Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 23. zárí, 2014

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 23. zárí, 2014


Všechny duše na této stanici vás pozdravují.

Nejcastejší otázka: Bylo odmítnutí nezávislosti Skotska pro svetový pokrok prekážkou?
Takhle to nevidíme. Za pokrok považujeme, že došlo k volbám, kde obcané Skotska mohli a vyjádrili svoji svrchovanost. Ackoli výsledek zklamal kupredu hledící Skoty, jejich silná výzva k nezávislosti jasne ukázala britské vláde, že musí nastat zmeny v jejich vztahu nejen k obyvatelum Skotska, ale i Walesu a Irska. Prozatím není videt, jak rychle se navrhované zmeny projeví a do jaké míry uspokojí obcany techto zemí. Z dlouhodobého hlediska všude prestanou narízení, omezení, sankce a danové odvody ukládané vládou. Všechny národy poznají své božství v jednote, vrozené poznání a sílu jako multidimenzionální bytosti, a každý bude respektovat posvátnost všeho Stvorení.

Proc nekteré zdroje mimo planetu poskytují casový rámec pro výskyt událostí, a my ne?
Velmi dobre zvažujte channelované informace, zejména oznámení typu NESARA nebo náhlého zbohatnutí. Uvedomte si, že nekteré informace jsou šíreny k úmyslné dezinformaci, odrazování nebo vystrašení ctenáru. Jedním z duvodu, proc nelze udávat cas, je obtížnost vložení cehosi, co existuje v kontinuu, do lineárního konstruktu. Mnohem duležitejší je, že vaše ocekávání konkrétního deje vysílá pozitivní energii, která je vázána na urcitý cas. Pokud není patrné nic významného, pak se energie promení v rozcarování, odrazení nebo dokonce hnev. Vibracní pokles dále oddaluje predpokládané události.

To znamená, že vám s radostí sdelujeme, že desetiletí zpoždení ve vývoji vaší spolecnosti skoncí ve vašem roce 2017, což je nejpríznivejší casový rámec, který je skutecne podobný nebeskému oknu podobnému slunovratu v prosinci 2012, který uvolnil Zemi do ctvrté hustoty. Vaše predstava o case je vlastne energie v pohybu, a protože trasa vzestupu Zeme je v postupne vyšších, nebo lehcích, energetických rovinách, nekolik mezidobí projde se zvyšující se rychlostí. Stále se zvyšující vibrace umožní rozširování uvedomení a schopností projevu na úrovni duše, které privítáte. Odchylka od naší obvyklé neochoty zmínit cas je jen malá, protože planetární vyrovnání v roce 2017 je dané. Díky vašemu optimismu a nadšení z budoucnosti Zeme se vyváží negativita zpráv mainstreamových médií o epidemii eboly, Ukrajine, Afghánistánu, nejasné nové vláde Iráku, dlouhodobe probíhajícím izraelsko-palestinském konfliktu, Ukrajiny a ISIS v Sýrii. Vážnost techto situací nepodcenujeme. Ríkáme, že opakované filmy a reportáže s hrozivými výhledy evokují strach a pesimismus, které udržují obyvatelstvo v mentalite tretího rádu. Napr. predpokládané tríleté nebo delší úsilí o odstranení ISIS - nemusí to trvat tak dlouho - a epidemie Eboly mimo kontrolu – to není!

Navzdory ztráte duveryhodnosti médií verí do jisté míry naprostá vetšina obyvatel Zeme „odborným“ hodnocením, protože nevedí, co deláte. Nevedí, že vše by šlo mnohem lépe, kdyby podporovali kladné energetické proudy. Neví, že dnešní chaos nabízí mnoha milionum príležitost dokoncit karmu tretí hustoty, dosáhnout rovnováhy a vyvíjet se. Neví, že se rozhodli být na Zemi, aby se mohli úcastnit všeho, co se stane, nebo že výsledkem bude Zlatý vek Zeme v plném rozkvetu. Nenavrhujeme, abyste se pokoušeli zmenit myšlení každého cloveka - tempo rustu vedomého a duchovního vedomí je právo, které je dáno Bohem. Je to proto, že svetlo ve vašich pozitivních myšlenkách a pocitech vyzaruje do sveta a urychluje konec všech boju, utrpení a utrpení. Svetlo - láska! - je klícem k míru, zdraví a prosperite.

Naše „referencní knihovna“ a kolegové v Nirvane?
Naše znalostní báze neustále roste. Nekteré informace pocházejí od osob v Nirvane, které monitorují události na Zemi, nekteré od vysoce rozvinutých duší v jiných duchovních svetech, boha, clenu pokrocilých civilizací, univerzální rady a ucitelu, mistru. Získáváme také informace tím, že sledujeme energetické potenciály Zeme, které odráží kolektivní vedomí všech jejích obyvatel - lidí, zvírat, rostlin a Dévické ríše. Oznamujeme nejvýznamnejší aktivitu v dobe našich zpráv. Ale protože myšlenky, pocity a ciny každého obyvatele ovlivnují odliv a tok energie, situace se muže pred naším následným poselstvím výrazne zmenit.

Energetické proudy, které ovlivnují situaci, mohly posílit a zmenit možný výsledek na pravdepodobný výsledek. Situace, která se rozvíjela do stavu pravdepodobnosti, se mohla vrátit do stavu možnosti, protože její vlákna oslabily. V oblasti, kde byl pohyb sotva znatelný, mohlo dojít k nárustu energie. Zintenzivnující se hybnost, která se zdála být vysoce pravdepodobným výsledkem, mohla zcela vymizet, protože ji strhl silný proud energie. Absolutní jistota - predurcený výsledek - jsou extrémne vzácné a vzestup Zeme ze tretí hustoty a pokracování do cíle v páté patrí mezi velmi málo výjimek z rozmaru energie. V soucasné dobe je energetické pole plné aktivity. Objevují se nové proudy energie, nekteré mení smery, nekteré získávají hybnou sílu, nekteré se zmenšují na pouhé pramínky; a všechny nepretržité pohyby jsou manévrovány vašimi kolektivními myšlenkami, pocity a volbami svobodné vule. To je duvod, proc, i když konecný výsledek všeho probíhajícího je v kontinuu znám, protože je predurcen, není možné v lineárním case presne urcit, kdy se projeví konkrétní události.

Príležitostne se clovek dotkne srdce sveta, tak je to s Robinem Williamsem. Naši kolegové v Nirváne nám sdelili, že se shromáždili tisíce lidí, kterí pozdravili tuto duši, která potešila tolik lidí behem svého života na Zemi, a ujištujeme vás, že nebude „penalizován“ za ukoncení svého života. Promluvme si nejprve o vstupu do Nirvány. Duše je osvobozena od éterického tela. Psyché prichází ve stejném stavu, jako když clovek opustil fyzický život. Robinova psychika byla zasažena pronikavou, bolestivou depresí, která ji nakonec ovládla. Myslel si, že jen když skoncí život, muže uniknout nesnesitelnému utrpení. Jeho traumatizovaná psychika musela být uzdravena, To se deje prizpusobenou pécí a neustálou pozorností v jedné ze speciálních oblastí Nirvany. Lze to prirovnat k nemocnicnímu ARO.

Naši kolegové uvádejí, že Robinovo psychické lécení bylo rychlé díky bunecným vzorcum životu v pokrocilých civilizacích. Dokoncil všechny hlavní smluvní podmínky, deprese nebyla volbou smlouvy. Je ve spolecnosti prátel a rodiny z jeho bezprostrední minulosti a predchozích životu a radostne prožívá další úžasné aspekty života v duchovním svete Zeme. Dodáváme naše vlastní poznání, že svetlené bytosti ve vesmíru ctí tuto vysoce vyvinutou duši, která se rozhodla být velkorysá v duchu, energii a zdrojích a zdaleka prekrocila i toto mimorádne velké merítko.

Pokud jde o vhodnost sebevraždy pro duše, požádal jsem svou matku, aby vám poskytla informace, které jsem jí pred mnoha lety predal.

Jsou lidé, kterí zemreli sebevraždou, léceni jinak než ostatní?
Ano i ne. Jsou jim poskytnuta stejná osobní, milující péce jako všem ostatním príchozím. Každé úsilí je posíleno, aby pomohlo jejich uzdravení a prizpusobení se. Stejne jako u všech ostatních traumatizovaných duší, které potrebují prizpusobenou lécbu. Vstupují však na speciální lécebnu, protože jejich traumata potrebují jedinecný druh maximální péce.

Vím, že jste slyšeli, že lidé, kterí si berou život, celí trestné forme duchovního života, ale instinktivne pochybujete, že je to tak. Máte pravdu, není to tak. Není spravedlivé ani rozumné, aby všechny sebevraždy byly v jedné kategorii.

V nekterých prípadech je prícinou sebevraždy závažná nerovnováha chemie tela, která narušuje zdravé rozhodování. V ostatních prípadech vede k sebevražde to, co nazýváte šílenstvím. Nekterí lidé jednají z extrémní deprese, možná kvuli ztráte nekoho, koho považují za životne duležitého, a deprese prebírá jejich racionální myšlení. Nekterí si berou svuj život z bláznivé odvahy, neveríce, že by riziko melo za následek smrt. Jiní jednají spíše v zoufalství, nedávají duchu cas, aby byl posílen. Nekterí ukoncují své životy, aby ukoncili nesnesitelnou bolest. Nic z toho není duvodem pro tvrdý úsudek více, než smrt pripisovaná srdecnímu selhání, nebo zlomenému krku. Nekterí lidé v relativne zdravejším stavu se vedome rozhodnou ukoncit svuj život. Pro nekteré to je totální kapitulace na sérii nepríznivých událostí, nekdy podporí svou rodinu jediným zpusobem, který cítí, pojištení, peníze. Jiní lidé došli k záveru, že se nemohou vyporádat se situacemi, které považují za príliš obtížné nebo nepríjemné - možná byla odhalena jejich manželská nevera nebo financní ci politická korupce, nebo byli jejich vrstevníci zdiskreditováni. Tyto vypoctené prípady jsou také velmi smutné, protože ti lidé opravdu nechtejí opustit celý svuj život na Zemi, pouze ty aspekty, které považují za tak ohromující, že podle jejich názoru je smrt jediným lékem.

At už jsou jejich duvody jakékoli, lidé, kterí spáchají sebevraždu, prezkoumávají své Akašické záznamy se stejným sebehodnocením a procesem celoživotního plánování jako každá jiná duše. Je pravda, že jim vznikne akumulovaná lekce tím, že musí opakovat všechny lekce, které si vybrali, ale nedokoncili je. Ale neexistuje žádný trest nebo težká karma, která by byla uvalena kvuli smrti zpusobené vlastními silami. Zámer nebo motiv je základem všech rozhodnutí o sebevyjádrení a tito lidé nemusí soudit sami sebe prísneji, než ostatní.

Ctenári v Evrope mají nyní obavy z muslimské populace.
Drazí, nejsou tam, aby vám pusobili nepokoje! Reagovali na vedení na úrovni duší, aby se seznámili s novými geografickými oblastmi, kulturami a filosofiemi. A protože prizpusobování se dramatické zmene není pres noc, jejich lpení na tom, co znají - príbuzní, odev a náboženské tradice - je prirozené. Nejsou jediní, kterí se rozhodnou migrovat, ale mohou být nejzrejmejší. A stejne jako v každé populaci se nekterí jedinci chovají špatne. Dlouhodobe žijící obyvatelé v této oblasti mohou omylem toto chování pripisovat všem osobám v nové populaci.

Neprisuzujte všem muslimum stejné radikální náboženské názory jako ISIS, nebo ISIL. Nekterí z vás citovali pasáže v Koránu, které dovolují, dokonce obhajují zabíjení neprátel. Bible má nepreberné množství stejného druhu materiálu a obe knihy desive deformují puvodní zásady víry. Napríklad biblická zmínka o „zrození do hríchu“ - nemluve o tvrzení, že Ježíš zemrel, aby zachránil hríšníky – je težký odklon od dávných záznamu o Ježíšove ucení. Ucil, že „hrích“ je jen omylem v úsudku a jedinou chybou je zasahování do rustu duše, vlastní, nebo jiného.

Složkou každé duše je cistá energie stvoritele, a to je vlastní všem novorozencum. Když jsou jednotlivci indoktrinováni od detství v nenávisti, pomste a zabíjení ve jménu náboženství, jsou pritahováni ke skupinám jako ISIS. I když si tato militantní síla muže myslet, že jedná podle náboženských zásad, není to tak. Ukazuje se to na výsledku, kdy si mysl mylne vynucuje právo a zodpovednost brutálne hájit a prosazovat svá presvedcení. Totéž bylo s krestanstvím. Vezmeme si inkvizici, krížové výpravy, pronásledování domorodých obyvatel v Latinské Americe katolickými conquistadory. Pozdeji, v zemi, která se stala Spojenými státy, krestané nicili stáda bizonu, aby zbavili puvodní obyvatelstvo jejich zdroje výživy a tuto populaci snížili masakry a nemocemi.

Všechna vaše náboženství, která zacala v cistote duchovních pravd, se do jisté míry odklonila od svých pocátku. Nejvetší odchylky jsou v islámu a krestanství. Vetšina karmických lekcí vzniklých generaci po generaci pocházela z toho, co se delo ve jménu náboženství, nejseparatistictejším a nejnicivejším aspektu života na Zemi.

Proces transformace sveta a duchovní obnovy ukoncuje to, co prinesla tma uvalená na srdce a mysli. Strach nebo pohrdání, pokud je to jiné, nicení toho, ceho se bojíte, diskriminace a nerespektování rozdílu, povyšování. Temnota implantovala oznacování rozdílu, aby zajistila, že se v lidstvu pevne udrží. Spolecnost tak zacala sebe a jednotlivce soudit v souladu s jejich náboženským, národním, kulturním, etnickým, politickým, vládním, ideologickým, rasovým, profesním, tradicním, financním nebo sociálním postavením.

Nazýváme vás pracovníky svetla, ale nikdy není úmyslem oddelení od ostatních duší. Pracovník svetla ví, že jste neoddelitelná soucást boha a všech ostatních duší. Vysíláte svetlo, které osvobozuje obyvatele Zeme od delících se omezení, aby všichni mohli žít spolu v míru, uctive, kooperativne a harmonicky. Všechny duše na planete budou žít ve svetle, kde nálepkování nemá místo.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge