Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 18 oktober 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 18 oktober 2016

5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban

Dratzo! Ljusets Seger växer. Överallt i er värld fortsätter framväxten av det nya finansiella systemet och de aldrig sinande vågorna av välstånd. Tillsammans med dessa fantastiska förändringar finns chansen till en fred som var nära att gå i stöpet. Som en sista desperat åtgärd försökte det mörka, men var oförmöget att inleda ett globalt krig. Lyckligtvis förhindrade våra samarbetsparter och deras jordiska motsvarigheter detta från att ske. Den här världen på ytan har även snabbt förflyttat sig framåt i riktning mot Första Kontakt. Ni går in i en tidsålder då behovet av pengar snabbt kommer att försvinna. Den här processen kommer att underlättas genom användningen av både era och våra teknologier, vilka kommer att introducera den universella processorn. Denna underbara uppfinning kommer att göra behovet av jordbruk, fabrikstillverkning och användningen av Gaias naturresurser föråldrade. Därför kommer era globala samhällen att befrias från behovet av att en så stor del av befolkningen ägnar sig åt dessa svåra och farliga uppgifter. Gaia kan räkna med att se mycket av sin mark återvända till sina ursprungliga miljöer. Den här processen gör det möjligt att utvidga gräsmarker, träsk- och skogsområden. Därför kommer mer och mer av er miljö att omarbetas och bidra till den naturliga artrikedomen.

De här förändringarna kommer att förbättra kvaliteten på er luft och återigen upprätthålla en myllrande fiskpopulation i haven. Vattnet i insjöar och floder kommer också att bli renare. Ni kommer att få lära er använda era personliga processorer till att laga mat och ersätta möbler efter egen vilja. Detta breda spektrum av förändringar låter era Uppstigna Mästare undervisa er om ert förflutna och förbereda er inför vår ankomst. Våra mentorer har för avsikt att använda den här nya kunskapen för att utvidga ert sätt att se på er själva, både individuellt och kollektivt. Era globala samhällen behöver fullt inse hur de fungerar. Er stora mångfald ger en möjlighet att justera hur mänskligheten bäst kan komma överens med sig själv. Ni kommer då att befinna er i övergången till en värld som kan förstå vad dessa förändringar kan åstadkomma. Detta gör att ni kan se Gaia som en tvådelad värld, och ge möjlighet att introducera invånarna i Agartha för den här yttre världen. Bara detta är ett jättelikt steg i rätt riktning. Det innebär att det nonsens som började från invånarna på Atlantis och fick stöd av Anunnaki äntligen kan läggas till vila i glömskans hav.

Allt detta är en del i en process som för mänsklighetens del började under mitten av 1960-talet. Plötsligt började de unga förstå vad Himlens dekret handlade om. En känsla av en ny medveten födelse blev uppenbar för många av dem. I Amerika, blev den här uppvakningssignalen känd såsom ”Kärlekens Sommar” ("the Summer of Love.") Det här uppvaknandet kortslöts genom det plötsliga införandet av psykedeliska droger via många gurus inom den här rörelsen. Dessa universitetsorienterade gurus missledde framgångsrikt medvetanderörelsen och det gav upphov till den fruktansvärda tiden med narkotikamissbruk. Deras handlingar hejdade snabbt medvetandeprocessen. Det var bara det mörka Ancharas åtgärder (att till exempel nästan göra Solen till en nova) som tillät oss att ingripa och hjälpa medvetandetillväxten att långsamt återupptas. Det var vårt ingripande som hjälpte till att avleda nästa steg i de mörka mästarnas program, de falska utomjordiska (ET) invasionerna. Dessa skulle bli det medel genom vilka en utdragen serie av massiva militära insatser skulle fullborda det permanenta slaveriet för mänskligheten på ytan.

Det plötsliga angreppet genom dessa ”false flag” -handlingar ledde Himlen till att be oss påbörja ett massingripande mot det mörkas avsikter. År 1990 sände vi en stor S & E flotta (övervaknings-och utvärderingsflotta) för att övervaka de medvetandeskiften som precis påbörjats av Himlen. Som ni kanske minns innehöll de kommande tjugofem åren händelser som vi har beskrivit i flera tidigare rapporter. En kort inkörningsperiod följde efter 1990. Vi organiserade så småningom en del av ett Ljusteam som, genom stort engagemang för sitt gudomliga tjänande, kunde avsluta det mörkas grandiosa plan att permanent förslava er. Den här processen ledde till det mörkas sista desperata komplott, det amerikanska valet 2016 och det nästan framgångsrika 2016-försöket att skrämma fram ett kärnvapenkrig. Detta avstyrdes naturligtvis genom uttalanden av de som utgör kärnan i NESARA-Republiken. Denna nya enhet kan dämpa valet och kyla ner alla potentiella kärnvapenkrig. Ni står nu på randen till ”disclosure”, avslöjandet, på randen till en tid med långvarig fred och början på ett enormt överflöd! Den gamla verkligheten tynar bort och en ny sätts ordentligt på plats! Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er världs verklighet håller på att förändras. Vår första uppgift här är att välsigna alla som gör födelsen av en tidsålder med frihet, fred och välstånd möjlig. De som under lång tid kontrollerade den här världen på ytan isoleras nu från er. Era Själars långa mörka natt är nästan över! Framför er ligger en tid då ni kan uppnå era drömmar, och då en lång lista med förbjuden och undanhållen teknologi får se dagens starka Ljus. Allt detta genomförs i ett tillstånd av gudomlig nåd och med ett sant mått av gudomlig barmhärtighet. Vi tackar uppriktigt alla som genomför sina heliga visioner och hjälper till att göra detta möjligt. Var välsignade, och vet i era hjärtans hjärta att en magnifik verklighet med glädje och fest är på väg att bli er! Ni kommer inom kort att få träffa oss och lära er mycket om era ursprung, och om en uråldrig glömd historia. I den här tiden, ta er nu en stund för att tacka Himlen och hennes storslagna instrument i den här världen och i andra. Ni närmar er nu en tid med frihet. Låt detta ändlösa välstånd börja!

Vi förbereder oss för att möta dem som vi, era Uppstigna Mästare, har känt under årtusenden. De är era tidigare lemuriska kusiner från Inre Jorden, landet Agartha. De har erbjudit mänskligheten och oss en tillflykt från de mörka och erbjudit en plats där helig nåd och barmhärtighet kunde tillämpas. Vi är tacksamma över att vi alla skall ges ett hem, ett levande hem med gamla ritualer som har gett våra hjärtan sann glädje och Kärlek. Här förberedde vi oss inför våra uppdrag att hjälpa er, och här fann vi dem som vid behov kom och hjälpte oss. Vi välsignar denna mänsklighetens nya tidsålder och vet att snart kommer alla att förenas tack vare den här yttre världens återkomst till fullt medvetande. Sedan kommer ni, såsom galaktiska människor, att få se föreningen av Inre och Yttre Jorden. Vid den tidpunkten kommer Himlen att ge alla oss nya gudomliga marschorder.

Begrunda i glädje vad ni har åstadkommit i Himlens goda namn. Ni höll fast vid era visioner och gav all den energi som behövdes för att positivt ändra på den här världen. Era goda gärningar kommer att belönas. Ni håller på att befrias från ert tidsålderlånga skuldslaveri och kan sola er i frihetens eviga ljus. Ni kommer att få möjlighet att bli friska och må bra igen. Ni kommer också att få möjlighet att starta er föryngringsprocess. Dessutom ska ni få möjlighet att blomstra och få extraordinära resurser för att uppnå era drömmar. För allt detta, välsignar vi er och bara önskar ert bästa. För länge sedan skapades vi av Himlen för att minska de dystra och olycksbådande slag som ni dagligen fick utstå på grund av de mörka hantlangarna. Nu går detta uppdrag över i ett nytt. Vi ska övervaka den process som tar er tillbaka till att återigen bli Galaktiska människor. Den här tiden är sannerligen fullmatat med glädje och ett sätt för oss att enkelt kommunicera med var och en av er! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med vår nådefulla uppgift. Vi har presenterat de här rapporterna för att ge er en bättre förståelse för de sätt på vilka den här världen förändras. Efter att ha tagit en titt in i vår nya värld, njut av det som bryter ut runt omkring er! Var medvetna om, Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge