Home > > Matthew Ward - 14. ledna 2019

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 14. ledna 2019


S milujícími pozdravy ze všech duší na této stanici, tady je Matthew.

Začněme tím, že se budeme zabývat tím, jak následující situace ovlivňují pokrok světla: hnutí žluté vesty ve Francii, složitost Brexitu, politické převraty ve Venezuele, účinky hospodářského zpomalení Číny na globální ekonomiku, účinky odstávky vlády USA, válka v kyberprostoru, krize v Jemenu, pokračující terorismus po celém světě, popírání klimatických změn, záměry Ruska, jaderné programy v Íránu a Severní Koreji.

Tyto situace a všechny ostatní do určité míry svědčí o odporu vůči změnám, střetu s těmi, kteří na něm trvají, ale to v žádném případě nebrání vývoji světla. Proces tak monumentální, jako je transformace světa, nepostupuje lineárním způsobem, nýbrž se vyvíjí klikatě podle každodenní svobodné vůle miliard lidí.

Ilumináti, nyní běžně nazýváni Deep State, se zdráhají přijmout, že jejich úsilí o udržení vlivu ve vašem světě je naprosto marné. A aniž by věděli, že jedinečná síla světla odhaluje a vyhání temnotu, lidé reagují na vysoké vibrace světla tím, že trvají na spravedlnosti a rovnosti. To, co vidíte, je civilizace, která ukončuje věky dlouhé trauma, takže může nastat uzdravení.

Milovaní sestry a bratři, víme, že toužíte po tom, aby všichni lidé na Zemi žili v mírumilovném, harmonickém, přívětivém světě - přišli jste, abyste jim pomohli probudit se vědomě a duchovně, aby to dokázali! A i když víme, že se to děje s rychlostí jedinečnou v tomto vesmíru a vidíme krásný úžasný svět vzkvétající v kontinuu, chápeme vaši netrpělivost v lineárním čase.

Když jste se dobrovolně přihlásili na Zemi, věděli jste, že vaše cesta bude znamenat prožívání emocí a utrpení, jež jsou vlastní civilizaci třetí hustoty. Věděli jste také, že s božským nastavením na to při inkarnování zapomenete a nebudete si pamatovat, proč jste tam, kde jste. Proto byste měli následovat svou intuici, čerpat ze své duchovní síly a vytrvat s odhodláním a vynalézavostí, abyste překonali mnoho překážek, se kterými se setkáte - a děláte to vznešeně! Spolu s úctou k vaší vytrvalosti ve světle a vaší neocenitelnou službou lidem Země vás chceme ujistit, že důkazy o tom, co jste jim pomohli dosáhnout, jsou v blízkém horizontu.

Jak se vypořádat s potřebou ega v úkolu učit se sloužit ve světle a lásce.
Nejprve řekněme, že je ego špatně odsuzováno, pokud se omezíme na uspokojení egoismu nebo pompéznost. Je to více, než jen definice ve slovníku. Je to ta část psychiky, kterou si člověk vědomě uvědomuje. Ego může být považováno za stále se vyvíjející, protože se mění, jak přidáváte vědomé uvědomění prostřednictvím akademických a náboženských nauk, pozorování, myšlenky, rozšiřujete okruh známých, dodržujete rodičovské rady a rebelujete, vytváříte partnerská a společenská očekávání, prosazujete zájmy, zdokonalujete dovednosti a talenty, přijímáte náhodné moudra, rozvíjíte hodnoty a standardy chování, prospíváte v osobních vztazích a profesních cílech. Stručně řečeno, ego je složené ze všeho, co jste zažili od dětství až do současnosti.

Není nutné učit ego, jak sloužit ve světle a lásce nebo v jakékoli jiné funkci. Ego prostě je. Je to vaše představa o tom, kdo jste, přirozená součást vás, která funguje 24/7 přirozeně jako dýchání. Ego se skládá ze všech lidských vlastností a činností, které byly žity nebo pozorovány - je to jeho zásobovací sklad, abych tak řekl - a automaticky si vybere, co chce, když s ním budete komunikovat, nebo reagovat na okolnosti. Vše, co je k dispozici pro zásobování ega, vydává vibrace. Na vrcholu vysokých vibrací jsou „božské cesty“: laskavost, empatie, soucit, pokora, jemnost, ohleduplnost, vstřícnost, vděčnost, velkorysost, radost, poctivost, odpuštění, důvěryhodnost, loajalita, spolehlivost, naděje a vytrvalost v těžkých dobách. Dolní hranice zahrnuje apatii, nemorálnost a amorálnost, krutost, klam, zradu, fanatismus, aroganci, strach, hněv, chamtivost, žárlivost, závist, pesimismus, zášť, vinu, egoismus, sobectví a touhu po pomstě. Tato dualita ve třetí hustotě lidstva vychází z víry, že každý člověk je oddělen od všech ostatních a od Boha.

Volba rysů a akcí s vysokými vibracemi umožňuje jasnější vnímání sebe sama i druhých a jedná s dobrým úsudkem, zatímco volby v nízkých vibračních rozmezích vytvářejí bludné názory na sebe, chybné hodnocení druhých a spíše neuvážené, než odůvodněné chování. To, co považujete za povahu, charakter, nebo osobnosti, je to, co si ego nejčastěji vybírá ze svého spektra možných výběrů. V tomto vědomí doména duše, která čerpá z dispozic vybraných ve smlouvě duše, je společníkem a spojencem ega; ale jestliže svědomí je důsledně ignorováno, atrofuje a stane se nefunkční, proto opouští ego a ponechá ho samo sobě.

Dejme příklad ega „v akci“. Řekněme, že čtyři cizinci sedí v čekárně přeplněné restaurace. Jejich reakce jsou v souladu s tím, co automaticky přijde na mysl každého. Jeden myslí na lahodnou večeři, druhý na schůzku, která na něj čeká, třetí se zamýšlí nad místností a obdivuje jeho výzdobu, zatímco čtvrtý se zlobí, že musí čekat. Tyto čtyři různé vnímání sdílené situace pronikají do kolektivního vědomí Země. Zatímco čekají, každý člověk vnímá svůj vlastní obraz a představu o dalších třech. Existuje tedy dalších 16 vnímání ve skupině a ty, stejně jako všechny ostatní myšlenky a pocity, které je doprovázejí, jsou také nedílnou součástí kolektivního vědomí.

Pojďme trochu dál. Vnímáte věci jako pevné, ale nejsou. Všechno je energie, která kolísá v široce variabilních stupních frekvence. A to, co vidíte a vnímáte dalšími čtyřmi smysly je to, čemu věříte, že je realita. Přidejme do této perspektivy vaše zpochybnění toho, jak různé situace ovlivňují světlo. Ty, které jste zmínili, a všechny ostatní odrážejí nesčetné vnímání reality lidmi v daném okamžiku.

Umístění všech těchto prvků do kontextu dnešních událostí vyvolává dva hlavní a protichůdné vjemy: na jedné straně svět ovládaný několika málo lidmi, kteří se cítí oprávněni dělat to, co chtějí, a na druhé straně mírový a harmonický svět se spravedlností a hojností pro všechny. Stále se zvyšující síla energie druhého vnímání v kolektivním vědomí projevuje tento představovaný a požadovaný svět. A tím to nekončí. Energie tohoto vnímání proudí do vesmírného hmotného vědomí a pokračuje do kosmického vědomí. Vše, co se děje kdekoli, ovlivňuje všechno všude.

Značně jsme odbočili. Vraťme ego zpět na Zemi a mluvme o lidech, kteří slouží ve světle a lásce, nebo o lidech světla. Jednají podle přirozeného výběru ega, ve svých skladech si vybírají vlastnosti, které vyzařují nejvyšší vibrace. Je to stejné pro lidi, kteří žijí zbožně, ale neslyšeli termín pracovník světla, a proto se za ně nepovažují. Rozdíl mezi vámi, kteří víte, že jste pracovníky světla, a mnoha miliony lidí, kteří nevědí, že jsou, jsou vaše znalosti.

Víte, že jste multidimenzionální nesmrtelné duše, které jsou nerozlučně spojeni navzájem a s bohem. A že všechny duše jsou čistou podstatou Stvořitele. Máte znalosti o smlouvách a dohodách o duši před narozením, univerzálních zákonech a planetárních a osobních vzestupech. Víte, že v jiných civilizacích existuje nespočet duší, z nichž mnohé jsou duchovně vyvinuté, vědomě a technologicky vyspělé, a že někteří jsou vaši předci. A víte, že během této bezprecedentní éry změn v tomto vesmíru , láska- světlo, nejsilnější síla ve vesmíru, poráží zbytky temnoty na Zemi.

Raduj se, drahá rodina, když znáš tyto pravdy!

Jako bývalý člen zpravodajských sdělovacích prostředků nevěřím, že všichni členové sdělovacích prostředků jsou zkorumpovaní. Možná jejich šéfové a velmi profilované talenty. Ale většina novinářů, se kterými jsem pracoval v 80. a 90. letech, byli upřímní, pracovití lidé. Jsem si jistý, že je to dodnes pravda.
Ano, je. Většina novinářů z tisku, rozhlasu a televize neví, že informace ze zpravodajských agentur a jiných zdrojů, jsou to, čemu má uvěřit veřejnost podle temných kontrolorů.

Jen málo novinářů ví, že informace, které nazývají „falešné“ zprávy, jsou spíše pravdou. Například, když v oblasti Washingtonu, který slouží členům americké vlády a navštěvujícím hodnostářům, odhalili pedofilní kruh, aféru známou jako „Pizzagate“ rychle označili za falešné zprávy, a neochvějní reportéři zopakovali tuto nepravdu. Označení „konspirační teorie“ bylo navrženo tak, aby zakrývalo pravdu. Veřejnost byla naprogramována tak, aby odmítala takové zprávy, bez ohledu na mediální zprávu jako takovou.

Mnozí stále věří, že informace, ke kterým je připojeno některé z těchto označení, jsou lži nebo šílené nápady. Jiní si uvědomují, že problémy jsou takto zakrývány, díky úsilí novinářů po celém světě, kteří neúnavně odhalují všudypřítomnou korupci v rámci průmyslu, korporací, zdravotnictví, zábavy, sportu, vlád a finančních institucí.

Ctíme tyto muže a ženy, mezi jejichž smlouvy o duši patří nejen talent ke psaní, vytrvalost a odvaha, ale také potenciál možného profesionálního diskreditování, věznění či atentátu za jejich odhodlání odhalit a publikovat pravdu. Nemělo by být překvapující, že velké množství z nich jsou duše z jiných civilizací, které se dobrovolně inkarnovaly na Zemi, aby v této funkci sloužily.

Ačkoli historie svatého Valentýna byla zneužita a komercializace 14. února dosahuje hyperprostoru, kdo by neoslavoval lásku? Vesmírná oslava bude, až láska pronikne do každého srdce ve vašem světě!

Milovaná rodina, všechny světelné bytosti v tomto vesmíru podporují vaše poslání ve jménu Země s neměřitelnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |