Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 20. mars, 2016


Matthew Ward - 20. mars, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew. En mengde ting skjer energimessig i deres verden etter hvert som stadig økende vibrasjonsnivåer rask skiller klinten fra hveten, så å si. Typiske Illuminati-kontrollerte massemedier sprer hele tiden “klint” gjennom selektiv og forvrengt dekning av “nyhetene”. Selv om deres tidligere mulighet til å publisere utelukkende det de ønsket at dere skulle vite noe om er betydelig svekket på grunn av den raske informasjonsdelingen gjennom sosiale medier, samt videoer og artikler på Internett, så oppfordrer vi dere til å være nøye med å utøve deres kritiske sans overfor informasjon fra alle kilder, inkludert Internett.

Som mottiltak mot all den sanne informasjonen som er tilgjengelig på Internett-kilder, så oversvømmer Illuminati og lakeiene deres samfunnet med løgnaktig informasjon for å opprettholde frykt og forvirring over alt på verdensscenen. Ved å lære dere å stole på intuisjonen med hensyn til hva som er sant og hva som ikke er det, kan dere lære å “gå på baksiden av bakteppet" til det spillet som foregår på scenen. Når dere vet at det vil ende med Jordens Gyldne Tidsalder i full blomst, setter det dere i stand til å observere rolleinnehaverne i sine karmiske roller og likevel ikke bli dratt inn i de ofte tumulte dramaene som utspiller seg.

Vi har ofte snakket om andre aspekter ved stadig økende vibrasjoner, det at personlighetstrekk og atferd blir intensivert og at voldsbruk øker, og dette har ført til et mengde e-poster som likner denne fra en leser i Australia, som uttrykte bekymring for fremveksten av voldelige gjenger i hennes hjemland: “Kan du spørre Matthew om hvorfor det for tiden er så mye vold blant unge mennesker?" Mange unge mennesker rundt om i verden føler seg sinte, motløse, uten håp for fremtiden. Årsakene kan være for eksempel fattigdom, mangel på utdannelse eller jobbkompetanse, arbeidsløshet, splittede familier, den lave status som samfunnet gir dem, myndigheter som ignorerer deres behov, ja sågar hele verdenssituasjonen, eller en blanding av disse omstendighetene. De unge menneskene hvis liv har blitt negativt influert på denne måten, handler ut fra sine intensiverte følelser når de begår voldshandlinger. Hvor vi ønsket alle disse sjelene, som er oss så kjære, kunne vite at det er positive og gledelige forandringer er på vei.

Min mor har nesten druknet i e-poster om Donald Trump fra lesere over hele USA og andre land. Selv om vi ikke ønsker å gå innpå hvilke eventuelle kvalifikasjoner han måtte ha for å bli dette landets president – det er det opp til landets borgere å vurdere - og vi vet heller ikke om han blir valgt – det er velgerne som avgjør hvem deres neste president vil bli – så ønsker vi å svare på noen av de andre spørsmål og kommentarer.

“Er Trump anti-Krist?” Nei. Anti-Krist, på samme måte som Armageddon, er bare et konsept, en idé. Ikke desto mindre, for mennesker som tror at disse konseptene er virkelige, at det finnes en anti-Krist, så vil Armageddon komme. Uansett hvor langt fra den virkelige sannhet denne idéen måtte være, så representerer den imidlertid virkeligheten i det disse menneskene tror er sant. Tro skaper virkeligheten.

“Jeg er meget bekymret over at Donald Trump har helt bensin på flammene når det gjelder uforsonlige holdninger og rasisme i Amerika. La oss få høre hvordan en opplyst sjel ser på alt dette?" Det er en sørgelig sannhet at slike uforsonlige holdninger og rasisme lever i beste velgående i de Forente Stater, hvor den ene generasjonen oppfostrer den neste til intoleranse mot mennesker som er forskjellige fra dem selv - så som hudfarge, seksuell legning, herkomst, religion, filosofi og ideologier. Enkelte “intolerante” individer reagerer på Mr. Trumps kommentarer som bevis på at de er i sin fulle rett til å behandle "annerledes" mennesker med forakt og behandle dem aggressivt og med fiendtlighet. Den “opplyste sjels synspunkt” blant sjelene på dette tjenestested er at alle medlemmer av familien vår på Jorden er Skaperens rene kjærlighet/lys essens, og vi elsker alle sammen betingelsesløst selv om vi inderlig ønsker at alle sjeler i deres verden var kjærlighetsfulle, vennlige og respektfulle. En dag kjære dere, vil de alle være det!

“Tror du at Donald Trump er ansvarlig for sine tilhengeres aggressive atferd på valgmøtene?" Hver eneste person er selv ansvarlig for sin egen atferd. Det er ingen persons kommentarer som kan få et individ til å handle på en måte som går på tvers av angjeldende individs verdier, prinsipper og selvrespekt.

“Voldshandlingene på Donald Trumps store valgmøter harmonerer ikke med mitt bilde av ditt lands demokratiske politiske system. Hva er det som skjer?" Mange amerikanske borgere er rasende på en rekke forhold, som de beskylder regjeringen sin for, og de ønsker de forandringene Mr. Trump lover. Raseriets energi gjør det vanskelig å tenke klart og bruke sunn dømmekraft, så tilhengerne hans spør ikke om hvordan han skal gjøre det han sier han skal gjøre, men de ønsker at raseriet deres skal få et offentlig forum, og han gir dem akkurat det. Svært mange av hans trofaste støttespillere på valgmøtene oppildner dem som velger å betrakte hans aggressive retorikk som at den gir dem rett til å oppføre seg på denne måten mot mennesker som gir uttrykk for at de er uenige med Trump. Svarene våre på de to foregående spørsmålene gjelder i like stor grad her.

Borgere i alle land som føler at regjeringene deres ignorerer dem, ønsker å bli hørt og en kollektiv stemme, som lenge har blitt ignorert, fører tidvis et lands borgere inn i voldsom revolt. Etterhvert som vibrasjonene fortsetter å øke i frekvens, vil bruk av vold for å oppnå rettferdighet og likeverd avta litt etter litt. I land hvor det i dag gjærer sterkt, vil stabilitet og ro komme med ærlige ledere som lytter og tar folkets behov på alvor; hjemløshet og fattigdom vil avta og til slutt vil alle i verden ha et hjem og en tilstrekkelig økonomi. Dere som vet at dere er lysarbeidere og de millioner av mennesker som også tjener lyset uten å forstå at det er det de gjør, skaper en sterk kraft som vil å bringe inn en æra av fred, kjærlighet og overflod for alle på Jorden.

"Hvordan vil oppstigningen arte seg for “walk-in” sjeler? Vil de “lånte” kroppene deres forandre seg eller vil de vende tilbake til sine egne kropper?" Noen har blitt fortalt at kroppene deres ligger i “stasis” i deres “hjemme”- verden og noen befinner seg om bord i Stjerneskipet de kom fra da de "gikk inn" og som de vil vende tilbake til. Lesere som ikke er familiære med begrepet “walk-in” trenger kanskje en nærmere forklaring av begrepet. En sjel i en åndeverden inngår avtale med en sjel som ønsker å forlate kroppen sin som er utslitt av å takle fysiske og/eller emosjonelle utfordringer og "overtar plassen". Fordelen med dette er at kroppen allerede er “voksen”, i motsetning til når man begynner som nyfødt og må bruke mange år på å bli voksen. Men det å ta over et liv der hvor en annen har reist sin vei er ingen picnic og forkommer sjelden; enda sjeldnere er det at en sjel gjør en slik avtale med et barn, for da mister man aldersfordelen. I denne unike æraen i Universet er det imidlertid et antall høyt utviklete sjeler som har "walked-in" for å hjelpe til med forvandlingen i deres verden; Som oftest kan deres høye vibrasjonsnivå helbrede kroppen og berolige sinnet slik at disse individene blir i stand til å gjennomføre de oppdragene de har påtatt seg.

Når et slik oppdrag er fullført, bestemmer sjelen seg for hva den deretter vil gjøre: fortsette å leve på Jorden til den fysiske kroppen dør og så gå inn i Nirvana for et fullt liv i åndeverdenen; ta en ferie i denne vidunderlig vakre åndeverdenen mens den planlegger sitt neste liv; eller vende direkte tilbake til sitt opprinnelige hjemsted eller et stjerneskip, dersom det er der den hadde levd før den gikk inn i en jordisk kropp. Vi legger til at enhver sjel har iboende i seg evnen til å dematerialisere, for deretter å rematerialisere en kropp eller manifestere en ny en, men bare høyt utviklete sjeler vet at de har denne evnen og bruker den.

“Det synes som om Matthew aldri snakker om hva som vil skje med helsetilstanden til en lysarbeider etterhvert som oppstigningen går fremover, eller med kjæledyrene våre. Er det er spørsmål om å visualisere at man er hel igjen?" Vi takker den leseren som minnet oss på at tiden er inne for å ta opp igjen det vi tidligere har sagt om helse og fortelle mer om det, men først vil vi si at visualisering i sannhet er et mektig verktøy, men at alle "ser seg selv hel igjen" er ikke nok til at det blir slik.

Vi skynder oss å legge til at en perfekt kropp ikke er en forutsetning for personlig oppstigning; imidlertid vil personens reaksjon på en kompromittert helse ha innflytelse på oppstigningsprosessen. La oss si at en person med en kronisk sykdom valgte å få denne erfaringen for å lære medfølelse og tålmodighet, noe denne personen manglet i et tidligere liv hvor mennesker omkring dem var syke eller hadde begrenset mobilitet eller mentale evner. Dersom den planlagte læringen bli oppnådd, utvikler man seg bevissthetsmessig og åndelig – hvilket er målet for enhver sjel i hvert liv. Og motsatt: dersom personen lar selvmedlidenheten ta overhånd, klager hele tiden og krever kontinuerlig oppmerksomhet fra andre, så må læringssituasjonen gjentas i et enere liv. Bare for å minne dere på det igjen, så er ikke det dere kaller "reinkarnasjon" at en person som levde tidligere vender tilbake, men heller en "ny" sjel hvis personasje er designet for det fysiske livet den kumulative sjelen har valgt. [Dette er nærmere forklart i budskapet av 3. februar, 2014]

Takk Mor, for at du la inn den opplysningen. Og så, over til spørsmålet om kroppene blir "hele" – alle sykdommer kurert; tapte lemmer vokser ut igjen; nye sunne tenner, ledd og organer erstatter kunstige substitutter eller mekaniske kroppsdeler – dette vil skje for det enkelte individ som en prosess, ikke som et under på et øyeblikk. I tillegg til hvor raskt man absorberer lys som forvandler karbonbaserte cellestrukturer til krystallinske, og troen på at disse fysiske forvandlinger er en realitet, gjelder også de valg man har lagt inn i sjelekontrakten.

Det er sannsynlig at eldre mennesker som har noen av de ovennevnte helsetilstandene, valgte disse sammen med en overgang til åndeverdenen før strålende helse og komplette, naturlige kropper blir vanlige i deres verden. Kontraktelementer i sjelekontrakten gjelder også for unge mennesker; de kan for eksempel ha valgt sykdom og overgang til åndeverdenen i ung alder, eller å oppleve sykdom og uførhet for senere å bli helbredet. Som vi har slått fast i tidligere budskaper: avtaler inngått før man blir født, gir muligheter for åndelig vekst for alle sjeler som er sammen i en livssyklus og individuelle kontakter er utformet i samsvar med dette.

Helsen til lysarbeidere avhenger av i hvilken grad deres cellulære struktur har blitt tilstrekkelig krystallinsk til å beskytte immunsystemet mot giftstoffer i luft, jord og vann, mat stinne av kjemikalier og medikamenter som gjør kroppen sårbar for mentale, emosjonelle og fysiske ubalanser. Imidlertid er rotårsaken til all sykdom stress. Stress kaster kroppens systemer ut av balanse og angriper de mest sårbare delene av kroppen. Å redusere stress kan bidra til forbedret helse og styrke livsgleden.

Spesielt viktig er den gunstige effekten på helsen som tid i ro og fred alene gir. En verden i fred begynner med at hvert individ greier å finne fred inni seg, og de høye vibrasjonene av kjærlighet, tilgivelse, medfølelse og respekt for andre begynner med det samme for en Selv. Å ære og respektere Selvet er å anerkjenne og føle takknemlighet for det gode i livet ditt og ikke gi energi til sinne, forakt, sjalusi, smålighet og bekymring for "hva hvis". Rekreasjon – re-kreasjon! – er viktig. Kanskje å lese, lytte til favorittmusikken din, skrive, legge puslespill, broderi, skulptur eller andre former for kunstnerisk uttrykk; eller for mere aktiv, utendørs rekreasjon, kanskje jogging, sykling, tur i skog og mark, gå på skøyter eller ski eller svømme.

Dersom du ikke kan unngå å treffe på personer som du erfaringsmessig vet blir ubehagelig, så gå inn i disse situasjonene med ro og selvtillit og vær villig til å se andres perspektiv. Dette betyr ikke at du gir slipp på dine egne idéer og prinsipper, men snarere at du fremviser en væremåte som kan gjøre at det kan bli en anstendig diskusjon i stedet for et hissig og fastlåst munnhuggeri. Lag prioriteringer for hva du vil gjøre i løpet av en dag, så vil du ved dagens slutt oppleve en tilfredsstillende følelse av at du har oppnådd noe. Dersom dagen viser seg å bli en "nedtur", tenk gjennom hvordan du kan gjøre ting annerledes for å oppnå mer tilfredsstillende resultater neste gang, og gå så til sengs med fred i sinnet.

Det er viktig å få tilstrekkelig søvn, å spise næringsrik mat, drikke mye vann, trene både kroppen og hjernen, og å tilbringe tid i Naturen. Så ofte du har anledning til det, gå tur i en park eller en skog, gå barføtt på en sandstrand eller på mykt gress, la hendene få grave i jorden når du planter blomster og grønnsaker. Dersom det er mulig for deg å ha et kjæledyr, adopter et eller flere fra nødhjem for eierløse dyr – dyrenes takknemlighet over å få bo i et hjem som er glad i dem fyller hjemmet med høye vibrasjoner.

Meditasjon, dyp pust, yoga, aromaterapi og massasje er også ypperlig for å redusere stress. Å delta i frivillige aktiviteter i nærmiljøet så som et hospits, et hjem for eierløse dyr, skoleprogrammer eller å hjelpe hjemløse oppløfter ditt eget liv like mye som det oppløfter andres. Smil og latter oppløfter ikke bare ditt eget hjerte, men også hjertene til dem du er sammen med. Besøk venner, gå på kunstutstillinger, museer, kino, sportsarrangementer sammen.

Kort sagt, å ta deg tid til å gjøre det som måtte gi deg en følelse av å være verdifull er avslappende, gir glede og representerer en avkobling fra det daglige kjas og mas. Dere har et uttrykk, "Dans som om ingen ser på deg" – gjør det! Våre forslag er ikke mye forskjellig fra de råd du får fra helsepersonell, men la dem være nyttige påminnelser om å være god mot deg Selv, ta vare på deg Selv. Og husk at Guds utsendinger alltid er med deg. Be om hjelp og den vil bli gitt med kjærlighet – den er kanskje ikke alltid det du ba om, men den vil alltid være det du trenger.

Kjæledyrene deres er multidimensjonale sjeler, akkurat som menneskene er. Mesteparten av menneskeheten vet ikke dette om seg selv, og enda mindre om dyrene. Dyrene vet dette, og de vet at det ikke finnes noe slikt som døden. De husker sine besøk i Nirvana når de er i dyp søvn og hvor unge, vitale og aktive de er der. Dersom kjæledyrene deres kunne fortelle dere hva de ønsker seg, så ville det være å reise dit og bli der, fremfor å leve med langvarig smerte og en kropp som ikke fungerer lenger. Når kjæledyrenes livskvalitet har blitt redusert så mye, oppfordrer vi dere inderlig til å vite at de er takknemlige når dere gjør det hjerteskjærende valget å gjøre ende på lidelsene deres. Når tiden kommer for at dere selv til å "gå over" så vil energien i kjærlighetsbåndene mellom dere og kjæledyret sørge for at dere gjenforenes.

Vi hedrer og ærer dere kjære brødre og søstre og med uforbeholden kjærlighet går vi ved deres side på hele deres jordiske reise.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge