Home > > Tom Kenyon, Hathors Boodschap 12 augustus 2011

Tom Kenyon, Hathors Boodschap 12 augustus 2011

Een Planetaire Boodschap via Tom Kenyon
Het Opduiken van Veelvoudige Chaotische Knopen


Jullie planeet gaat een kritieke overgangsstaat binnen, die gekarakteriseerd wordt door een veelvoud aan Chaotische Knopen.

In onze vorige communicaties spraken we over de veranderingen die op jullie Aarde plaats vinden rond een enkele Chaotische Knoop. Maar vanuit ons gezichtspunt komen er nu veelvoudige Chaotische Knopen tevoorschijn. Deze complexe knopen hebben een wisselwerking die radicale afwijkingen in weerspatroon en een toename van aardbevingen en vulkanische activiteit inhouden, kritieke uitdagingen voor de ecosystemen van de planeet, problemen in landbouw en voedsel voorziening, maar ook politieke en economische onbestendigheid.

Als toevoeging bij deze planetaire Chaotische Knopen gaat de zon van jullie zonnestelsel ook een hoger niveau binnen van onbestendigheid en onvoorspelbaarheid. Hij gaat zelf ook de veelvoudige Chaotische Knopen binnen, aangedreven door zijn eigen innerlijke cycli, maar ook enorm beïnvloed door het centrum van de galaxy, zoals we in eerdere boodschappen zeiden.

De stoffelijke uitdagingen die jullie in de nabije toekomst onder ogen zullen zien, zijn vele, maar onze boodschap in deze tijd gaat niet over de stoffelijke dimensie van die problemen. De veranderingen en de problemen die eruit voortkomen, zullen duidelijk zijn voor iemand die onder de oppervlakte van de heersende gebeurtenissen kijkt.

Ons focus bij deze communicatie ligt op de emotionele en spirituele crisis die jullie onder de ogen zien.

Als een systeem de veelvoudige Chaotische Knopen binnengaat is er een toegenomen stress op de elementen of op de wezens die leven in het trillingsniveau van bestaan waarin de Chaotische Knopen plaats vinden.

Laten we hier even met andere woorden over spreken dan die van het menselijk bestaan. Vanuit onze ervaring beleven andere dimensies van bewustzijn en bestaan ook hun eigen versie van die veelvoudige Chaotische Knopen. Dus, de energetische problemen die jullie onder ogen zien worden niet beperkt tot alleen de Aarde maar breiden zich uit naar alle dimensies van bewustzijn en naar alle wezens, inclusief de niet lichamelijke (energiewezens zonder lichaam), die gerelateerd zijn aan de Aarde en haar melkweg.

Maar laten we nu even naar de Aarde gaan, naar het nexuspunt(schakel) van jullie bestaan in tijd en ruimte.

Zoals we al eerder zeiden, zullen wezens die in een rijk van bestaan leven welke deze veelvoudige Chaotische Knopen ondergaan, onvermijdelijk gestresst worden door toename van chaotische gebeurtenissen.

Terwijl chaotische elementen in de planetaire weerspatronen toenemen, zoals problemen in de landbouw die zich verveelvoudigen, en terwijl economische problemen groter groeien, zal er ook een toename zijn van ongerustheid van mensen in de wereld.

Dit soort ongerustheid neigt zich te centreren rond de fysieke overleving en terwijl ongerustheid voor overleving menselijke wezens kunnen drijven naar een soort gekte en irrationeelheid, is er nog meer verraderlijks en verborgens in de huidige overgangsstaat die jullie nu binnengaan.

Dit verborgen gevaar heeft te maken met gedachtevormen die bestendigd worden door sommige van jullie grote religies en spirituele tradities. Die gedachtevormen en geloofstelsels handhaven het begrip dat er een scheiding is tussen het stoffelijke en de interdimensionale (spirituele) aspecten van jullie bestaan. De stoffelijke wereld wordt gezien als besmet (bedorven); de natuur wordt gezien als iets dat moet worden onderworpen en gedomineerd (dat is tegengesteld aan het co-creëren met de natuurlijke wereld) en in essentie wordt de wereld gezien als iets waaraan je moet ontsnappen.

Wij delen dit geloof niet. Onze ervaring is dat bewustzijn een heel continuüm is vanaf de hoogste vibraties van licht tot aan de laagste vibraties van de stof en dat de atomen en subatomische deeltjes die jullie wereld samenstellen, door hun aard heilig zijn – indien jullie met heilig bedoelen: in verbinding met Alles Dat Is.

Terwijl de stress die opgewekt wordt door de veelvoudige Chaotische Knopen, toeneemt, zal er een neiging zijn voor veel mensen om begoochelende en afscheidende staten van bewustzijn in te gaan.

Zij die vastzitten in de gedachtevorm dat er een eeuwig schisma is tussen de rijken van stof en spirit, zij zullen het meest vatbaar zijn voor deze dwaling in bewustzijn. En als stress toeneemt, vanwege de complexe uitwisseling van veelvoudige Chaotische Knopen, zal er een merkbare tendens zijn voor enkele van die individuen om zich meer en meer af te scheiden van de werkelijkheden van de stoffelijke dimensie. Dit soort gemeenschappelijke afscheiding zal verder gedreven worden door godsdienstige en spirituele gedachtevormen betreffende de “Eindtijd”, de “De Dag des Oordeels”, en de “Zuivering van de Aarde”. Deze waanvoorstelling van de geest zal een soort collectief mentaal/emotioneel virus worden als hele groepen van mensen bezwijken aan stress en overweldiging terwijl ze worstelen om met de effecten van de wereld bij deze veelvoudige Chaotische Knopen om te gaan.

Strepen in het Zand

Vanuit ons perspectief wordt er een streep gezet in het zand van het menselijk bewustzijn. En deze streep is niets minder dan de grens tussen degenen die het schisma( of scheuring) vasthouden tussen stof en spirit zoals dit vereeuwigd is door de grootste religies van de wereld en zij die dit niet doen.

Aan welke kant van deze lijn jullie staan, zal in grote mate bepalen waar jullie voor geopend zijn, in verband met planetaire en persoonlijke transformatie.

Alle Ingewijden moeten voor zichzelf vaststellen wat waar en wat niet waar is, specifiek als het gaat om dit godsdienstig vereeuwigd schisma tussen stof en spirit. En met Ingewijden bedoelen wij gewoon zij die er naar streven omhoog in bewustzijn te gaan, zonder te letten op de methode of de spirituele traditie die zij volgen.

Het Pad van het Hart

Vanuit ons perspectief ligt de drempel voor een Ingewijde tussen de lagere trillingswerelden en de hogere werelden, en gaat allereerst via het hart. Deze overgang van bewustzijn is essentieel een innerlijke reis van de lagere chakra’s naar de hogere chakra’s. Het is slechts als een Ingewijde zijn of haar persoonlijke fixatie voor veiligheid, seks en macht transcendeert en transformeert, dat de opwaartse spiraal opengaat. En de entree naar deze opwaartse spiraal van bewustzijn vindt plaats als het hartchakra energetisch open en doordringbaar wordt.

De paradox en het probleem is dat jullie in een dualistisch universum leven en feitelijk heeft elke actie die je neemt een tegenkracht. Deze paradox en moeilijkheid is als een metaforische korrel zand in een oester; die irriteert. Maar door het proces van zelf-evolutie wordt de irritatie (d.w.z. dualiteit) een parel, en paradoxaal komt er iets waardevols tevoorschijn uit dat wat problematisch was. Maar iedere Ingewijde moet deze parel van zelf-transformatie voor zich zelf scheppen. Geen godsdienst, geen meester, geen leraar of goeroe kan dit voor je doen.

Het kan wat simplistisch klinken maar in onze ervaring gaat de grootst evolutionaire katalysator en het grootste trillingsveld van veiligheid er over om deze overgangsstaten te overbruggen(zoals die waar jullie nu collectief ingaan) via het hart, jouw hart.

Laten we hier wat specifieker over zijn. Als het aantal van Chaotische Knooppunten toeneemt, zullen de mentale en emotionele stabiliteit zich verveelvoudigen. En als resultaat hiervan, zullen toenemende aantallen mensen de irrationele staat van bewustzijn ingaan. Er zal een tendens zijn voor die mensen om daar op een zelf-vernietigende manier uiting aan te geven. En doordat jullie verbonden zijn aan alle leven op deze planeet, zullen jullie in bepaalde mate beïnvloed worden door de emotionele opwinding en onrust van anderen.

Dus zou het van groot voordeel zijn voor jou als Ingewijde om een samenhangende, emotionele staat te cultiveren, iets waar je steeds naar terug kunt keren, opnieuw versterkend wat wij een positieve aantrekker noemen.

Dan zal het zijn alsof je een energetische bel van samenhang om je heen hebt. Je bent dan in staat om helder te zien en te antwoorden op de dualistische wereld waar je in woont, en dan zal je trillingsessentie beschermd blijven tegen de toenemende niveaus van chaos en irrationaliteit van anderen. Hoe je dit doet, dat is je eigen keuze. Er zijn veel manieren om dit te bewerkstelligen. We zullen er twee aanreiken.

De eerste is het meest basisch en is fundamenteel maar dit is de fundering van die welke verder ontwikkeld is. We zijn ons er heel bewust van dat veel mensen die deze boodschappen lezen nieuw zijn voor dit soort informatie, terwijl anderen zeer ver gevorderd zijn, en daarom bieden we twee technieken aan. De Basis Techniek

Deze eerste methode is voor hen die onbekend zijn met de enorme grootte van hun eigen innerlijk bewustzijn. Het is simpel maar zeer effectief .

Om dit te doen ga je zitten in de gevoelens van waardering of dankbaarheid, zonder dat je een reden hebt om dit te doen. Met andere woorden, je kijkt niet naar iets in je omgeving of je leven waar je waardering of dankbaarheid voor voelt. Je gaat gewoon die trillingsstaat binnen om geen andere reden dan dat je daar voor kiest.

Deze trillingsstaat schept een coherentie (samenhang) in je lichaam en geest en dit is een soort mentale/emotionele optilling die werkt als tegenwicht voor de naar beneden gerichte spiraal die veel mensen zullen beleven.

We raden je aan dat je deze emotionele staat diverse keren per dag binnen gaat. Twee minuten is alles wat nodig is, maar door die trillingsstaat overdag binnen te gaan, train je je hersenen/geest/lichaam om, door je eigen wil. in een samenhangende staat te gaan. En dit zal een heel behulpzame en belangrijke geestesvaardigheid zijn als je verder de planetaire overgangsstaat binnen gaat (dwz het opduiken van veelvoudige Chaotische Knopen)

Een reden waarom we vertellen dat deze geestesvaardigheid nuttig voor jullie zal zijn is vanwege de inherente effecten van de veelvoudige Chaotische Knooppunten.

Velen van jullie zullen grotere gelegenheden van frustratie ontdekken in je dagelijkse leven. Dit komt omdat acties die ondernomen zijn niet tot resultaten hebben geleid die verwacht werden. Ook zij die intellectueel begenadigd zijn en meester zijn van manifestatie kunnen blokkades en onverwachte belemmeringen krijgen, niet door eigen oorzaak maar eerder vanwege de daden of het niet-doen van anderen, maar ook onverwachte problemen die veroorzaakt worden door de toename van chaotische gebeurtenissen in de wereld om je heen. Dus, als je ten einde raad bent, zoals dat heet, als je de positieve aantrekker hebt gecultiveerd van waardering of dankbaarheid, kun je die gebruiken om tussenbeide te komen in je eigen emotionele verwarring, want als je bezwijkt aan je eigen emotionele stress is het voor de besmettelijkheid van de massa hysterie makkelijker bij je te komen.

Denk aan deze eenvoudige techniek als een levensreddende uitkomst. Het is iets passiefs, rust erin en het schept een trillingsveld dat door zijn aard je emotionele en spirituele essentie beschermt.

De Ontwikkelde Techniek.

De tweede techniek die we met jullie delen is voor degenen die meer ervaring hebben met hun innerlijke werelden.

We spraken over het eerste deel van deze methode in een vorige boodschap die heet: Extase en het Hart (Ecstasy and the Heart.)

De techniek houdt het focussen in op je stoffelijke hart, niet op het hartchakra, en als je je aandacht richt op het stoffelijke hart, ga je de staat van waardering of dankbaarheid binnen. ( net als bij de eenvoudige methode die we je eerder gaven.)

Het effect van het vasthouden van je bewustzijn in het stoffelijke hart terwijl je waardering of dankbaarheid beleeft, schept gelukzaligheid (bliss) of extase als je die twee lang genoeg vasthoudt.

Als je eenmaal gelukzaligheid of extase binnengaat word je je bewust van de ruimte tussen de atomen van je lichaam en die van je omgeving in. Dit is een verschuiving van mentale aandacht en is gebaseerd op de kwantum realiteit dat stoffelijke materie uit meer dan 99 % ruimte bestaat.

Duidelijk is dat je deze ruimte tussen de atomen van je lichaam en je onmiddellijke omgeving in, niet waarneemt via je stoffelijke zintuigen, door de beperkingen van je zenuwstelsel. Maar de niet plaatselijke aspecten van je bewustzijn die vrij zijn van beperkingen van je stoffelijke werkelijkheid die kunnen deze ruimte wel ervaren.

De laatste fase van deze techniek houdt een verschuiving van aandacht in. Terwijl je je bewust wordt van deze ruimte in je lichaam en in de ruimte om je heen, voer je een kunststukje uit in bewustzijn. Je stuurt waardering en dankbaarheid die je ervaart naar de ruimte in je lichaam en naar de ruimte om je heen, maar ook naar de deeltjes van stof die je lichaam en de wereld om je heen samenstellen.

Dit “vasthouden” van ruimte en materie in de ruimte van trilling van waardering of dankbaarheid zal uiteindelijk je aard onthullen van belichaamd en onbelichaamd wezen – als een wezen dat in een stoffelijk lichaam of vorm leeft en tegelijkertijd als een bewustzijn dat onbeperkt is door de vorm. Als je volhardt in deze methode, zal die uiteindelijk een wonderbaarlijke deur voor je openen, een poort die toegang geeft tot intense inzichten betreffende de aard van ascentie.

Met betrekking tot het kiezen van welke methode je moet kiezen, stellen we voor dat je begint bij waar je bent.

De eerste methode, alhoewel simpel, is zeer effectief om je te beschermen tegen de besmettelijkheid van menselijke irrationaliteit en zal je omhoog tillen in de stroming van de opwaartse spiraal, zelfs als degenen om je heen in een spiraal zitten die naar beneden gaat.

Als je voelt dat je er klaar voor bent, kun je de ontwikkelde methode onderzoeken. Dit is geen marathonrace om te zien wie het snelst aan die ontwikkelde methode toekomt.

Het enige dat nodig is, is dat je zo vaak als mogelijk in die waardering of dankbaarheid zit, zonder dat daar een oorzaak voor is. Dit eenvoudige rijk van trillingen zal een grootse bondgenoot voor je zijn als je door de huidige planetaire overgangsstaat gaat.

Nog een bondgenoot voor je in deze overgang is de meditatie die we in een van onze vorige boodschappen gaven. Wij noemen die: The Crystal Palace Within (Het Kristallen Paleis van binnen) en we moedigen je aan om hier mee te experimenteren. Als dit je aanspreekt, gebruik het dan vaak want het verbindt je met de wijsheid van Gaia (Aarde) en wekt een centrale doorvoer op voor de hogere rijken van je bestaan die in jullie wetenschap gekend wordt als jullie pijnappelklier en die door ons gekend wordt als the Jewel in the Head. (Het Juweel in het Hoofd. )

Voor degenen van jullie die zich bij ons willen voegen voor de Wereld Meditatie op 11 november van dit jaar (11/11/11), vragen we dat je zo vaak mogelijk met The Crystal Palace Meditation werkt als het je gelegen komt, om je voor te bereiden voor de volgende Dimensionale Afstemming die gebruikt zal worden tijdens de Wereld Meditatie.

Deze Dimensionale Afstemming zal een geluidsmeditatie zijn die gecreëerd werd om licht door te zenden in de pijnappelklier, de meester regelaar van jullie endocriene stelsel. We zullen instructies geven over hoe je deze geluidsmeditatie op jezelf kunt gebruiken en om die tijdens de wereld meditatie te gebruiken op 11/11/11.

We zullen deze Pituitary Dimensional Attunement (de Pijnappel Dimensionale Afstemming) (geluidsmeditatie) in de Sound Gifts sectie posten van de website aan het eind van september of in het begin van oktober.

Samenvatting

Zoals we zeiden aan het begin van deze boodschap, gaan jullie een kritieke overgangsfase binnen. Voor degenen die onbekend zijn met onze vorige boodschap die heet Transition States of Consciousness, (Hathors, Overgangsstaten van Bewustzijn van 20 april 2011) stellen we krachtig voor dat je kijkt naar deze communicatie.

Jullie Aarde gaat met haar opwaartse beweging een hachelijke periode binnen. Veel aspecten van jullie werkelijkheid zullen voor je ogen gaan veranderen, sneller dan je je ooit had kunnen voorstellen.

Vanwege de versnelling van tijd zal de transformatie van jullie beschaving buitengewoon toenemen. Jullie woord “transformatie” betekent letterlijk voorbij de vorm gaan, dus zullen de structuren van jullie werkelijkheid (wat betekent de gedachtevormen en dat wat je gelooft en denkt, maar ook de uiterlijk werkelijkheden van jullie leven) snelle veranderingen ondergaan.

Een grotere vloeibaarheid van bewustzijn is noodzakelijk. Bescherming van jullie trillingsessentie is vitaal. Jullie gaan een kwellende/openscheurende tijd binnen en toch zijn er in deze complexheid immense gelegenheden voor je persoonlijke evolutie.

Wij denken dat er een grotere polarisatie zal zijn tussen de mensen als de Chaotische Knopen in aantal en intensheid toenemen. En toch, midden in die polarisatie, als je hart en denken open zijn, zullen jullie momenten beleven van diepe gemeenschap met anderen, zelfs met vreemdelingen, wanneer je kijkt in de ogen van een ander menselijk wezen die de heiligheid erkennen van dat moment, de heiligheid van leven, en de heiligheid van deze Aarde.

Onze gedachten en zegeningen zijn met jullie.

The Hathors
August 12, 2011

Tom’s Gedachten en Observaties.

Volgens de Hathors zijn we nu getuige van het opkomen van veelvoudige Chaotische Knopen, met een resulterende toename van gebeurtenissen en situaties over de hele wereld.

De Hathors hebben een paar van deze Knopen in hun boodschap uitgekozen, zoals buitengewone spanning op onze ecostelsels, bizarre weerspatronen die op hun beurt negatief de landbouw en onze voedselbronnen beïnvloeden, maar ook de aardeveranderingen (zoals aardbevingen en vulkaanerupties), om niet te spreken van drastische, economische en politieke onbestendigheden.

Maar ze besteden niet veel tijd aan de details van deze stoffelijke calamiteiten. Ze zeggen, gelijk hebben ze denk ik, dat de consequentie van deze Chaotische Knopen zijn vast te stellen door iemand die onder de oppervlakte kijkt van de lopende gebeurtenissen.

Het eerste focus van hun boodschap is tweevoudig: Een: hoe iemand van ons een trillingsveld kan creëren voor bescherming als we collectief in die overgangsstaat gaan (met de corresponderende toename in de wereld chaos). Ten tweede spreken ze over wat ze zien als verborgen gevaar, die paradoxaal niet stoffelijk maar mentaal is.

Ze bekritiseren sommige van de grote godsdiensten van de wereld en spirituele tradities voor de giftige en verraderlijke effecten uit enkele van hun centrale gedachtevormen – ten eerste dat natuur iets is wat gedomineerd en onderworpen moet worden als wij dat willen (als tegengesteld aan de samenwerking met de natuurlijke wereld) – om de eigen woorden van de Hathors te gebruiken). Ten tweede, dat er een vereeuwigd schisma en strijd is tussen stof en spirit. De Hathors zijn zo overtuigd dat dit giftige gedachtevormen zijn en zij denken dat ze die al in twee van hun laatste boodschappen genoemd hebben.

Ik heb al meer dan 20 jaren met de Hathors gewerkt nu, en gewoonlijk zijn ze hoffelijk als het gaat om het toestaan van percepties van anderen. Het is hoogst ongewoon voor hen om zo’n keihard standpunt in te nemen.

Nadat ik deze laatste boodschap had ontvangen, vroeg ik een van mijn Hathor mentors naar die weergaloze aanval om de twee algemene gedachtevormen in veel godsdiensten en spirituele tradities. Zijn antwoord was dat de mensheid op een kantelpunt staat en dat de twee voornoemde gedachtevormen een toxisch vergift zijn die onze collectieve benadering tot het leven hebben vervuild en doorgaan die te vervuilen (aangezien volgens sommige van deze tradities leven een straf, een vergissing en /of een illusie is.)

De Hathors zien deze ideeën als misleidend van aard, daar volgens hun eigen perceptie, er geen afscheiding is tussen spirit (dwz interdimensionale werkelijkheden) en stof. Inderdaad, zoals ze zeiden, ze zien bewustzijn als een continuüm vanaf de hoogste vibratie van licht tot in de laagste vibraties van materie. En voor hen is materie inherent heilig daar het een uitdrukking is van dit continuüm. Het is alleen zo dat dingen langzamer gaan in de wereld van de stof dan dat ze doen in de rijken van licht.

In ware Hathoriaanse stijl zeggen ze dat iedere Ingewijde (dwz iedereen die omhoog wil gaan in bewustzijn) zijn eigen besluit moet nemen betreffende de godsdienstig vereeuwigde scheuring tussen geest en stof. Met andere woorden, ze zeggen ons niet wat we moeten geloven (dat zouden ze ook niet doen). Maar ze hebben ontegenzeggelijk hun positie kristal helder gemaakt.

Collectieve Gekte

Ze spreken ook over hoe velen van ons betekenisvolle reacties zullen beleven terwijl de effecten van de wereld op de Chaotische Knopen intenser zullen worden. Een resultaat van de stress met betrekking op mensen, is volgens hen dat er een toename zal zijn in collectieve, mentale en emotionele instabiliteit. En verder, ze denken “dat er een tendens zal zijn voor veel mensen om misleidende(waan voorstellingen) en afscheidende staten van bewustzijn binnen te gaan”.

De psychosociale geschiedenis van de mensheid laat aardig duidelijk zien, denk ik, dat als sociale, economische en/of milieu stress een bepaald punt bereikt, dat mentale gezondheidsproblemen in de collectieve menselijke familie als paddestoelen uit de grond schieten.

De psychiater Carl Jung voorspelde Wereld Oorlog II door kwellende dromen van zijn patiënten kort na het einde van Wereld Oorlog I. De intensheid en gelijksoortigheid van de nachtmerries van zijn patiënten wezen hem op dat het menselijk collectief diep verstoord en getraumatiseerd was door iets dat zich in de nabije toekomst zou materialiseren.

In feite was er een relatief nieuw veld van socio-psychologie aan het kijken naar de complexe uitwisselingen van sociale en economische druk, hoe deze stress reacties genereerden in mensen en hoe dit soort van stress in mentale gezondheidsproblemen kunnen resulteren. Wat dit betreft vond ik een studie die was uitgegeven door het National Institute of Mental Health, een fascinerend stuk om te lezen. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in zulke zaken, wijs ik op een document genaamd ”Social Stressors and Social Resources and their Health Consequences.” NIMH Office of Prevention and Special Projects, Bethesda, MD, August 17-19 1995. Je kunt ook op het internet zoeken met dit URL adres.

Als we onze aandacht terug brengen naar het commentaar van de Hathors over de toename van misleiding en afscheidende staten van bewustzijn, brengen ze een voorbeeld hiervan als verwachtingen van velen dat we op de rand staan van de Dag des Oordeels.(sommigen zouden zeggen, die is er al)

Scenario’s van De Dag des Oordeels

Het idee dat we dichtbij het apocalyptische einde zitten van de eindtijd is nauwelijks nieuw.

Aan het eind van het eerste millennium, slokte een soort van Eindtijd Gekte Europa op. Overtuigd dat de wereld aan zijn eind kwam en dat de terugkeer van Jezus eraan stond te komen, verlieten talloze mensen hun dorpen, hun leefomgeving en gingen op pelgrimstocht om te boeten voor hun, wat zij dachten, zonden tegen God waren. Toen de eerste dag van het nieuwe millennium (het jaar 1000 AD) kwam en de wereld niet afgelopen bleek te zijn, waren veel vaste gelovigen ongetwijfeld onthutst. Per slot van rekening garandeerde de terugkeer van Jezus een ontsnapping van hen uit de gekte van hun tijd.

Korter geleden berekende een moderne profeet de einddag van de schepping op 21 mei van dit jaar. Hij baseerde dit op wat hij noemde een nauwgezette analyse van de Bijbel. En zijn visie voor de Apocalyptische Eindtijd ging als een virus door een grote groep fundamentalistische evangelische Christenen. In een oude korte herhaling van het laatste millennium verlieten vele van deze vrome gelovigen hun banen terwijl anderen al hun spaargeld doneerden om volle pagina advertenties te brengen en om billboards op te zetten om de heiden ongelovigen te redden van de eeuwige verdoeming door hen in de kudde terug te brengen in deze laatste dagen.

Toen 21 mei kwam en ging en de morgen van 22 mei tevoorschijn kwam, onbewust van dat hij er niet had moeten zijn, waren vele van deze gelovigen ongetwijfeld geschokt. Anderen echter sprongen van het schip en zeggen nu dat 21 mei een misrekening was en dat de juiste datum voor het eind van de wereld 21 oktober is van dit jaar 2011.

Maar deze Gekte voor de Eindtijd wordt nauwelijks beperkt tot christelijke fundamentalisten. De New Age heeft zijn eigen krachtig en koppig brouwsel dat genoemd wordt de Eindtijd van de Mayakalender. En volgens deze letterlijke uitleggers zal de wereld eindigen als de huidige Maya kalender van de lange telling eindigt op 21 december 2012.

Persoonlijk denk ik dat de Maya Kalender meer als een kosmische odometer is. Als de Kalender eindigt gaat deze gewoon verder en begint een nieuwe cyclus in de tijd. De oude telling van tijd eindigt en een nieuwe begint. Om te zeggen dat de wereld zal eindigen op 21 december volgend jaar is voor mij alsof je zegt dat mijn auto zal verdwijnen als de teller meer dan 100.000 mijlen aangeeft. Dat denk ik niet.

Ik heb de Hathors bij verschillende gelegenheden gevraagd wat zij voelen bij het eind van de Maya Kalender en hun houding is steeds gelijk gebleven. Het einde van de Maya Lange Telling betekent voor hen niet het eind van de wereld maar het betekent het eind van de wereld zoals wij die gekend hebben. Ze denken ook dat een krachtige evolutionaire energie op 21 december 2012 wordt vrijgegeven uit de galactische kern, die soms de Centrale Zon wordt genoemd. Maar terwijl die energie een krachtig transformerend effect zal hebben op de mensheid, betekent het voor hen niet het einde van de Homo Sapiens. In feite centreren hun voorspellingen over de mensheid zich op kosmische gebeurtenissen die plaats vinden op 2023 AD. Met andere woorden, ze zien zo direct geen eind komen aan de mensheid, maar ze zien wel dat er een radicale transformatie plaats vindt in het wereldbewustzijn van de mensheid zelf.

De Onvoorwaardelijke en Niet uitgesproken Consequentie

De geschiedenis zal natuurlijk uiteindelijk onthullen wie juist en wie fout zit betreffende al dit Einde van de Wereld gedoe – aannemend natuurlijk, dat er wel enige toekomstige geschiedenis voor de mensheid bestaat.

Misschien hebben de doem-denkers gelijk, en zal de wereld in een laatste beoordeling bij een boze God gebracht worden, of waar sommige gelovigen in antieke buitenaardse tussenkomst van getuigen, dat de wereld zal eindigen als de Anunnaki terugkeren om hun genetisch aangepaste slaven (dit is de mensheid) te herbekijken.

Misschien zoals sommigen geloven, zullen de Grote Welwillenden terugkeren en ons redden van onszelf. En het eind van de Maya Kalender zal ons binnenleiden in een nieuw Tijdperk van de Goden en zullen alle nachtmerrieachtige zaken die we om ons heen zien gebeuren, op een slechte droom lijken als we wakker worden.

Of misschien hebben de Maya letterknechten gelijk en als de Maya Kalender eindigt zal de tijd eindigen en ook onze wereld.

Maar het doemdenken over De Dag des Oordeels vertegenwoordigt, tenminste voor mij, een paar innerlijke problemen, zonder te letten waar ze vandaan komen. Een, het is - door zijn aard – zelfbeperkend en wezenlijk ontkrachtend. En teveel tijd doorbrengen om te graven in de talloze Dag de Oordeels scenario’s kan iemand werkelijk in een hele negatieve staat van denken brengen.

De onuitgesproken consequenties van dit soort denken is dat het elke actie vermindert die we misschien in ons leven doen. En onze macht tot handelen, om situaties in ons leven te veranderen, is een van de meest belangrijke attributen.

Trillingsvelden van Bescherming

In deze boodschap gaven de Hathors twee methoden om te kunnen omgaan met de chaotische natuur van de overgangsstaat die onze planeet nu binnengaat. Beide methoden handelen met het hart en/of met de emotionele staat die verbonden is met het hart. Dit is niet verrassend daar de Hathors me vanaf de eerste dag verteld hebben dat het meest effectieve en veilige betekent dat iemand zijn spirituele evolutie zal versnellen door het hart en door emoties van waardering en of dankbaarheid.

De eerste methode die zij meedeelden is voor degenen die nieuw zijn voor dit soort informatie. Als je een ervaren beoefenaar bent, kun je het volgende deel overslaan daar het aardig basaal is. Mijn discussie van de ontwikkelde of gevorderde techniek volgt na het kopje De Ontwikkelde Techniek/Filosofische Beschouwingen.

De Basis Techniek

Het idee hier is om in de emotie te gaan, of in de staat van gevoel, van waardering of dankbaarheid. En je gaat deze staat van lichaam en geest om geen andere reden binnen dan dat je die verkoos te beleven.

Met andere woorden, je kijkt niet naar iets in je leven waar je waardering of dankbaarheid voor voelt. Je gaat deze staat van gevoel binnen alleen door de daad van de wil.

Volgens de Hathors schep je, als je in deze staat van lichaam en geest bent, wat zij noemen een positieve aantrekker. Dat beïnvloedt je stemming, je denken en je houding maar ook zeggen ze daarmee, je trillingsveld.

De Hathors suggereren dat we enige keren per dag in deze gevoelsstatus van waardering of dankbaarheid zijn – zodat we er meester van worden – wat betekent dat we daar op elk moment, in dag of nacht, door onze wil binnen kunnen gaan.

Ze zeggen dat dit vermogen ons enorm zal dienen als wij en de andere bijna 7 miljard mensen op deze planeet, dieper in de consequenties van de vele Chaotische Knopen gaan. Met andere woorden: de gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid is een antidood (een tegengif), een mentale/emotionele bescherming, tegen door chaos teweeg gebrachte stress reacties.

Hoe vaker je dit omkeren van je mentale/emotionele staat naar de gevoelens van waardering of dankbaarheid beoefent, hoe beter je erin zult worden. Dit soort emotionele hersen -vaardigheid is juist dat – een vaardigheid. En zoals alle vaardigheden, wordt meesterschap verworven door herhaling. We moeten de zenuwbanen in onze hersenen opbouwen voordat we kunnen rekenen dat die reactie er is als we die het hardst nodig hebben.

Als je het soort mens bent met een goed ontwikkeld zenuwnetwerk geeft je dat toegang tot je emoties, je hoeft dan waarschijnlijk alleen maar je het gevoel van waardering of dankbaarheid te herinneren. En als je dat doet, zul je merken dat de kwaliteit van je emoties veranderen in het samenhangende en positieve gevoel van waardering of dankbaarheid. Alles wat je moet doen is om een paar keer in deze gevoelsstaat te gaan. Doe het als een soort mentaal experiment. Doe het in situaties als het makkelijk is en doe het in situaties waarin het moeilijk is om te doen, zoals als je je ergert, ongeduldig of boos bent. Kijk wat er gebeurt als je tussenbeide komt met je eigen mentale/emotionele ervaring met deze samenhangende staat (dwz waardering of dankbaarheid). En herinner je dan, hoe vaker je dit beoefent, hoe meer ingewijd en meesterlijk je zult worden.

Als je het soort mens bent dat niet direct toegang heeft tot je emoties, dan kun je dat misschien proberen met de memory recall method, of de oproep tot terughaal methode proberen. Het idee hierachter is dat als je je een gebeurtenis of een situatie herinnert waarin je een emotie beleefde, dat dan de emoties terug neigen te komen in je bewustzijn, als je die herinnering binnengaat.

Dus, de eerste stap is om je iets te herinneren in je verleden waarvoor je waardering of dankbaarheid voelde. Het maakt niet uit wat de reden was. Dat zou iets groots geweest kunnen zijn, of het zou iets kleins hebben kunnen zijn. Dat doet er helemaal niet toe zolang als je een bepaalde waardering of dankbaarheid voelde.

De volgende stap is om de feitelijke herinnering op te roepen. Herinner je de situatie, de details van waar je was. Breng al je zintuigen in deze ervaring. Stel jezelf voor dat je daar echt stoffelijk bent. Zie het, hoor het, voel de stoffelijke sensaties. Als je je fijn afstemt op je herinnering van wat maakte dat je waardering voelde, je zult merken dat je die emotie weer voelt.

De laatste stap is om de herinnering te laten wegvallen zodat wat er over blijft de gevoelsstaat zelf is. Als je in deze samenhangende emotie van waardering of dankbaarheid rust, maak je dan vertrouwd met de kwaliteit ervan. Uiteindelijk zul je in staat zijn om de gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid op te roepen zonder dat je naar die herinnering terug hoeft te gaan. Op dit punt ben je klaar om een paar keer per dag in die samenhangende gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid te gaan. En denk eraan…. oefening baart kunst.

Sommige mensen zijn niet in staat om direct in deze gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid te gaan door deze terughaal oproep methode. Dit komt gewoonlijk door veel verschillende factoren zoals het zenuwnetwerk in de hersenen en specifiek een vorige geschiedenis. Met andere woorden, als deze mensen gaan zoeken naar iets in het verleden waarvoor ze waardering of dankbaarheid voelden, komen ze met lege handen terug. Ze kunnen zich eenvoudigweg geen positieve ervaring herinneren die dit soort gevoelens kan opwekken.

Als het zo is dat jij zo´n soort mens bent, kun je een nieuw zenuwnetwerk creëren in je hersenen dat jou die samenhangende gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid laat beleven, zelfs als heb je die nog nooit in je leven beleeft.

Om dit te doen zul je iets moeten gaan doen dat genoemd wordt creatieve fantasie. En zo raar als dit mag lijken, in bepaalde situaties kunnen het lichaam en de geest het verschil niet aangeven tussen een werkelijk en een voorgesteld gebeuren.

Als je een healing fantasie creëert, maakt je krachtige healing reacties vrij in je lichaam en geest ook als de bron voor deze helende reacties in je eigen voorstelling zit!

De eerste stap in deze specifieke methode is om te denken aan iets dat je waardering of dankbaarheid kan laten voelen. Het maakt niet uit wat deze voorstelling voor iets is. Het kan iets heel groots zijn of iets eenvoudigs. Het moet alleen iets zijn wat je waardering of dankbaarheid laat voelen.

Vervolgens begin je te bouwen aan de fantasie door jezelf in de situatie voor te stellen en om te ontvangen waardoor je waardering of dankbaarheid zou laten voelen. Stel jezelf volledig in deze situatie voor alsof dit werkelijk gebeurt. Zie het; voel de stoffelijke sensaties; hoor de geluiden.

Terwijl je je zintuigen vult, schijnt de fantasie meer en meer echter voor je te worden. Als je de emotie van waardering of dankbaarheid voelt opstijgen in je, laat dan de fantasie wegvallen zodat je alleen dat gevoel overhoudt.

Soms hebben mensen een bijkomende reactie op de fantasie bij dat gevoel van waardering of dankbaarheid. Deze bijkomende reacties kunnen gevoelens als verdriet, spijt of boosheid inhouden die ze in hun leven nooit gehad hebben waardoor ze nooit waardering of dankbaarheid gevoeld hebben.

Als dit gebeurt bij jou, sta jezelf dan toe om die bijkomende reacties te beleven. Het idee erachter is om nooit iets te verbergen, specifiek geen authentieke emotionele reacties op situaties in je leven. Het idee is om een nieuwe gevoelsstaat te introduceren waar je mee kunt werken.

Als je jezelf die bijkomende reacties lang genoeg laat voelen, zullen ze uiteindelijk afnemen in intensheid. Op dit punt ga je terug naar je fantasie en laat de gevoelsstaat van waardering en dankbaarheid opnieuw opkomen. Rust dan in deze samenhangende gevoelsstaat zo lang als het je goed doet zodat je zijn kwaliteit begint te herkennen.

Sommige mensen met veel bijkomende reacties kunnen misschien een paar keer door deze creatieve fantasie gaan. Blijf erbij, omdat de methode en jou de poging waard zijn.

Als je de gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid voelt oprijzen uit je fantasiewerk zonder bijkomende reacties, ben je klaar om te experimenteren met de samenhangende gevoelsstaat zoals hierboven beschreven staat. Experimenteer ermee. Probeer het uit in allerlei soorten situaties. Hoe meer je oefent om met je wil in die waardering of dankbaarheid te komen, hoe meer je het meester je zult worden.

Er is nog een, vaak onverwacht, voordeel door deze oefening te doen. Terwijl je telkens weer door je wil binnengaat in deze samenhangende gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid, schep je een positieve aantrekker. En zul je uiteindelijk situaties, mensen en gelegenheden aantrekken die je waardering en dankbaarheid zullen laten voelen in je echte leven.

De Ontwikkelde Techniek/Filosofische Beschouwingen

Ik denk dat het vrij belangrijk is om de filosofische verwikkelingen te bespreken van de Ontwikkelde Techniek voor we in enkele fijnere details gaan. De reden voor deze terughoudendheid voor mij is dat de Ontwikkelde Techniek de hersenwerking en de innerlijke waarneming op intense manieren verandert. En ik denk dat jullie moeten weten waar je in terecht komt zodat je kunt besluiten of dit in feite iets is wat je wilt beleven of niet.

Als je de instructies van de Hathors voor deze methode leest, zul je merken dat er een moment in de techniek is waarop je je op je stoffelijke hart focust met het gevoel van de emotie van waardering of dankbaarheid.

Als je hierin lang genoeg blijft, zal er een spontaan omhoog komen van gelukzaligheid of extase zijn. En dan, volgens de Hathors, blijf je in die verrukking terwijl je contempleert (dat is er besef van hebben) over de leegte of ruimte die je lichaam insluit.

Dit tweeledig bewustzijn van gelukzaligheid en leegte produceert een diepe verschuiving in je innerlijke waarneming. Het is een soort bevrijding, daar je direct de oneindige en niet-plaatselijke natuur ervaart van je eigen bewustzijn. Terwijl je in deze staat van innerlijk besef bent, worden de beperking van je lichaam en de beperkingen van de wereld getranscendeerd.

Je bent dan een oneindige staat van de geest binnengegaan die geen grenzen kent.

Als je zo ver bent met die techniek, stel ik voor dat je veel tijd besteedt in deze verbrede staat van de geest en dat je er werkelijk van geniet voordat je naar de volgende stap gaat. Ik zeg dit omdat dit voor mij, tenminste, een diepe koesterende en kalme staat van lichaam en geest is.

Met de volgende stap stuur je waardering naar de ruimte die je lichaam samenstelt maar ook naar de feitelijke materie die je lichaam samenstelt – je herinnerend dat alle materie, inclusief je lichaam meer dan 99% ruimte heeft.

Ieder van ons zal onze eigen ervaring hebben bij deze stap, stel ik me voor. Voor mij is het een diepliggend ervaring. Ik word terug gebracht uit mijn ongebonden staat van denken naar een staat waarin ik gebonden ben door beperkingen van mijn lichaam en tegelijkertijd ook transcendent ben daarvoor. Ik ben, met andere woorden, tegelijkertijd niet-plaatselijk en wel plaatselijk. Dit is werkelijk een vreemde staat.

Als ik lang genoeg in deze tweeledige staat van niet-plaatselijk en gelokaliseerd bewustzijn blijf, begin ik golven van energie te ervaren die mijn lichaam binnengaan vanuit wat de innerlijke ruimte van mijn lichaam schijnt te zijn. En mijn lichaam gaat vaak ook spontaan in een soort van circulaire schommel beweging (als ik rechtop zit of met de benen gekruist), wat gekend wordt door yogis en yogini’s als kriya’s. Kriya’s zijn een teken dat subtiele energieën door het lichaam heengaan.

Deze fase van de techniek, tenminste voor mij, is niet rustig, het is krachtig en energie brengend.

Volgens de Hathors genereert deze fase van de Ontwikkelde Techniek een stroom van subtiele energieën vanuit de interdimensionele ruimte van het lichaam naar de KA (het energie lichaam) en vandaar uit in de cellen van het stoffelijke lichaam via de mitochondriën (=kern van het kraakbeen?) en dan in het DNA. Ik heb er geen idee van om vast te stellen, voor de registratie, of dat is wat er feitelijk gebeurt. Ik doe alleen verslag van wat de Hathors me erover vertelden toen ik hen enkele puntige vragen stelde over mijn persoonlijke ervaringen met die methode.

Ze zeggen dat het energie brengen in de KA/mitochondriën/DNA spontaan inzichten zal brengen in het proces en de aard van ascentie als de beoefenaar lang genoeg werkt met deze techniek.

En dit is het punt van het filosofisch dilemma. De Ontwikkelde Techniek verandert de innerlijke waarneming zodanig dat je de niet-lokale aspecten(dat zijn de transcendente) ervaart van je wezen maar ook de lokale aspecten.

En verder schept het een brug tussen het aspect van jou dat belichaamd is en het aspect van jou dat transcendent is voor je belichaming. Een van de effecten van deze brug in bewustzijn is dat je in je lichaam enkele zeer krachtige energetica brengt vanuit het aspect van je dat transcendent is voor je lichaam.

Ik stel deze techniek niet voor aan iemand die gelooft in een (schisma) scheuring tussen stof en spirit of wie denkt dat er een strijd is tussen spirit en vlees. Deze techniek gaat op zijn meest fundamentele niveau over het spiritueel maken van materie. En als dat niet iets is waarin je geïnteresseerd bent, dan zou ik je helemaal niet adviseren om met deze techniek aan de slag te gaan. Hieronder vind je twee links naar onze website die behulpzaam kunnen zijn met betrekking tot de meest recente Hathor boodschap.

Beide links zijn mp3 audio bestanden in de Sound Gifts (‘Klank Cadeaus’) sectie van onze website Tom Kenyon. Als je dit online leest, brengt een klik op de links hieronder je naar de Listening Agreement (Luister Overeenkomst). Als je ermee akkoord gaat, klik je op I agree with the terms and conditions uitspraak onderaan de pagina. Dan zul je toegang krijgen tot alle audio bestanden die momenteel worden aangeboden in de Sound Gifts sectie.

Cats and Dogs; Appreciation or Gratitude (Katten en Honden; Waardering en Dankbaarheid) Tom Kenyon Sound Gifts.

The Crystal Palace Within: An Energy Meditation (Het Innerlijke Kristallen Paleis: Een Energie Meditatie) Tom Kenyon Sound Gifts.

N.B. Lees zeker de geschreven instructie van de meditatie. De link ernaar is in het midden van de omschrijving voordat je bij de link op de onderkant van de pagina komt, die je naar het feitelijke audio bestand brengt.

N.B. Dit materiaal is beschermd volgens Internationaal Copyright. Je mag kopieën maken van de Hathor boodschappen, maar niet van de audio bestanden van de Sound Gifts sectie. Je mag deze Hathor boodschap aanbieden in welk medium dan ook, zolang je er geen geld voor vraagt, niets verandert en de auteur en deze volledige copyright notice noemt. Tom Kenyon

© 2011 Tom Kenyon. All rights reserved Tom Kenyon


Bron: Tom Kenyon
Vertaling: Winny
vorige boodschap > | volgende boodschap >

Share |