Home > > Matthew Ward — December 5, 2010

Matthew Ward — December 5, 2010

In dit seizoen worden emoties geïntensiveerd; aanwezigheid van engelen; ascentie zit in het schema; er komen snel veranderingen; verenigingen in hogere dichtheden; huisdieren ascenderen met gezinnen; werk/banen in de Gouden Episode; Wikileaks; telepathische communicatie; relaties in het continuüm

1. Dit is Matthew, met liefdevolle groeten van alle zielen van dit station. Dit seizoen waarin diverse geloven traditioneel hun heilige dagen vieren en festiviteiten hebben met familie en vrienden, is een speciaal emotionele tijd. En dit jaar is het nog meer zo. De vibraties die Aarde heeft bereikt bij haar ascentie hebben alle gevoelens geïntensiveerd, en de twee extremen vreugde en verdriet, in overeenstemming met persoonlijke omstandigheden, zijn sterker dan ooit eerder.

2. Wij wensen dat iedere ziel een reden heeft om alleen maar vreugde te voelen, en in betrekkelijk korte tijd zullen allen die met licht gevuld zijn die dan ook voelen. De overvloed van de bronnen van jullie wereld zullen naar behoren worden toegewezen; zielen op aarde kunnen hun geliefde mensen in het Nirvana bezoeken en vice versa; en geluk, gezondheid en vervullenden levens zullen het lot zijn van iedereen die doorgaat in hun stoffelijke reis met de Aarde.

3. Maar op dit moment lijden heel, heel veel zielen. Reik met zorg uit naar degenen die ziek zijn of verdriet hebben over het verlies van geliefde personen, met mededogen en hulp voor degenen die dakloos of hongerig zijn, met gebeden voor allen die in ellende in verre landen zitten. Bied degenen die beangst zijn over de staat van de wereld, de verzekering aan dat in de niet al te verre toekomst, alle volkeren in vrede en in harmonie zullen leven met de Natuur.

4. Dit seizoen is ook de tijd van het dankzeggen voor de zegeningen in jullie leven. (Thanksgiving-dag in Amerika.w.) Velen van jullie zullen de Kersliederen en verhalen horen of zelf zingen die spreken over engelen, en terwijl die muziek je werkelijk aanraakt, plaatst het engelen in deze specifieke tijd van het jaar in een setting van lang geleden, ver verwijderd van jullie dagelijkse leven. Niets kon verder van de waarheid af zijn! Allereerst zouden engelen in jullie dankbaarheid moeten zijn, over hen kunnen jullie heel juist denken als Gods armen die jullie voor altijd teder omvatten.

5. Deze collectieve energieën van licht hebben de taak om veilig over jullie te waken, om jullie te helpen en te troosten en ze zijn voortdurend alert zodat ze onmiddellijk op je behoeften kunnen reageren.
Een bewaarengel, of poortwachter heeft de opdracht om jullie voornaamste, voortdurende, onzichtbare en stille beschermer te zijn, jullie helper en gids; maar de meeste engelen zijn vrije tussenpersonen, die steeds beschikbaar zijn als bekrachtigingen voor de bewaarengel als de behoefte ontstaat. Je kunt op ieder moment engelen oproepen voor hulp, maar ook als je niet in hen gelooft of als je er niet aan denkt om ze om hulp te vragen, de energie van je vooruitlopende behoefte bereikt God al; en in het goddelijke communicatie systeem weten Zijn gezanten onmiddellijk hoe ze moeten antwoorden/reageren.

6. Veel mensen in levensbedreigende situaties zijn door tussenkomst van engelen gered, maar als er consequenties van ernstige omstandigheden in de voor-de-geboorte gekozen ervaring van de ziel zitten, kunnen de engelen niet tussenbeide komen. Ze zijn echter geoorloofd om buitengewone mentale of emotionele angst of pijn te verlichten. Zonder die engel buffer tussen heldere gedachte en wanhoop, wijs gedrag en irrationele actie, of misrekening en het resultaat ervan, zouden veel stoffelijke levens korter zijn dan de keuzes van de zielcontracten.

7. Tegengesteld aan de algemene mening en afbeelding in de kunst, hebben engelen geen vleugels. Ze hebben het vermogen om die te manifesteren als ze dat willen en soms doen ze dat. Maar in levensbedreigende situaties is de energie zo intens dat sommige mensen de etherische lichamen van engelen kunnen zien; als zij geloven dat engelen vleugels hebben, nemen ze vleugels waar ook als die niet bestaan – zo sterk creëert wat je gelooft je werkelijkheid.

8. Soms kunnen engelen verschijnen zo vast als jullie lichamen lijken te zijn. Ze kunnen via entiteiten in menselijke vorm werken maar wel met supermenselijke mogelijkheden, en zielen in de lagere engel rijken kunnen een leven doorbrengen in Aarde’s dichtheid. Ze manifesteren een menselijke vorm en, met grote ijverigheid en tederheid, dienen ze waar ze de noodzaak zien – als je denkt dat iemand een engel is, dan kun je absoluut gelijk hebben.

9. Nog een buitengewone engeldienst is het maken van muziek die verwijst naar “geluiden uit de sferen” of “engelkoren”. De vibraties van hun majesteitelijke geluiden reiken tot in je zielenniveau en tilt lusteloze spirits op en helpt gebroken harten te helen.

10. Alhoewel engelen niet jullie enige ongeziene helpers zijn – spirit gidsen en andere zielen in spirit of stoffelijke rijken zijn ook Gods gezanten en ze vliegen voor je – maar engelen zijn verheven bij al die anderen, en dat is waar. Als geco-creëerd/mede-geschapen door aartsengelen en de Schepper zijn ze de enige zielen die zich nooit spiritueel af hebben gescheiden uit de Eenheid. Ze zijn van een zuiverheid, die zeldzaam is buiten hun rijken, en hun liefde voor de mensheid is ongeconditioneerd. Dus als dit seizoen van heilige dagen en festiviteiten eindigt en het nieuwe jaar begint, wees dan bewust van en dankbaar voor de constante aanwezigheid van engelen in jullie leven.

11. Nu gaan we naar de vragen die betrekking hebben op de Gouden Episode.

12. Zullen alle heilzame veranderingen in ons leven tot stand gebracht zijn in de tijd dat Aarde de vierde dichtheid bereikt of zullen er meer veranderingen komen in de Gouden Episode? Alle veranderingen totdat Aarde de vierde dichtheid bereikt zullen inderdaad heilzaam zijn, maar zielenontwikkeling en dus jullie veelvoudige levens zullen doorgaan “door de eeuwigheid” heen, dat is veilig te zeggen. De reis van de ziel van zelfontdekking zal doorgaan zich te ontvouwen in de Gouden Episode en ver, ver daar voorbij, totdat ieder terugkeert naar de Schepper Bron. We kunnen je beloven dat het wonderbaarlijke avontuur meer en meer opwindend wordt!

13. Waarom is alles dat je zegt wat essentieel is voor Aarde’s ascentie in de Gouden Episode, zo’n korte tijd van twee jaren vanaf nu, dat dit zo langzaam gaat? Wat zal er gebeuren als alles nog niet voltooid is aan het einde van 2012? Ascentie is een evolutionair proces, geen revolutie, en de overgangsfasen hebben uiterst zorgvuldige voorbereiding nodig zodat alle hervormingen binnen legale systemen behandeld kunnen worden die correct zijn, en er niets verkleind (of vergoeilijkt) wordt of over het hoofd gezien wordt. Wees er van verzekerd dat alles dat essentieel is, zal worden voltooid!

14. Zoals we in vroegere boodschappen gezegd hebben, heeft de vasthoudendheid van de Illuminati waarheden verborgen gehouden die publiek bekend moeten worden, zodat grote veranderingen die “achter de schermen” bezig zijn in de openheid kunnen worden gebracht. Daarom, in plaats van het originele meesterplan, waarin de waarheden en hervormingen periodiek moesten worden geïntroduceerd zodat de mensen zich aan elk stuk konden aanpassen voordat ze het volgende zouden ontmoeten, daarom moet het tempo nu snel zijn. Daar de derde dichtheid mentaliteit niet makkelijk nieuwe geloofsovertuigingen assimileert of graag grote verschillen accepteert, zullen de maanden die komen onstuimig of woelig worden omdat zelfs vele “goede” maar niet verlichte mensen zich verzetten tegen de komende veranderingen.

15. Daarom hebben we bij jullie, die weten wat er aan het gebeuren is en waarom, aangedrongen om iedereen die ontvankelijk is dit te vertellen – jullie standvastigheid in het licht zal hen aanraken en kan hun angsten verlichten. Als mensen die speciaal door jullie geliefd worden de waarheden niet kunnen accepteren, eer dan hun vrije wilskeuze zonder droefheid of spijt. Niet alleen zullen ze andere gelegenheden krijgen om de beperkingen van de derde dichtheid te overstijgen en verder gaan in hun zielsontwikkeling, maar jullie liefdesbanden zijn eeuwig en zullen jullie op het zielenniveau herverenigen op alle vergelijkbare energielevels.

16. Wat zal er gebeuren met de huidige empirische wetenschap? Net zoals het in eeuwen is geweest zal de wetenschap zich verder ontwikkelen. Het grote verschil zal zijn dat jullie wetenschappers zonder aarzeling of verzet de werkelijkheid van het universum zullen omhelzen met de wetten die het leven erin regeren.

17. Een lezer betwijfelde de ontdekking van enorme “bellen energie” in het centrum van de Melkweg galaxy. Jullie telescopen en wetenschappers hebben geen vermogen om correct de meeste wonderen in het universum te identificeren, waar alles energie is en dat fluctueert op een of andere frequentie. Inderdaad kan hemelse materie in een belvorm verschijnen maar energie zweeft gewoon niet rond zoals zeepbellen.

18. Wat is het verschil tussen een huwelijk in de derde dimensie en zielenmaten in de hogere dimensies? Enorm veel! Huwelijken op aarde komen niet altijd voort uit liefde, maar eerder om pragmatische redenen zoals ouderlijke arrangementen voor hun kinderen, ongeplande zwangerschappen, het verenigen van fortuinen, families “koninklijk” houden, jonge mensen die vluchten uit gezinslevens, en uit zuivere lust. Geen van dit soort condities bestaat in hoger ontwikkelde beschavingen, waar alleen diepe vriendschap, verenigbaarheid, wederzijds respect en liefde leiden tot een lange termijn verbintenis, die geëerd wordt door allen die het stel kennen. Wettigheden spelen helemaal geen rol bij deze verenigingen.

19. Kunnen huisdieren hun gezinnen vergezellen die licht-wijs kwalificeren om in de Gouden Episode te leven? Het antwoord is een gekwalificeerd “ja”. Eerst zeggen we dat licht niet de enige kwalificatie is om met de Aarde mee te gaan in haar Gouden Episode – vele met licht gevulde mensen kiezen in hun zielcontracten ervoor om hun stoffelijke leven voor het eind van 2012 te beëindigen. Die zelfde voorziening is van toepassing op de hogere klassen van dieren. De onschuld van dieren – inclusief degene jullie als roofdieren zien, die alleen doden voor voedsel en die vegetariërs zullen worden zoals ze eens waren - zal hen automatisch een doorgang verlenen als hun zielscontracten die tijdsduur in een lichaam aangeven. Dus familieleden en hun geliefde huisdieren die een leven kozen die zich uitstrekt tot in de Gouden Episode zullen samen die glorieuze tijd binnengaan.

20. Sommigen hebben hun bezorgdheid uitgedrukt over de zwaarte die ze voelen over wereldse zaken en of dit hun licht zal dempen in de mate dat ze niet in staat zijn om in de vierde dichtheidsvibraties te leven. Het is heel natuurlijk om mededogen te voelen voor iedereen die lijdt – mensen, dieren, Moeder Aarde zelf – maar terwijl die emotie een hart zwaar kan laten voelen, zit er toch mededogen in licht. Zelf-medelijden is echter heel iets anders, val dus niet in die duistere val. Om harten op te lichten, zend helend licht naar de hele wereld uit; denk eraan dat miljoenen mensen die lijden hun zelf verkozen karmische ervaring voltooien; voel dankbaarheid en geen schuld voor alle zegeningen in je eigen leven; en visualiseer Aarde’s Gouden Episode waar alleen vrede, liefde, samenwerking en vreugde bestaan – die wereld komt steeds dichterbij!

21. Hoe wordt werkloosheid en het gebrek aan werk gehanteerd in de vierde dichtheid? Geen van die twee is deel van het leven in de vierde dichtheid. Jullie zijn gewend om te denken aan employment als aan een baan met een salaris of met loon terwijl dat woord het gebruik van voordelige tijd, instrumenten of diensten beduidt, en dat is wel wat jullie in de vierde dichtheid gaan doen.

22. Veel soorten werk die gewoon zijn in de derde dichtheid bestaan niet in de vierde. Er zijn geen industrieën die bijvoorbeeld met oorlog hebben te maken, en geen fabrieken voor chemische productie, olie of onttrekking van natuurlijk gas, met houthakkerij of met fabrieken of mijnwerk zoals jullie dat kennen. Multinationale corporaties bestaan niet in die hogere vibraties en ook geen ziekten, dus is er ook geen noodzaak voor medische ingrepen, psychiatrische raad/counseling, farmaceutische of begrafenis vestigingen. Er zijn geen langdradige, monotone banen of papier heen en weer geschuif; geen van 9 tot 5 werken of weekend werkdagen of avonddiensten; geen lange pendelingen naar werkplekken of verkeersopstoppingen; geen zorgen over het verlies van banen.

23. Als jullie ervaring en deskundigheid in een veld zit dat geen deel is van het leven in de vierde dichtheid, knies of tob dan niet! Er is een brede variëteit aan banen zoals academische studies en training op alle niveaus. Je kunt kiezen om in elk veld te werken dat je interesseert, zoals communicatie, onderwijs, reisbureaus, ontwerp van kleding, entertainment, sport, architectuur, bouw, landschapsverandering, boeren, voedsel verzorging, dierenverzorging, bibliotheken, alle vormen van kunstzinnige en culturele bezigheden, gebeurtenissen, publicatie, handel en administratie. Vrijetijdsbesteding houdt alles in waar je nu plezier in hebt met uitzondering van het doden van dieren voor de sport of competities die lichamelijk schaden.

24. Jullie zullen dit soort emplooi en vrije tijdsbestedingen niet missen, of iets anders dat schadelijk is voor het leven en milieu, omdat de vierde dichtheid zoveel meer biedt! De vibraties staan een groter gebruik toe van hersenkracht, langere en gezondere levens, meer voldoening gevende productiviteit, betekenisvollere relaties, en hogere aspiraties en wat je kunt bereiken dan dat jullie je kunnen voorstellen. Jullie zullen leren te beheersen wat je ook maar wilt manifesteren door visualisatie, en dus verwijderen jullie hiermee de noodzaak tot reparatie of om apparaten te vervangen die kapot gaan. Er zijn geen financiële bindingen, geen noodzaak voor verzekeringen of welk soort ook, en geen hypotheken of een of andere schuldmakerij.

25. Velen vragen hoe NESARA past in dit plaatje. De overvloed van met opzet valse informatie en onschuldige onjuiste informatie over NESARA heeft veel verwarring veroorzaakt. Kort gezegd: dit is een door God opgedragen samenwerkingsverband tussen leden van jullie beschaving en spiritueel ontwikkelde beschavingen om wereldtransformatie en spirituele vernieuwing tot stand te brengen en de vervulling daarvan is Aarde’s Gouden Episode. Op zielenniveau weten jullie dit, en doordat jullie deel zijn van deze vliegende wereldveranderingen is waarom jullie daar in deze tijd wilden incarneren. Moeder, zet hier een opmerking neer over de boodschap die uitgebreid NESARA uitlegt [Speciale NESARA Editie staat onder de boodschap van 11 september 2006] (de vertaler zet deze onderaan dit bericht)

26. Dank je. En nu de antwoorden op een assortiment onderwerpen die me zijn gevraagd te beantwoorden.

27. Welke impact zullen de documenten hebben, die worden vrijgelaten door Wikileaks, op welke progressie ook “achter de schermen”die gemaakt zijn richting wereldvrede? Geen sikkepit!

28. Anderen hebben ook hun interesse uitgedrukt voor de effecten van Wikileaks, maar velen meer zijn bezorgd dat in plaats van een vredige stabilisatie door pogingen in en tussen naties, het bewijs tegengesteld is, het opnieuw aanvoeren van geweld door de Ieren die vrij willen zijn van Britse invloed, en Noord Korea’s rooftocht in Zuid Korea, verkiezingen die meedogenloze regimes in controle laten, Israëls voortdurende onderdrukking van Palestijnen, voortdurende onrust in de Afrikaanse landen, Iraanse strijdlust en betekent de Pakistaanse houding een nucleaire bedreiging? Deze situaties en alle andere waarbij oorlogen, regeringsonderdrukking, “black ops”, of zwarte operaties, het gevangenzetten van protesterenden en moordaanslagen die gebeuren, laten de duistere zijde zien van de dualiteit in de mensheid die zichzelf aan het uitspelen is.

29. Anderen vroegen naar regeringscontrole over het internet, aanstootgevende luchthaven veiligheidsmaatregelen, FDA regulering van natuurlijke geneesmiddelen en voedingssupplementen, “fracking” (afbrekend?)proces om natuurlijk gas te verkrijgen, verkoop van openbare wateren, de conditie van de Golf van Mexico, patstellingen in partij politiek, vergiften in chemtrails, drugsoorlogen in Mexico, bio-oorlog voering, verwoesting van regenwouden, het lichtzinnig doden van zee en landdieren, en genetisch veranderd voedsel en zaden. Er zullen voldoening gevende oplossingen zijn voor die voorgestelde of doorgaande situaties en alle andere die er zijn door duistere bedoeling om gezondheid, het milieu en vrijheden nadelig te beïnvloeden.

30. Toch, als jullie zinloos geweld zien, wettelijke ongerechtigheden, multinationale corporaties die regeringen beïnvloeden, vervuiling en massale ellende zien die door oorlog en verarming veroorzaakt zijn en als er gezegd wordt: ”Dit alles zal eindigen”, dan wordt de vraag gesteld “WANNEER DAN?!” En we kunnen geen exacte tijd geven omdat Aarde’s energieveld van potentie onstuimig is, maar we kunnen je beloven dat jullie positieve veranderingen zullen zien terwijl het licht zich blijft intensiveren. Standvastig in het licht blijven zal je energie helpen in balans te blijven en zowel de dag verhaasten waarop het bewind van het duister op de planeet totaal voorbij is.

31. Hebben de vele talen die we spreken nadrukkelijk bijgedragen aan de problemen van de wereld? Hoe zal die barrière om elkaar te begrijpen in de Gouden Episode worden gehanteerd? Inderdaad veroorzaken jullie vele talen problemen – dit was de bedoeling van de duistere krachten die het menselijk genetische maaksel manipuleerden. Ze elimineerden het besef van het vermogen tot telepathische communicatie van elke ziel en installeerden de uiteenlopende betekenissen van uitdrukkingen in gedachtepatronen die jullie vele talen werden. Het resultaat was in overeenstemming met dat duistere plan – gebrekkige communicatie die misverstanden veroorzaken als het minste, en op zijn ergst, een vruchtbaar veld voor egoïstische, opzettelijke vertaal fouten.

32. Het gesproken woord zal doorgaan belangrijk voor jullie te zijn en met het enorm toegenomen hersengebruik in de vierde dichtheid, kunnen jullie makkelijk nieuwe talen leren, als je dat wilt. Maar, jullie zullen de spontane, helderheid en de absolute eerlijkheid van de ziel-tot-ziel conversaties gaan waarderen en vaak die manier van communicatie kiezen. Een inherent aspect van deze communicatievorm is een automatisch systeem dat twee talen of een honderdtal tegelijkertijd vertaalt in de universele taal die door iedere ziel wordt begrepen. Die veelvoudige taalmogelijkheid wordt dan gebruikt voor internationale vergaderingen, bijvoorbeeld, waarvoor nu individuele vertalers nodig zijn. We haasten ons jullie te verzekeren dat als toevoeging aan die uitgebreide mogelijkheid, de telepathie ook het kenmerk heeft dat volledige privacy verzekert bij gesprekken tussen twee mensen en hetzelfde is zo bij vergaderinggesprekken waar diverse partijen aan deelnemen.

33. We voegen hier een waarschuwende opmerking aan toe. Telepathische verbindingen zijn zich aan het openen en jullie moeten weten dat duistere entiteiten net zogretig zijn om jullie te bereiken als lichtwezens dat zijn. Vraag om bescherming van geChristend Licht en eis dat alleen lichtwezens tot je mogen spreken. En voel alsjeblieft niet dat “geChristend” een onjuist woord is voor jullie om te gebruiken omdat je denkt dat het hoort bij de Christelijke godsdiensten. Daar hoort het niet bij. GeChristend licht, wat hetzelfde is als liefde, is de zuivere essentie van de Schepper en de meest sterke kracht in de kosmos. Het komt voort uit het Christusrijk, het geChristend rijk, dit is de eerste uitdrukking van de Schepper zelf in zielen – dit rijk dat het meest dichtbij de Schepper zit, is de oorsprong van de aartsengelen. Als jullie eenmaal in de vierde dichtheid zijn, zul je in staat zijn om telepathisch te communiceren zonder enig binnendringen door duistere entiteiten omdat hun dichte energie deze hoge frequenties niet kan bereiken.

34. Waren de Roswell ET’s (buitenaardsen) toekomstige mensen die terugreisden in de tijd om de toekomst aan te passen? Nee. De vier mensen van de bemanning van een van de beschavingen die Aarde helpen, zaten in een klein ruimtetoestel en waren op een verkenningsmissie in dat gebied. Twee werden gedood bij de crash, een leefde maar kort; de andere die niet ernstig gewond was, werd door een Air Force generaal naar een basis hospitaal gebracht en spoedig daarna werd hij naar een basis gevlogen in het Midwesten waar hij meer dan een jaar nog leefde. Alhoewel hij nooit werd mishandeld/misbruikt wist hij dat hij nooit meer zijn familie of thuisland zou terugzien, en je kunt zeggen dat hij stierf door een gebroken hart.

36. Zelfs de voornaamste stroming van de media rapporteerde dat griepvaccinaties onopzettelijk levende virussen droegen. Werden die vernietigd zoals werd gezegd en zijn de nieuwe vaccins veiliger? Nee en nee. De Illuminati kon het verslag van besmetting, die met opzet werd gedaan, hebben verboden; maar in het licht van de groeiende weerstand tegen alle inentingen, diende die erkenning een beter doel – bedrieg het publiek door te geloven dat een nieuw overzicht alle vaccinaties veilig heeft gemaakt. En totaal tegen de bedoeling van de duisteren in – dat vaccinaties infecteren, en niet beschermen – de technologieën van onze ruimtebroeders hebben alle schadelijke levende virussen en andere vergiften teruggezet, zover als mogelijk was; maar, ze zijn nog steeds een risico voor mensen met ernstig in gevaar gebrachte immuunsystemen. In een tijd waren vaccines zuiver en goed-bedoeld, maar net zoals al het andere dat ontwikkeld werd ten goede, stapten de duisteren erin en draaiden de instrumenten die ontworpen werden voor heilzame doeleinden in instrumenten om voor hun kwaadwillendheid.

36. Als er een thuis is dat ik verliet, duizenden jaren geleden, herinnert daar iemand zich mij dan nog? “Duizenden jaren” is een lineaire tijd, die alleen op Aarde bestaat. De werkelijkheid is dat het universum in een constante beweging is in het tijdloze continuüm, waar jullie verleden, heden en toekomst een serie gebeurtenissen zijn die tegelijk gebeuren. Dus “iemand daar” hoeft je niet zich te “herinneren”, ze kennen je en jij kent hen. Het is niet mogelijk om deze voortdurende relaties te begrijpen omdat jullie geen bewuste herinneringen aan hen hebben en er geen huidig referentiekader is om het leven in het continuüm te begrijpen, maar in de vierde dichtheid zul je dat wel kunnen.

37. Spoedig zullen jullie toasten op de laatste uren van 2010 en de eerste dag van 2011 begroeten. Als jullie getuige zijn van de grote onthullingen die in dit nieuwe jaar uitkomen, denk dan aan jullie onderlinge verbondenheid met alle zielen in de Eenheid en laat ongeconditioneerde liefde een baken zijn voor degenen die bevangen worden, dat zij jullie licht mogen zien en veiligheid vinden in de kracht van waarheid en liefde.

38. Het licht heeft gewonnen, victorie is aan jullie! Terwijl jullie dit voor jezelf ontdekken, zullen alle lichtende zielen in dit universum bij jullie zijn, juichen over je prachtige triomf.

                             _________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny

[Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Ze zijn o.a. te bestellen op Bol.com.]

[Noot van Suzy: Matthew z'n volgende bericht zal later komen omdat ik mijn familie in Panama ga bezoeken. Fijne vakantiedagen en zegeningen voor jullie allemaal.]


Speciale NESARA Editie

OPMERKING van Suzy: Alhoewel Hatonn en ik al sedert de opening van mijn telepathische connectie in januari 1994 hebben gecommuniceerd, (hij gaf me zelf de informatie voor twee hoofdstukken van VOICES of the UNIVERSE) door, is dit de eerste boodschap waarin hij me vroeg om die met een van Matthew’s boodschappen te laten circuleren.

18 juli 2005

HATONN: Ik wil graag de zaak: ‘de aankondiging van de NESARA’ voor eens en altijd afwerken. Eerst het bewijs of NESARA werkelijk bestaat, dat is een almaar doorgaand proces met veel progressieve activiteit die nog niet aan een kanaal zijn doorgegeven. Elke boodschap die gegevens heeft doorgegeven van gijzelingen, van overnames van CNN en specifiek het moorden! (the killings) – komen NIET van ons! Ik verzeker jullie, niets dat ik ooit aan een kanaal doorgaf zit in deze wereld van absurditeiten!

Hiermee laten we de DESinformatie specialisten als “nieuws”makers, achter ons in de geest of in de stof. Wat moeten we behalve verwarring en desillusie verder tot stand brengen in de gelovers en bespotters uit de massa die altijd getwijfeld hebben dat er een NESARA is? Is dat laatste al niet genoeg onheil? Vanuit ons gezichtspunt is dat zo. De energie die verspild wordt in beide kampen is jammerlijk! Ik heb de leiding van alle communicatie tussen Aarde en alle punten ergens anders buiten de Aarde, en juist deze mengelmoes van valse informatie die rondgaat is het die ik probeer te ontwarren! Ik wenste dat alle goed bedoelende mensen die dat soort boodschappen met zulke gedetailleerde uitleg rondzenden, daarmee zouden stoppen en denken: “Zouden Buitenaardsen en Sananda ons al die details sturen?” Dan zouden ze zien hoe onwaarschijnlijk dat is en ergens anders zoeken naar verificatie van ware gebeurtenissen. Ik raad hen ten sterkste aan naar hun godzelven te kijken waar alle waarheid gekend wordt!

De dag nadert waarop NESARA bekend zal zijn – nee, ik zei niet “aangekondigd wordt”, omdat ik ook niet “aangekondigd” bedoel – ik bedoel “bekend” zal zijn – maar wij weten niet welke dag dit zal zijn. We zitten niet werkloos te wachten of met kuierpas naar inzichten te gaan – we doen alles in het proces dat leidt naar een VS wetgeving zodat zij ons nooit in de schoenen kunnen werpen: “Jullie namen onze planeet over!” En natuurlijk is dit groter dan de VS president en zijn regeringsmacht groep, maar die hebben altijd het luisterend oor van de rest van de wereld. (niet Obama dus)

Zij die bekend zijn met Matthews boodschappen weten dat hij het punt vaker heeft aangesneden dat zelfs zonder een aankondiging van NESARA, er constant een vooruitgaande beweging naar dezelfde doelen gaande is. En dat is bezig – met andere middelen gaan wij verder op dezelfde fronten. Alles wat wij doen is geen beslissing van ons alleen, maar gaat samen op met jullie eigen mensen die als de voorhoede van de overgangsregering zullen opduiken.

Op twee manieren kan dit gebeuren. Er is niets in steen geschreven en wij weten op dit moment niet welke manier jullie het best zal dienen. Dingen kunnen gaandeweg veranderd worden door wat jullie voor of achteruit in tijd zouden noemen. Wij verwachten niet dat jullie dit begrijpen, dus zul je eenvoudigweg moeten vertrouwen dat we voorzichtig en verstandig verder gaan zodat de logistiek van grote veranderingen zo gladjes mogelijk naar buiten komt.

Dit is geen revolutie in de zin van jullie geschiedenisboeken, maar velen van hen die nu in vooraanstaande rollen zitten zullen nu of spoedig met veelvoudige overgangen te maken krijgen van leidende lichamen (corporaties/groepen). Zij hebben geleerd wat wel en niet noodzakelijk is en daarom willen ze terugkomen en veranderingen aanbrengen zonder chaos en bloedvergieten zoals in jullie verleden. We weten dat jullie geduld bijna op is, terwijl je wacht op NESARA die moet komen en daarmee het aftreden van de VS president en zijn regering. (niet Obama)

Stop met wachten en leef totaal en laat NESARA liggen! Als je er aan moet denken, denk er dan aan als een blauwdruk of aan een serie doelen op korte en lange termijn en niet als de hele enchilada (zeg maar de hele tortilla of pizza)—ja, ik ken die uitdrukking van jullie – als alles samen valt. Processen in beweging zullen langzamer gaan maar net zo zeker zijn in de resultaten die NESARA bedoelt. Het kaartenhuis dat het US Congress is, valt achter de coulissen in slow motion om, als een rij dominostenen. Er zijn mensen die weigeren, en we kunnen niet zeggen dat we dat niet voorzagen, maar de velen die antwoorden op het licht – en licht is ons ENIGE wapen! – zullen ons helpen om degenen te beïnvloeden die nog heen en weer zwaaien (weifelen).

PS. 26 juli 2005
Suzanne, zet alsjeblieft bij mijn boodschap dat als wij belangrijke opdrachten ondernemen, zoals het bijstaan van jullie allen bij deze overgang van duisternis naar licht, we GEEN FOUTEN MAKEN! De serie stuntel berichten die gegeven werden als “redenen” dat NESARA telkens niet werd aangekondigd zijn gewoon duidelijke nonsens! Iemand die de waarheid omtrent ons kent weet dat, maar de mensen wier onderscheidings-vermogen zich net aan het ontwikkelen is kunnen ons zien als deel van het probleem, want hoe kunnen stuntelaars deel zijn van een oplossing?

_______________________

31 december 2005
HATONN: “Een goede avond” Suzy, met dank dat je me wilt ontvangen in deze laatste uren van jullie jaar 2005. Ik vraag of je mijn boodschap met de volgende boodschap van Matthew uit wilt zenden.

Hier spreekt Hatonn in mijn capaciteit als directeur van de communicaties tussen Aarde en alle punten elders in deze era van Aarde veranderingen. Je kent me misschien als commandant van een intergalactische vloot. Dat is weer een andere “pet” die ik draag maar op dit moment ligt mijn aandacht bij de communicaties die gaan over een ander gebied van mijn werkzaamheid, wat jullie in het algemeen NESARA noemen. Ik ben hier om specifiek een definitieve verklaring te geven, maar niet eenzijdig, aan allen die zorgvuldig gewerkt hebben om NESARA’s verreikende hervormingen op gang te brengen en nu niet meer weten wat ze kunnen geloven.

De Nationale Economische Veiligheid en Hervormings Wet – of de National Economic Security and Reformation Act – merk deze accurate naam op – is net zo werkelijk als iets anders op Aarde, dus aan alle sceptici: laat de indruk los dat het maar wensdenken is van sommigen die intens een wettige remedie wensen voor de problemen van jullie wereld. Ondanks dat heeft die visie ook enige waarde. Zoals al het andere in het universum, werd de formatie van deze Wet (Act) vooraf gegaan en gemanifesteerd door gedachtevormen. Jullie zijn gewend om te leven met wetten die door de mens gemaakt zijn, dus dit moesten we dit in een accepteerbare wettelijke omlijsting zetten. In overeenstemming met universele wetten, moest de omlijsting middelen specificeren om de doelstellingen van de Wet te bereiken, dus weet het universum welke situaties ze moet presenteren als hulp om de gewenste resultaten van vrede, recht, billijkheid en verantwoordelijkheid te beginnen in de Verenigde Staten en ze wereldwijd te laten uitbreiden.

Zogezegd, een groot deel van de desinformatie (opzettelijk verkeerde informatie dus, w) over NESARA werd verspreid door diverse bronnen om deze Act (Handeling) in discredit te brengen. Dat is niet verwonderlijk omdat zijn voorzieningen deze mensen afhouden van politieke en economische controle over jullie. Maar ongelukkigerwijs werd NESARA veel meer bekend door deze zaken dan door correcte informatie uit goed ingelichte bronnen, zoals die van Matthew. Ongeveer twee en een half jaar geleden vroegen wij hem onze gemeenschappelijke verklaring uit te geven die NESARA omschreef als de goddelijk geïnspireerde mede-schepping van hoog geëvolueerde wezens op en buiten de Aarde om goeie wil bij de mensheid op te wekken en een eerlijke verdeling van rijkdom voor allen. Voedsel voor de geest is niet voldoende voor het grootste deel van jullie bevolking die onderdrukt is en achterstand heeft en NESARA werd geboren uit Aarde’s wens om de levens te verbeteren van alle op haar levende zielen.

In die boodschap sprak Matthew(die vroegere boodschap staat onder deze) ook over de ongelooflijke rapporten van Dove, op dat moment en nog een tijdje later gaf ze trouw door wat haar door lichtende zielen op en van buiten de planeet werd verteld. Dit veranderde ongeveer twee jaar geleden toen het duidelijk werd, vanuit onze gunstige positie gezien, dat de controle van degenen die wij “duister” noemen genoeg was om NESARA’s uitvoering, ver voorbij de optimale universele timing, te verhinderen. Oh ja, de beweging van hemelse lichamen staat in groot verband met wat er gebeurt in jullie wereld en dat wacht niet op talmers. Om dus in dat tijdsframe te blijven openden we nieuwe wegen om de zelfde doelen van NESARA te bewerkstelligen, langzamer maar met een zelfde zeker resultaat.

Dove’s zorg over het succes van het programma met zijn exacte ontwerp was de basis van haar rapportages maar die verduisterden het ontvangen van een nieuwe veelzijdige koers. In de geest zit deze koers op een lijn met NESARA’s voorzieningen maar het kan zich onafhankelijk bewegen van de beperkte wettelijke vereisten van de Wet welke de duistere mensen ten eigen voordele manipuleerden.

Dove’s toewijding die bewonderenswaardig was in geestdrift en grondigheid sloeg om naar eigenwaan door haar keuze om te rapporteren waarvan zij voelde wat meer effectief was dan onze nieuwe richting. Licht en egoïsme zijn niet verenigbaar en door haar verandering van houding trok haar licht weg. Zij verloor haar vroegere hoge connecties samen met haar vaardigheid te onderscheiden dat zij duistere entiteiten bereikte of om op een juiste manier informatie van Aardebronnen te evalueren. Het natuurlijk gevolg werd de onjuiste informatie die zij naar buiten bracht.

Tot zeer kort geleden maakte dat helemaal geen verschil voor de progressie “achter de schermen”. Alhoewel verdere pogingen in de oude richting aan een kant vergeefs waren, waren ze aan de andere meer belangrijke kant heel krachtig. Het licht dat werd opgewekt door de bedoeling van alle betrokkenen liet de “opheffing” gebeuren en toen ondersteunde de stuwkracht van de energie het nieuwe proces om NESARA’s doelstellingen te vervullen. Maar Dove’s laatste beweringen die opvallend zonder feitelijke basis waren, hebben aanzienlijke verwarring veroorzaakt. Het introduceren van dit soort energie aanhangsel helpt ons niet de stuwkracht van onze activiteiten te stimuleren en daarom vertel ik jullie wat er zich heeft voorgedaan. De energie van jullie geloof : dat de doelstellingen van NESARA worden voortgezet, ofschoon op een parallel spoor, is nu net zo noodzakelijk als eerst.

Dit is niet de plaats om boos of beschaamd te zijn, maar eerder verdrietig dat de ziel die ooit correct over NESARA rapporteerde zonder het te beseffen van de lichtkoers afweek. Wij eren Dove’s diensten aan haar oorspronkelijke missie en we zenden haar intens licht toe zodat ze kan omkeren. Wij zenden het zelfde naar de duistere entiteiten die valselijk zeggen mij of andere wezens van licht te zijn en naar hun ontvangers die hen geloven en deze valse informatie uitzenden. Wees scherp onderscheidend over alle gechannelde boodschappen! Specifiek in deze laatste fase van Aarde’s overgang uit de derde dichtheid, het weten wat waar is en wat vals is, is heel kritiek is voor jullie eigen belang. We raden je dringend aan om voorbij de massa van bemodderde informatie over NESARA te kijken, over de Tweede Komst, een Eerste Contact, rampzalige verwoesting van landmassa’s, nucleaire oorlogsmogelijkheden, een stervende planeet – luister naar wat jullie ziel je zegt!

Bewaar in je hart de visie op de wereld die je voor jezelf en je familie wilt, en voor alle erfgenamen van de Aarde.

Een wereld waar vrede en liefde oorlog en haat vervangen; waar regeringen geleid worden door correcte, oordeelkundige en spirituele vrouwen en mannen, geen handelaren in macht die door het duister worden geleid; waar een eerlijke verdeling van alle bronnen de extremen vervangt van ongehoorde hebzucht en wanhopige armoe; waar universele en planetaire waarheden het web van leugens vervangen dat jullie leven heeft beheerst.

Het concept en de bedoeling van NESARA is om jullie dié wereld op Aarde te helpen creëren. Je hoeft helemaal niet van deze Wet te hebben gehoord, of als je dat hebt gehoord, je hoeft niet te geloven of hij bestaat – als je maar de zelfde intenties hebt die hij belichaamt, dat telt. HET TELT AL! Jullie lezen dit in de eerste dagen van het jaar 2006 waar je overal waar je kijkt oorlogen, lijden, tirannie, corruptie en dergelijke kunt zien. Maar op dit zelfde moment in het continuüm, waar alles het NU is, is Aarde vol vrede en prachtig en is al deze negativiteit weg. Zij heeft haar gekozen bestemming bereikt waar lage vibratie manifestaties niet meer bestaan. De wereld van jullie visie, de “toekomstige” wereld die jullie precies nu helpen scheppen, IS er al!

   

______________________________

[Hier volgt Matthews boodschap waar Hatonn naar verwees. Voordat dit een hoofdstuk werd in Voices of the Universe, werd dit wijd verspreid en gepost/in archieven opgeslagen van vele sites.]

7 augustus 2003, (in 2003 was Dove nog niet op haar misleide pad.w.)

Matthew: Mijn groeten aan jullie allemaal! Ik heb mijn moeder gevraagd om deze belangrijk boodschap te ontvangen en hem via haar gebruikelijke bronnen verder te verspreiden. Ik denk dat de geloofwaardigheid van dat ik een van God’s boodschappers ben, gevestigd is door degenen die bekend zijn met de Matthew boeken en door mijn boodschappen die op verscheidene internet sites gezet werden. In ieder geval werd ik door de hoogste lichtwezens aangewezen om uitgebreider te spreken dan ik deed over het essentiële Aarde-reformatie-programma gewoonlijk NESARA genoemd. Vooraf zeg ik: NESARA ZAL worden uitgevoerd en dat zal sneller gedaan worden als op zijn werkelijkheid vertrouwd wordt en allen die de wet kennen maar die veroordelen gaan tegen zijn succes in!

Sommigen denken dat NESARA politiek en economisch van aard is, terwijl anderen het als spiritueel zien, doordat er lichtwezens bij betrokken zijn van een hoog niveau. NESARA is beide. Als mensen ernstig onderdrukt worden door politieke en economische toestanden die tot verarmende leef omstandigheden, gebrek aan gezondheidszorg en opvoeding, een monopolie van natuurlijke bronnen, tot slavenarbeid, niet juiste wetten en gerechtshoven, verhongering en tirannieke regiems aanleiding geven, dan is alleen het aanbieden van “zielenvoedsel” niet genoeg. Als mensen bezig zijn met de noodzaak tot overleven en we ze alleen spirituele boodschappen geven, dan brengt dit geen wereldlijke hervormingen mee die ze nodig hebben om uit hun ellende op te stijgen. Daarom zijn de voorzieningen van NESARA kolossaal van omvang en omvatten vliegende hervormingen die beginnen zullen zo gauw als de wettelijke regeling officieel is aangekondigd. Als mensen zich bewust worden van de hervormingen zullen ze gemotiveerd zijn om er aan deel te nemen al naar gelang hun talenten.

Zoals in alle andere aspecten van polariteit die nog bestaan op Aarde, is NESARA het ene uiterste en de duistere krachten die Dove en de leden die zichzelf Illuminati noemen, het andere.

Moeder, ik moet hier iets bij opmerken. Het werk dat Dove doet om over de voortgang van NESARA te informeren is noodzakelijk en het is essentieel dat haar geloofwaardigheid en waarde op Aarde begrepen wordt zoals dat gebeurt op de hogere niveaus, waar het veel eer krijgt. Nu ga ik terug om het duister te verklaren van de Illuminati. Deze machtige kliek heeft allang ingezien dat zij, om de controle over de mensen van Aarde te behouden, hen in onwetendheid en angst moet houden en millennia lang heeft dat goed gewerkt voor degenen die tegenwoordig aan de macht zijn en hun duistere voorlopers. Nu realiseren zij zich dat het voor hen niet langer meer werkt en zij sparen geen tactiek meer om hun snel wegebbende beheersing vast te houden. Ze zien NESARA heel juist als hun totale uitroeiing, want als eenmaal de hervormingsprogramma’s worden uitgevoerd, zal het duister totaal versplinteren.

Het is nodig dat jullie de werkelijkheid begrijpen die achter de religieuze en wetenschappelijke dogma’s zit die jullie bewustzijn heeft gestructureerd, gedomineerd en

beperkt. NESARA is veel meer dan een stuk wettelijkheid in de Verenigde Staten. De buitenaardse wezens op hoge stations van zielsontwikkeling die de ideeën op gang hebben gebracht van NESARA’s programma’s om de Aardemensen bij te staan bij hun omhoog stijgen in spirituele helderheid, doen dit omdat zij daartoe zijn uitgenodigd – ja echt, een dringend verzoek! – van Aarde. Jullie planeet zou geen aanvallen van negativiteit meer hebben kunnen overleven die constant door menselijke brutaliteit naar elkaar, en naar de dierlijke en plantaardige koninkrijken of naar het stoffelijk lichaam van Aarde werden gegenereerd. Alle oorlogen en andere gewelddadigheden, honger, ziekte, meedogenloze leiders, milieu verpesting en economische wurging werden ingesteld door de invloed van de duistere krachten.

Verlichting van alle lijden die door deze condities werden veroorzaakt was essentieel of jullie planeet zou sterven. Ongeveer een halve eeuw geleden in jullie telling, had Aarde dit punt van schade aan haar lichaam en ziel bereikt. Zij had de keuze om haar ziel te laten ascenderen en haar planetaire lichaam te laten sterven, of geheel intact te overleven. Haar ziel koos om in haar stoffelijke planetaire vorm te overleven, maar in haar enorm verzwakte conditie als gevolg van de grootheid van haar trauma waaraan zij lang heeft geleden, kon zij dit niet doen zonder massieve bijstand. Lichtwezens van buitenaardse beschavingen antwoordden op haar kreet om hulp en tussen deze ontelbare zielen die voor haar redding zijn gekomen zijn zij die zorgvuldig en met toewijding gewerkt hebben aan de hervormingen die in NESARA vervat zijn. Zo zie je dat het door Aarde’s vraag om hulp is gekomen dat deze wezens, samen met Aarde mensen, hun verschillende missie uitvoeren op en buiten de planeet om dit grote vitale programma op weg te helpen de stoffelijke Aarde te verjongen en haar volk te verlichten en op te tillen.

Het is begrijpelijk dat jullie die bekend zijn met Dove’s rapporten ontmoedigd kunnen worden door de vertragingen van NESARA’s aankondiging omdat jullie geen kennis hebben van wat er zich afspeelt “achter de schermen” en wat dit veroorzaakt. Er zijn twee grote redenen. Ten eerste, de wettelijke regeling van NESARA is bezig binnen de wetten van de door God geïnspireerde oorspronkelijke VS constitution (grondwet). Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat dit niet een overname is door ET’s (buitenaardsen) om het licht op gang te brengen in die programma’s, alhoewel wanhopig nodig voor de Aarde. In samenwerking met wijze, correcte en hoog spirituele Aarde mensen, helpen ET’s op myriaden manieren de gezondheid van jullie planeet te herstellen. Het zware werk van Aarde kennend en uit liefde voor haar, hebben zielen er voor gekozen om als Aardemens te reïncarneren en staan hun universele broeders bij om de hemel op Aarde te her-scheppen, en enkelen doen dit door NESARA’s voorzieningen.

Ten tweede, de duistere krachten vechten op leven en dood om zelfs het bewustzijn over NESARA te voorkomen, en helemaal de uitvoer ervan, en op dat punt is het vertragen van de aankondiging, (dat is door de wet vastgesteld, dat moet voorafgaan aan de wijdverbreide voorzieningen,) het enige wapen dat ze nog hebben. Ze waren succesvol tot nu toe om vertragingen te bewerkstelligen door vele middelen: het vermoorden van invloedrijke mensen die de voorzieningen goed begonnen te keuren zonder vertraging, maar ook anderen die hiervoor werken; doodsbedreigingen aan families van lichtwerkers en aan de werkers zelf; dubbelagenten binnen de rangen van de lichtwerkers; en terroristische aanvallen. De binnenlandse terroristendaad van de Verenigde Staten van 11 september 2001 was het meest dramatische van deze tactieken. Ook de door het laboratorium geproduceerde SARS ziekte was bedoeld als weer een andere wereldlijke vrees verwekker, maar die werd grotendeels gereduceerd door prestaties van lichtwerkers.

Weer een andere vertragingstactiek is desinformatie en geen informatie door beheersing van de grootste media. Dit desinformatie programma houdt claims in dat NESARA, zoals gerapporteerd wordt door Dove en zijzelf bedrog zijn. Dove heeft informatie accuraat doorgegeven zoals het haar werd gegeven en het is ontmoedigend voor haar, en niet alleen voor jullie lezers van haar rapporten, dat telkens weer een aankondiging werd vertraagd. In het begin van de verspreiding van het woord over NESARA was het nodig

om jullie aandacht te krijgen, om jullie aan te moedigen positieve energie te genereren en aan het programma te verbinden om het stuwkracht te geven, en dat gebeurde door de kracht van jullie gedachten en gevoelens. Ik kan niet sterk genoeg benadrukken dat jullie actieve deelname om meer licht toe te voegen aan de stuwkracht van de lichtenergie essentieel is - NESARA is ten gunste van jullie! Maar daar niets in het universum alleen staat in zijn effect op al het andere, is het ook in universeel belang dat Aarde uit de derde dimensie beperkingen wordt getild die jullie al eonen heeft afgehouden van de kennis van je eeuwige en onafscheidelijke verbinding met Alles Dat Is. NESARA is een integraal onderdeel van deze planetaire ascentie tot in dimensies van hogere vibratie.

Er komt bij dat het niet juist is te denken dat we zuivere voorspellingen kunnen doen voor de lineaire tijd die op Aarde bestaat, zelfs niet op dit hoge station, maar ook voor nergens anders in het universum. We kunnen wel in het energieveld van potentieel kijken en de toegenomen stuwkracht zien van de progressie van het licht, dat op dat moment optimistisch is en dat wordt doorgegeven. Dan slaan de duistere krachten weer toe en is dat optimisme verminderd door de stuwkracht van energie die ze daarmee verwierven.

Toen aan mijn moeder mijn gezichtspunt werd gevraagd over NESARA, ongeveer anderhalf jaar geleden in de Aardse telling, bevestigde ik de waarde ervan en de grote voordelen van zijn voorzieningen, maar ik zei dat de uitvoer niet direct voor de deur zou staan. In het veld van potentie van die tijd was maar beperkte actie en niets registreerde dat voldoende energie aangaf die werd opgewekt door de gecombineerde lichtkrachten van en buiten de planeet zodat NESARA “spoedig” zou kunnen worden aangekondigd.

Twee factoren waren – zijn – NESARA aan het beïnvloeden zoals bij alles: een groot deel van gelijkmaking van planetair en individueel karma moest nog worden uitgespeeld, en door de wet van de Schepper moet de vrije wil van de ziel gerespecteerd worden behalve in het geval van nucleaire ontploffingen in de ruimte. Dit houdt de vrije wils keuzen in die gemaakt zijn door leden van de duistere krachten om NESARA tegen te houden en te verzwakken – een verkieslijke ondergang. Aardemensen en buitenaardsen die tussen jullie zijn en er net als jullie uitzien hebben de een na andere tactiek gebruikt om NESARA’s aankondiging te vertragen. Raak niet van streek door het feit dat er buitenaardsen zijn die geneigd zijn tot het duister, en die op Aarde opereren – er zijn nog krachtiger buitenaardse lichtwezens tussen jullie. De duistere ET’s die hebzucht, haat, geweld, onwetendheid en vrees in jullie prenten, willen doorgaan jullie en je planeet te beheersen. De licht ET’s zijn hier om jullie te helpen de controle van jullie planeet en je leven terug te nemen !

Terwijl er anderhalf jaar terug beperkte energie geregistreerd werd in het veld van potentiaal, is er nu totale waanzin. Dit weerspiegelt de weergaloze uitbreiding van energie die gegenereerd werd door de lichtwezens om het duister te verdrijven en dat die krachten hun laatste toevluchtspogingen om te blijven zitten in hun pockets van macht welke verloren zullen raken met de wereldwijde veranderingen die NESARA zal inluiden. Zo, terwijl je nu kunt zien waarom de datum van NESARA’s aankondiging niet eenvoudig precies ingeschat kan worden, kunnen jullie wel zien dat de tijd dag voor dag dichterbij staat te komen!

Licht is het voelbare, gerichte facet van liefde, en liefde is de krachtigste energie in het universum, het originele scheppingsmateriaal. NESARA wordt geschapen in licht-liefde. Twijfel niet aan haar kracht om Aarde te transformeren naar het paradijs wat het eens was. Jullie deel in deze transformatie is om deze waarheid van NESARA bekend te laten worden en te vertrouwen op haar glorieuze bedoeling en resultaat!

Met goddelijke genade en de liefde van het universum, dit is Matthew. 

  ___________________________________________

Zoals Matthew vermeldt staat een groot deel van de desinformatie van de regering op verscheidene sites op het Internet. De ENIGE site met oprechte informatie staat op www.nesara.us. Onder andere verklaart deze site de voorzieningen van deze U.S. wetgeving, haar geschiedenis en de Dove rapporten.

(Maar deze site is buiten werking gesteld. Winny)Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Apache Station

Iedere maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op Apache-station.nl.
Je kunt de uitzendingen op andere tijdstippen ook beluisteren via het archief.