Home > > Zrušení smluv duše - Andrew Bartzis

Zrušení smluv duše - Andrew Bartzis

Toto je ceský preklad tohoto v anglictine psaného dokumentu, na který je odkazováno v tomto a tomto channelingu Montague Keena.

Zrušení smluv duše - Andrew Bartzis, Galaktický historik (www.galactichistorian.com)

Zrušení dohod pro systém médií …. str. 1

Zrušení dohod týkajících se bankovních systému …str. 3

Zrušení dohod týkajících se vládnutí …str. 4

Zrušení dohod ve prospech božského mužství …str. 6

Zrušení dohod ve prospech osvobození božské ženskosti…str. 8


Zrušení dohod pro systém médií

Odvolávám se na všechny duchovní dohody, které existují: v mých minulých, prítomných a budoucích životech, bytostech a existencích, v této dimenzi a casovém proudu, a ve všech casových proudech, nad a pod úrovní veškeré pozemské koexistence.

Práve ted, ve stále prítomném okamžiku spolutvorení, svolávám všechny mé predky po linii DNA, aby vytvorili cistý duchovní spravedlivý soud, abych mohl/a vylécit a rozpustit všechny smlouvy, do nichž byly vloženy skryté dodatky behem procesu, predcházejícímu mému narození a procesu mého narození.

Svolávám tento cistý duchovní spravedlivý soud, aby vyslechl moje rozhodnutí o zrušení smlouvy. Ruším všechny duchovní smlouvy se systémy médií na Zemi, které používají nadvládu a kontrolu jako prostredek ke sbírání energie, vyvolávání strachu anebo manipulace s realitou za pomoci technologií energetické propagandy.

Obracím se na všechny predky všech príbuzných duší, aby prišli k tomuto duchovnímu soudnímu dvoru spravedlnosti. Volám Matku Zemi a všechny její svetelné obyvatele z vnitrního i vnejšího prostoru, aby ke mne pristoupili a naplnili tento duchovní dvur spravedlnosti. Velké tajemno, které jsi zdrojem vší síly, volám te. Prijd, se svojí posvátnou synchronicitou tak, aby všechny bytosti mohly být zajedno s vedomím jednoty. Tímto ruším všechny duchovní dohody se všemi osobnostmi z oblasti médií, které nevyužívají naplno svoji svobodnou vuli a plnou znalost svého dedictví DNA.

Já ted tímto ruším všechny dohody duše se všemi mediálními agenturami, korporacemi, a

mediálními uskupeními založenými na príbuzenských vztazích. Tímto ruším všechny predpoklady, domnenky a statistické modely týkající se všech dohod duše, které urcují moje návykové vzorce za použití obchodní reklamy, propojené se systémem ovládání a kontroly.

Nedávám svolení k tomu, aby byla prostrednictvím verejného vysílacího prostoru využívána éterická mrížka na televizní, internetové, rádiové vysílání a na další metody a prostredky, používané k podpore propagace masové spotreby. Nedávám svolení k tomu, aby docházelo k ovlivnování prostrednictvím éteru, za pomoci komercních prostredku.

Tímto ruším všechny dohody duše se všemi budovami posvátné geometrie, majícími vztah k médiím. Tímto ruším všechny dohody duše s: prezidenty médií spojených s posvátnou geometrií, podílníky, oporami zpravodajství, zpravodajskými reportéry, odborníky, hlasateli, a všemi predstaviteli vládních úredníku v rámci celosvetové mediální síte.

Nemáte nade mnou žádnou moc, s vašimi domnenkami o tom, co mám vedet. Jsme manifestující se, spolu tvorící duše.

Tímto ruším všechny dohody duše se: všemi systémy papouškujícími vydané zprávy, systémy vyhledávajícími a trídícími informace z webu, webovými stránkami, vyhledávajícími prístroji, tištenými médii a všemi formami propagandy šírené vzduchem, používané ve všech techto systémech.

Ruším všechna ocekávání techto mediálních agentur, že s nimi budu souhlasit.

Ruším veškerá spojení se všemi reklamními agenturami, založenými na systému ovládání a kontroly. Nedávám svolení žádným reklamním systémum, zamereným na skupiny duší, stehování duší anebo proces inkarnace duší.

Tímto ruším všechny dohody duše, které omezují vyjádrení geneticky dané svobodné vule, vyjádrené jakýmkoliv vnímatelným zpusobem.

Ruším všechny dohody duše, které uznávají média jako interprety našich ústních tradic anebo ucitele našich generací. Odvolávám všechny dohody se satelitními vysílacími systémy, založenými na posvátné geometrii.

Ruším všechny dohody s umelými éterickými inteligencemi, využívajícími satelitní systémy posvátné geometrie coby prostredku k ovlivnování a zneužívání všech informací, které ke mne proudí.

Nesouhlasím s jakýmkoliv monitorováním mé psychiky ani s jejím ovlivnováním prostrednictvím jakéhokoliv systému médií, které slouží systému ovládání a kontroly.

Tímto žádám, aby byly okamžite odstraneni všichni duševní paraziti vytvoreni vysíláním

a jejich propagace a všechny systémy zneužívající energie, které vytvárejí skupiny duševních parazitu.

Ruším všechny dohody, které, predstírajíc že s tím souhlasím, podvodne využívají moji životní sílu na podporu a rozširování duševních parazitu do DNA všech kontaktu mojí duše.

Tímto odvolávám všechny dohody duše, které zarucují médiím, aby jejich moc trvala déle než jednu generaci dejin. Žádám, aby byla vrácena všechna práva na vedomosti generací, strukture rodin duší. Žádám, aby nám byly vráceny naše dejiny celistvým a transparentním zpusobem, a aby již více nebylo pred lidmi nic zatajováno.

Tímto ruším všechna práva, povinnosti, zodpovednost a probíhající aktivity všech osobností z médií. Již vaše služby nechceme. Odvolávám všechna privilegia, která dovolují mediálním rodinám mít moc nad dohodami mé duše, dohodami mé rodiny duší anebo nad systémy stehování, majícími spojitost s duší.

Ruším všechna práva všech systému médií založená na ovládání a kontrole, aby se tato již nikdy nemohla vrátit do struktury mé rodiny duší, v žádném z mých minulých, soucasných ani budoucích životu.

Tímto žádám, aby okamžite prestaly a byly odstraneny všechny falešné informace ze všech médií. Tímto žádám, aby byly všechny a jakékoliv príští distribuce informací prostrednictvím všech forem médií absolutne a trvale v souladu s pravdou, integritou a transparentností.

Tímto prohlašuji, že nyní spadám pod pravomoc Matky Zeme, pokud jde o všechny místní anebo masové prostredky výmeny informací.

Vyzývám všechny mé predky, aby respektovali toto vyjádrení mé svobodné vule a vložili ho do akašických záznamu Zeme pro všechny živé bytosti, aby pochopily, že naše svoboda vždy pochází z naší svobodné vule.


Zrušení dohod týkajících se bankovních systému

Odvolávám se na všechny duchovní dohody, které existují: v mých minulých, prítomných a budoucích životech, bytostech a existencích, v této dimenzi a casovém proudu, a ve všech casových proudech, nad a pod úrovní veškeré pozemské koexistence.

Práve ted, ve stále prítomném okamžiku spolutvorení, svolávám všechny mé predky po linii DNA, aby vytvorili cistý duchovní spravedlivý soud, abych mohl/a vylécit a rozpustit všechny smlouvy, do nichž byly vloženy skryté dodatky behem procesu, predcházejícímu mému narození a procesu mého narození.

Volám 4 živly, vzduch, zemi, vodu a ohen. Oslovuji duchovní soud spravedlnosti, se všemi predky, v jednote se schématy stehování celé rodiny duší, inkarnujících se na Matce Zemi.

Volám puvodní duchovní predky Matky Zeme, aby prišli k tomuto duchovnímu soudu spravedlnosti, aby byli zastoupeni pri projednávání a odstranování všech smluv, týkajících se energetické výmeny hodnotových systému. Oslovuji globální snový cas Zeme. Volám sjednocené spolecnosti Zeme z doby snu, aby prišly k tomuto duchovnímu soudu spravedlnosti, aby prispely svou dokonalou moudrostí k této posvátné chvíli, ve které žádám zpet svoji svrchovanou duchovní pravomoc pro všechny výmeny energie za hodnotové systémy.

Tímto ruším všechny duchovní smlouvy s hlavními rodinami bankéru. Ruším všechny duchovní dohody se všemi bankovními rodinnými sdruženími. Ruším, odstranuji a rozpouštím všechny bankérské rodinné trusty, které používají mé jméno jako císlo pro sber energie.

Ruším všechna domnelá práva, využívaná královskými rody, šlechtickými rody a další nobilitou na bázi DNA, která jsou využívána ve všech rodinách bankéru. Tímto sdeluji, že nedávám svolení k tomu, aby mi vládlo nekolik jedincu. Odmítám vládu rodin bankéru. Odmítám údajné poverení rodin bankéru, aby financovaly systém nezávislých a svobodných soudu. Odvolávám a ruším všechna práva, privilegia a zákony vytvorené bankérskými rodinami v pokrevní linii DNA anebo dle príslušnosti k rodu, aby vládly a kontrolovaly systém nezávislých soudu.

Tímto ruším všechny dohody duše, které naznacují, že je bankovní systém propojen s mojí svobodnou vulí.

Ruším všechny skryté dodatky všech smluv mé duše z minulosti, prítomnosti i budoucnosti, které jednají s každým bankovním systémem jako s trídimenzionální sbírkou dluhu nebo systémem odebírání energie. Žádám o okamžité vyplacení všech energií a trídimenzionálních reprezentací hodnot.

Nedávám svolení k tomu, aby byly zkorumpované soudy používány jako prostredek k souzení. Odvolávám všechna práva všech trídimenzionálních soudních dvoru spolu s trídimenzionálními výmenami za hodnotové systémy, které vznikly z nerozumnosti rodin bankéru.

Tímto odvolávám všechen souhlas se všemi systémy odebírání energií prostrednictvím podpisu, at již rucne psaných, elektronicky psaných anebo energeticky vytvárených.

Odvolávám všechna práva na používání mého 3D matrixového podpisu, aby mne zastupoval v jakémkoliv justicním systému, v duchovním systému anebo v trídimenzionálním matrixu.

Nedávám svolení k tomu, aby byly využívány dohody mé duše k odebírání energie jakýmkoliv bankovním systémem, vytvoreným bankérskými rodinami, majícími v držení základní smlouvu mé duše. Odvolávám všechna práva na použití mého jména v jakékoliv forme v erbovních smlouvách bankérských rodin. Žádám o okamžité a trvalé vymazání všech podpisu, používaných, aby mne reprezentovaly v bankovních transakcích za hodnotový systém.

Nedávám svolení k tomu, aby byla používána moje životní síla k jakékoliv výmene za bankovní hodnotový systém, který není zcela transparentní ve všech transakcích, spirituálních záležitostech anebo 3D matrixu.

Tímto konstatuji, že všechny budovy bankovního sektoru, používající posvátnou geometrii NEMAJÍ ŽÁDNOU MOC nad mojí suverénní svobodnou vulí.

Tímto odvolávám všechny duchovní dohody se všemi bankovními systémy, používajícími posvátnou geometrii jako prostredek pro sbírání energie anebo jako nástroj ovládání a kontroly.

Odvolávám všechna práva, privilegia a zodpovednost dané všem budovám, používajícím posvátnou geometrii jako systém kontroly, vycházející ze skrytých dodatku dohod duše. Nesouhlasím s tím, aby jakákoliv budova používající posvátnou geometrii, skladovala, držela anebo prevádela jakoukoliv moji životní sílu do jakéhokoliv bankovního systému ve všech pozemských casových liniích a/nebo spoluexistujících dimenzích.

Tímto odvolávám všechny dohody duše se všemi systémy posvátné geometrie, které používají moji životní sílu bez mého prímého souhlasu a souhlasu všech mých predku rodiny mé duše, aniž byl vyjádren jejich úplný souhlas. Odvolávám všechna práva, odpovednosti a pravidla, která vytvárí nový bankovní systém založený na posvátné geometrii.

Tímto prohlašuji, že všechny bankérské rodiny a systémy mají nyní zakázáno pracovat v tajnosti, pod poklickou nebo otevrene s cílem sebrat moji energii v jakékoliv podobe anebo forme. Tímto prohlašuji, že, pokud jde o všechny druhy výmeny energie za hodnotový systém, podléhám Matce Zemi.

Vyzývám všechny predky, aby respektovali tento projev mé svobodné vule a zapsali jej do akašických záznamu, aby všechny vnímající bytosti chápaly, že naše svoboda prichází vždy s použitím svobodné vule.


Zrušení dohod týkajících se vládnutí

Odvolávám se na všechny duchovní dohody, které existují: v mých minulých, prítomných a budoucích životech, bytostech a existencích, v této dimenzi a casovém proudu, a ve všech casových proudech, nad a pod úrovní veškeré pozemské koexistence.

Práve ted, ve stále prítomném okamžiku spolutvorení, svolávám všechny mé predky po linii DNA, aby vytvorili sjednocený cistý duchovní soud spravedlnosti, abych mohl/a vylécit a vyrešit všechny smlouvy, do nichž byly vloženy skryté dodatky behem procesu, predcházejícímu mému narození a procesu mého narození.

Tímto odvolávám všechny dohody duše, které mají co spolecného s vládními predstaviteli, volenými i nevolenými. Odvolávám všechny dohody duše se všemi vládními systémy založenými na rodinných svazcích.

Ruším všechna práva, povinnosti a zodpovednost ke všem vládním subjektum, které používají muj hlas jako prostredek pro sber energie. Ruším všechny dohody duše s: každým senátorem, kongresmanem/poslancem, velvyslancem, príslušníkem Nejvyššího soudu, prezidentem, jeho zástupcem, a všemi cleny vlády. Odvolávám všechny dohody duše s jakoukoliv soucástí vlády ve všech mých minulých, soucasných a budoucích životech.

Nedávám souhlas k tomu, aby nám vládlo pár privilegovaných jedincu. Odvolávám všechna práva, zodpovednosti, presumpce a podpisy, které mne vážou ke všem vládním organizacím, budovám vycházejícím z posvátné geometrie, rodinným klanum, památníkum, pomníkum, anebo vojenským základnám.

Tímto odvolávám všechny dohody duše s jakoukoliv vládou fungující na korporátní bázi (týká se zejm. USA – pozn. prekl.).

Nesouhlasím s žádnou formou korporátní vlády, která sbírá energii od svých obcanu. Tímto ruším všechny dohody duše s rodinami FEDu (Centrální banka USA, spravovaná a vlastnena soukromníky a která prostrednictvím dalších organizací ovládá národní centrální banky vetšiny státu sveta - pozn. prekl.). Ruším všechna práva, a zodpovednosti vuci každému clenovi FEDu a vuci výmene hodnotového systému, provádené jakýmkoli vládním anebo korporátním úredníkem. Ruším všechny dohody duše, které jsou naší vládou skryte vymenovány v rámci hodnotového systému.

Ruším všechny dohody duše se všemi vládními úrady, používajícími atributy posvátné geometrie na udržení moci anebo na vložení skrytých, nenápadných dodatku do smluv s duší.

Ruším všechna práva, privilegia, sílu usurpovanou i neusurpovanou, odsouhlasenou i neodsouhlasenou, spojující mne s každou cástí federálního justicního systému, který používá energii FEDu na podporu systému ovládání a kontroly.

Ruším všechny dohody duše, které opravnují k cinnosti vládní výbory, ovlivnující kvalitu života. Ruším všechna práva, povinnosti, zodpovednosti pro všechny vládní systémy, které mají na starosti tvorbu zákonu, ovlivnujících moje dohody duše bez mého prímého souhlasu a souhlasu mých prímých príbuzných a predku po linii DNA, at v minulosti, soucasnosti ci budoucnosti.

Ruším všechny dohody duše, které umožnují vláde používat cestování v case jako prostredek k ovládání a kontrole. Ruším všechna práva a povinnosti všech osob, cestujících v case, a toho se týkajících operací, systému, v minulosti, v soucasnosti i budoucnosti. Žádám o okamžitý návrat všech osob, které na pokyn vlády cestují v case, aby se vrátily do pro ne správné a vhodné casové linie.

Ruším všechna práva, týkající se všech technologií, pozmenujících dimenze, manipulujících s proudy casu anebo škodících jakékoliv vnímající forme života, žijící s námi zde na Zemi, ve všech casových liniích a dimenzích.

Odmítám války týkající se casových linií. Odmítám masovou propagandu. Odmítám prumyslové komplexy válecného prumyslu. Nedávám svolení k tomu, aby byla armáda používána na ovládání a kontrolu.

Tímto ruším všechny dohody duše, které byly tajne vloženy do každého zákona, v minulosti, soucasnosti i budoucnosti.

Nedávám svolení ke schvalování zákonu ovlivnujících stehování rodin duší, imigraci rodiny duší anebo systému, které mi brání, aby se celá moje duchovní rodina spojila. Žádám o okamžitý návrat celé moji rodiny duší, které bylo odnato právo žít se mnou - ve všech mých minulých, soucasných a budoucích životech.

Ruším všechna práva, pravidla a zákony, které definují rodinu duší na rovine 3D matrixu. Právo definovat statut rodiny duší vracím Matce Zemi. Ruším všechna oprávnení oznacovat rodiny duší oznaceními posvátné geometrie, která prekracuje dimenze anebo reality.

Ruším všechny dohody duše se všemi formami jazyka posvátné geometrie - v minulosti, soucasnosti a budoucnosti. Nedávám svolení k používání jazyka posvátné geometrie jako prostredku pro sber energie.

Nedávám svolení k tomu, aby byla používána mesta, infrastruktura, rec anebo umení založené na posvátné geometrii za úcelem ovládání a kontroly.

Tímto odvolávám všechny dohody duše umožnující vláde, aby ovládala a kontrolovala všechny lidi v jakékoli casové linii anebo dimenzi v ríši Matky Zeme.

Odvolávám všechny zodpovednosti a ocekávání, týkající se moci a kastovních systému. Ruším všechny dohody duše, v nichž jsou oznacovány živé bytosti jako dobytek anebo obchodovatelný predmet. Nedávám svolení k tomu, aby byla moje životní síla používána na jakýkoliv úcel, který by nelécil Matku Zemi a nepodporoval sjednocení vedomí všech vnímajících a cítících forem života, koexistujících na Matce Zemi.

Tímto prohlašuji, že spadám pod pravomoc Matky Zeme, pokud jde o všechny formy globální vlády, mezilidských vztahu anebo galaktické vztahy se všemi cítícími a vnímajícími druhy, žijícími a koexistujícími v ríších matky Zeme.

Vyzývám všechny predky, aby respektovali tento projev mé svobodné vule a zanesli ho do akašických záznamu Zeme, aby všechny vnímající bytosti chápaly, že naše svoboda vždy prichází s používáním svobodné vule.


Zrušení smluv duše ve prospech božského principu mužského

Odvolávám se na všechny duchovní dohody, které existují: v mých minulých, prítomných a budoucích životech, bytostech a existencích, v této dimenzi a casovém proudu, a ve všech casových proudech, nad a pod úrovní veškeré pozemské koexistence.

Práve ted, ve stále prítomném okamžiku spolutvorení, svolávám všechny mé predky po linii DNA, aby vytvorili cistý duchovní spravedlivý soud, abych mohl/a vylécit a rozpustit všechny smlouvy, do nichž byly vloženy skryté dodatky behem procesu, predcházejícímu mému narození a procesu mého narození a období puberty. Vyzývám tento cistý rádný duchovní soud spravedlnosti, aby vyslyšel mé rozhodnutí o zrušení smlouvy.

Predvolávám všechny predky všech vztahu duší, aby prišli k tomuto spravedlivému soudu. Volám Matku Zemi a její svetelné obyvatele ze všech vnitrních i vnejších prostor, aby predstoupili a prijali místo u tohoto duchovního soudu spravedlnosti.

Och, velké tajemno, které jsi zdrojem vší moci, volám Te. Prijd s tvojí posvátnou synchronicitou, aby všechny bytosti mohly žít v souladu s vedomím jednoty.

Volám Velkého ducha, žijícího ve Velkém Tajemnu. Ty, který manifestuješ síly matky Zeme, volám tvoji moudrost v tomto „Já Jsem“ okamžiku.

Požehnej mi, když krácím po této posvátné pude. Žehnej mi, když dýchám tvuj posvátný vzduch. Žehnej mi, když se ohrívám u posvátného ohne. Požehnej mi tvými posvátnými vodami života. Požehnej mi, když se ucím používat osobní sílu.

Dnes cestuji do Velkého neznáma, dej mi moudrost, abych byl pokorný. Dej mi moudrost, abych mohl milovat, i když láska není opetována. Dej mi schopnost vést vyrovnaný život. Tak bych mohl vylécit svoji rodinu, muj kmen, muj národ a naši matku Zemi.

Jsem pripraven uplatnit svá prirozená práva jako suverénní muž narozen matce Zemi pres delohu posvátné ženy, která byla zrozena také tak. Uplatnuji své prirozené právo jakožto bytost patrící matce Zemi. Narodil/a jsem se dle zákonu prírody. S touto znalostí o mém prirozeném zrodu se nyní dožaduji svého místa v mém prirozeném svete. Ruším všechny energetické dohody se všemi lidmi, s nimiž jsem mel/a sex, ovlivnený propagandou prostrednictvím médií anebo pornografie. Vracím své já do bodu nula, kdy jsem byl/a zárodkem v deloze své matky.

Ruším všechny dohody se všemi zvrácenými posvátnými mužskými školami mystérií, operujícími falešnými informacemi anebo které vytvorily spolecnost, v níž vládne patriarchát.

Ruším, lécím, nebo vymazávám všechny dohody které prekrucují všechnu posvátnou mužskost v té fázi života, když prochází porodními cestami.

Ruším všechny dohody duše, vytvárející pocity souteživosti mezi príslušníky mužských živocišných druhu, když se jedná o nejaké vyjádrení vuci posvátné ženskosti. Ruším všechna kulturní omezení, vytvárející emocionální odtažitost od žen. Ruším všechny zvrhlé duchovní dohody, které jsem zvolil/a v dobe pred mým narozením, které mne dostávají do nevhodných sexuálních vztahu. Ruším všechny dohody vytvárející perverzní zpusob mužského vyjádrení smyslného chování. Ruším všechny dohody uchovávající, zadržující anebo uskladnující moji posvátnou mužskou energii za úcelem podpory tzv. mužských sportu, aktivit anebo zábav, které demoralizují anebo degradují posvátnou ženskost.

Ruším všechny systémy patriarchální nadvlády v rámci rodiny. Vracím všechny definice rodiny matce Zemi, aby mohlo ve všech rodinách dojít k vylécení a rozpuštení a uzdravily se tak všechny patriarchální koncepce.

Ruším všechny kulturní dohody, s nimiž jsem se inkarnoval/a nebo znovu inkarnoval/a, které vytvárejí spolecenskou strukturu ovládanou muži. Vracím posvátnému ženství jeho práva a jeho oprávnené místo jakožto rovnocenného partnera v této spolu tvorící zkušenosti života.

Ruším všechny duchovní dohody se všemi náboženstvími v nichž jsem žil/a, a která nedávají plná práva, povinnosti a zodpovednost, v dokonalé rovnocennosti, posvátnému mužskému a posvátnému ženskému prvku.

Ruším všechny dohody duše, které mne udržují ve stavu, abych na základe dohody duše sloužil/a válce, anebo které by mne ke službe ve válce nutily. Ruším veškeré vlastenecké programování vytvárející touhu válcit. Ruším všechny dohody duše, které definují muže jako bytosti orientované na válku. Ruším všechny dohody duše se všemi vládami, jimž jsem sloužil/a ve všech obdobích válek. Ruším všechny dohody duše, vytvárející válecné, muži ovládané vojenské prumyslové komplexy.

Ruším všechny dohody duše, vytvárející mužum sloužící sexuální prumysl, který jakýmkoliv zpusobem ovládá ženy. Ruším všechny dohody duše, vytvárející pocit necistoty, když se projevuji jako muž.

Ruším všechny dohody udržující mne v hanbe nebo zostuzení aneb vine, mající puvod ve zkažené mužské anebo ženské osobnosti. Ruším všechny dohody s mrížkami, v nichž pobývají sexuální démoni, s nimiž jsem mohl/a mít co do cinení v mých minulých, prítomných i budoucích životech. Tímto naveky odstranuji z mé reality mrížku sexuálních démonu succubus a incubus.

Tímto ruším moji úplnou oddanost všem formám království, diktatur, náboženských monarchií, náboženských koncilu anebo ruzným formám vlády.

Natrvalo vymazávám moji osobu ze všech spolecností z doby snu, které byly zapleteny do systému ovládání a kontroly, což melo za následek vymýcení našich ucitelu-historiku, ucících na základe ústní tradice, po celém svete obývaném domorodými kmeny.

Tímto odvolávám všechna rozhodnutí, která jsem ucini/a ve službe systémum ovládání a kontroly. Všechna rozhodnutí která jsem ucinil/a v rámci smlouvy duše jako muž, reprezentant vlády, nyní predkládám pred tento rádný duchovní soud spravedlnosti se všemi prítomnými predky, aby bylo nalezeno rešení a vylécení, nikoliv spravedlnost anebo rozsudek. Nyní prohlašují své plne suverénní presvedcení, že já…Xy…jsem zde plne prítomný/á v mocném Já Jsem. Vyhlašuji, že se od této chvíle budu odvolávat na tento stálý duchovní soud spravedlnosti, když budu chtít vylécit božský mužský anebo ženský prvek, aby perverze již nikdy nevstoupila do oblasti mého vyjádrení.

Já tímto prohlašuji, že nyní spadám pod pravomoc matky Zeme, pokud jde o všechny formy mých vztahu se všemi vnímajícími bytostmi, žijícími a spolubydlícími v ríších matky Zeme.

Vyzývám všechny predky, aby respektovali toto vyjádrení mé svobodné vule a vložili jej do akašických záznamu Zeme, aby každá vnímající bytost pochopila, že naše svoboda vždy vychází z naší svobodné vule.


Dohody duše na osvobození Božské ženskosti

Vyzývám všechny dohody duše, které existují v mé minulosti, prítomnosti i budoucnosti, v mých existencích, bytostech a životech, v této dimenzi a casovém proudu a ve všech casových proudech nad a pod pozemskou vlnou koexistence.

V této chvíli, ve stále prítomném okamžiku spolu tvorení, volám všechny mé pokrevné predky po linii DNA, aby vytvorili sjednocený duchovní soudní dvur spravedlnosti, abych mohl/a vylécit a odstranit všechny dohody, v nich jsou skryté tajné doložky z doby pred mým narozením a z doby mého narození.

Volám rádný duchovní soud spravedlnosti, aby vyslyšel mé rozhodnutí o zrušení dohody. Ruším všechny duchovní dohody s pozemskými náboženstvími, kulturami, systémy víry a prumyslem, které ovládají a kontrolují božskou ženskou sílu v našem svete a vytvárejí energetickou nerovnováhu, ovlivnující každého muže, každou ženu a každé díte na planete.

Volám všechny predky všech vztahu mé duše, aby byli zastoupeni na tomto soudu spravedlnosti. Volám Matku Zemi a všechny její svetelné obyvatele ze všech vnitrních i vnejších svetu, aby prišli a prijali místo u tohoto duchovního soudu. Och, velké tajemno, které jsi zdrojem vší síly, odvolávám se na Tebe. Prijd, s Tvojí posvátnou synchronicitou, aby všechny bytosti mohly být v jednote vedomí.

Tímto ruším všechny smlouvy se všemi náboženstvími a kulturními systémy víry, které umístují ženskost do ovládaného postavení nerovnosti.

Do toho patrí projekce nerovné mzdy, neschopnosti žen uživit se, vlastnit pudu anebo byznys, anebo žene dosáhnout vzdelání, jaké by chtela.

Odmítám feministické hnutí, které bylo vytvoreno a financováno CIA, aby oddelilo ženy od jejich božské ženské síly, pestovalo nenávist k mužum a vytvárelo oddelenost a odloucenost v rámci jednotek rodiny duše.

Tímto ruším všechny kulturní systémy víry, které vytvárejí ocekávání, že je „povinností ženy“ aby nesla neskutecnou zátež sama a aby mlcky trpela.

Odmítám všechny sociálne politické systémy vytvorené proto, aby se žena cítila jako precitlivelá, príliš emocionální, anebo neovladatelná, když se pokouší osvítit ženskou duši a tak v ní vyvolaly dojem, že je nevyrovnaná a bezvýznamná.

Tímto ruším všechny kulturní systémy víry, kde jsou deti ženského pohlaví vraždeny hned po narození, sexuálne mrzaceny jako budoucí obeti sexuálního násilí, prodávány prumyslu detské pornografie s obratem miliardy dolaru, anebo prodávány jako sexuální otrokyne.

Nesouhlasím s pornografickým prumyslem, který vytvárí živnou pudu pro dohody duše o sexuální zvrácenosti a zneužívání, ponižování, viktimizaci a bastardizaci božské ženské síly.

Tímto ruším všechny další duchovní smlouvy o sexuální perverzi, zamerené na odizolování ženy od její božské ženské síly: všechny programy týkající se skupinového sexu a mnohostranných sexuálních vztahu, které jsou všechny prekroucením božské sexuality, cílené na to, aby žena cítila, že jaksi „není dostatecná“, všechny dvojité standardy v kulturních systémech víry, kde je provozována sexuální promiskuita pro zábavu, mnohoženství, harémy, milenky - to vše je muži povoleno a oslavováno, ale zpusobuje ženám sociální úpadek. Všechny programy vytvárející projekce, že se muž pri masturbaci ukájí predstavou ženy, jakož i zvrácené fantazie, používané jako bariéra mezi prostorem srdce muže a ženy v posvátném sexuálním spojení.

Odmítám duchovní dohody, týkající se sexuálních zvráceností. Nemáte nade mnou žádnou moc. Tímto prohlašuji, že jsem pod pravomocí Matky Zeme, jakož i moje rodina duše a mí predkové. Prohlašuji, že jsem nyní ocišten/a od techto projekcí sexuálních zvráceností a vracím se ke zdroji nevinnosti jako božská ženská suverénní bytost.

Tímto odvolávám všechny dohody a koncepce vytvorené v nevinnosti anebo ve stavech blažené nevedomosti. Tímto vyhlašuji nový zpusob duchovní a fyzické cistoty. Ruším všechny predchozí, mnou vytvorené koncepce cistoty a všechny zvrácené vztahy, které se mne týkají. Toto nové prohlášení cistoty odstraní všechny predchozí koncepce posvátné sexuality, smyslnosti, sexu pro zábavu. Vracím vše do bodu nula, do stavu zárodku v deloze matky. Napojuji všechny mé prameny DNA na srdecný tep Matky Zeme.

Posvátná ženskost je spojena s jejím srdcem v jejím posvátném ženském prostoru a neodmítá její menstruacní cyklus, prijímá ho jako cas pro ponorení se do sebe, pro vhled a premýšlení.

Tímto ruším všechny duchovní dohody se zábavným a reklamním prumyslem, které vytvorily programy nenávidení sebe sama, podcenování, braní léku bez konzultací, sebepoškozování, poruchy jídla, atd..

Tímto ruším všechny duchovní dohody s farmaceutickým prumyslem, který poškodil zdraví žen a jejich schopnost reprodukce dle prírodních zákonu Matky Zeme, léky na kontrolu porodnosti, a další chemikálie v naší potrave, vode a vzduchu, zpusobující neplodnost

anebo potlacující sexualitu. Stejne jako oblecení, které poškozuje zdraví žen, jako jsou podprsenky, podpatky, korzety, svazování nohou a tampony.

Ruším všechny dohody, týkající se porodu, které vznikly císarskými rezy, léky proti otehotnení, rentgenováním tehotných, ockováním, umelým oplodnením. Patrí sem jevy, jako jsou deti, které nejsou položeny na matcino srdce hned po porodu, odstranení placenty a odríznutí pupecné šnury, která by mohla zustat neporušena až 4 dny a umožnila by srdci dítete propojit se srdcem otce a matky.

Ruším všechny dohody, které nutí ženu, aby nosila a porodila duši, která není výsledkem její božské volby a výberu s jejím božským mužským protejškem, kterého si zvolila anebo s nímž je svázána. Do toho patrí obeti znásilnení, tehotenství mladistvých, nucené nebo zinscenované snatky. Vracím Matce Zemi její mrížku prirozených inkarnací. Nyní natrvalo vymazávám ze života mé duše mrížku reinkarnace.

Odmítám všechny programy mající za cíl zajistit, aby se žena cítila príliš tlustá, príliš hubená, príliš stará, príliš mladá, príliš cerná, príliš bílá, príliš domorodá, príliš bohatá, príliš chudá, anebo jakoukoliv jinou projekci, která zpusobuje, že se žena necítí dost dobrá.

Tímto prohlašuji, že jsem víc než dost dobrý/á, jsem nekonecné vedomí, jsem vteleným Bohem/Bohyní. Jsem suverénní bytost a žádám pred tímto duchovním soudem spravedlnosti o božskou ženskou sílu.

Vyzývám všechny predky, aby respektovali toto prohlášení mé svobodné vule a vložili jej do akašických záznamu Zeme, aby všechny vnímající bytosti chápaly, že naše svoboda vždy pochází z využívání naší svobodné vule.


Preklad: Zelmira


Share |