Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 19 oktober, 2014

Matthew Ward - 19 oktober, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. For det meste er massemedienes dekning av Ebola likefrem; men som med de fleste temaer som angår hele verden er den kjennetegnet av politisk fingerpeking, særlig når det gjelder de få tilfellene i Spania og de Forente Stater. Gitt deres mobile verden og det faktum at symptomer dukket opp mange dager etter at sykdommen begynte, samt symptomenes likhet med andre sykdommer, var det uunngåelig at sykdommen dukket opp utenfor de hard rammete vest-afrikanske landene. Det oppmuntrende aspektet er at det medisinske fagsamfunnet har blitt gitt spalteplass til å dempe frykten om at sykdommen kan spre seg ut av kontroll. Selvfølgelig er det ingen som kan rapportere om at lyset igjen sørger for at Illuminatis intensjon om å skape en pandemi og verdensomspennede frykt mislykkes nok en gang .

Den politiske tilbøyeligheten til å plassere skyld er atskillig heftigere når det gjelder ISIS, hvor det overhodet ikke går så bra med å dempe frykten om deres intensjoner, og det med rette. Disse styrkene vil fortsette å vinne frem inntil en forent regional innsats stanser dem, og det vil komme. Den underliggende faktoren, lysets stadige økning, vil bli fremstilt som at nabolandene søker å tjene sine egne interesser, og pragmatisme vil såvisst vise seg på banen. Etter hvert som ledere som avholder seg fra å involvere seg aktivt innser at ISIS ville kunne bringe sin terrorbaserte “Islamske Stat” inn over alle grenser de ønsker, vil sårbare stater kaste seg ut i kampen.

Vi vet at etter hvert som disse to situasjonene går sin gang på hvert sitt vis, gir de mange sjeler anledning til å arbeide seg gjennom sine valgte karmiske læringssituasjoner. Likevel er det til stor sorg for oss at noen av vår Jordiske familie behandler andre uten så mye som et snev av nåde.

Men over til noe annet, vi ønsker velkommen deres mange innsiktsfulle spørsmål angående “et tiår av forsinkelser”, årene 2007 og 2017, NESARA og om hvordan planen for Jordens Gyldne Tidsalder ble til. For å vise hvordan alt dette henger sammen, skal vi trekke linjene mellom punktene som er gitt i tidligere budskaper og fylle inn der det har manglet informasjon, slik at dere så å si kan se denne vevnaden utfolde seg i sin helhet.

Den overordnete planen for Jordens Gyldne Tidsalder ble basert på at deres verden ved år 2007 ville være rede til internasjonal forsoning og samarbeid. Det er ikke det at årsaken til forsinkelsen begynte da, men snarere at Rådet hadde forventet at verdensssamfunnet åndelig og bevissthetsmessig sett ville ha nådd det nødvendige nivået på dette tidspunktet.

Når vi nå går videre vil dere se hvorfor disse forventningene var logiske, hvorfor de ikke ble innfridd og hvorfor dette kalenderåret var avgjørende i Rådets tidslinje. Alt sammen fant sted utenfor deres lineære tidbegrep, men vi skal gjøre vårt beste for å forklare det innenfor en sekvensiell referanseramme.

Planen ble til fordi Gaia, den sjelen som i årtusener har vært inkarnert i det som nå er deres hjemmeplanet, sendte ut et rop om hjelp. All den negativiteten som hadde hopet seg opp på grunn av sivilisasjoners hemningsløse blodsutgytelser hadde svekket Jordens lys i så stor grad at hennes evne til å holde seg på plass i sin bane sto i alvorlig fare. I de to tidligere tilfellene hvor planetens liv sto på spill, skjedde utløsningen av opphopet negativitet med en så kataklysmisk voldsomhet at alle livsformer bukket under. Gaia elsket dem alle, til og med de folkene som bidro til negativiteten, at hun fyltes av sorg begge gangene de gikk til grunne. Denne gangen ønsket hun at hennes beboere ikke bare skulle overleve, men fysisk stige opp sammen med hennes planetkropp, som ville bli brakt tilbake til sin opprinnelige jomfruelige helse og skjønnhet, slik at alle livsformer kunne blomstre og leve sammen i glede og harmoni. Hennes klare visjon av denne Jorden ble manifest i det universelle kontinuum.

Å legge alt til rette for at Gaias inderlige ønske kunne bli til virkelighet, samt hennes planetskropps umiddelbare behov for å kvitte seg med negativitet, krevde massive mengder med lys, så Gud gav mektige sivilisasjoner autorisasjon til å sørge for dette lyset. Den første infusjonen av lys stabiliserte Jordens bane og vristet henne løs fra den dype tredje dimensjons fastgrodde negativitet og gjorde at hun kunne begynne å stige opp. Naturligvis ville dette lyset, samt alt det som strømmet inn fra disse fjerne kildene, også være tilgjengelig for alle hennes livsformer. Men hvordan man skulle motivere menneskeheten til å "se gjennom" det mørket som omhyllet planeten, slik at de kunne «se lyset», var en helt annen sak.

Det var på dette tidspunktet at Rådet kom inn i bildet. De påtok seg oppgaven med å inspirere jordens folk til å ta ansvaret for sin personlige oppstigning gjennom sin mottakelighet for det innkommende lyset, slik at de kunne begynne å generere sitt eget lys med kraft og styrke. Dette var essentielt av to årsaker som begge var like viktige for Oppstigningen: Lyset transformerer menneskekroppenes karbonbaserte celler til en krystallinsk struktur som kan overleve i de høye vibrasjonsnivåene Jorden etter hvert ville nå; og gjennom å løse opp “sløret” mellom tredje densitets bevissthet og kunnskapen som finnes på sjelenivå åpner lyset hjerter og sinn for den åndelige opp-lys-ning som fører til sjelelig vekst og utvikling.

Etter å ha gjennomdrøftet alle intrikate detaljer, kompleksiteten i det hele, samt hvilke krav som gjaldt – først og fremst at alles frie vilje måtte respekteres i samsvar med Skaperens edikt til herskere i alle universer – kom Rådet frem til en plan. Det var nødvendig å plassere den inn i en lineær tidsramme for at dere skulle kunne forstå den, og siden det er deres verden, kunne den bare bli detdere ønsket at den skulle være. Derfor måtte alle deler av planen bli en del av deres kollektive bevissthet, denne energetiske massen av talløse tanker, følelser og handlinger som styrer aktiviteten i Jordens kraftfelt av potensial og avgjør hva som skjer i deres verden.

Således var en av de største utfordringene å komme frem til hvordan planen kunne presenters i et format som ville gjøre at folk begynte å tenke over den. På den tiden i deres historie var de Forente Stater ansett å være det mest innflytelsesrike av alle land, hvilket gjorde det praktisk å begynne der, og det gjorde det - Medlemmer av regjeringen ble inspirert til å utforme “the National Economic Security and Reformation Act” som er bedre kjent under akronymet NESARA. Denne loven har vært målet for de mørkes mange løgner og sabotasje, hvilket har ført til at mange som har hørt om den benekter at den eksisterer og til at andre har fått fullstendig feilaktige oppfatninger av den. Dersom dere ikke vet hva NESARA i virkeligheten omfatter – den er intet mindre en basisen for en total forandring av verden og for åndelig fornyelse! - og heller ikke dens evolusjon gjennom både lyse og mørke perioder, så ber vi dere lese tidligere budskaper som har gitt detaljerte redegjørelser. [Spesialutgaven om NESARA 13 august, 2006 gir bakgrunnsinformasjon; en rekke andre budskap inneholder ytterligere informasjon. Spesialutgaven om NESARA finner du ved å klikke på nettadressen her, men den er altså på engelsk.]

Bestemmelsene i NESARA og alle andre fasetter av planen ble utviklet i kontinuumet, hvor det dere betakter som fortid, nåtid og fremtid er en serie hendelser som skjer samtidig; hvor sjelers utviklingsnivå kjennes ved den lysmengden de utstråler og hvor det å gruppere dem i samsvar med deres interesser, iboende evner og nødvendige karmiske erfaring lett kan arrangeres. Det er alltid slik at avtaler som gjøres, før man inkarnerer, med hensyn til livsplanene, gjøres i uforbeholden kjærlighet og er designet slik at alle sjeler som deltar i dette livsløpet sammen får best mulig utbytte av det. Slik var det også med Rådets plan, selv om det var den mest uvanlige og vidrekkende som noen gang var utviklet. Aldri tidligere i dette universet hadde en hel sivilisasjon gått inn i en avtale hvor det overveldende flertall ville gjennomføre en så monumental utfordring: å gjennomføre, i løpet av ett eneste livsløp, alle de tredje dimensjons karmiske leksjoner de trengte for å oppnå balanse og utvikle seg åndelig og bevissthetsmessig inn i fjerde dimensjon.

Denne unike muligheten tiltrakk seg trillioner av ivrige sjeler, mange fler en det antall som kunne få plass i Jordens befolkning, og de som ble valgt ut ble nøye informert om alle detaljer i planen. De viste at de etter fødselen ikke ville huske noe av det, men at indre veiledning ville holde dem på sporet ved hjelp av budskaper fra sjelenivå til bevisstheten – samvittighet, instinkt, aspirasjoner og inspirasjoner – fordi dette er sant for ethvert fysisk liv. Den utrolige forskjellen denne gangen var at deltakerne visste at de ville være med å hjelpe til med, i lineær tid, å skape en verden som allerede eksisterer i kontinuumet takket være Gaias manifestasjon. Og, alle følte seg helt sikre på at de på mesterlig vis ville utføre sine valgte roller.

Ikke desto mindre hadde Rådet viselig, i sin planlegging av en prosess som ikke har sett sitt sidestykke i tempo og omfang, tatt høyde for at noen av de svakere sjelene kunne få problemer med å gjennomføre sin rolle og ønske velkommen assistanse i tillegg til lyset som kontinuerlig ble innstrålt fra fjerne sivilisasjoner, så planen innehold flere ulike virkemidler for å håndtere slike vanskelige situasjoner. Sterkere sjeler som hadde delt flere liv med svakere sjeler kunne påta seg en del av disse sjelenes tunge karma; Frivillige for disse rollene befant seg i fjerde eller høyere dimensjoner og det var også energihealere, medier med parapsykologiske evner og mottakere av telepatisk kommunikasjon som ville assistere på sine respektive vis. Det var behov for en hærskare av sjeler som kunne bli veivisere og fanebærere. Noen ville intuitivt føle sannheten i informasjon som ble formidlet av budbringere i lyset og dele det med alle andre som var mottakelige; andre ville bli aktive i ulike reformbevegelser eller forberede seg for profesjoner hvor de kunne påvirke til positive forandringer; og noen de mange sjelene som ville vise, gjennom sitt eksempel, kraften i positive tanker og følelser og gleden ved å leve på fromt vis, ville fylle en rekke andre roller i tillegg.

Det kommer ganske sikkert ikke som noen overraskelse at dere som har stått støtt og trofast i lyset til tross for hindringer, skuffende tilbakeskritt og kanskje nedlatende disrespekt, er blant de frivillige som valgte å fylle en eller flere av disse rollene som har hjulpet så mange på sin veien mot sinoppstigning!

Helt avgjørende i denne planen var sjeler som kunne skape de ekstremt krevende omstendighetene som massene trengte og som, når denne oppgaven var fullført, ville slå seg sammen med lysets styrker. Kun de aller høyest utviklete vesener kunne betros dette oppdraget og Rådet valgte ut frivillige hvis pålitelighet i de aller mest utfordrende områder i lysets tjeneste hadde blitt bevist gang på gang. Det fantes overhodet ingen grunn til å forvente at de skulle komme til å gå tilbake på den siste delen av avtalen, men dette er likevel hva som skjedde. Disse individene hadde blitt forhekset av mørket som omhyllet planeten og de nektet å gi fra seg makten, kontrollen over massene eller formuene de hadde tilegnet seg på illegal eller umoralsk vis. Ingen mengde av oppfordringer på sjels- eller bevissthetsnivå, løfter om hjelp eller advarsler om selv-fordømmelse når de må gjøre opp regnskap for sitt eget liv etter døden, kunne overbevise dem til å holde sin del av avtalen.

De er toppskiktet av Illuminati, en allianse av svært forskjellige grupper som eier eller har infiltrert enhver organisasjon, institusjon og korporasjon som innvirker på livet i deres verden; fra regjeringer til bankvirksomhet og handel, fra religion til utdannelse og media, militæret, underholdningsindustrien og de juridiske og lovgivende institusjoner. Denne alliansen som er pyramideformet med en håndfull individer på toppen og mange, mange lakeier i bunnen, som ikke har noen anelse om at de arbeider i ledtog med ondsinnete krefter, er også kjent blant dere som skyggeregjeringen, verdensregjeringen, den nye verdensorden, kabalen eller elitistene.

Selv om Rådets tidslinje for at verdenssituasjonen skulle bli vesentlig forbedret og folkets byrder lettet slik at de “kunne se lyset” var kommet i deres lineære tid, fortsatte Illuminati å skjule sannheter, piske opp konflikter for å skape krig og ødeleggelse, spre sykdommer og fattigdom slik som generasjoner av mørke sjeler hadde gjort før dem. Dette virket ikke inn på Jordens oppstigningshastighet – hun gikk inn i fjerde dimensjon nøyaktig da det var forutsagt, på slutten av 2012 – men uopphørlige uroligheter og prøvelser og uvitenhet om sannheten har holdt mesteparten av hennes folk i tredje tetthet begrensete bevissthet og begrensete åndelig våkenhet.

De milliarder mennesker som strever med den ene prøvelsen eller urettferdigheten på toppen av den andre, eller som har mer enn nok med å overleve fra dag til dag, er ikke i stand til å se for seg noe annet enn vold, misére, fortvilelse og frykt i livet sitt. Troppene på slagmarken tror på det de har blitt fortalt: det er deres patriotiske plikt å kjempe for friheten eller det er deres ansvar å hevne det som ble gjort mot deres forfedre. Det store antallet mennesker som er ansatt i industriselskaper som produserer krigsmaskineri avskyr kanhende krigens død og ødeleggelse, men deres fremst fokus er å sørge for sitt eget liv og sin familie. Og slik var det altså at tanker om en fredfull verden hvor alle delte hjertelig av Jordens overflod knapt hadde noe fotfeste i den kollektive bevisstheten i 2007, stikk i strid med Rådets forventninger om hvor langt samfunnet deres skulle være kommet inne da.

Måten vi svarer på til de mange leserne som som har uttrykt interesse for den politiske fremtiden i USA kan synes merkelig, men dere skal se at den er meningsfylt. De to nedenstående spørsmålene er representative for de fleste andre: «Vil valgene i november gi republikanerne kontrollen i Kongressen?» og «Dere forutsa helt riktig at Barack Obama ville bli valgt til amerikansk president i 2008. Vil Hillary Clinton bli dette landets første kvinnelige president i 2016?»

Vi kan ikke vite hvem av kandidatene som blir valgt i november før nasjonens folk har avgitt sine stemmer. Siden vi ofte har sagt at resultatet av alt som foregår på Jorden er kjent fordi det allerede er et fait accompli i kontinuumet, er det naturlig å undre seg over at vi ikke vet hvem vinneren vil bli. Valgresultatene vil ikke ha et fnugg av innvirkning på planetens oppstigning og ha liten innvirkning på den kollektive bevisstheten, som omfatter summen av all den energien som avgis av ikke bare av mennesker, men også alle andre livsformer på Jorden. Fordi vinnerne ikke har noen signifikant betydning i denne sammenhengen og det ikke finnes noen klarhet i Jordens energifelt av potensial , er det ingen måte vi kan vite hvem vinnerne vil bli. Når det gjelder presidentvalget i 2016 er det så mye som vil skje i løpet av de to neste årene at til og med det å våge seg på en gjetning om hvem som vil stå som presidentkandidater ved det neste valget ville være meningsløst og bortkastet.

Vi spådde ikke, vi slo fast med sikkerhet at Barack Obama ville bli valgt til president og dette bringer oss tilbake til hvorfor 2007 var et så avgjørende år. Det var på det tidspunkt at tanker om at han skulle kunne bli en potensiell amerikansk president dukket dukket opp i den kollektive besisstheten. Den sjelen som inkarnerte som Barack Obama var utvalgt til å lede deres verden inn i Gaias æra av fred som dere hadde ventet så lenge på, så det var av avgjørende viktighet at tanker og følelser i hans favør ville begynne å dukke opp og fortsette å øke inntil energi-momentumet var ustoppelig. Velgernes avgjørelse om å velge ham det påfølgende året var predestinert like sikkert som at Jordens oppstigning var det.

La oss fortelle dere hvorfor en personasje* av denne sjelen var Gaias og Rådets valg. Etter at denne sjelen fikk sin opprinnelse i fjerde dimensjon, har dens slektslinje kommet til å bli høyt respektert i hele universet som personasjer som har utviklet seg inn i syvende dimensjon gjennom mangfoldige liv hvor de har ledet folk i konflikt frem til harmonisk samarbeid og gjennom å bidra til ulike sivilisasjoners utvikling og fremskritt. Noen av dens personasjer hadde en helt avgjørende rolle i å få slutt på kriger mellom sivilisasjoner, såvel som mellom krigende parter innen en populasjon; andre var medlemmer av universets rådgivende forsamlinger som stelte med oppgraderinger av sivilisasjoners utdannelses-, regjeringsmessige og juridiske systemer; og mange hadde den høyeste posisjon i høyt utviklete sisvilisasjoner. Barack Obama har iboende i seg all denne kumulative visdommen, kunnskapen og erfaringen og hele livet har han fulgt veiledningen fra sjelenivå for å fullføre det fredsoppdraget han ikke vet bevisst at han påtok seg før fødselen.

Hadde ikke de sjelene som kom til Jorden for å skape ødeleggelser og kaos for massene – og det gjorde de sannelig – hadde ikke de gått tilbake på sin kontrakt om å slå seg sammen med lysets styrker, så hadde den opprinnelige tidslinjen i den overordnete planen for Jordens Gyldne Tidsalder fortsatt vært gjeldende. Og da ville Obama nå ha gjennomført mye av sitt oppdrag i presidentembetet og samfunnet deres ville være godt på vei mot å leve fredelig sammen. I stedet arvet han to kriger og kjemper nå mot den terrorismen som ikke i liten grad er de tidligere krigenes ektefødt barn. Og, til tross for alle de mektige fremskritt lyset har gjort med å svekke Illuminatis globale nettverk, så har de fortsatt hatt tilstrekkelig makt i og utenfor kongressen til å spenne ben under Obamas mest visjonære initiativer, og deres anstrengelser for å holde negativiteten og splittelsen i live og i full vigør i samfunnet deres har helt uforvarende blitt hjulpet frem av hans politiske motstandere. De forente Stater har ikke noe monopol på dette – svært få regjeringer i deres “frie” verden har vært fri for Illuminatis innflytelse og de fleste er besatt av medlemmer som kjemper mot hverandre og setter saker sjakk matt i stedet for å skape fremskritt.

Vi sier på ingen måte at alle burde ha de eksakt samme oppfatninger om hvordan et land skal styres eller om noen andre saker forøvrig – men det er gjennom å assimilere diversiteten i idéer, kulturer og filosofier at en sivilisasjon blir beriket og gjør fremskritt! Det vi sier er at mange sjeler som høylydt kjempet for å få tildelt viktige roller så de kunne hjelpe til å bringe inn fredens æra, ikke har gjort det de følte seg sikre på at de ville gjøre: å gjøre valg som fører til at de fullfører sitt valgte oppdrag. Dette er både årsaken til og virkningen av den ti år lange forsinkelsen.

Elskede søstre og brødre, vi ber dere innstendig om å ikke tolke “forsinkelse” som at "det kan ta all evighet!" som en av leserne skrev. Det finnes myriader av områder over hele verden hvor forbedringer blomstrer frem takket være dedikerte enkeltmennesker, borgergrupper eller nasjonale og internasjonale organisasjoner. Massemediene rapporterer i økende grad om slike historier og det er et vell av oppmuntrende informasjon i kringkastede fjernsynsintervjuer, dokumentarfilmer, konferanser, workshops, bøker, magasiner og på Internett. Selvfølgelig kan dere ikke alle sammen delta i denne typen fremadstormende initiativer – de fleste av dere har det likevel ikke i sin sjelekontrakt – men å føle takknemlighet for disse suksessene, bli oppglødd av dem og optimistisk med hensyn til Jordens fremtid sender ut en overflod av lys. Lys, den samme energien som kjærlighet, er nøkkelen til å manifestere en mer fullstendig fullførelse av Rådets plan for den Gyldne Tidsalderen.

Nåvel, akkurat på samme måte som det ikke finnes bevis for noen dramatiske hendelser da Jorden gikk inn i fjerde dimensjon, så er det heller ikke noe monumentalt som vil være åpenbart når året 2017 nærmer seg slutten og planeten går inn i denne dimensjonenes høyere "strata". Det finnes ingen demarkasjonslinje mellom disse, like lite som det finnes noen demarkasjon mellom selve dimensjonene, som vi gir nummer rett og slett for å indikere fremskritt med hensyn til hvor man befinner seg i åndelig og bevissthetsmessig utvikling. Energi strømmer simpelthen hit og dit i samsvar med de vibrasjonene som avgis av vedheftede "energistrimler" som innkluderer alle tanker og følelser som kontinuerlig skyter ut fra Jorden, og oppstigningen beveger seg nå inn i områder hvor vibrasjonene er høyere og raskere enn der dere tidligere befant dere. Imidlertid er det slik at himmellegemenes posisjoner til tider skaper flodbølger av energi som raskt løfter planeter i bane inn i høyere astralplan og dette vil være tilfellet i den siste delen av deres kalenderår 2017, som faller sammen med at tiåret med forsinkelser tar slutt. I den mellomliggende perioden vil Jorden reise gjennom stadig høyere vibrasjoner og dette vil avføde nye forandringer og gi ny kraft til dem som allerede er i gang.

Vår kjære familie på Jorden, hvis vi visste når de store forandringene dere har spurt om ville finne sted, ville vi gledet oss over å fortelle dere det – vårt siste budskap forklarte hvorfor vi ikke vet. Selv Gud vet det ikke. La meg snakke for meg selv et øyeblikk for å gi dere en liten illustrasjon om å vite noe på forhånd om valg som gjøres av fri vilje. For en rekke år siden var det to menn som beilet til min søster og min mor spurte Gud om hvem hun ville velge eller om hun ikke kom til å velge noen av dem. Gud svarte "Jeg vet ikke." Min mor spurte hvordan han ikke kunne vite siden hun er en del av Ham, og Gud svarte, "Ja det er hun, og så snart hun vet det, så vet jeg det."

Opp-Lys-te sjeler hele universet er med dere i ånden og heier dere frem, og noen er der rett ved siden av dere på deres vei mot Oppstigningen.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

  • Her dukker ordet «personage», personasje opp igjen. Denne gangen har jeg valg å holde fast ved ordet. Slik jeg oppfatter det kan en sjel avspalte sjelefragmenter som hver for seg «reiser ut» og gjør personlige erfaringer og læring, gjennom mange liv, både inkarnert i kropp og i liv uten fysisk kropp. Dette sjelefragmentet med alle sine personlige erfaringer benevnes som en av sjelens (over-sjelens) personasjer. Når denne personasjen inkarnere i kropp vil den ha tilgang (gjennom underbevisstheten) til alle sine tidligere erfaringer gjennom tidligere liv. Den sjelen den hadde sitt utspring fra, som mange kaller over-sjelen, kan ha mangfoldige personasjer. All den erfaring og læring som de ulike personasjene akkumulerer gjennom sine mange liv er fullt tilgjengelig for over-sjelen (fordi de i praksis er ett). I dyp meditasjon, og eller gjennom intuisjon, kan den enkelte personasje få tilgang til all oversjelens akkumulerte kunnskapsbase. I denne sammenheng er det mange som setter likhetstegn mellom oversjelen og det høyere jeg. Gjennom meditasjonspraksis kan man lære seg å åpne opp for kommunikasjon med sitt høyere jeg, eller over-sjelen, slik at man kan få tilgang til denne samlede erfaringsbasisen. Jeg gjentar at det er slik jeg oppfatter det og påstår ikke at dette er den eneste mulige tolkning eller sannhet. Det er ment for å gi leseren en forståelse av begrepet personasje.


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge