Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - August 9, 2011

August 9, 2011

9 Imix, 14 Pop, 8 Manik

Dratzo! Vi kommer tillbaka. Stegvis håller er värld på att magiskt förvandlas. Den gamla ordningen, den sista mörka kabalen blir alltmer tandlös. De som representerar Ljuset har tagit rodret och vidtar förberedande åtgärder för att säkerställa att den långa mardröm, som ni har levat i under generationer och årtusenden har kommit till ett slut. Er period med begränsat medvetande befinner sig delvis i dvala. Händelser har skett som tappar av livskraften hos en, en gång, så kraftfull verklighet! Det mörka ser hur dess rikedom och dess tidigare stora resurser glider bort. Detta har uppnåtts genom en rad speciella avtal och genom några framväxande större nationer. Dessa nationer har med hjälp av sin växande prestige och speciella diplomati, utformat ett nytt ekonomiskt system och ett sätt att tvinga de stora mörka regeringarna bort från makten. Ett sådant maktskifte är högst förvirrande för det mörka. Kabalen och dess många medarbetare är ännu inte redo att erkänna sig besegrade och formellt tillåta att den här nya verkligheten manifesteras. Det görs utan deras medverkan. Överenskommelser och en speciell styrka från Agartha och den Galaktiska Federationen bereder nu vägen för er nya verklighet.

Denna nya verklighet baseras på en ny finansiell och statlig prototyp, som i sin tur bygger på öppenhet och på organisationer som är utformade för att tjäna er och inte olika egenintressen. Den här nya samhällsmodellen kräver en omfattande insats från dem som den betjänar. Följaktligen fordrar den, att du dagligen samarbetar med de här nya organisationerna. Den kräver att banker och finansiella institut behandlar varje kund som om den var den mest förmögna spararen. Faktiskt är ni förutbestämda att snabbt bli det. Dessutom kommer den nya caretaker-regeringen (den tillfälligt omhändertagande regeringen) att ständigt be om dina synpunkter. Tänk på, att i ett samhälle existerar regeringen för att betjäna sina medborgare. Det här behovet ger upphov till kommittéer, forum i stadshus och dagliga kontakter där människor kan åtgärda eventuella klagomål och ge användbara förslag för att förbättra samspelet mellan regering och medborgare. I den här nya verkligheten kommer ni att utveckla er bort från den ineffektiva, mörker-orienterade verkligheten till en verklighet, där det är ert ansvar att hjälpa till att göra den nya modellen duglig och effektivt fungerande.

Det är allas ansvar att se till att dessa nya ekonomiska och statliga modeller fungerar. De Uppstigna Mästarna och den Galaktiska Federationen har gett er resurser till att finansiera den här nya ekonomiska modellen. Detsamma gäller för de nya caretaker-regeringarna. Här har de olika hemliga sällskapen hängivna Ljuset, Agarthas kontaktpersoner och ett antal extremt rika och välplacerade individer gått samman för att se till att dessa nya tillfälliga regeringar har den sakkunskap som krävs för att lyckas. Den väsentliga delen är ni. Välkomna de här stunderna och gå samman och använd det som Himlen så mirakulöst har lagt framför era fötter. Vi i den Galaktiska Federationen kommer att hjälpa er, att ge råd och vägleda er. Även de Uppstigna Mästarna är djupt engagerade i att se till att de här inledande stegen leder till er snabba återgång till fullt medvetande. Ert öde är säkerställt. Det mörkas tidigare agenter förbereds för sitt snöpliga utträde ur era liv. Det är dags för en ny värld fylld av Ljus att födas!

Första Kontakt är en underbar händelse som är bestämd att inträffa i gudomligt rätt tid. Vi är redo att ingripa så snart Himlen så befaller. Tills dess, som ni kan se, håller vi på med uppgifter som hjälper både våra Jordallierade och era Uppstigna Mästare att föra er fram till en ny värld av Ljus! Vi har tillämpat våra talanger för att utarbeta ett galaktiskt alternativ, som flyttar bort den sista mörka kabalen från sin tidigare position med oantastbar makt. Era Uppstigna Mästare har skapat en komplex plan för att manifestera er nya fullt medvetna verklighet. Merparten av det här nådefyllda systemet har nu manifesterats. Den nya finansiella planen är redan i hemlighet i funktion inom många delar av er värld. De enorma mängderna guld och silver som behövs för att uppfylla villkoren för en ny hårdvaluta är på plats. Det som återstår är den sista uppsättningen manövrer som förändrar den amerikanska regeringens interna organisation. Den nuvarande olagligt införda regimen kämpar med ett kvarhållande agerande för att bevara det mörkas illvilligt skapade korporation.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste veckorna har vi haft ett nära samarbete med en grupp på 12 särskilt utvalda kontaktpersoner från Agartha-städerna Shambalah och Telos. De här individerna arbetade tidigare med insamling av upplysningar. De var personligen bekanta med alla viktigare deltagare som är involverade i våra "samtal" med den amerikanska regeringen. Med hjälp av den här bakgrundsinformationen har vi utvecklat strategier, vars primära syfte är att låta den här regeringen lagligen skriva under motsvarande avtal som undertecknats i Europa tidigare i år. Vidare gav dessa kontaktpersoner oss några värdefulla råd om var de individer som ska bilda den nya "provisoriska" amerikanska regeringen kan hållas i säkerhet. Vi måste kunna kalla på dessa personer på ett ögonblick så snart vi tillkännager den här nya regeringens existens. Deras värdefulla råd gällde även det bästa sättet att närma sig den nuvarande Presidenten och hur man meddelar regeringsskiftet.

De här speciella kontaktpersonerna har över 160 års sammanlagd erfarenhet i sådana frågor. Styret i er värld har utvecklats till ett slags "gamla pojkars och flickors klubb" som gör det svårt att framgångsrikt slutföra seriösa förhandlingar utan närvaron av tidigare eller nuvarande medlemmar i "klubben" i ert team. Den bakomliggande tanken är att få den andra sidans team att inse, att vi verkligen menar allvar och är ärliga i vår avsikt att föra de här frågorna till ett triumfartat avslut. Vi började den avslutande delen av de här samtalen i slutet av juli och håller nu på att nå en serie framgångsrika "beslutspunkter" med den amerikanska regeringen. Dessa samtal kommer att utgöra riktlinjerna för att manifestera en ny verklighet. På ett eller annat sätt innebär de många avgörande händelser som nu sker runtom i er värld, riktlinjer och tillvägagångssätt för den nuvarande regimen. Slutresultatet är att den här politiken är på väg att helt överges.

Vi är upptagna med att diskutera en fullständig och formell övergång som effektivt avlägsnar den stora mängd statuter och lagar som plötsligt började dyka upp i början av den första Grant- administrationen. USA ska återgå till en konstitutionell och civilrättslig lag, som snabbt återställer ert fulla medborgarskap och lägger fast era anspråk på fullständig individuell suveränitet. Dessa anspråk kan komma till lika stor användning när man inför detta på global basis. Våra team använder dessa speciella möten för att skapa de paraplystrukturer, som kan användas för att upprätthålla den här nya verkligheten. Vår gudomliga plan är att producera en välmående och frisk värld där ni kommer att kunna möta era rymdfamiljer och andliga familjer och påbörja en verkligt meningsfull relation med era kusiner i Inre Jorden. Allt detta är naturligtvis delmål på er väg mot att återvinna fullt medvetande och de oskattbara underverk som följer med detta!

Idag fortsatte vi med vår rapportering och presenterade en kort översikt av vår omvandling av er verklighet. Den här operationen har tagit decennier att få dit vi är nu. När vi nu står på tröskeln till seger, tänk på, att ni har stort ansvar som kräver er fulla uppmärksamhet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge