Home > > Matthew Ward - 4 Juli 2013

Matthew Ward - 4 Juli 2013

“Onafhankelijkheid” in de VS; God: politiek, drie niveaus van deelname, beboeting van kandidaten; veelvuldige effecten van heersende vibraties; geheugen/herinneringsverlies; nut van diëten; evenwicht

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Vanuit ons voordelig punt ziet de Aarde eruit als een zee van zwaailichten terwijl mensen antwoorden op de overheersende vibraties. Jullie ‘voelen’ meer wat er aan het gebeuren is dan dat jullie de ontwikkelingen zien.

2. We komen daar op terug, maar eerst willen we jullie een belangrijke blik op de geschiedenis geven die de ‘viering’ betreft van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Engeland bij de traditionele parades van de 4de juli, bij de patriottische speeches en vuurwerk.

3. De hoogste universele raad betekende voor de koloniën die voor hun onafhankelijkheid vochten van de Britse wet om een showcase te zijn van soevereiniteit van zielen. Als die eenmaal was verenigd, zou deze natie de rest van de wereld hebben laten zien dat als mensen vrij zijn om hun door God gegeven rechten uit te voeren, ze dan vredig en samenwerkend, zouden leven, creatief en in welzijn.

4. Achtereenvolgende golven van vroege kolonisten volgden hun drang om “vrij te zijn” en de stichters van de Verenigde Staten handelden met hun goddelijk geïnspireerde missie om een natie te vormen die burgerlijke vrijheden garandeerde, alhoewel die beperkt waren omdat in het begin velen in de bevolking ervan werden uitgesloten. Het duister zat stevig verschanst op de planeet en stelde slavernij in staat te gedijen en ontkende vrouwen het recht om te stemmen.

5. Die uitsluitingen gaven de Illuminati, wier macht deels in Engelands Koninklijke familie zat, geen zier uit, Ze stonden niet op het punt de controle te verspelen van de “vrije” bevolking of de grote rijkdommen van natuurlijke bronnen van het land en zij breiden snel hun Europese koninkrijk uit over de Atlantische gebieden. Via topfiguren in de industrie, in banken en in regeringen – en later in het Federale Reserve Systeem(Belastingen) om in te sluipen, wat beslis geen federale instelling is – herwonnen de Illuminati de controle over de Verenigde Staten.

6. In al die eeuwen sedert zij het baken verstikten die deze natie bedoeld was te zijn voor jullie wereld, gingen zij verder om hun netwerk te verspreiden van corruptie en bedrog totdat die globaal in de wereld was. Nu dat netwerk hun overblijfselen aan het verliezen is van zijn vroegere macht, claimen jullie stap voor stap bewust de soevereiniteit terug die altijd van jullie was als de god en godin zelf die jullie zijn.

7. Nu dan, als onze boodschappen politieke gerelateerde informatie bevatten, emailen lezers hun bezwaren. Dit is een van de meer gracieuze commentaren: ”Als de boodschappen ons spiritueel voorbereiden op ascentie, zoals Matthew heeft gezegd, dan moet hij daarbij blijven en stoppen om te proberen onze politieke opinies te beïnvloeden.”

8. Liever dan opnieuw uit te leggen waarom wij spreken over politieke zaken en het belang ervan in de context van ascentie – die van Aarde en van jullie gemeenschappen – vroeg ik mijn moeder om te kopiëren wat God hierover zei.

[Het volgende is een uittreksel uit het hoofdstuk “Wees Geïnformeerd en Handel” in het boek: “Stemmen uit het Universum, dat werd doorgegeven op 4 oktober 2003.]

“De politiek die alle landen beheerst, alle volkeren, alle economieën en bronnen van jullie planeet-thuis en zij is het instrument waardoor jullie wereld naar de verwoeste staat gebracht werd waarin het nu zit.

In geen land op Aarde zijn mensen vrij. Millennia lang hebben duistere zielen van beschavingen verder dan jullie planeet hun gewillige Aarde broeders en zusters in leiderschapsposities beïnvloed en om ook de rest van het volk te intimideren. Zich niet bekommerend over wie de rollen van het nationale leiderschap heeft, regeren zij door dictaten van krachten welke onbekend zijn aan het volk en misschien zelfs ook voor de regeerders.

De invloed van die duistere alien puppets had als resultaat alle oorlogsverklaringen en alle besluiten betreffende economieën en bronnen van de wereld. Hun tweede doel is om de controle en rijkdom te laten toenemen van Aarde’s leiders wier hebzucht naar macht hen tot verlangende puppets maakt, dus heden hebben jullie een wereld met weergaloze concentratie van grote rijkdommen, verarmde naties, opzettelijke omgevingsvernietiging en corruptie die sijpelen uit de corporatieverbindingen met de regeringen.

Het uiteindelijke doel van die puppets is de vernietiging van jullie planeet. Dat zal NIET gebeuren, maar gunstige veranderingen voor iedereen hebben een verandering nodig in het karakter van jullie wereldleiders. Stemmen moeten omhoog komen met eisen voor leiders met spirituele integriteit – het soort karakter dient als voorbeeld, niet louter uitgeroepen. Ik bedoel niet dat er geen leiders ooit geweest zijn die sterk van deugd waren of dat er nooit stemmen werden gehoord die opstegen om tegen onrechtvaardigheid en ongelijkheid te protesteren – inderdaad die individuen zijn er geweest. Veel van die dappere zielen leden eronder of stierven daarvoor en veel van hun goede werken werden ongedaan gemaakt door opeenvolgende generaties die hun egoïstische leiders blindelings volgden.

Nu, de collectieve wil van het volk komt omhoog om deze situatie bloot te leggen en er tegenin te gaan. Als leugens worden blootgelegd, worden er nog meer leugens verteld en die zullen ook aan de kaak worden gesteld. Tirannieke regiems moeten en zullen veranderen. Alhoewel plannen aan de gang zijn voor die vredige revolutie door gezamenlijke inspanningen tussen jullie beschavingen en velen van jullie ruimtefamilie, dit ontheft geen van jullie die een mooiere, meer heldere wereld wil, van de verantwoordelijkheid om die te helpen creëren. Jullie hebben allemaal gekozen om precies te zijn waar je nu bent zodat je precies dat kon doen! Feitelijk incarneerden sommigen van jullie in andere levens als grote leiders op Aarde en daar voorbij en zijn jullie nu terug om gelijksoortige, inspirerende en constructieve rollen aan te nemen.

Het zit op drie niveaus waarop jullie moeten handelen zodat eerbare regeringslichamen zullen worden verkregen. Het eerste niveau is spiritueel en ik zal jullie zeggen wat NIET spiritueel is. Het is geen lidmaatschap van een van de grote hoeveelheid van jullie godsdiensten. Het is geen van eigen dunk overtuigd zijn die kennelijk grote overvloed heeft. Het is geen uitvlucht van een ‘gebedsleven’ met het hoofd in het zand. Het is niet geloven dat er geen goed of slecht bestaan omdat die alleen beoordelingen zijn. Het is niet accepteren dat alles goddelijke orde is en zijn eigen loop zal hebben zonder dat je er aan deelneemt. Het is geen weerhouding om te zien wat er in jullie wereld plaatsvindt omdat jou is gezegd dat alles sowieso een illusie is. Ik zeg niet dat er geen waarheid zit in dat alles; wat ik zeg is dat spiritualiteit geen inherent aspect is van iets ervan.

Het spirituele niveau waarop jullie je leiders zullen veranderen van door het duister geregeerd te worden naar mensen die waardig zijn om leider te zijn – ware leiders met spirituele integriteit– dat zit in jullie hart. Dat is jullie gewoonlijke plaatje van waar liefde woont, nietwaar? Eigenlijk is de sensatie van liefde een terrein van de ziel, maar die heeft sterke stoffelijke effecten op het hart dat zich onmiddellijk verspreidt door je heelheid om je in spirit, geest en lichaam op te heffen.

Liefde begint met het zelf, met het leven zodat van het zelf houden net zo natuurlijk is als ademhalen. Slechts dan kun je liefde geven en ontvangen. Liefde is besmettelijk, onbeperkt, alomtegenwoordig. Het is wat de somberte van spirit in de volheid van spirit verandert, ziekte in gezondheid, gebrek in welvaart. Het is de afwezigheid van liefde die alle ellende van de wereld voortbrengt en die de leegte vult met liefde wat de ellende zal genezen. Dit is geen vragen aan jullie om lief te hebben wat miserie, ontbering en schade brengen! Het is vragen dat je gewoon liefde voelt zodat je die energie kunt doorzenden – die zal zijn weg naar de leegte zoeken.

Het tweede niveau is mentaal – diep denken om te onderscheiden wat waarheid is en wat niet, in plaats van te geloven wat kandidaten zeggen. Waar het om gaat is welke informatie waarheid is en welke niet? Welke bronnen kunnen worden vertrouwd? Jullie zijn al eonen bedrogen door een paar zielen in de ene na de andere, na de andere generatie wier bedoeling het is om de controle over jullie in bezit te houden, dus is toegang tot de waarheid niet makkelijk te verkrijgen. Hoe kan ik neerzetten dat dit geen serie is van ‘Niet doen’. Ik geef altijd de voorkeur aan het geven van positieve verklaringen en ik heb dat al gecompromitteerd door mijn uitleg van wat spiritueel zijnniet is.

Nou goed, ik weet hoe ik door moet gaan – denk aan wat jullie in jullie wereld wel willen. Als dat vrede en harmonie en samenwerking is, dan moeten jullie daar je aandacht leggen. Wat zal dat naar de wereld toebrengen? Denk aan wat er dan zal zijn: Respect en waardigheid aan alle rassen en geloven en geslachten; geef hulp aan waar het maar nodig is; gelijkmatig delen van Aarde’s massale rijkdommen; genezing van alle ziekten; opleiding, vervullend werk en prettige huizen voor iedereen; eerlijkheid, vriendelijkheid; compassie, fairheid, harmonie, met elkaar delen, rechtvaardigheid, vergeving.

Denk aan al die kwaliteiten en omstandigheden en laat je hart en geweten jullie leiden naar de kandidaten waar je je het meest nauw mee kunt identificeren. De woorden in campagne beloftes zijn waardeloos zonder het hart en de ziel van de kandidaat. Laat jullie hart en ziel, niet alleen je ogen en oren, jullie leiden naar de personen die als voorbeeld dienen van liefde en licht dat nodig is om jullie wereld op te tillen.

Het derde niveau is actie. Als jullie leiders die je vertrouwt en respecteert, dat willen, werk dan daar naar toe. Ondersteun publiekelijk en financieel de mensen die jullie in dat ambt willen hebben, maar als dat niet mogelijk is, breng dan je intentie verder door via de macht van je energie die gefocust is op personen dat die feitelijk die posities al hebben – ik kan niet sterk genoeg de macht van intentie benadrukken! Jullie kunnen er zeker van zijn dat de huidige mensen aan de macht hun supporters actief aan het werk hebben omdat die mensen dat naar beneden door druppelen al in de gaten hebben bij die uitwisseling. Jullie die liefde willen, vrede en harmonie zullen die onvergelijkbaar grotere victories tot uitwisseling hebben voor de energie die jullie daar inzetten om die te creëren.”

9. Dank u, moeder en nu keren we terug naar onze verklaring dat jullie meer voelen wat er gebeurt dan dat je dat ziet. Niemand is immuun voor de effecten van de hoogste vibraties waar lichamen zich ooit aan moesten aanpassen. Dit is allemaal ten gunste van iedereen die licht absorbeert – hun cellen maken de overgang van een koolstof structuur naar die van kristallijn, en als die onprettig, stoffelijk, emotioneel of mentaal zijn, en horen bij de aanpassing, dan zullen ze voorbij gaan.

10. Het meest verwarrende effect kan momenteel geheugenverlies zijn. Misschien kun je je de naam van iemand niet herinneren die je heel goed kent of een specifiek woord dat je ontsnapt. Als je een kamer uitgaat of om in de auto te gaan, vergeet je waar je naar toe wilde gaan of waarom. Of misschien als je eenmaal in de supermarkt bent, kun je niet meer denken aan de spullen waarom je daar naartoe ging om te kopen. Als je dit soort of gelijksoortige hiaten hebt, lieve mensen, erger je er niet aan!

Moeder kopieer hier wat onze vriend uit een zeer hoog ontwikkelde beschaving over die herinneringssituatie zei. Lezers kunnen het misschien waarderen om dezelfde informatie die wij zouden geven, uit een andere bron te horen

[Saminten’s uitleg bij een van onze conversaties in 2003 zit in het hoofdstuk met diezelfde naam, in “Illuminations for a New Era”.]

“Jullie keuren tijdsverlies af die voorbijvliegt en een andere klacht die jullie hebben is je geheugen. Geen van deze aspecten van drie dimensionaal besef is verloren, lieve mensen. “Tijd” is nooit geweest zoals jullie die verdeelden in 24 uren per dag en in 12 maanden per jaar en zo voort. Dit heeft jullie goed gediend, maar dit gebeurt niet langer meer. Jullie tijdsstructuur is ineen aan het storten omdat energie naar zijn lichtere dichtheid snelt en jullie periodes van licht en duister komen met meer snelheid. Dus eerder dat tijd verloren is, versnelt hij zich.

De herinneringen waar velen van jullie over spreken als “weg”, zijn niet weg. Met de versnelling van alles in het universum, is het natuurlijk dat de cellen van je lichaam reageren om opgetild te worden naar een hogere overlevingswijze. Voor alles beïnvloedt dit jullie hersenen – de computers die jullie denk- en redeneer proces aanzetten – en dit is nodig! Het lichtwezen dat door je cellen is geabsorbeerd laat je hersenen de lagen van vergeetachtigheid afwerpen en datprogrammeren wat hen het volle functionerend vermogen liet ontzeggen.

Als jullie geen herinnering zouden verliezen of een verstrooid soort denken, dan zit je vast in de derde dichtheid die niet veel langer de status zal zijn van Aarde’s wezen. Dus is het wenselijk voor jullie om je niet zo stevig in aanraking te voelen met de werkelijkheid van de dag of de omgeving.”

11. Dank je moeder. De heersende vibraties veranderen ook de stoffelijke noden en daarbij breiden die je bewuste en spirituele besef uit, passen lichamelijke behoeftes aan en dat is van het opperste belang.

12. Voldoende slaap is essentieel – geef je lichaam de verjongingstijd die het nodig heeft om het goed uit te voeren. Het drinken van veel zuiver water is ook essentieel – dit helpt om de giften/toxinen te verwijderen die je opneemt via jullie vervuilde omgeving en vervalste voedsel, en het helpt om elektrische lichaamssystemen juist werkend te houden. Oefeningen in overeenstemming met je stoffelijke vermogen helpen wat dit betreft ook, en het helpt de bloedsomloop en ademhalingsstelsels om zich soepel te gedragen.

13. Als jullie niet zo veel honger hebben als je gewend was, is dat goed – hoe meer licht in een lichaam, hoe minder voedsel het nodig heeft. Eet verstandig. Vers fruit en verse groenten, voedsel dat het meeste licht bevat, zal de cellulaire groei bevorderen/verhaasten en energie niveaus stimuleren. Neem minder melkproducten – die bevatten niet de voedingswaarde die ze ervan zeggen te hebben en ze verstoppen de bloedsomloop systemen.

14. Als je nog niet klaar bent om vlees en zeedieren van je menu te verwijderen, verminder dan de hoeveelheid – de meeste dieren leven en sterven in verschrikkelijke condities en de energie van hun trauma’s wordt doorgegeven aan de consumenten. Begrijp alsjeblieft dat dit bedoeld is om jullie lichter te maken en dit is absoluut niet bedoeld als kritiek over niet-vegetarisch zijn!

15. Tegengesteld aan jullie uitdrukking van “een hoog suiker gehalte”, verteren suikers juist lagere energie niveaus. Kies hele graan producten en brood en als je geen allergie voor noten hebt, zijn amandelen en walnoten de beste keuzen. Alles goed en wel, als chocolade, koffie en thee hunkeringen geen ziekte effecten geven door de coffeïne; maar als je verteringsproblemen hebt, kan coffeïne daar een bijdrage aan leveren, Het drinken van rode wijn in een bescheiden hoeveelheid, kan de bloedstroom versterken- deze suggestie is niet bedoeld voor mensen die drinkproblemen hebben! – en soda’s (priklimonade) zijn voor niemand goed.

16. Dit zijn algemene dieet lijnen voor een typisch gezond persoon, maar per saldo is het dit: geef aandacht aan je lichaam – dit zal je vertellen wat het nodig heeft voor een optimale werking. Door je voedsel te zegenen, vragen dat het je hoogste goed dient en je dankbaar voelen voor de planten en dieren die ervoor zorgden, voegt dit licht toe aan alles dat je eet – dit in stilte doen is net zo effectief als hoorbaar.

17. In deze fase van het je aanpassen aan een lichtere energie, zijn stemmingswisselingen en fasen van inertie/traagheid of ongewone nervositeit gewoon, en medicijnen die zijn voorgeschreven om die condities te verzachten in plaats van ze te verergeren. Als je medicijnen neemt voor andere gezondheidszaken, praat dan met je verzorger over reductie van de doses, (of dosis).

18. Nog beter is, vraag of remedies met natuurlijke ingrediënten de zelfde mate van behandeling kan geven. De toename van chemicaliën in drugs/medicijnen en in gefabriceerd voedsel, bemoeit zich met de zelf-helende mechanismen van het lichaam en met andere natuurlijke processen, en dat maakt het moeilijk om evenwicht te bewaren. Ontdek, als vermoeidheid en andere zorgen er misschien zijn door een onbalans in de hormoonniveaus of lichamelijke chemie- als dat zo is, ontdek dan welke natuurlijke supplementen die conditie kunnen behandelen.

19. We kunnen niet genoeg het belang benadrukken van balans/evenwicht! Het universum is bezig met een constante balanceeroefening en zo doet ook iedere levensvorm daarin dat, maar in de lange eeuwen waarin duisternis Aarde omhulde, werden de planeet en haar bewoners ernstig beroofd van licht die evenwicht nodig heeft. Als je denkt aan die balanceer oefening als een intern op en neer wippen dat eeuwig beweegt in overeenstemming met je conditie in lichaam, geest en spirit, kun je zien dat de optimale beweging zachtjes wiegt/wiebelt.

20. Meditatie is specifiek nuttig om die beweging te handhaven of die beweging te herkrijgen en er zijn andere manieren dan in stilte zitten of te luisteren naar liefdevolle geluiden die specifiek werden gecomponeerd om een ontspannende meditatieve staat te verkrijgen. Breng tijd door in de Natuur, geniet van het gezelschap van dieren, lees gedichten. Luister naar je favoriete muziek – behalve als dit heavy metal is, die evenwicht verbrijzelt, en luister naar tonen van klassieke composities, zijn de meest effectieve om balans te herstellen. Maak tijd om in eenzaamheid te zijn – zelfs een korte periode kan zeer herstellend zijn.

21. Lachen is goed voor de ziel en dus doet alles dat gevoelens van rust oproept dat ook. In je vrije tijd kun je lichthartige dingen lezen kiezen en dezelfde kwaliteit tv programma’s en films zien. Breng tijd door met lieve vrienden en familie. Als het niet mogelijk is om onplezierige ontmoetingen te vermijden, zal het voorstellen van licht die de situatie doordringt, je helpen om spanningen op te heffen. Dank voor de zegeningen in je leven – dankbaarheid, net als hoop en optimisme, zijn gevuld met licht.

22. De heersende vibraties intensiveren ook energetische verschillen en veel mensen voelen een sterke wens om een grote verandering te maken. Misschien moet je naar een andere baan uitkijken, een relatie beëindigen of een nieuwe beginnen, een nieuw veld van studies volgen, verhuizen naar een gebied dat je kent of misschien naar een plaats die je kent maar nooit hebt bezocht. We praten niet over overhaast handelen na een impuls, maar eerder te achten op een groeiende zin van dringende noodzakelijkheid om volgens een idee te handelen dat ligt te sudderen – dit is de ziel die hier toenemend hardop spreekt tot het bewustzijn. Dit is wat je wil in je zielencontract.

23. Wij bieden leiding die we eerder gaven, ofschoon in het kort, in vorige boodschappen of die beschikbaar is in een aantal down-to-earth (met beide benen op de grond) bronnen? Wij vertellen jullie, onze geliefde Aarde familie: Zorg alsjeblieft voor jezelf!

24. De energie stromers die met toenemende sterkte zullen rondcirkelen zijn de voornaamste gelegenheden om licht te absorberen, en hoe gezonder jullie stoffelijk, mentaal en emotioneel zijn, hoe geweldiger je er nut van zult hebben. Jullie kozen dit leven dus zouden jullie aan de transformatie en spirituele vernieuwing van jullie wereld deelnemen en zielen ontwikkeling is de bedoeling van ieder leven - die hebben beiden evenwicht nodig in lichaam, geest en spirit. De wereldse zaken zich laten bemoeien met zelf-zorg of het negeren van de boodschappen van jullie ziel, veroorzaakt onbalans en dat dempt jullie licht, het licht dat jullie nodig hebben om te beleven wat je wilde en om te evolueren!

Lieve mensen, houd van jezelf, zoveel als wij van jullie houden, en zorg voor jezelf!

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige boodschap | volgende boodschap >


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl