Home > > Matthew Ward - 5. listopadu 2011

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 5. listopadu 2011S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew.

Vzedmutí energie, které bude pro Zemi tažnou silou vpřed na její cestě, ovlivní lidi různě. Ti, kteří jsou nevyrovnaní tím, že jsou ponořeni do nízkých vibrací, pocítí rozčilující fyzický a emocionální neklid. Pracovníci světla, včetně miliónů těch, kteří sami sebe mezi ně nepočítají, budou mít pocit povznesení, protože budou plynout ve zrychleném tempu vesmíru.

Ještě nějakou dobu budou ilumináti klást odpor veškerému falešným terorismem, podfuky na burze, uplácením a vyhrožováním politikům, omezeným pokračováním chemtrails, řízením počasí, a samozřejmě desinformacemi naplněnými strachem. Přestože světlo na planetě nepřetržitě sílí, pořád ještě pokračují díky strachu.

Mnozí lidé se bojí toho, co se právě děje, i toho, co je před nimi a tím nevědomky pomáhají iluminátům.

Klíčem k vzestupu se Zemí anebo jeho promeškání je pochopení kosmických principů, které řídí život v tomto vesmíru.

Svobodná vůle je právo si zvolit s neoddělitelnou schopností manifestace, což je schopnost udělat cokoliv, co si lze představit.

Vše začalo s prvním sebevyjádřením Stvořitele – „Velkým třeskem“, který vytvořil vesmírné království a archanděly. Z nekonečné lásky Stvořitele pro své první duše jim v určitém okamžiku udělil svobodnou vůli a schopnost spoluvytvářet. Mohli používat energie lásky a světla z podstaty Stvořitele, aby manifestovali, na cokoli pomyslí. Na počátku pracovali v dokonalé čistotě. Archandělé zamýšleli udělat další království andělských bytostí, a s užitím energie Stvořitele vytvořili duše, které tak jako oni sami byli pouze energií a vědomím světla a lásky.

Po neznámé době vytvořili archandělé bohy a bohyně, někteří z nich byli čistou energií jako jejich spolustvořitelé, a někteří měli potenciál formy. Tento potenciál umožňoval manifestaci materiálů s hmotou, nebo hustotou, která dovolila duším produkovat jakékoli formy, které si mohly představit, a tyto duše spoluvytvořily vesmíry, které tvoří kosmos. Stvořitel vybral bohy a bohyně jako vládce nad vesmíry, a jeden z těchto bohů, kterému mnozí z vás říkají Bůh, se stal vládcem tohoto vesmíru.

V průběhu těchto dlouhých věku spolutvoření byly veškeré manifestace, ať už z čisté energie (archandělové, andělé) – nebo ve formě (jiní bohové a bohyně a vesmíry) z podstaty čisté lásky-světla Stvořitele. A protože počátky všech duší jsou a věčně budou ve Stvořiteli, chtěl, aby všechny duše v kosmu měly stejné privilegium jako ty první, a tak rozhodl, že vybraní bohové a bohyně mají právo a odpovědnost stanovit zákony řídící jejich příslušné vesmíry, ale že jsou zavázáni respektovat Jeho kosmické zákony, mezi něž patří svobodná vůle.

Někdy během toho, když byly k dispozici materiály pro tvoření jak zvířat, tak lidí, se svobodná vůle vymkla z ruky – znáte to jako příběh o Luciferovi a jeho skupině padlých andělů. Ti začali kombinovat tyto dva druhy materiálů, aby vytvořili inteligentní pololidská a polozvířecí stvoření, jako kentaury, satyry, mořské panny a další, o nichž mluví vaše mytologie. Někteří byli určeni k tomu, aby dělali práce, které nemohli nebo nechtěli dělat lidé, jako například rychlé předávání vzkazů nebo práce pod vodou, a někteří byli prostě krvelační, jako draci. Protože tehdy nebylo naprogramováno DNA ke stárnutí, tato inteligentní stvoření žila v trápení po tisíce vašich kalendářních let.

Čím více se Lucifer a jeho následovníci bavili ve vytváření těchto životních forem, tím více se vzdalovali od světla. Když si někteří uvědomili, že zneužívají svého daru svobodné vůle, vrátili se k manifestování ve světle. Někteří pokračovali ve vytváření kreatur dle svých deprivovaných idejí, vytvářeli stále hustší a hustší energie a jejich světlo sláblo, až na jedinou jiskru spojení se Stvořitelem, která jim zůstala jako životní síla. Negativita vytvořená jejich myšlenkami a skutky a strádání oněch kreatur, které udělali, vytvořila masívíní mocné silové pole nazvané „temné síly“.

Z tohoto zdroje všechny duše kdekoli v tomto vesmíru, které mají sklon k chamtivosti, bezohlednosti, touhy po moci se staly loutkami této bídné temnoty. Nedávno se tento vědecký princip interakce, který je od Stvořitele, stal známým jako zákon přitažlivosti, neboli „stejné přitahuje stejné“. Energie temných myšlenek a tužeb duše přitahuje stejný druh energie v tomto rozsáhlém poli negativity a přináší ji do životů duší, do jejich světů a kolektivních vědomí jejich světů. Právě to se stalo na Zemi. Když byla osídlena, tato planeta, která byla kdysi známa po celém vesmíru jako ráj a jako jeden z oblíbených výtvorů Boha, byla pohlcena negativitou přinesenou těmito civilizacemi.

Pouze Stvořitel může opravovat své zákony a v případě svobodné vůle to učinil dvakrát. Ve starých dobách ty nejhustší a nejtemnější duše použily svou svobodnou vůli nejen k tomu, aby ovládly slabší duše, ale také usurpovaly svobodnou vůli těchto slabších duší. To vytvořilo takovou nerovnováhu mezi světlem a temnotou v celém kosmu, že Stvořitel, aby znovu nastolil rovnováhu důležitou pro udržení relativně stabilního pohybu všech těles, rozhodl, že nejtemnější duše musejí navrátit ovládaným duším jejich svobodnou vůli. Ony to učinily, ale tyto duše byly zbaveny používání svobodné vůle a byly manipulovány temnotou tak dlouho, dokud nezačaly přijímat nepřetržitě nabízené světlo.

Druhou výjimkou Stvořitele je to, že ve vesmírném prostoru nesmějí již nikdy být použity jaderné zbraně. Znamenají velkou devastaci pro duše, které nejsou v těle. Vládce vesmíru má právo tomu zabránit. Proto s Božím svolení naše vesmírná rodina v blízkosti Země zabránila od 11. září 2001 asi tuctu pokusů iluminátů o nukleární terorismus.

Ve všech ostatních případech zmatku, devastace, smrti a utrpení, není dovoleno vládcům vesmíru zasahovat. Takže, i když se může zdát, že Bůh dovolil, aby svobodná vůle temných převážila nad svobodnou vůlí světlých duší, není tomu tak! Chtěl by, aby život na Zemi byl v lásce a míru, ale nemůže zastavit ty, kteří jsou zaměřeni na práci proti takovému světu. A protože každá duše v tomto vesmíru je Jeho součástí, a On je bezpodmínečně miluje jako součásti Jeho duše, nestraní ani jednomu ani druhému.

Matko, prosím, vlož text, kde to Bůh vysvětluje.
„V jednom stádiu mé Totality jsem byl čistým světlem a láskou. Pak části mých stvoření sestoupily do temnoty, o níž mluví Matthew, nicméně zůstaly neoddělitelnými částmi mého celku. A jimi zůstávají.“ ...
„Pokud jde o pokrok na Zemi, oplakávám každou duši, která trpí jakýmkoli způsobem, a těším se s každou duší, která cítí radost. Já jsem duší všech „nejhorších“ i „nejlepších“, takže nemohu být oddělen od „nejlepších“ ani od „nejhorších“. Pro ty, kteří jsou šťastni, jsem šťasten také. Pro ty, kteří si dělají starosti, že jejich tyranská moc se zmenšuje, si také dělám starosti.“ ...
„Máte starost, že se stavím na něčí stranu, nebo lépe řečeno, že se nemohu postavit na ničí stranu. Nejsem oddělen od duše, kterou nazýváš zlem. Cokoliv tato duše učiní se všemi následky, ať to jakkoli pokládáš za „nebožské“, stane se to součástí mého celku a neoddělitelnou součástí mne. Takže, říci, že se stavím na něčí stranu, je prostě nevědecké.
SAMOZŘEJMĚ BYCH CHTĚL vidět CELEK života na Zemi v míru, lásce, sdílení, péči a vzájemné pomoci! Ale nemám moc lusknout prsty, aby se tak stalo. Posílám svou lásku a světlo všude, každé duši, a raději bych se také těšil v oázách světla než pobýval v oblastech temnoty a plakal, víte?“
(Úryvky jsou z „Hovorů s Bohem“ v knize Iluminace pro Novou Éru.)

Nejvyšším cílem každé duše je reintegrace s Bohem a Stvořitelem, a návrat k našim počátků vyžaduje rovnováhu. Stvořitel ve své nekonečné lásce pro všechny duše vynalezl prostředek, jak získat rovnováhu, když je duše nevyrovnaná z důvodu voleb své svobodné vůle. Tento prostředek je znám jako karma. Karma je vědecký princip příčiny a následku, jímž může být dosaženo nebo znovu nabyto rovnováhy. Převaha negativity způsobuje drastickou nerovnováhu, a energie světla obnovuje rovnováhu, i když jde třeba jen o jednu duši.

Jako součást Boha každý z vás ovlivňuje rovnováhu Jednoty celku. A to nás přivádí k vysvětlení o mnohonásobných životech a kumulativní duši – neboli „rodičovské duši“, jak byste mohli říci – která je složeninou zkušeností ze všech fyzických životů. Osobnost prožívá to, čemu říkáte reinkarnace. Každá osobnost je a vždy bude nezávislá, věčná, nepoškoditelná vlastní duše, a současně neoddělitelná součást kumulativní duše, a přitom volby svobodné vůle každé osobnosti ovlivňují všechny ostatní osobnosti. Když jejich kolektivní zážitky způsobí, že kumulativní duše se dostane ven z rovnováhy, karma je příležitost pro „budoucí“ osobnosti, aby vyplnily mezery nebo posílily slabá místa, tak, aby kumulativní duše a všechny její osobnosti mohly dosáhnout rovnováhy a vyvíjet se dále kupředu.

Po dlouhé věky, kdy celé planetární tělo Země a jeho sukcesívní populace byly zakotveny v negativitě, vládla dualita a rozdíly, a téměř všechny osobnosti procházely vážnými karmickými lekcemi. Například osoba, která získala bohatství a postavení na úkor jiných, odmítla pomoci těm, kteří zchudli, aby vyrovnala tento život, příští osobnost kumulativní duše si zvolila prožívat vážné deprivace. Stejný princip se aplikuje pro ty, kteří jsou válečnického a dobyvatelského nastavení mysli. Hluboká třetí hustota, kde kvete temnota, je těžkým místem pro plnění úkolů. Kumulativní duše musely procházet stovkami či více osobnostmi a životy, aby se naučily překonávat silné energie chamtivosti, touhy po moci a kruté povahy.

Nyní si zasaďme svobodnou vůli, manifestace a karmu do tohoto jedinečného času ve vesmíru, kdy duše mohou splnit v pouze jediném životě to, na co by jich jinak potřebovaly mnohem a mnohem více. Miliardy duší chtěly využít výhody této bezprecedentní příležitosti, aby naplnily svou karmu ve třetí hustotě, a aby se mohly duchovně a intelektuálně vyvíjet do čtvrté hustoty. Zvolily si ve své smlouvě, že prožijí velké těžkosti, aby vyrovnaly ostatní životy. Několik jedinců stačí, aby poskytlo okolnosti, které umožní těmto masám duší, aby prožily své volby.

Dříve jsme popsali, že když tato masová karma je naplněna, tito jedinci odmítli naplnit své smlouvy duše. Mnoho miliónů těch, kteří vytrpěli více, než si předem zvolili na úrovni duše, požádali, aby mohli odejít před dokončením svých smluv, a žádostem bylo vyhověno. Tyto duše jsou brány jako ty, které splnily svou smlouvu, a duchovně se vyvíjejí světelným zářením na planetu z Nirvány.

Svobodná vůle působí rovněž při okolnostech daleko méně hlubokých, než si zvolily tyto duše. Ve své smlouvě před narozením, která je učiněna v bezpodmínečné vzájemné lásce k dobru těch, kteří chtějí sdílet své životy, si volíte své rodiče pro genetické dědictví (zdraví, inteligenci, talenty a další vrozené schopnosti, předky, sourozence, stupeň výživy, kulturu, zeměpisné umístění, finanční prostředky, vzdělání). Vyberete si svého životního partnera nebo partnery, děti, prvotní učitele, přátele, odpůrce a blízké kolegy v práci. Sladění těchto mnoha duší má nejdůležitější vliv na váš život a je možné v kontinuu, kde všechny životy probíhají současně.

Abyste naplnili to, co jste si vy a ostatní účastníci zvolili ve smlouvě, někteří z nich hrají kruté nebo zraňující role, aby vyrovnali své prožitky současně s tím, že poskytnou vám či ostatním účastníkům smlouvy příležitost prožít to, co vy a oni potřebují k dosažení rovnováhy. Osoby, které se zdají nepochopitelně přísné, tvrdohlavé, zatvrzelé, nebo neférové, pravděpodobně do písmene naplňují tuto roli.

Bez ohledu na to, jakou roli každý účastník přijme, vzkazy duše do vědomí – vědomí, instinkt, intuice, inspirace, aspirace – jsou vždy spjaty s individuální smlouvou duše, která je součástí smlouvy. Ignorování těchto vzkazů způsobuje menší či větší odchýlení osoby od smluvené role. Nikdo neví, co je v jeho vlastní smlouvě, ani ve smlouvě jiného, ale své „neznámé“ volby můžete dodržet tím, že budete jednat a reagovat podle vedení těchto vzkazů.

Když toto pochopíte, nemusíte cítit odpor, hořkost, hněv, nebo soudit – emoce, které vysílají nízké vibrace způsobující nerovnováhu. Můžete cítit trpělivost, vděčnost a odpuštění. Nejenže tyto kvality předávají světlo, které pomáhá, abyste zůstali v rovnováze nebo ji znovu získali, ale jejich vysoké vibrace dosáhnou lidí, a možná zjemní jejich chování a postoje – možná, že to je právě to, co jste si zvolili ve smlouvě. Abychom použili vašeho výrazu, je to situace, z které máte prospěch všichni.

Samozřejmě že v Nirváně existuje svobodná vůle! Zákon Stvořitele se vztahuje na každou duši, bez ohledu na to, kde je v kosmu umístěna, zda je ve fyzické civilizaci či v duchovním světě. Obyvatelé Nirvány mají výhodu v tom, že znají svou kumulativní duši, a protože cílem všech osobností jsou vyrovnané zkušenosti, volby svobodné vůle ve smlouvách jejich duší jsou založeny na této znalosti.

Temnota nás nikdy neovládá, pokud ji nepozveme! Experimentování s temnými idejemi, jako jsou satanské praktiky, odevzdání se pokušení chtivosti a nečestnosti, snaha o stále větší moc a její získání tyranií jsou široce otevřenými pozvánkami pro temnotu. Je to něco zcela jiného, než když duše ve smlouvě před narozením souhlasí s tím, že bude hrát tvrdou či zraňující roli.

Vzestup se Zemí nevyžaduje vědět, z jaké civilizace jste nebo jak vyvinutá je vaše duše.
Smlouva duše může být pozměněna pro delší fyzický život, nebylo původně zvoleno. Duše obvykle žádá čas navíc pouze tehdy, když vidí zvýšenou možnost duchovního vývoje, a protože všechny tyto žádosti jsou činěny na úrovni duše a jsou přiznány či odmítnuty na této úrovni, osoby nemohou vědět, zda žijí déle, než bylo původně zvoleno.

I zvířata mají smlouvu duše, a některá mají stanoveno, že jejich život skončí před vstupem Země do čtvrté hustoty. Ale všeobecně je čistota ducha všech pozemských zvířecích bytostí jejich vstupenkou ke společné cestě. V jejich přirozenosti dochází ke zřetelnějším změnám než u lidí, z nichž mnozí stále vězí v dualitě. Je stále více případů přátelství mezi zvířecími druhy, a dokonce i zvířata, které pokládáte za lovce a kořist, se začínají přátelsky setkávat, když není právě extrémní hlad. Kdysi žila všechna zvířata přátelsky mezi sebou i s lidmi, a tak tomu bude opět ve Zlatém věku.

Životní formy první hustoty nejsou viditelné ve světech třetí hustoty, ale formy druhé hustoty na Zemi můžete vidět, pokud nejde o primitivní formy v hlubinách moří. Často jsou to malé druhy hmyzu, jejichž život je extrémně krátký, ale během té doby poslouží v potravním řetězci. Pro duše na nejnižší úrovni v Nirváně, které přijaly nepřetržitě vysílané světlo – a to je přesně řečeno, protože tyto duše mají intenzívní strach ze světla – může být malý krátce žijící hmyz vynořením z formy první hustoty. Vývoj přes tyto nižší hustoty může trvat mnoho tisíc let v lineárním čase. Ve druhé hustotě je vývoj často přes říši hmyzu, kde vyšší řády mají velmi překvapivý rozsah instinktivních schopností.

Před vstupem Země do Zlatého věku nebudou tři dny temnoty. Tato třídenní perioda je spojovaná s teorií, že planeta vstoupí do fotonového pásu, ale vaše planeta nebude v žádné blízkosti tohoto pásu.

Jelikož musí dojít k mnoha změnám, není pravděpodobné, že budou do doby Zlatého věku hotovy velké komunity. Mnoho jednotlivců i skupin po celém světě je inspirováno k vytvoření duchovně založených komunit. Ty, které plánují být soběstačné, budou mít vše potřebné k ideálnímu životu, od výchovy přes zdravotní péči, farmaření, až po kulturní zdroje.

Neuskuteční se žádné katastroficky znějící předpovědi a prognózy. Projevit se mohou pouze ideje, plány a aktivity, které energeticky odpovídají převládající intenzitě světla.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |