Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 6. mars, 2017


Matthew Ward - 6. mars, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Alt som skjer i deres verden innvarsler «et vaktskifte», for å si det slik. Åpent eller i hemmelighet foregår det aksjoner på mange fronter som gjør stadige fremskritt, for å befri Jorden fra de elementene som har holdt hennes sivilisasjon i en slavetilværelse i årtusener. Og, etter hvert som vibrasjonene stiger vil polariseringen av filosofier og ideologier tine, akkurat som isen i polare regioner gjør, og med tiden vil en enhetlig ånd råde i verden. Jord-menneskenes skjebne er å leve frie, i fredfull sameksistens, i velstand, fremgang og glede i harmoni med Naturen, og vi ærer alle sjeler som har reist fra sine hjemsteder for å hjelpe samfunnet å skape Jordens Gyldne Tidsalder i lineær tid, den vidunderlig strålende verden som allerede blomstrer i kontinuumet.

I løpet av de siste månedene har vi kommet i møte deres interesse for globale hendelser, og det har vi gjort med glede, men det har ført til at vi i noen grad har neglisjert disse budskapenes primære hensikt, å tilby opplysning og veiledning som er relevant for deres evolusjonsmessige reise. Mange eposter som er sendt til min mor, inkluderer spørsmål og kommentarer som indikerer misoppfatninger om oppstigningen, et tema som er forvirrende for sjeler som akkurat har begynt å våkne opp, og kanskje også for sjeler som er godt kjent med åndelig informasjon. Det er nødvendig at oppstigning blir korrekt forstått og som svar til alle som har skrevet inn, begynner vi med en epost som nylig kom inn: «En bekjent av meg fortalte meg at hun leste kanaliserte budskaper som slo fast at Oppstignings-begivenheten ville komme til å skje snart. Hvorfor forteller ikke Matthew oss om dette og hvordan vi skal forberede oss?»

Vi kjenner ikke til hvilken begivenhet andre kilder refererer til, så vi vil begynne med å fortelle dere om oppstigning sett fra vårt perspektiv. La oss først slå fast at det er to typer: planetens oppstigning og personlig oppstigning, og vi begynner med den første. For omkring 80 år siden, da Gaia, den sjelen som inkarnerte som den planeten som i nå kalles Jorden, ropte om hjelp, så mottok hun en flom av lys fra mektige sivilisasjoner som stabiliserte den alvorlig svekkete planeten og forhindret at hun fløy ut av sin bane mot total ødeleggelse. Denne infusjonen av lys gjorde også at hun greide å vriste seg løs fra dyp tredje densitet og begynne å løfte seg litt etter litt. Dette var begynnelsen på planetens oppstigning lokasjonsmessig sett.¹

La oss flytte fokus for et øyeblikk og nevne noe som kan være et punkt det er forvirring omkring. Siden både dimensjon og densitet er benyttet i sammenheng med oppstigning, kunne det oppfattes som om de er ulike faser eller aspekter av denne prosessen i stedet for begreper som har vært anvendt vekselvis, men i samme betydning. Vi må tilføye at densitet er et mer vitenskapelig korrekt begrep fordi oppstigning handler om energi, som ikke kan måles på samme måte som når vi angir dimensjonene på en ting, for eksempel en kartong eller et jordstykke.

Nåvel, Jorden krysset terskelen til fjerde densitet i desember 2012 og vil fortsette sin oppstigning til hun er vel inni øvre femte densitet, hvor hun opprinnelig kom fra. Gjennom alle de årtusenene som planeten gikk i en nedadgående spiral ned i den dypeste tredje densitet og ble sittende fast der, ble imidlertid Gaia værende i femte densitet i sin sjelelige utviklingsstatus.

Dette bringer oss til personlig oppstigning – en sjels vekst åndelig og bevissthetsmessig, eller det vi kaller evolusjon: dette også er en prosess, ikke en begivenhet som ville påvirke alle mennesker på lik måte og på samme tid. Det er slik at de oppsvingene i energi Jorden opplever, også er fordelaktige hendelser som hennes menneskehet også ville kunne dra fordel av. Men disse mektige energibølgene intensiverer alle karakteristika og atferder, og mens hvert enkelt menneske reagerer i samsvar med sine positive eller negative inklinasjoner, så fortsetter planeten sin stødige oppstigning inn i høyere astrale plan.

Med hensyn til når personlig oppstigning startet, så påvirket den massive lysinfusjonen, som reddet Jordens liv for om lag åtte tiår siden, også alle hennes beboere, så man kan si at den begynte på den tiden, i denne omgang, for mennesker som var mottakelige for lys. Vi sier «i denne omgang» fordi oppstigning, videre evolusjonsmessig utvikling, er målet for hver eneste sjel i hvert eneste liv.

Hver eneste sjel har en unik frekvens, eller personlige energisfære, som blir styrt av hva slags vibrasjoner som er knyttet til den - personens tanker, følelser og handlinger av fri vilje – inn i de mange ulike vekststadiene innen hver densitet. La meg forandre «mange» stadier til «ubegrensete» - sjeler kan regredere² i løpet av et stort antall av sine liv i tredje densitet, og selv om de alle har alle muligheter de trenger for å komme tilbake på sporet igjen – så kan det synes som om andre sjeler nærmest flyr fra tredje densitet til fjerde.

Det er mulig at hovedårsaken til forvirringen om oppstigning er tallangivelsene. Dette universet har ikke nummererte densiteter og det har heller ikke sjeler. Vi benytter nummere utelukkende for å indikere Jordens posisjon eller fremskritt lokasjonsmessig og for å vise den evolusjonsmessige status for menneskeheten hennes eller «hvor høyt de er kommet på skalaen». Numrene på det siste kan variere ganske mye, men Jordens lokasjon forblir den samme.

Realiteten er at dette universet er ren energi som strømmer kontinuerlig uten noen som helst markering mellom en lavere densitets «siste» energistrømninger og de «første» i den neste, høyere densiteten, men det er vel heller slik at det skjer en blanding av energistrømmene fordi vibrasjonsratene deres er så like hverandre. Dette er årsaken til at dere ikke så noen dramatiske forandringer i desember 2012 eller i dagene eller månedene som fulgte, selv om Jorden løftet seg inn i en bane i det laveste plan av fjerde densitet. Uansett hvor planeten befinner seg, kan personlig oppstigning skje. Til og med i de lange tidsaldere da Jorden satt dønn fast i dypeste tredje densitet, var det noen sjeler – Guds spesielle budbringere, andre emissærer og visjonære – som steg opp i løpet av sine lys-fylte liv.

Så hvordan forbereder dere dere da til oppstigning? Det er så enkelt som å leve på et fromt vis, eller som Gud sa: «Vær vennlig.»

«Hvor mange år vil det ta Jorden å nå sin destinasjon?» Hvis det finnes noe definitivt svar på dette, så vet ikke vi det. Dere vil sanse at tiden går raskere og raskere etter hvert som planeten beveger seg inn i lettere, og deretter enda lettere energiplan, og på et eller annet punkt vil dere innse at dere er i kontinuumet der tid og avstand ikke eksisterer. Men for øyeblikket, kjære brødre og søstre, vil det å prøve å forestille seg livet hvor alt befinner seg i universell eksistens i en serie av simultane hendelser, bare være å invitere frustrasjon. På sjelsnivå kjenner dere dette livet, og når dere er «ute av tiden» lineært sett, vil dere fryde dere over igjen å være fullt bevisste vesener som lever i kontinuumet.

«Hvor lang tid vil det ta oss og Gaia å passere gjennom fjerde dimensjon før vi får oppleve femte dimensjon? Jeg fant en bok som drøftet dette og anga 2032 som datoen vi ville begynne å bevege oss inn i femte dimensjon.» Sjelen Gaia forlot aldri femte. Kun hennes planetariske kropp gjorde det, og vi kan ikke si hvor lenge Jorden vil være på vei gjennom fjerde, fordi å beregne, i lineær tid, det som i kontinuumet er NÅ, kan ikke gjøres med nøyaktighet, og dertil kommer jo den betydelige forskjellen mellom planetarisk og personlig oppstigning.

De fleste lysarbeidere, enten de betrakter seg selv som sådanne eller ikke, befinner seg midt på eller i den øvre fjerde dimensjon bevissthetsmessig og åndelig, i noen tilfeller høyere, og dette er sjeler som kom fra de høyest utviklete verdener for å assistere med oppvåkningen av Jordens folk. Dette gir imidlertid ikke noen av dere frivillige immunitet mot det fulle spektrum av menneskelige følelser, men episoder av sorg, skuffelse, fortvilelse eller andre stressende følelser setter ikke deres sjelelige status i fare. Personer som til tider greier å heve seg over sine egne utfordringer og verdens uro og tumulter, opplever i kort øyeblikk femte densitets intense lykke og en slik følelse av letthet at det ikke føles som de befinner seg i en «tung» kropp.

Når det gjelder 2032, så vil vi ikke gi oss inn på å spesifisere et kalenderår i forbindelse med noe som helst stadium av Jordens oppstigningsreise – eller deres for den saks skyld – på grunn av de tidligere nevnte vanskeligheter med å putte varierende energiplan inn i en lineær tidsramme.

«Hvordan kan jeg greie å overbevise de religiøse fanatikerne i familien om at Armageddon/Apokalypse IKKE er hva som ligger foran oss? Jeg har ikke lyst til at de skal gå glipp av Oppstigningen når den kommer!» Vi har snakket om oppstignings-prosessen, så det er ingen grunn til ta opp den igjen, men det vi vil foreslå gjelder for alle som har folk de er glade i som har et lukket sinn for alt som ikke passer inn i deres oppfatning av religion eller hvilket som helst annet trossystem. Del gjerne tankene deres med personer som er interessert, men vær så snill å ikke prøve å overbevise noen som ikke er mottakelige for det dere selv tror på. Hver eneste sjel har sin fulle rett til å bevege seg i komfortabelt tempo mot stadig større opplysning, og dersom det ikke oppnås i dette livet, så vil det bli oppnådd i et annet – ingen sjel blir noensinne «gitt opp og etterlatt» - og at man har forskjellige overbevisninger er ingen trussel mot de kjærlighetsbånd som gjenforener sjeler.

Mor, jeg ser at resten av spørsmålene på din lange liste dreier seg om personlig oppstigning og mange av dem er ganske like. Vi vil svare på dem alle uten at du behøver å skrive dem med tastaturet og vi vil begynne med hvor langt Jordens sivilisasjon er kommet i sin evolusjon. De som befinner seg i den lave enden av spektrumet er fortsatt i dyp tredje densitet, de som er i den høye enden nærmer seg de første energistrimlene av femte. Status for den store majoriteten er midt- til høy tredje densitet eller lav fjerde og er mye, mye lengre kommet enn de til sammenlikning få som sitter fast i dyp tredje densitet, men etter hvert som vibrasjonene fortsetter å stige, vil den evolusjonære prosessen bli stadig raskere og mere tydelig i befolkningen.

Oppstigningen har ingen ting å gjøre med ens fysiske livslengde; den har alt å gjøre med hvor nær en persons valg og gjerninger i løpet av livet er i samsvar med livskontrakten.

Nei, oppstigning krever ikke at en person er oppmerksom på den. Mange millioner mennesker utvikler seg uten at de vet om det. Om de ikke assosierer sin empati, intuitive utvikling, omtanke og vennlighet med oppstigning mens de befinner seg på Jorden, så vil de få full forståelse av dette når de er i Nirvana.

Oppstigning skjer gjennom et fysisk liv og er ikke noe som kommer brått og mektig på slutten av livet. Det er det samme med regresjon – og selv om det ikke finnes noe slikt som «en samtale på dødsleiet som redder sjelen,» så er det slik at uansett hva en person gjør i løpet av sine siste dager vil personen få kreditt for det, i den forstand at man går inn i Nirvana på et nivå som tilsvarer den samlete energien til hele personens liv.

Det at man går over til ånderiket er ingen «automatisk oppstigning». Livet i Jordens ånderike er som et fysisk liv i det at fri vilje gjelder, og Nirvana har så mange interessante aktiviteter og fascinerende reiser å tilby at noen sjeler lar seg helt forføre av det og benytter seg derfor ikke av dette rikets vidunderlige læringsmuligheter. Men det er overhodet ingen som setter seg til doms for at en velger et slikt liv. Imidlertid er det slik at sjeler som legger minimal innsats i å forberede et senere liv, ikke har det samme fordelaktige utgangspunkt for oppstigning i det neste livet som de som har forberedt seg på klokt vis.

Oppstigning er ikke å fysisk forlate Jorden for å leve på en planet i høyere densitet. Det er å reise sammen med Jorden gjennom den livslengde som er valgt i livskontrakten. Det er en misoppfatning at det finnes to Jorder – den «nye» som folk stiger opp til og lever i kjærlighet og fred, mens folk som ikke «rekker oppstigningen» forblir i den «gamle» preget av vold, korrupsjon og grådighet.

Det finnes ingen «siste frist» for oppstigning i den sammenheng leserne spør om, men i en annen sammenheng er det det. Du er ikke en person som har en sjel. Du er en udødelig sjel som opplever og erfarer enda et liv i en fysisk kropp. Hver inkarnasjon, hver gang dere «tar» en ny kropp, - og det kan være mange tusen, sågar millioner, i en utrolig variasjon av former, sivilisasjoner og verdener så forskjellige fra det dere kjenner til at dere ikke kan forestille dere det – gir muligheter for åndelig og bevissthetsmessig vekst og økende erindring om det som er kjent på sjelsnivå. Dere er et energiaspekt av det Høyeste Vesen i dette universet og uløselig knyttet til alt annen i hele universet. Når dette blir husket til fulle, så vil dere forstå at dere alltid har vært, og for evig tid vil være, et aspekt av massebevisstheten som er det Høyeste Vesen. Men dette er ikke enden på reisen – den endelige destinasjon er deres kosmiske Begynnelse, den fullkomment rene kjærlighet-lys-energien til Skaperen, den allvitende, allmektige En-heten i Alt som Er.

Elskede familie, det kan kanskje synes som om det å gjenoppdage alt det dere vet på sjelsnivå og livet selv blir mer og mer komplekst og forvirrende etter hvert som dere utvikler dere videre. Det er tvert om! – alt blir enklere og klarere. Kompleksitetene og forvirringen finnes der dere er, de er skapt av deres egne tanker, følelser og avgjørelser. For øyeblikket, la kjærlighetens kraft, som det ikke finnes maken til, veilede dere i glede og tillit mens dere fortsetter å utstråle deres lys over hele Jorden.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

¹ Lokasjonsmessig sett henspeiler her på hvor hun befinner seg energetisk sett. Man kan tenke seg en skala fra de laveste energier/vibrasjoner opp til de aller høyeste, som er Skaperens rene vibrasjon. Etter hvert som planetens vibrasjonsfrekvens øker, beveger hun seg oppover skalaen. Det vibrasjonsnivået hun har i nuet kan jamføres med «hvor høyt opp på skalaen» hun er kommet, m.a.o. på hvilken lokasjon/sted/punkt på skalaen hun befinner seg på.)

² regredere betyr her å bevege seg bakover i sin utvikling igjen, dvs falle ned på et lavere vibrasjonsnivå enn de var.

[Bemerkning fra Suzy: Dette budskapet kommer på «vanlig tid» fordi turen min for å besøke familien har blitt utsatt til mai.]


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge