Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - January 29, 2013

January 29, 2013

1 Cauac, 7 Yax, 9 Eb


Dratzo! Her er vi igjen! Deres verden blir holdt i en hellig ”avventende tilstand”, mens dere venter på det magiske grep som bare Himmelen kan gjøre. Himmelen bestemte at det skulle være en kort utsettelse, slik at menneskeheten kunne få en integreringsperiode for å venne seg til disse helt nye energiene. For lenge, lenge siden, da Annunakiene ønsket å herske over dere, ble det gjort en spesiell avtale som fastsatte at perioden under mørkt styre bare ville tillates i 13 årtusener. Denne tiden har kommet og er godt og vel passert. Da de mange tidslinjene kollapset til én, var dette den endelige bekreftelse for mørkets lakeier på Jorden, at øyeblikket var kommet for at alt skulle forandres. Nå er det en kort overgangsperiode hvor mørkets soldater må overgi seg og la den nye epoken begynne. De mørke har, som alltid, i sin arroganse, nektet å godta dette og derfor har vi, etter Himmelens ordre, fjernet et antall av disse motvillige og satt dem under overoppsyn av en gruppe personell fra Agartha og den Galaktiske Føderasjon. Denne gruppen har et betydelig antall av disse individene i trygg forvaring, og dette antallet vil uten tvil fortsette å øke dette problemet har funnet sin endelige løsning.

Som nevnt ovenfor, så er ting for øyeblikket i en slags stillstand. Våre styrker står klare til å støtte de utskiftningene av regjeringer som skal skje, etter velfunderte juridiske prinsipper, og har i tillegg fått på plass en rekke avtaler som vil implementeres så snart det hellige signal blir gitt. I denne sammenheng har både de juridiske og de militære avdelinger under de ulike regjeringer som skal skiftes ut, forsikret oss om at de er klare til å iverksette overføringen av makt når de mottar signalet. Vi har høflig spurt våre mentorer fra Himmelen om å forsikre oss om at det tidsskjemaet vi opprinnelig fikk, virkelig fortsatt er det gjeldene. I sitt svar har disse som skal gi signalet, gjentagne ganger informert oss om at dette tidsskjemaet i sannhet er det de vil følge. Våre mange kontakt- og kommunikasjonsteam er på plass og klare til å se til at alt går etter planen når det hellige øyeblikket kommer. På dette området har vi gjennomført en rekke formelle øvelser for å sikre at denne situasjonen blir gjenomført så raskt som mulig. Selvfølgelig fortsetter vi å overvåke de mørke nøye, ettersom de er kjent for å komme med uforutsigbare og innfløkte uthalingstaktikker i siste øyeblikk!

Våre hemmelige hellige allierte er også klare til å sette i gang når de får beskjed og vi overvåker hele verden for å se at ingen ting annet enn de vanlige verdensaffærer foregår. De mørke og deres lakeier fyker omkring over hele verden og på jakt etter muligheter til å stjele penger hvor enn de kan, og selv om disse ekspedisjonene i det store og hele har vært uten suksess, har de klart å skaffe seg noen lån mot pant. Dette bekrefter for oss at disse kjeltringene ikke har noen intensjon om noen gang å holde seg til de avtalene de har gjort med oss, og at våre kontaktteam må være svært varsomme i sine forhandlinger med disse, som aldri gir seg. Vi er i sannhet meget lettet over at dette vil være siste gangen vi skal opplever slike skuffende mellomværender. Så snart grønt lys er gitt, er vi forberedt, med en rekke strategier, på å sikre at de innledende fasene av operasjonen går raskt og sikkert. Når den første fasen er gjennomført vil de nye regjeringene, det nye pengesystemet og den nye velstanden for alle være solid og sikkert på plass, og det som da gjenstår er å gjøre alt sammen permanent.

Denne forvandlingen av samfunnet deres er helt og fullt understøttet av et tonn med utfyllende dokumenter. De mørke har ikke lenger noe slingringsmonn og kun kort tid igjen før det hellige trompetsignal lyder. I dette øyeblikket vil et vidunderlig Lys spre seg over Jorden og en ny epoke vil formelt være begynt. Vi har til hensikt å sette i scene en stor flyoppvisning i mange deler av verden som vil være et signal om hva som skal komme. Mange årtier er gått siden vi første gang anmodet deres regjeringer, like etter den Andre Verdenskrig, om å holde opp med hemmeligholdet, fortelle det de visste om vår eksistens og la folket få del i den teknologien de hadde skaffet seg. Til siste mann nektet disse regjeringene å gjøre dette, men likevel er nå disse første forespørslene vi gjorde, i ferd med å manifestere i deres verden. Dette vil virkelig være et vendepunkt. Da kan historien formelt omskrives og gi en sann redegjørelse for deres opprinnelse. Dette vil gjøre at de mange løgnene dere har blitt innpodet med helt fra barndommen vil svinne hen og at sannheten tar deres plass. Dette er også det øyeblikk der dere vil få vite om alle de gledene dere har i vente når dere får tilbake deres fulle bevissthet.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag for å informere dere om at et stort mirakel er klart til å skje i deres verden. For flere hundre år siden etablerte grev St. Germain et spesielt verdensfond, som i Østen hadde sitt motstykke i Kwan Yin. Disse to skattkamrene vil nå betale ut en enorm formue som vil bringe velstand til alle på Jordplanet. Vi jubler over alt Himmelen har bestemt og satt i stand for menneskeheten! Den nye velstanden vil forvandle hele deres jordiske rike og bringe dere til terskelen av et enormt bevissthetsskifte. Vår velsignete oppgave er å lede dere frem til full bevissthet, med klok assistanse fra våre familier fra Agartha og fra stjernene. Sammen vil vi gjenforene de to Gaias riker, som nå er atskilte, til ett. I denne hellige union vil dere finne det dere trenger for å løfte dere ut av ”søvntilstanden” og gjenoppdage deres guddommelige indre sannheter. Disse sannhetene vil forandre alt dere nå tror på og sette scenen for deres nye galaktiske samfunn.

Dette nye galaktiske samfunnet er ment å være en blanding av ulike modeller som praktiseres rundt om i galaksen. Som en av deres mange mentorer er det vår velsignete oppgave å veilede dere, med vår visdom, i disse affærene. Kort etter at dere har fått tilbake deres fulle bevissthet, vil det bli det arrangert møter over hele planeten for å drøfte og komme til enighet om den grunnleggende modell for å etablere deres eget galaktiske samfunn. Vi ser for oss at deres valg vil være vise, og vi vet av ved å ta i bruk denne modellen, kan dere raskt befolke Venus, Mars og Pax pånytt. Denne nye multi-planet stjerne-nasjonen vil deretter ta fatt på sitt første store oppdrag; å sørge for varig fred overalt i denne galaksen! Dette vil være det første av mange oppdrag som vil bringe oss i kontakt med tusener av nærliggende galakser. Det vi sammen skal gjennomføre på en vellykket måte, er en serie oppdrag som vil være uttrykk for vår guddommelige tjeneste for Skaperverket.

Den gjenstående tiden av deres første trinn i disse nye energiene, og før vi begynner å arbeide sammen, er for at dere skal forberede dere til å forklare disse begivenhetene for familiene deres og samfunnet omkring dere. Vi har likeså vår egen rolle å spille. Det er mange velsignede fakta som må synliggjøres i deres rike. Gaias samfunn er fanget i et sett av verdensoppfatninger og tro som ble innført og tvunget gjennom for å opprettholde et samfunn som var delt i to helt atskilte nivåer og styrt av de mørke. Disse fastgrodde tros-strukturene kan bare settes til side på vellykket vis gjennom hva vi kan gjøre, på det passende tidspunkt. Våre hemmelige hellige forbund må ha en spesiell kunngjøring fra de nye statsledelsene for å sette det hele i gang. Dette vil føre til at vi påny kan komme tilbake i stort antall og nok en gang kan undervise og dele med dere av vår hellige visdom. Denne undervisningen vil eliminere mye av det dere i dag holder for å være sant, og vil vise for alle hvor veien går videre. En enorm glede er i ferd med å flomme over Jorden og skape en ny epoke for menneskeheten!

I dag ga vi dere enda et overblikk over hva som vil skje om kort tid. Mange hellige grupper er i ferd med å komme sammen og legge forholdene til rette for denne enestående perioden i deres historie! Den tro som mange av dere har, at dere er alene og unike i kosmos, vil dere snart ha lagt bak dere for alltid. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website:
Planetary Activation Organization

Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge