Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - Spetember 1, 2012

Matthew Ward - Spetember 1, 2012


Den opprinnelige plan for den Gyldne Tidsalder; de aller viktigste reformene vil komme samtidig; forandringer som vil følge senere; Avsløringen; Fri Vilje; begrensninger som utenomjordiske vesener er pålagt; Gaia’s visjoner for Jorden; voldsomhetene i Nord-Afrika og Midt-Østen; dokumentet som omtaler Jesus’ hustru; helse i fjerde dimensjon; omfordeling av rikdommer; Jordens oppstigning inn i femte dimensjon..


1. Med kjærlige hilsener fra alle sjeler stasjonert her, dette er Matthew. Utsynet fra vår posisjon høyt over dere kunne sammenliknes med en global orkan med en million øyne det stille området i midten av en massiv storm: voldsomheter som har brutt ut i Nord-Afrika og Midt-Østen, tilfeldig vold som skjer mange andre steder, nasjonale økonomier som sliter tungt eller er bankerott, ustabile regjeringer, tyranniske regimer som fortsatt sitter ved makten og et økende antall flyktninger.

2.Uansett hvor sørgelig det er at disse tilstandene fortsatt plager vår elskede familie på Jorden, er det ikke noe av det som er uventet på dette sene stadium av Jordens oppstigning ut av tredje densitet. Hennes vei gjennom de siste cirka 70 årene har gått gjennom stadig høyere vibrasjonsnivåer og hun har nådd et nivå hvor dualitetens positive og negative energier er på det ekstreme. I følge den opprinnelige planen for den Gyldne Tidsalder, skulle det på dette tidspunktet kun være noen ”tåkestrimer” av negativitet tilbake på planeten, hvis overhodet noen.

3. Gang etter gang har planen måtte revideres for å ta hensyn til de fremherskende forholdene på Jorden. Vi har snakket om det i tidligere meldinger – og det gjorde så visst Hatonn i vårt siste budskap – om en ca ti års forsinkelse i de omfattende forandringene som skulle gjøre at deres verden skulle bli kvitt vold, grådighet, korrupsjon, løgnaktighet, splittelse, sykdom og frykt, alle disse som skaper en så enorm mengde negativitet.

4. Grunnen til at den tiårige forsinkelsen har skjedd, er at for så lenge skulle siden skulle de sjeler som hadde samtykket i å spille de mørkes rolle, som ville gi massene en mulighet til å avslutte tredje dimensjons karma, ha avsluttet denne delen av avtalen. Den andre delen av avtalen var at disse sjelene deretter skulle samarbeide med Lysets styrker og hjelpe til med å forberede Jorden og menneskeheten til den Gyldne Tidsalder. Det hadde ikke vært noen voldsomheter, tumulter, fattigdom eller ekstremvær i dag hvis disse sjelene hadde holdt det de hadde lovet og avsluttet sine mørke aktiviteter og slått seg sammen med Lysarbeiderne. Men de gjorde ikke det. I stedet fortsatte de sine herjinger og ødeleggelser på Jorden og skapte således mer og mer negativitet.

5. Prosessen hvor de gamle systemene skulle vike for de nye ville ha forløpt relativt mye lettere for ti år siden, da de lavere vibrasjonene ville ha hatt en langt mindre uttalt effekt på mennesker og omstendigheter. Dagens mye høyere vibrasjoner intensiverer sterkt alt som er basert i negativitet, fordi den energien nå er i sitt senit. Det kan ikke være på noen annen måte – denne energien må utspille sin rolle raskt, for den kan ikke stanse ”med skrikende dekk” midt i sin ferd, og den kan heller ikke gå inn i fjerde dimensjon sammen med planeten.

6. En annen konsekvens av denne forsinkelsen er at den tredje dimensjons karma-karusell fortsatte å spinne. Mange sjeler som har inkarnert i løpet av de siste ti år, kom inn for å benytte anledningen til å avslutte 3dje dimensjons karmaleksjoner i dette livet, som det aldri har funnes maken til. De valgte meget krevende liv som skulle oppnå utbalansering av karmiske erfaringer, slik at de kunne fysisk bli med Moder Jord når hun stiger opp i den Gyldne Tidsalder eller gå over i Nirvana med fjerde dimensjons utviklingsstatus.

7. Dersom disse to situasjonene kan kalles “dårlige nyheter”, så er den gode nyheten at ikke noen av dem har forsinket Moder Jords ferd fremover det ringeste, eller tvunget henne til å avvike fra sin støe kurs. Hun er på eksakt riktig kurs og fart til å forlate tredje densitet kort før, eller kort etter, slutte av dette året, og da legger hun all negativitet bak seg.

8. Dette forbausende bragd skyldes de millioner av “rolige øyne i den verdensomspennende stormens midte”, disse sjelene hvis Lys skinner strålende klart til tross for oppstanden rundt dem. Alle Lysvesener i Universet hedrer dere som er Lysarbeidere og de millioner som fortsatt ikke er oppmerksom på at deres ”rene levemåte” hele tiden har hjulpet Moder Jord å stige opp. Deres kollektive, urokkelige vilje til å leve i lyset, deres hengivenhet, tålmodighet, mot og vederheftighet har ikke sin like i dette Universet!

9. Det er naturlig å undre seg over hvordan alt dette kaos og rot i verden kan ryddes opp i på den korte tiden som gjenstår før den Gyldne Tidsalder begynner. Det er det ikke mulig å få til. Det har aldri vært slik ment at alle de strålende aspekter av denne vidunderlige Nye Tid skulle stå klar for dere det øyeblikk dere steg over terskelen, men på grunn av den ti års forsinkelsen, vil heller ikke de tidlige stadiene av dyptgripende endringer i livene deres være på plass, slik som det var forutsett av de som lagde de opprinnelige planene.

10. Derfor vil ”storrengjøringen”, eller “utvaskingen” om man vil kalle det det, begynne senere enn planlagt. Imidlertid vil det være slik at frislippet av deres egne avanserte teknologier, som Illuminati har holdt unna dere, samt assistanse fra andre sivilisasjoner og deres teknologier, vil gjøre at arbeidet kan begynne på mange fronter samtidig.

11. Det primære målet er å sørge for det aller mest nødvendige for mennesker i krigsherjede områder og flyktning-leire, samt urfolkstammer og nomadestammer som sliter med store problemer.

12. Krigene vil ha tatt slutt, men mye gjenstår å gjøre i kjølvannet av dem. Bygging av, eller gjenoppbygging, landenes infrastruktur, handelssentre og boliger vil bli satt i gang umiddelbart, ikke bare for de innbyggerne som er der for øyeblikket, men slik at flyktninger kan vende tilbake til landsbyer og byer hvor det finnes bolig til dem, sykehus, skoler og hvor det er rikelig tilgang på rent vann og mat.

13. Utryddelsen av korrupsjon i økonomien vil gå hand i hanske med ditto i regjeringene og byråkratiene, slik at disse funksjonene som har så stor betydning for deres liv, kan begynne å virke med den fulle åpenhet, ærlighet og rettferdighet som ligger naturlig nedfelt i moralske og åndelige ledere.

14. Alt vann, jorden og luften vil bli renset, og giftig avfall, inkludert radioaktivt materiale, vil bli dematerialisert. Områder hvor sykdommer har blomstret på grunn av at mennesker i fattigdom ofte lever under livsforhold med dårlig hygiene, vil bli renset.

15. Andre reformer som raskt vil bli gjennomført inkluderer å få slutt på kulturell praksis og skikker som er urettferdige eller skadelige, samt å legge juridisk døde alle urettferdige lover og reguleringer. Millioner som nå er fengslet på falske anklager, eller medlemmer av minoritetsgrupper som ikke har gjort noe annet galt enn å være på ”feil side” i kriger, vil bli satt fri – og ja, det vil være meget enkelt å identifisere hvem som er uskyldig!

16. Disse er blant de første forandringene som vil skje, fordi denne situasjonen er utålelig for dem det gjelder. Mange millioner dyrs nød – utrydningstruede arter og dyr som er blitt en del av deres diett – er en annen sitasjon som vil bli tatt tak i på alvor.

17. De første bygningsstrukturer, spesielt bolig for alle som er hjemløse i sitt eget hjemland og de som har måttet flykte fra sine hjem på grunn av vold, samt bygninger for medisinsk pleie og skoler, vil være enkle og primitive til å begynne med. Men så raskt som overhodet mulig, vil alle disse typer av midlertidig strukturer bli erstattet av bygninger og strukturer av fin kvalitet.

18. Fri Energi og fornybare energikilder vil litt etter litt overta for olje og gass som dere i dag er så avhengige av. Andre tiltak som snart vil gjennomføres vil også være til stor hjelp i Moder Jords anstrengelser for å rense opp de områder som er mest alvorlig forurenset, slik at avlinger på ny kan vokse i overflod, skogene kan komme tilbake og elvene kan strømme fritt slik Naturen har ment det skal være.

19. I følge den opprinnelige master-plan for den Gyldne Tidsalder, skulle alle disse enorme forbedringene i deres verden allerede ha funnet sted. Det globale nettverket av korrupsjon, som i så lang tid har gjort det mulig for Illuminati å kontrollere verdens folk, skulle det ha vært slutt på og de sannheter som har blitt holdt skjult for dere skulle gradvis ha kommet ut for å gi befolkningen bedre tid til å ta disse realitetene inn over seg.

20. Dere er nå på vei inn i det dere ville kalle “kontinuum”, hvor det ikke er flere tiår tilgjengelig av deres lineære tid for at alt dette skal kunne skje ”trinnvis” – de forbedrende tiltakene må skje med størst mulig tempo og effektivitet. Noe forvirring og kaos er uunngåelig på grunn av at det haster slik med å få de viktigste forandringene i gang, men det vil være kortlivet. De mørke sjeler og hjerter som ville prøve å skape kaos for å forhindre disse forandringene, vil ikke lenger være her på planeten, og de mennesker som er her vil være kjærlighetsfulle, hjelpsomme og fullt innstilt på samarbeid!

21. Min mor har mottatt en mengde spørsmål, dels ansporet av Hatonn’s kommentarer om tidspunket for å introdusere vår familie fra Universet, og den avgjørende betydning som presidentvalget i USA har, og tildels en rekke andre temaer som svirrer i hodet på folk. Vi skal med glede svare på spørsmål i disse kategoriene.

22. Vår familie fra Universet kan ikke – ei heller ville de – “bare lande og ordne opp i allting”. Å finne det beste tidspunktet for landing, og for at de brødrene og søstrene som allerede er blant dere, skal identifisere seg, er det Universets Høyeste Råd som beslutter, og de er veiledet av Gud. Ene og alene fra denne høyeste av alle bevisstheter kan det mest fordelaktige tidspunkt avgjøres, slik at det blir best for alle parter.

23. Hensikten med det som vanligvis omtales som Avsløringen” har overhodet ikke noe å gjøre med noe lands politiske system. Hensikten er å bevise det som har blitt ignorert og benektet av regjeringene rundt om i verden, at det finnes mange høyt utviklete sivilisasjoner i dette Universet og noen av dem har representanter midt i blant dere.

24. Ja, det er sannsynlig at det kan bli betydelig oppstyr når romskip lander, men alt som er mulig vil bli gjort på forhånd, av noen av deres ledere, og de ekstraterrestrielle som har bodd blant dere lenge, for å unngå ”masse-hysteri”. Dere kan hjelpe til gjennom å forberede deres familie og venner ved å fortelle dem at de tusenvis av observasjoner som er gjort av romskip gjennom årene, tydelig viser at disse sivilisasjonene kommer i fredelig hensikt – for hvis de ikke gjorde det, ville de ha invadert Jorden for lenge siden.

25. Under Skaperens Lov som styrer livet i dette Universet, er det aldri tillatt for et opplyst vesen å blande seg inn i beslutninger tatt av Fri Vilje hos noen person i det hele tatt. Dette gjelder også overfor deres egne familiemedlemmer som lever på Jorden, selv om har tendens til å gjøre beslutninger som vil føre dem inn i store vanskeligheter som de ikke valgte i sin sjelekontrakt.

26. Det eneste unntak som finnes til Loven om Fri Vilje, er Skaperens eget – den kan ikke brukes til å starte en krig med atomvåpen. I samsvar med Moder Jords beslutning av Fri Vilje umiddelbart etter ”9/11”, så skal ingen forsøk på større terroraksjoner kunne lykkes. I begge tilfeller, så er det Gud’s ansvar og forhindre slike forsøk. Han har gitt autorisasjon til sivilisasjoner som har teknologi som kan forhindre slike forsøk, til å oppfylle disse mandatene, og det har de allerede gjort med suksess ved mer enn et dusin anledninger.

27. Hva derimot alle Lys-vesener har tillatelse til å gjøre – og som de gjør med glede! – er å sende Kjærlighet/Lys energi til alle sjeler på Jorden for å hjelpe dem å løfte sin bevissthet og oppnå åndelig klarhet. Det å oppnå høyere åndelig våkenhet og bevissthet er hva alle sjeler i hele dette Universet ønsker på sjelenivå.

28. De som tar imot lyset, begynner å åpne sinnet og hjertet, og det fører til at de gjør klokere beslutninger og vennligere handlinger. Men enhver sjel har rett til, med sin Frie Vilje, og velge om de vil ta det imot eller ikke – det er aldri i et Lys-vesens tanker å utøve innflytelse på noen, utover å sende Skaperens rene Kjærlighet/Lys essens.

29. Dere kan ikke måle den mengden med Lys som andre sivilisasjoner sender inn til Jorden, så det er ikke noe grunnlag for den tanken at hvis de bare ville sende mer Lys, så ville alt mørke forsvinne. Den tanken tar ikke hensyn til den Frie Vilje hver eneste sjel har fått som gave fra Gud, med de to unntak som er nevnt ovenfor.

30. Gaia, Moder Jords sjel, ønsker at alle livsformer på hennes planetkropp skal blomstre i overflod og leve sammen i fred, kjærlighet og harmoni med Naturen. Å gjøre alt klart for Jordens inngang i den Gyldne tidsalder, og manifestasjonen av Gaia’s visjon, innebærer at man løfter seg over ethvert aspekt av tredje tetthet , hva enten det baserer seg på politisk, ideologisk, kulturell, samfunnsmessig, økonomisk eller religiøs separatisme.

31. Hvis du ønsker at dine barn skal arve en verden fri for ethvert spor av mørk energi, da deler du Gaia’s visjon. Dersom du ønsker at ledere og myndigheter på alle nivåer, det være seg i lokalsamfunnet, nasjonalt eller internasjonalt, skal samarbeide for at alle mennesker skal få det bedre, da deler du hennes visjon. Om du ønsker at planeten som er ditt hjemsted skal bringes tilbake til det paradis den en gang var, da deler du hennes visjon. Dersom du ønsker at kjærlighet, ærlighet, vennlighet, sjenerøsitet og rettferdighet skal være fremherskende hos alle mennesker på planeten, da deler du hennes visjon. Hvis du ønsker at alle mennesker skal respektere dyrenes sjel og leve i fullkommen harmoni med Naturen, da deler du hennes visjon.

32.Så la oss nå se på en del andre spørsmål som har kommet inn.

33. Ja, det er riktig at Illuminati hadde en finger med i spillet i forbindelse med oppblomstringen av vold i Nord Afrika. Deres underjordiske baser ligger riktignok i ruiner, men deres hemmelige agenter driver fortsatt å hisser opp folk over alt hvor de kan komme til. På bakgrunn av det spenningen publiseringen av en provoserende, irrasjonell film hadde skapt, klarte agentene lett å manipulere folk og skape et eksplosivt raseri blant mange Muslimer, mens det samtidig var mange andre av samme tro som tydelig gav uttrykk for at de var meget sterkt imot slik voldelige reaksjoner. Dette er et eksempel på hvordan de fremherskende høyere vibrasjonene intensiverer alle karaktertrekk og atfred, ved at det ”gode” blir bedre, og det ”dårlige” verre.

34. Den biten av et gammelt dokument som nevner Jesus’ hustru som ble oppdaget her forleden, er ingen ”tilfeldighet” – ingen ting er tilfeldig! Den ”kom frem i lyset” som et første skritt som kunne inspirere Kristne til å bli mer åpne for sannheten om Jesus’ lange samliv med sin elskede hustru Maria Magdalena og barna deres.

35. Selv om ethvert tilfelle vil være like ulikt som hvert menneske er det, så er det generelt slik, at kroniske sykdommer ikke vil bli kurert umiddelbart etter at de som lider av dem kommer inn i fjerde dimensjon. Det er vel riktigere å si at disse helsetilstandene gradvis vil lindres og personen vil etter hvert få tilbake en sunn helse. At aldring reverseres vil også gå gradvis, på samme måte som gjenveksten av lemmer, tenner og organer vil gå litt etter litt.

36. Nåværende medisinsk praksis vil ikke endres brått på slutten av dette året, men helsebringende terapier og stoffer som i dag er forbudt, vil bli fritt tilgjengelige. Ja, dette inkludere marihuana, og folk vil velge å bruke det med omhu. Illuminatis representanter i den farmasøytiske industrien har, gjennom sin mektige innflytelse i de amerikanske medisinmyndighetene (FDA), den amerikanske legeforeningen (AMA) og senteret for sykdomskontroll (CDC) sørget for å forby alt som kunne true deres profitt, men på slutten av året vil de ikke lenger være her så de kan gjennomføre disse lovene.

37. Den fullstendig uakseptable forskjellen mellom de som er rike og de som har nærmest ingen ting vil det bli slutt på, men ikke ved å ta pengene fra dem som har tjent dem på hederlig vis og gi dem til de fattige. Vi kjenner ikke detaljene i omfordelings-prosessen, men vi kan garantere dere at den vil bli rettferdig og ikke nekte noen den rikdom de har tjent på ærlig vis. Hensikten er å finne igjen de nærmest ufattelige formuer som er ervervet på hensynsløst og ulovlig vis og gjemt vekk, og å bruke disse midlene til å gjøre livet bedre for alle mennesker i hele verden som lever i fattigdom. Denne omfordelingen er uavhengig av både det nye pengesystemet basert på edle metaller og tilbakeføring av retten til jordens naturressurser, som Illuminati har hatt kontroll over, til sine rettmessige eiere.

38. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta for planeten å gå fra fjerde til femte dimensjon – det er avhengig av jordboernes kollektive bevissthet. Vi ber dere huske på at planetens oppløftelse ut av tung tredjedimensjons tetthet og inngang i 4de dimensjon på mindre enn 80 år, er unikt i Universet! Noen sivilisasjoner bruker mange tusen år på å oppnå det, men ingen har heller blitt gitt den omfattende, intense og konstante assistanse som Jorden har mottatt.

39. Det ville ikke være realistisk å tro at det å reise gjennom 4de dimensjon og godt inn i 5te vil skje på et øyeblikk, når man tenker universelt. Når planeten er kommet godt på plass i 4de dimensjon og alle reformene er gjennomført over alt, så vil de høyt utviklete vesenene, som kom for å hjelpe med gjennomføringen, ønske å reise tilbake til sine hjemsteder. Gjennom resten av Jordens reise til hennes destinasjon i femte dimensjon, vil hun stå på egne ben, og hastigheten på hennes oppstigning vil være i samsvar med jordboernes kollektive bevissthet, som ikke lenger omfatter disse høyt utviklete vesenene.

40. Kjære, høyt elskede Familie på Jorden; det å leve i uforbeholden kjærlighet er en glede som det ikke finnes maken til. Det er vårt ønske at også dere, ganske snart, skal få oppleve dette.

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: LisaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an
e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge