu! Je zde obrovské množství světla pevně ukotveného na Zemi, které je v plném energetickém odporu vůči temnotě, v níž byl vyvinut koncept soudného dne; a masivní poznání na úrovni duše a objevující se vědomé vědomí, odkud tento omyl se soudným dnem přišel a proč!

Pocházel z temných sil, aby vytvořily strach. Dnes není žádná otázka větší důležitosti než jasné pochopení toho, jak temnota používá strach jako svou hlavní zbraň proti jednotlivcům, národům, celému světu. Strach z myšlenky, toho, co by mohlo být, je stejně tak zajatým stavem vědomí jako strach z toho, co považujete za skutečnost.

Když jsou informace o pouhém představovaném si hrůzostrašném stavu předávány jako upřednostňovaný závěr dobře mínícímu jednotlivci, mohou tak činit nezáměrně, ale strach, který je vytvořen, je však stejně zhoubný, jako by ho vyslovil samotný vrchol temnoty. To se děje.

Energie strachu tvoří bariéru mezi obávaným předmětem nebo okolnostmi a energií světla. Kvůli bariéře nemůže světlo v duších strachem naplněných lidí dosáhnout jejich vědomí, aby rozptýlilo moc těchto strachů nad jejich životy, a světlo, které jim posílají pracovníci světla, nemůže proniknout. Bariéra je jako skutečná stěna, která izoluje člověka se strachem. Pohltí ho a nenechává žádnou cestu ven. Tato energetická blokáda zesiluje sílu čehokoliv, čeho se kdo bojí, což jí umožňuje přitahovat více projevů, kterých se bát.

Strach je nakažlivý a přitahuje druhy energetických interakcí, které vynechají zdravý rozum, zdravý úsudek a moudré rozhodnutí. Strach je tak zákeřný, že dokáže přesvědčit člověka, že jediný způsob, jak uniknout, je hlouběji a hlouběji do tmy. Strach je předzvěstí takových akcí nebo charakteristik, které jsou považovány za předsudky, tyranii, chamtivost, krutost, agresivitu, podvod, faleš a nenávist. Dokonce i ta zdánlivě nesmyslná mučení nebo zabíjení nevinných lidí vznikají skrze psychiky, které byly pokrouceny a trápeny strachem.

Světlo, ve kterém láska a univerzální poznání a duchovní jasnost zůstávají, nemůže dát vědět, že nic není silnější než světlo, které je darem každé duši lásky a moci Boží.

Protože temné síly nemohou světlo vytvořit, ani zachytit a nemohou s ním koexistovat, mohou se jen snažit vytvořit strach a zachytit duše strachem. Zvětšená energie strachu se přitahuje k lidem jako myšlenková forma z univerzální polévky. Síla přírodních zákonů pak přináší do reality hrůzostrašné myšlenky projevené do formy prostřednictvím trvalé vědomé víry v jejich existenci. Pak je opravdu čas se bát toho, co strach sám vytvořil!

Zkaženost cyklu umožňuje držet lidi v zajetí temnotou. Nedovolí jim, aby „viděli světlo“, protože by odhalilo, že to, čeho se bojí, je jen víra v realitu naplněnou strachem. Vidění světla odhaluje strukturu lží a zoufalost opatření temných sil. Nyní se bojí o své vlastní pokračování a vytváří strach bez ohledu na průhlednost a aroganci svých tvrzení, aby si udrželi kontrolu nad svými temně nakloněnými pomocníky na Zemi. Duše těchto lidí budou převedeny na hustotní stanici, která je slučitelná s jejich energetickou registrací určenou životními svobodnými volbami.

Nevím, jestli příslib krásy a míru v novém světě Země přesvědčí tyto duše, aby pustily světlo do své prázdnoty. Modlíme se, aby si to přáli, ale nemůžeme ovlivnit směr svobodné vůle, který si zvolí. A nevím, jestli svou další příležitost následovat světlo zažijí v těle, nebo v duchu. Ani nevím, kam půjdou, protože v tomto jedinečném čase tyto temné duše sem nemohou přijít. Ve vesmíru jsou místa, kde život začíná ve velmi primitivní formě a postupuje nápravnými lekcemi světla. „V domě mého otce je mnoho domů“ znamená, že vesmír obsahuje mnoho druhů uspořádání, takže všechny stádia vývoje duší mohou být uspokojeny.

Dovolte mi, abych se na okamžik vrátil k procesu manifestace, k důsledkům úmyslu. Zaměřme se na lásku, mír, spravedlnost, slušnost a sdílení, návrat do ráje, kterým kdysi byla vaše planeta! Pokrok by byl mnohem rychlejší, kdyby vás bylo více. Přidejte své světlo.

Když boj skončí, dojde k návratu ke skutečnému Edenu, který kdysi existoval na Zemi. Bude existovat mír a harmonie a úcta mezi všemi životními formami, zvířaty a rostlinami a mezi nimi a v současnosti nepoznaným Devickým královstvím, jehož úsilí je tak důležité pro zachování Země. Mysleme na obnovení vědomí kosmické Jednoty a Kristova ducha v každé duši!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |