Home > > Matthew Ward - 19. října 2009

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 19. října 2009


2. Členové nejvyšší rady, kteří navrhli mistrovský plán Zlatého věku Země, sledovali tempo toku kolektivního vědomí a shodli se, že se blíží den, kdy se přítomnost vašeho nebeského bratrstva musí stát široce známým. Jsou "otevřená okna", všeobecně řečeno, které nabízejí skoky ve vědomí a duchovní jasnosti, které umožňují civilizaci vystoupit do vyšší hustoty. Tato okna byla pro národy Země otevřena i dříve, ale zase se zavřela, protože temnota, která pronikla planetou, bránila lidem dívat se ke hvězdám, místo toho hleděli dolů na „nohy z hlíny“. Toto je čas dalšího otevřeného okna, jak je nařízeno Nejvyšší Bytostí tohoto vesmíru. Země proletí na své cestě do vyšších hustot, kde láska, mír a harmonie je základem života. Ve své lásce ke všem pobývajícím duším chce, aby šli s ní.

3. Pro splnění energetické časové osy jakéhokoliv otevřeného okna je nutný měřitelný pokrok. Toho musí být dosaženo ještě před tím, než se uzavře kolem konce roku 2012. Je na individuálních duších, aby mapovaly svou vlastní cestu a nespaly.

4. Protože to není v souladu s touhou Země po jejích milovaných duších, hlavní plánovací rada ve spojení s duchovně vyvinutými bytostmi mezi vámi se rozhodla obrátit pořadí dvou hlavních částí plánu. Původně se předpokládalo, že dojde k odhalení ovládání temnými na Zemi a poté se ukáží ET, aby pomohli vyčistit nepořádek, ve kterém je váš svět. Probouzení mas se ale neděje tak rychle, jak je potřeba. Čas je podstatný, takže bylo dohodnuto spustit mnoho budíků, aby to neuniklo pozornosti všech a vlády uznaly, že ve vesmíru jsou jiné inteligentní bytosti.

5. Podle informací bude „odhalení“ raději pod limitem, než dramatické, jako například souběžné vylodění kosmických lodí nebo přistání mnoha návštěvníků. A nedojde k okamžitému vylodění bratrů a sester ze vzdálených domovů. Jejich představení bude rozloženo. Moudrost diktuje opatrnost, aby se napětí a pochybnosti nezměnily v chaos a strach. (Doporučení: když se budete z ET radovat, zděšení ostatních poleví)

6. Temní vědí, že jakmile k tomu dojde, otevře se Pandořina skříňka jejich ohavných činností v průběhu věků. Tedy, i když se pracovníci Světla radují, že se konečně veřejně potvrzuje přítomnost jiných civilizací, temné mysli budou zuřivě chrlit strach. Jako loutky temných sil mimo planetu vědí, že energie strachu staví bariéru mezi světlo a vědomí. Loutky vynakládají veškeré úsilí, aby přesvědčily obyvatele, že se mají bát ET, že je přišli dobýt a zotročit.

8. Protože ctíme každého z mnoha odvážných duší na celém světě, kteří pomáhají světelným silám, zřídkakdy si pro takové uznání vybíráme jedince. Jménem všech duší na této stanici to dělám v případě Davida Wilcocka. Jasně vysvětluje provázanost všeho existujícího, věda a duch jsou jedno a totéž, a všechna vtělená prožívání jsou uvnitř vesmírného vědomí.

9. Za zavřenými dveřmi se rodí základy mnoha vylepšení, ale nejpozoruhodnější změny v prostředí Země a životů dlouho vykořisťovaných mas přijdou, když vaši bratři a sestry z dálky budou pracovat společně s vámi a zavedou technologie, jejichž rychlost a efektivita vás ohromí.

10. Poznáte mnoho změn! Významné osobnosti ve vládách a dalších „úřadech“ budou nahrazeny reformou. Jednání nahradí boj mezi národy a občanské války skončí. Ekonomický systém skončí a bude nahrazen novým systémem. Technologie, které byly potlačeny, budou k dispozici pro implementaci.

11. Znečišťující látky, které způsobily „peklo na Zemi“, budou postupně vyřazovány, zahrnují zbraňové systémy, kontrolu počasí, radioaktivní materiály, laboratorní nemoci, podvodné zpravodajství, chudobu, násilí, řízení mysli, útlak, zločiny, satanismus, nespravedlivé zákony a soudní systémy, „drogy“ a léky na předpis, krutost - VŠE, co bylo navrženo temným záměrem, bude odstraněno!

12. Ačkoliv většina obyvatel bude svědkem postupných změn a nebude si myslet: „To se děje díky pokročilému duchovnímu porozumění v kolektivním vědomí“, je to právě zvýšené vědomí a duchovní jasnost lidstva, které je základem VŠEHO. Nikdo z nich by nemohl přijít bez vaší touhy žít v míru s ostatními a v souladu s přírodou na planetě, která je obnovena do svého původního zdraví a krásy! Jak vám řekli mnozí poslové světla, pomáhat vytvořit tento svět je důvod, proč se rozhodli být tam.

13. Jednotlivci, jejichž vědomé celoživotní volby nebyly sladěny s jejich smlouvami o duši, dostávají tolik dalších příležitostí, kolik potřebují, aby se „spravili“. „Být správný“ je vždy volbou každé duše. Vědecky řečeno, mnoho životů je realitou vesmírné fyziky v akci. Ve smyslu vševědoucího, láskyplného, všudypřítomného Boha - osobnějšího a stejně přesného účetnictví - je to forma božské milosti, která je nabízena každé duši v tomto vesmíru.

14. Mnozí lidé se rozhodnou opustit tento život, místo aby věřili, že to, co učili, je špatné. V předchozích zprávách jsme uvedli, že vznik pravdy o původu náboženství bude představovat největší výzvu pro zbožné náboženské i pro pracovníky světla. Také jsme říkali, že když narazíte na tu nejzranitelnější část cesty do čtvrté hustoty, budete k ní dobře připraveni, pomáhejte ostatním bezpečněji šlapat.

15. Množství duší, které budou fyzicky stoupat se Zemí, nemůže být konečně předpovězeno, ale můžeme s jistotou konstatovat, že ti, kteří se rozhodnou jít dál, sníží zmatek a to pomůže stabilizovat planetu. Všichni, kdo doprovázejí Zemi do vyšších hustot, pohltili světlo - to je to, co jim umožnilo uskutečnit cestu - a protože vědí, že milostné vazby jsou stejně věčné jako samotná duše, už nebudou truchlit nad „ztrátou“ milovaného, který vstupuje do duchovního světa. Kromě toho se ve vyšších vibracích podél cesty vzestupu otevřou telepatická spojení a opět se stanou samozřejmostí návštěvy mezi dušemi na Zemi a těmi v Nirváně.

16. Dovolte mi, abych zmínil také: Kromě nepostradatelné infuze světla z jiných civilizací pomáhají geofyzikální události stabilizovat planetu. Časem tyto druhy událostí nebudou potřeba.

17. Je frekvence, nebo vibrační úroveň, kde ne uhlíku založená těla nemohou přežít. Těla loutek temnoty umřou během velmi krátkého období. V některých případech to jednoduše znamená, že žádné nové klony nenahradí ty, které degenerovaly. Většina lidí, kteří odejdou, jsou věřící, jejichž životy by bez jejich víry a přesvědčení neměly smysl. Jejich těla zemřou v různých časech, v závislosti na schopnosti každého jednat s impozantním psychickým a emocionálním stresem poté, co se objeví pravda. V Nirváně si budou pravdu uvědomovat a vědomě pamatovat ve své příští inkarnaci.

18. Pro komunikaci, koordinaci a spolupráci bude sloužit řídicí systém na úrovni od komunity až po multidimenzionální. Mezi vítanými změnami současných vlád bude morální a duchovní charakter, moudrost a vize vůdců; rozsah jurisdikcí; využití autority; volební postupy; právní a soudní systémy - a spokojenost vládnoucích národů!

19. Současné extrémy žhnoucích pouští a mrazivých podnebí se budou postupně pohybovat v pohodlném teplotním rozmezí, ale zasněžené hory a zimní sporty nezmizí, protože tato úžasná scenérie a tyto příjemné zábavy jsou žádoucími aspekty života na Zemi. Pamatujte si, že pokud jde o váš iluzorní lineární čas, pomáháte vytvářet svět, který chcete, a ve skutečnosti kontinua, ten svět již JE! A jaký velký a slavný svět jste udělali!

20. Duše je věčná. Původ všeho v přirozené existenci ve vesmíru je čistá energie Stvořitelovy lásky. To, co se liší od duše k duši, je inteligence, schopnost uvažování a duchovní vývoj, ale „složky“ všech jsou ze stejného zdroje. Od archandělů po hvězdy, oceány až po hmyz, květiny, hory, všechno je duše - nemá duši, je duše. Nikdy nemůže být energie jakékoli duše zničena, pouze směřována do jiné podoby. Stejně jako se voda může změnit na páru nebo led a balvany se mohou stát oblázky z písku; stejně jako rostliny rostou, umírají a oplodňují zemi, kde poroste více semen, také všechny duše mohou v jakékoli vývojové fázi změnit formu nebo existovat jako volná energie. Čím více je civilizace vyvinuta, tím vyšší je evoluční stav každé formy života v tomto světě a každá forma zná své místo v symbiotické Jednotě, ve které vzkvétá veškerý život.

21. Na okamžik odbočme a mluvme o zvířatech, která znají své místo v rodině duší. Možná, je změna evidentnější ve zvířecí povaze než v lidstvu. Někteří „dravci“ vykazují vstřícnost vůči „kořisti“, příležitostně se objevují příklady mezidruhové ochrany a péče, divoká zvířata se chovají vstřícně. Tato zvířata reagují na vyšší vibrace, které převládají na Zemi a jejich instinkty jsou stále mírnější.

22. Země je jednou z primárních škol v této galaxii, kde se prožívá dualita, spektrum emocí, které evokují chování od božství ke zlu. Duše se proměňují ve vyšší hustoty překonáním zla. Ve vyšších hustotách jsou emoce intenzivnější, čistší, a jen ty pozitivní, láska, radost, úcta, obdiv, soucit - emoce, které vyvolávají velkorysost, poctivost, vstřícnost, odpuštění, loajalitu, spolupráci. Na této stanici také cítíme smutek, když vidíme milované duše ve smutku, zraněné, zraňující, odmítající světlo. Tyto smutné pocity na vyšších stanicích neobtěžují, protože energie lásky a radosti je intenzivnější.

23. Emoce ve vyšších hustotách jsou nesobecké, ve třetí hustotě je vnímání okolností někoho jiného často v tandemu s tím, jak to ovlivňuje sebe sama. Jako příklad, váš nezaměstnaný nejlepší přítel s rodinou je v zoufalé situaci přijat na pozici, kam jste chtěl být povýšen. Cítíte štěstí pro svého přítele, ale také žárlivost, zklamání, zoufalství, rozhořčení, hněv, pochybnosti o sobě - jakákoli z těchto emocí může být silnější, než radost.

24. Duše se vztahuje ke každé formě života ve vesmíru. Je stvořena z Boží podstaty a designu, může proniknout do vesmírné mysli a může žít kdekoli, kde je energie slučitelná s jejím duchovním evolučním stavem. Embryo je biologická forma, která si je vědoma pouze primitivních fyzických vjemů; vyrůstá do plodu fyzicky i intelektuálně v souladu s genetickým vlivem rodičů a emocionálně v souladu s jejich emocionálním prostředím.

25. Mezi inkarnacemi se duše rozhodují, co potřebují k rovnováze ostatních fyzických životů, a vybírají si rodiče, jejichž geny budou produkovat takový druh těla, které je potřebné pro jejich vybrané prožívání a jejichž podmínky budou poskytovat vybrané podmínky. Duše se může pohybovat kolem „rodičů“ před početím a může vstoupit do embrya nebo plodu kdykoliv během období vývoje. Duše mohou souhlasit s „časovým podílem“, kdy sídlí ve vyvíjejícím se plodu, aby absorboval emoční vibrace matky a jejího okolí, které mohou sloužit potřebám této duše v rozsahu celého fyzického života, kdykoliv před, během nebo hned po narození podle dohody, návštěvnická duše odchází a druhá vstupuje jako osobnost duše. Když uvážíte, že se všichni dohodli na sdílení života společně, dělají to z bezpodmínečné lásky, nezdá se tento druh velmi dočasného uspořádání až tak zvláštní.

26. Buněčná restrukturalizace těla z uhlíkové báze na krystalickou, nebo „posun“ z 3D na 4D se děje postupně, protože kapacita mozku třetí hustoty nezahrnuje víru, že by k tomu mohlo dojít v mžiku oka. Během procesu mohou existovat individuální fyzické anomálie z mnoha příčin. Tomuto procesu můžete přisoudit touhu po jasnějším duchovním porozumění, otevřená, hledající mysl, ostřejší rozlišování, větší povědomí o intuitivních znalostech, menší zájem o triviální záležitosti a zvýšený zájem o otázky světového významu.

27. Těla se mohou ve vyšších hustotách projevovat v jakémkoli designu. Lidská těla se postupně stanou osvobozenými od všech nepokojů, ztracené končetiny a orgány budou obnoveny, nemoc, stárnutí a omezené využití mozku budou odstraněny z vaší DNA. Konečný vzhled dospělých, kteří se tak rozhodnou, se přiblíží věku 30-35 let se zdravým, živým, mladistvým tělem. Všechny osobnosti budou příjemné!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |