Home > > Matthew Ward - 18. srpna 2019

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 18. srpna 2019


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Zažili jsme na Zemi a v jiných světech životy v povzbuzení a víme, jak je obtížné sledovat duše, které prožívají extrémní těžkosti, a necítit smutek, strach a možná i zlost za okolnosti, které je způsobují. Je velmi obtížné mít na paměti, že většina z nich si vybrala tyto zážitky k dokončení karmických lekcí třetí hustoty, aby mohli duchovně a vědomě postoupit k čtvrté hustotě.

Ani na okamžik to neznamená být necitliví k životům ostatních, jakkoli daleko! Země je známá jako jedna z nejlepších „emocionálních škol“ ve vesmíru. Život na Zemi nabízí nekonečné možnosti učit se, například, že radost posiluje všechny aspekty života. Chamtivost plodí opovržení, zatímco štědrost pozvedá srdce dárců a přijímajících. Soucit, odpuštění a vděčnost jsou poklad. Smích povznáší srdce. Hněv a klamání mohou mít vážné následky. Sebe-láska a sebeúcta umožňují milovat a respektovat ostatní.

Proč o tom mluvíme? Protože všechno na Zemi je v akceleračním režimu, který zvětšuje všechny pocity a emocionální vtažení do slabosti druhých jim jejich potíže nezmenší. To může udělat pouze síla světla. V emocích, které tyto i světové záležitosti vyvolávají, není žádné světlo. Univerzální zákon přitažlivosti nerozlišuje mezi tím, co chtějí a co ne - přináší z „univerzální polévky“ to, co nejvíce odpovídá energii, kterou vysílají.

Proto, milované sestry a bratři, světlo, které vyzařujete, je v této chvíli stejně důležité, jako bylo po celou dobu při probouzení pozemských národů a posilování úsilí všech, kteří jsou rozhodnuti napravit světové chyby. Denně jim pomáháte projevovat osud Země: mírový svět, kde se všichni podílejí na jeho hojnosti a životě v souladu s přírodou - svět, který již v plnosti vzkvétá v kontinuu.

„Nárůst rasové, etnické, náboženské a kulturní nesnášenlivosti po celém světě je alarmující. Co mohou udělat pracovníci světla, aby zabránili dalšímu šíření nenávisti a fanatismu? “

Nejprve se zmiňme o korupci, podvodech a chamtivosti ve vládách, nadnárodních korporacích a jimi kontrolovaných mainstreamových médiích. Máte sklon myslet na ně spíše jako na gigantické neosobní entity než na miliony jednotlivců s odlišnými zájmy, nápady, názory, vírou a chováním. Společně tyto miliony ovlivňují – a bez nadsázky kontrolují - život na Zemi, nevědomky na straně všech, s výjimkou nejvyšších entit s temnou myslí a srdcem.

Zopakujme začátek předchozí zprávy:

Ptali jste se, zda existuje nějaký konkrétní aspekt života na Zemi, na který se dělníci světla mohou zaměřit a urychlit vývoj civilizace. Po celé věky vývoj civilizace na planetě negativně ovlivňovalo jejich nelidské zacházení mezi sebou navzájem a se zvířaty. Cestou k vývoji civilizace musí být opak tohoto chování - láska, laskavost a úcta k veškerému životu.

Jak se vyvíjí civilizace, vyvíjí se odpovídajícím způsobem i svět. A naopak. To, co pozorujete z první ruky, je primárním důvodem proč kdysi duchovně, vědomě a technologicky vyspělá civilizace Země začala být devolvována. Když loutky temných sil manipulovaly s DNA nezkušených civilizací, odstranily znalosti o Jednotě, kde je vše láska, a vštěpovaly strach a nenávist k „jinému“. Každá generace je zakořeňovala do další, a tyto pocity narůstaly.

Nejde tedy o to, že by se začala zvětšovat bigotnost a nenávist, ale spíše to, že incidenty, které z nich vyplývají, jsou v záři globálního centra pozornosti, kde všichni mohou vidět jejich destruktivitu a kontroverznost. Tato slabost vložená temnotou musela být odhalena, aby mohla být stará hluboká rána vyléčena. Členové komunit přímo dotčených tragickými incidenty reagují na nenávist spojením lásky a lidé z celého světa se k nim připojují a vše se uzdravuje.

Vy, pracovníci Světla pomáháte léčebnému procesu po celou dobu tím, že jste laskavým světlem, které je základem světové transformace. Svět se nemění tím, že si to přeje, ale silou laskavého světla v lidech, které iniciují a pohánějí benevolentní změny.

"Prosím, mluvte o situaci zvířat na Zemi, zejména těch chovaných pro zisk." Jejich utrpení je extrémní a jsou nevinní.“

To je důvod, proč se pozemská civilizace začala devalvovat. Často jsme hovořili o zvířatech a požádal jsem svou matku, aby zkopírovala některé pasáže předchozích zpráv:

S pokračujícím zvyšováním se vědomí se lidé dozvídají, že i zvířecí duše, nejen lidské, se vyvíjejí a zaslouží si stejnou péči a respekt jako lidé. Některá zvířata - obvykle domácí mazlíčci - jsou aspekty lidských duší, které se rozhodly prožít v těle zvířete, a i když tomu tak není, mají emocionální a charakterové rozsahy podobné lidem ', postrádají pouze získané vlastnosti, jako je takt, podvod a lstivost. Vyšší řády zvířat potřebují dávat a přijímat lásku stejně jako lidé - v mnoha případech tak činí snadněji a loajálněji - a dokonce i ti v nižších řádech vytvářejí pouta s lidmi, kteří cítí jejich potřeby. Když říkáme, že každá duše je součástí Boha a všechny duše jsou jedno, zahrnuje to i zvířata.

***********

Na úrovni duše si jsou zvířata vědoma andělské laskavosti k nim. Dokonce i ta, jejichž životy jsou mizerné, dostávají andělskou podporu a sílu, aby zmírnili nepohodlí nebo ukončili velmi bolestivé fyzické životy. Někteří andělé se starají o větší počet zvířat nebo inteligentnější, než ostatní, ale žádné z povinností andělů nejsou důležitější než jiné, protože všechny životy mají smysl ve vesmírném vyvážení energie zvířat.

Andělé přinášejí svým zvířatům pocit jednoty, aby zachovali druh, ale není jejich výsadou setřít z povrchu Země ty lidi, kteří jsou krutí vůči jednotlivým zvířatům nebo dokonce celému druhu. Ekologové, kteří jednají v dobré víře, ne ze sobeckých politických, osobních nebo ekonomických důvodů, jsou ve svém úsilí inspirováni anděly zvířat.

***********

Během sedmdesáti let vzestupu Země zvyšovalo světlo povědomí vaší společnosti, aby bylo vidět rozhodující význam zvířat v rovnováze veškerého života na Zemi.

Poté, co některé hlasy prohlásily, že mají zvířata právo na humánní zacházení s důstojností a úctou, začaly se formovat skupiny, aby na základě tohoto předpokladu jednaly. Několik odvážných jedinců bylo inspirováno k životu ve volné přírodě a zaznamenávali svá pozorování konkrétních druhů. Tyto začátky se rozšířily do dnešních místních, národních a mezinárodních organizací s úkolem chránit zvířata a jejich přirozená stanoviště. Někteří vytváří a rozšiřují rezervace pro zraněná a osiřelá volně žijící zvířata, jiní provozují úkryty nebo záchranné a rehabilitační programy pro týraná domestikovaná zvířata a mnoho lidí tyto skupiny finančně podporuje.

Rozhořčení nad nelidskými podmínkami, za nichž žijí a umírají hospodářská zvířata, vede ke zlepšení jejich situace. Zoologické zahrady vytvářejí a rozšiřují přírodní prostředí pro zvířata a šlechtitelské programy zachraňují ohrožené druhy. Cirkusy reagují na prosby, aby svědomitě a laskavě pečovaly o svá zvířata. Vnitrostátní právní předpisy zakazují vývoz domácích zvířat; jako součást vymáhání zákonů proti pytláctví dostávají pytláci pomoc při hledání jiné obživy; zákony vyžadují, aby chovatelé domácích zvířat splňovali vyšší standardy.

Rozsáhlý výzkum chování zvířat, inteligence a komunikace ukazuje jejich podobnost s lidmi. Roste počet společenských zvířat, školní děti jsou vzdělávány o potřebě kastrace domácích zvířat, jejich výživě a správné zdravotní péči o ně. V oběhu je mnoho peticí za dobré životní podmínky zvířat, již samotný podpis petice vysílá světlo. Internet oplývá filmy a fotografiemi, které ukazují přátelství mezi různými druhy, a to i dravců s kořistí a divokých zvířat s lidmi.

Děkuji, matko. Žádáme vás, abyste věnovali pozornost zejména poslední pasáži, protože vaše korespondence týkající se zvířat byla v průběhu let plná zoufalství. Drazí, prosím, dbejte na to, co jsme řekli o zákonu přitažlivosti, zaměřte se na významný pokrok k jejich prospěchu! Za ta léta, kdy jsme se tomu věnovali, došlo k mnoha příznivým změnám v životě zvířat.

Zvyšování vibrací pocitem vděčnosti za tato zlepšení pomůže rozšířit tento druh programů a urychlit postup všeho úsilí. Představte si lvi, žirafy, slony, osly, všechna nedomestikovaná a pracovní zvířata ve zlatém bílém světle v džunglích, lesích, pouštích, polích, na pláních a v polárních oblastech a mořský život v křišťálově čisté vodě. To samé pro dobytek, koně na pastvinách, prasata a drůbež volně pobíhající na farmách, společenská zvířata šťastně žijící v milujících domovech. Tato vizualizace produkuje velké množství světla!

Pokud je to možné, účastněte se v místních skupinách pro dobré životní podmínky zvířat nebo je finančně podporujte. Nebo národní a mezinárodní projekty. Užitečný je výběr vegetariánské nebo veganské stravy, ale pamatujte, že některé živočišné druhy láskyplně uzavřely dohody s lidmi na úrovni duše, aby zajistily výživu výměnou za dobrý život a milosrdný konec. Po této dohodě a při splnění jejich částí zvyšuje stále intenzivnější světlo povědomí o tom, že zacházení se zvířaty s laskavostí, úctou a vděčností je prvořadým faktorem dobrých životních podmínek lidstva.

Milovaní bratři a sestry, až se vrátíte do světů, které jste dobrovolně opustili na pomoc pozemským lidem, uvidíte, jak pilně, statečně a vytrvale jste plnili svou misi. Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru ctí vaši neocenitelnou službu a podporují vás mocí bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |