Home > > Matthew Ward - 13. srpna 2010

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 13. srpna 2010S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

8. Všechny přírodní katastrofy jsou vytvářené člověkem. Stejně jako přirozené zemětřesení, ani zemětřesení vyvolané lidskou technologií nemůže mít jen izolovaný účinek - uvolnění energie spustí aktivitu v podobně zranitelných oblastech, a tam se vytvoří ještě větší zmatek. Totéž platí pro oblačnost a vítr. Matka Příroda však ví, jak udělat přestávku a uklidnit své země i moře, a umí znovu vytvořit rovnováhu, a šetří oblasti, které mají zůstat bezpečné. Ti, kteří manipulují počasí a vytvářejí geofyzikální katastrofy, se nestarají o ozdravné přestávky pro Zemi nebo o to, aby něco ušetřili zkázy, nezajímá je počet mrtvých ani utrpení.

12. Vzestup nemá naprosto nic společného s náboženskou "extází". Vzestup je proces Země, která opouští třetí hustotu a cestuje skrze čtvrtou do páté. Znamená to postupně světlejší energie, nejde o lezení po žebříku.

13. V lineárním čase začal proces vzestupu koncem 30. let minulého století, kdy krutosti páchané lidmi na sobě vzájemně dosáhly neuvěřitelné míry a téměř zničily světlo Země, které je životní silou pro její planetární tělo a pro těla jejích obyvatel.

14. Její výkřik o pomoc dorazil do vesmíru a Bůh ihned dovolil mnoha duchovně pokročilým civilizacím, aby pomohly předáváním svého světelného paprsku do těla Země. Tento masívní příliv světla z těchto různých zdrojů stabilizoval její oběžnou dráhu a umožnil jí uvolnit se z pout negativity, začít vzestupovat ven ze své třetí hustoty. Její duše má původ v páté úrovni a tam byla po celá tisíciletí. Poté její tělo spirálovitě klesalo dolů, protože bylo proléváno stále více lidské krve a prostředí stále více ničeno.

15. Vzestup je možný pro všechny, kteří absorbují světlo, a duše, které provázejí Zemi, tak budou činit ve svých fyzických tělech. Pokud tělo postrádá orgány nebo údy nebo má fyzické, emocionální a mentální choroby, na cestě vzestupu dojde k jejich vyléčení a nahrazení. Těla budou dokonalá a jejich mentální a emocionální zdraví bude perfektní. Ve čtvrté hustotě se těla starých lidí stanou mladistvými a budou žít mnohem déle, než je současná délka života. Život v páté hustotě může být desetkrát i více delší než nyní.

16. Vzestup je to zcela záležitostí vlastní volby a uvědomělosti duše. Světlo mění buněčnou strukturu třetí hustoty založenou na uhlíku na křišťálovou formu, která umožňuje tělům přežít ve vyšších frekvencích (vibracích) čtvrté hustoty a výše. Proto lidé, kteří si zvolí žití ve světle, mohou vzestoupit se Zemí, a ti, kteří lpí na svých temných cestách, nemohou. Po čase žití v duchu se tyto duše mohou inkarnovat do světa, který odpovídá energii jejich pozemského žití, a budou mít další příležitosti "spatřit světlo".

17. Ne všichni světlem naplnění lidé půjdou celou cestu do Zlatého věku - záleží to na jejich dohodě o délce života ve smlouvě jejich duše. Před narozením si mnozí z dnešní populace vybrali vstoupit do života v duchu ještě předtím, než Země dosáhne této éry. Jsou mezi nimi vysoce rozvinuté duše, jejichž světlo je jasné jako polední slunce. Ti, kteří přišli z vyšších civilizací, aby pomohli Zemi při jejím vzestupu speciálními způsoby, mohou rychle projít Nirvanou na své cestě do duchovního světa vyšší hustoty. Většinou ti, kteří sloužili své vlasti, se mohou inkarnovat v jiné civilizaci pro různé druhy zažívání k růstu. Ostatní zůstanou nějaký čas v Nirváně, která se stane duchovním světem Země a bude vzestupovat současně s planetou. Duše, které naplnily karmické lekce třetí hustoty, si mohou zvolit další pobyt na Zemi anebo připojit se k jiné civilizaci čtvrté hustoty.

18. Velký počet lidí, kteří žili v božských cestách, se rozhodne, že nevystoupí se Zemí. Byli udržováni v temnotě, klamali a ovládali národy, byli nejrozmanitějším prvkem života na Zemi, sklízeli bohatství pro hlavy církví. Ačkoli každý na Zemi na úrovni duše zná pravdu, je to volba smlouvy vědomě si na to vzpomenout. Mnozí zbožní lidé nebudou schopni nebo ochotni přijmout, že jejich hluboce zakořeněná víra je založena na falešných učeních. Tímto způsobem tyto osoby popírají světlo v pravdě, že jsou bohy a bohyně já, věčně neoddělitelné od Boha a všech ostatních duší v tomto vesmíru. Jejich příští smlouva před narozením bude opět zahrnovat ustanovení vědomě si uvědomit tuto pravdu během fyzického života, který bude ve světě třetí hustoty.

19. Bez ohledu na důvod, proč duše opustí tento život, bude fyzická smrt pocházet z jakékoli z mnoha příčin, které nyní existují. Nedojde k žádnému masivnímu odchodu temně nakloněných osob, protože množství světla v tělech se mění. Neexistuje žádný způsob, jak rozlišovat mezi světlem naplněnými jedinci, kteří opouštějí životy Země v souladu se smlouvami o duši, těmi, kteří se ji raději rozhodnou opustit, než přijmout pravdu o náboženstvích, a těmi, jimž chybí světlo k přežití ve vibrační úrovni vzestoupené Země.

20. Ve většině případů se mohou setkávat duše, které žijí ve fyzickém nebo duchovním světě různých hustot. Ti, kdo se vyvinuli do vyšší hustoty, mohou astrálně cestovat do nižší hustoty, která má dostatek světla k zajištění odchodu návštěvníků. Spojení není možné s dušemi, které jsou odeslány podle jejich celoživotní energie do světa první, nebo druhé hustoty, kde téměř neexistuje inteligence, vzpomínky a pocity. Není to trest, je to příležitost začít znovu jako čistý list osvobozený od negativity.

21. Nevinnost zvířat, kteří jednají z instinktu, nikdy ze zloby, automaticky kvalifikuje všechny, kromě několika druhů, k vzestupu se Zemí. Cestou se predátoři stanou vegetariány a všichni budou žít mírumilovně mezi sebou a lidstvem.

22. Počet zvířat se v příštích několika letech zmenší, protože instinktivně budou mít méně potomků. Většina druhů bude schopna přizpůsobit se změnám životního prostředí a klimatu, jakmile se Země vrátí k jejímu samému Edenu bez teplotních extrémů. Druhy žijící v polárních oblastech nepřežijí. Jejich duše půjdou do Nirvány a budou se dále rozvíjet a časem se inkarnují do světa, kde jsou podmínky vhodné pro jejich nová těla a životní účely.

23. Pro Zemi neexistuje žádný definitivní termín, kdy by se měla nacházet ve čtvrté hustotě. "Nebeské okno" nabízí určitý stupeň flexibility ve vašem kalendáři. Vzestup je proces, který trvá již sedm desetiletí, takže neočekávejte dramatické zahájení prvního dne Zlatého věku.

26. Nevzpomínáte si vědomě, že byste se v této chvíli na Zemi chtěli vtělit, a přestože se chtěli zúčastnit i mnozí, mnozí jiní, postrádali vrozené schopnosti, zkušenosti a odvahu, která vás kvalifikovala k tomu, abyste byli mezi vyvolenými. Málokdo může být ve významných vůdčích rolích, ale vy všichni jste vůdci jednoduše tím, že BUDETE zářící boží jiskra. Nepochybujte na chvíli o tom, že jste mocné duše, jejichž přínos ke světlu pomáhá zajistit jeho vítězství nad temnotou - v kontinuu jste již zvítězili!

28. Únik ropy byl zásadním zlomem ve prospěch země. Dominantní postavení ropných společností v oblasti výroby energie bylo drasticky sníženo, neboť poptávka po alternativních zdrojích prudce vzrostla.

33. Hatonn nás požádal, abychom vám dali jeho vzkaz: „Moje práce manažera komunikace mezi Zemí a všemi ostatními body ve vesmíru je dost obtížná. Prosím, nekomplikujte ji tím, že budete předávat falešné informace nebo předpovědi. Děkuji."

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |