Home > > Matthew Ward - 9. dubna 2009

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 9. dubna 2009


4. Uveďme to do lineárního časového rámce. Evoluční cesta mnoha civilizací od třetí do čtvrté hustoty zahrnuje tisíce, někdy i stovky tisíc kalendářních let. Výchozí bod Země byl jen před 70 lety. Nesčetné změny ji od té doby pohánějí do čtvrté hustoty. Dokončeny budou do konce roku 2012. Vzestup Země byl na jedinečnou fenomenální rychlostí, v tomto vesmíru nebývalé!

5. Čtvrtá hustota není konečnou zastávkou - její cíl je pátá hustota a život na pokračující cestě bude stále více slavný. Nejrozsáhlejší cíle a úspěchy se odehrávají mimo veřejnost.

7. Lidé sázejí zahrady, vytvářejí malé družstevní farmy a posilují vazby mezi komunitami. Jednodušší životní styl je volba na základě vnitřního hlasu a skvělý způsob, jak se vypořádat s ekonomickou situací. Je to důkaz, že světlo evokuje zásadní změny v lidské přirozenosti.

8. Nejzákladnější kvality duše jsou půl století pod neúprosnou reklamou s potlačováním situace miliard žijících na úrovni životního minima nebo otroků. Média hlavního proudu a mnoho zábavních forem byly strategicky navrženy tak, aby podporovaly násilí a zároveň vytvářely necitlivost, oslavovaly válku a vštípily strach z „mimozemšťanů“. Nové volby blízké vašemu srdci budou dokonale sladěny s technologií, jejíž rychlost a efektivnost si jen stěží dovedete představit..

10. Buněčná paměť vložená do DNA je konstruována s pojmem lineárního času, který je váš jediný referenční rámec pro historii. Dokud se vaše buněčná paměť prostřednictvím absorpce světla nevrátí do svého původního stavu, nemá schopnost porozumět vesmírnému kontinuu, kde všechno, co kdy bylo, je.

11. V kontinuu je vše série událostí, které vytváříte s každou vaší myšlenkou, pocitem a činností. To, co se nazývá „reinkarnace“, je více životů duše, které se vyskytují současně. Proto si někteří lidé mohou „vzpomenout“ na další život, a zkušenosti z jiných životů mohou ovlivnit tento. Proto vaše současné volby mohou a ovlivňují jiné životy.

12. Toto chápání motivovalo mnoho miliard duší k tomu, aby požádaly o reinkarnaci v této době, aby mohly přispět silnými stránkami jejich kompozitních prožívání. Ti, kteří byli vybráni, aby se stali součástí mistrovského plánu, si byli jisti, že v tomto životě na Zemi budou jejich myšlenky a pocity vést k činům, které pomohou završit třetí hustotu planety a uvést do života Zlatý věk.

13. Ve své velké moudrosti mistři plánovačů předpokládali, že někteří lidé, kteří budou konfrontováni s obtížemi skutečného fyzického prožívání, budou odvážně dodržovat své smlouvy o duši následováním své intuice, instinktů a inspirací; a jiní kvůli uzavření své mysli zaváhají, což zabrání projevení vědomí, které chtěla duše dosáhnout při inkarnaci. Proto hlavní plán zahrnuje mnoho různých způsobů pomoc jiných civilizací těm, kteří instinktivně sledují své smlouvy o duši, aby vytvořily lepší svět svých vizí.

14. V této fázi vašeho zvyšování vědomí je lineární čas stále pevně na svém místě. Vyhýbání se hloupým rozhodnutím může být automatická reakce, která je moudřejší než předchozí analýza podle předchozích zkušeností.

18. Bůh je součástí rovnováhy energie Stvořitele s čistou světelnou energií a každá vtělená duše v tomto vesmíru je jeho částí. Každá duše přichází prožívat do fyzického života s vyváženou energií, která obsahuje plné vědomí svého počátku. Cíl je zachovat tuto rovnováhu. Mezi povědomí duše a vědomé vědomí sebe sama se však dostává „bariéra“ zapomnění, protože dítě se přizpůsobuje světu. Závoj/bariéra je božským nastavením, aby každý fyzický život s různorodými prožitky mohl nabídnout pokrok v duchovním a intelektuálním růstu. Se Stvořitelovým zákonem svobodné vůle a obrovským spektrem vědomých rozhodnutí, pokaždé, když se duše inkarnuje, má neomezené možnosti dosáhnout rovnováhy potřebné k tomu, aby se vyvinula do dalšího vyššího stavu bytí. Tato evoluční cesta je k dispozici každé inkarnované duši v každé stanici v celém vesmíru. Kolektivní vědomí obyvatel Země po tisíce let nedokázalo odolat vlivu temnoty, takže klesalo po spirále. Nyní její národy se světlem jsou na cestě zpět na čtvrtou, a pak pátou hustotu.

20. Všichni účastníci předporodních smluv si nyní vyberou své role založené na bezpodmínečné lásce ke všem ostatním ve společném životě. Dohody jsou koncipovány tak, aby prospívaly všem zúčastněným duším. Vyplní mezery ve fyzickém životě ve třetí hustotě nebo dokončí karmické lekce, čímž je vyváženo prožívání. Logicky role některých duší musí být temné. Temnota je nepřítomnost světla a lásky, světlo a láska jsou stejná energie. Jediný způsob, jak uzdravit temné jednotlivce, je naplnit je láskou.

21. Jako příklad, když je člověk v jednom životě bojovníkem, který mučí a zabíjí, v jiném životě hraje roli opačnou. Na úrovni duše se každý ochotně rozhodne pomoci vyrovnat druhému prožívání v obou rolích, proto existuje smíření světla a tmy. Každé nebeské těleso je také duší, takže vesmír je v neustálém rovnovážném pohybu.

22. Reintegrace s Bohem je jednoduše návratem v plném vědomí k našim neoddělitelným začátkům v Jednotě všeho. Civilizace ve vyšších hustotách to vědí, třetí hustota vědomí toto poznání vylučuje a místo toho je rozšířená víra oddělení od druhých a boha. Nebo víra v Boha neexistuje.

24. Vysoce duchovně vyvinuté duše s psychickou jasností nedělají „předpovědi“.

25. Vaše žádost o informace je „klíčem“, který umožňuje médiu vstoupit do vašeho Akášického záznamu, kde jsou informace o všech vašich životech bezpečně „uzamčeny“ proti vstupu i vaší duši. To je jistota, že záznam nemůže být žádným způsobem pozměněn žádnou vlastní duší. Kvůli energii v lásce a poslání některých duší pomáhat všude tam, kde je to potřeba, mohou vstoupit mnozí jiní: rodina, přátelé v duchu, váš anděl strážný, duchovní průvodce nebo duše nimiž jste sdíleli ostatní životy. Psychik může informace o vás obdržet ze svých zvláštních zdrojů, a ve výjimečných případech může jít přímo k vesmírné mysli. Psychik také vidí ve vašem osobním poli potenciálu energie všech myšlenek, pocitů a činů vašeho života do tohoto bodu. Energetická hybnost v různých oblastech vašeho života v době čtení ukazuje možnosti, pravděpodobnosti a jistoty, a jasná psychika může rozlišovat, která je která. Vaše svobodná vůle a energetické zaměření, které následuje po výkladu, pak ovlivňují váš potenciál. To, co se v době čtení zdálo být jistotou, se proto mohlo stát pouze možností nebo naopak, což považujete za „nepřesné předpovědi“.

26. Osobní informace, které jsou poskytovány podle druhu psychika, mohou být velmi užitečné. Pokud by tomu tak nebylo, na Zemi by se nenacházela žádná z těchto speciálně nadaných osob. Všechno je tam pro určitý účel.

29. Informace v mých zprávách jsou nadčasové ve své osvícené hodnotě. Jedním z našich primárních cílů bylo odstavit vaši závislost na externích zdrojích informací a motivovat vás, abyste našli odpovědi ve své duši rozvíjením své vrozené schopnosti rozlišování a důvěřováním své intuici, což je základní fáze vývoje duše.

30. Stručně řečeno, časté aktualizace je úkolem současných reportérů událostí, což nikdy nebylo naším záměrem - bylo by to v rozporu s našimi cíli duchovní informační mise. Na úrovni duše a doufejme, že i teď na úrovni vědomí, víte, že jsme tu pro vás způsobem, na kterém jsme se všichni shodli: Naše milující, léčivá energie je s vámi v každém okamžiku vaší celoživotní cesty sebepoznání.

______________________________________

Suzy Ward - kanály Matthew Ward 28. dubna 2009

1. Nový plán s prasečí chřipkou byl proveden bez vědomí amerického vládního vůdce, na rozdíl od předchozích dvou pandemických pokusů, které byly vyrobeny se souhlasem nejvyšších členů této správy. Načasování má odvrátit pozornost obyvatelstva od jejich rostoucích požadavků na mírová jednání a pravdu o 11/9. Nestačí vytvořit rozptýlení pouze pro lidi ve Spojených státech.

2. Větší počet obětí v určitých oblastech Mexika je způsoben oslabením obyvatelstva v těchto oblastech z jiných příčin.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |