Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - March 13, 2012

Sheldan Nidle - March 13, 2012

5 Etznab, 11 Ceh, 8 ManikSheldan Nidle/ Ashtar Kommandoen*/ De Oppstegne Mestere**

Jeg har oversatt til norsk, men beholdt den engelske originalteksten parallelt for ikke alle valgte norske ord er helt presise, men kan sjekkes opp mot originaltekstens begrepsbruk.

Dratzo! We return! The time is near for the distribution of your prosperity funds. The Ascended Masters have promised that the fund transfers from their secret world trust are ready to begin. These transfers were to begin only when the necessary security was in place. The dark cabals have had stop orders in effect on these transfers for the past two decades. Originally, the cabalists intended to usurp the funds once their New World Order governments and accompanying martial law edicts were fully in place. As you can see, this has not taken place. Nevertheless, the Ascended Masters wanted to make sure that friendlier governments were either in power or else ready to be put into power before the actual releasing of the funds began. This requisite is now happening, and so the transfers of this money are about to happen. The movement of this money is a signal to the various secret sacred societies that the moment has arrived to begin the removal of several dark-oriented regimes. This will begin with extensive arrests of top government officials within these regimes.

Dratzo!! Vi er her igjen! Tiden er nær for distribusjonene av velferdsfondene til dere. De Oppstegne Mestrene har lovt oss at overføringene av fondene fra deres hemmelige gjemmer er klare til å begynne. Disse overføringen kunne begynne utelukkende når den nødvendige sikkerhet var på plass. Den mørke kabalen har satt en stopper for disse overføringene i de siste to årtiene. I utgangspunktet hadde den mørke kabalen tenkt å ta disse fondene for seg selv straks den Nye Verdensorden regjeringer og tilhørende unntakstilstand med krigrett innført over alt. Som dere kan se, så har ikke det skjedd. Uansett så ville de Oppstegne Mestrene være sikre på at ærlige regjeringer enten var på plass ellr klar til å bli innsatt, før de utløste fondene. Disse forutsetninger er nå i ferd med å skje, slik at det er like før fondene kan utløses. Flyttingen av disse pengene er signalet til de ulike hellige, hemmelige gruppene at øyeblikket har kommet til å begynne å fjerne de mange regimene som er styrt av de mørke kreftene. Dette vil begynne med omfattende arrestasjoner av regjeringstopper og høyere offentlige tjenestemenn i disse regimene.

The first item on the agenda for these new governments is the confirmation of the full legitimacy of the many international court orders and arrest warrants against the former leaders of so many major governments across the planet. What is taking place is the breaking-up of the false legitimacy of Lex Romana. The Church used this batch of documents after the fall of Rome in the 5th Century AD to legitimize its power in the largely lawless world that was Western Europe. This legal tradition continued into modern times and remains the basis for establishing the legitimacy of the modern nation state. This tradition was embraced by the dark and used to validate its actions since the earliest days of the Holy Roman Empire. This power will be rendered null and void by the institution of your new caretaker governments and a new era in governance will then be in effect. This new governance signals the start of the last phase of your journey back to full consciousness and your reunion with your spiritual and space families.

Første punkt på agendaen til de nye regjeringene er å bekrefte den fulle legitimitet av alle de rettvedtak som er gjort internasjonalt og arrestordrene mot tidligere ledere i så mange lands regjeringer over hele verden. Det som nå skjer er at man bryter ne dog skrinlegger den falske legitimitet som Den Romerske Lov (Lex Romana) har hatt. Kirken brukte denne bunken med dokumenter etter romerrikets fall til å legitimere sin makt, i det vest-Europa som den gang var stort sett et område uten lover. Denne rettstradisjon fortsatte in i moderne tid og er fortsatt basis for etableringen av moderne nasjonalstater. Denne juridiske tradisjonen ble omfavnet av de mørke kreftene og brukt til å rettferdiggjøre deres handlinger, helt siden de tidligste dager ev Det Hellige Romerske Imperium. Denne rettskreft vil nå bli nullet ut og bli verdiløs ved innsettelsen av deres nye regjeringer og et styresett av en ny æra vil dermed være effektuert. Disse nye regjeringene gir startsignalet for den siste fasen av deres tilbakevenden til full bevissthet og deres gjenforening med deres åndelige- og rom-familier.

Our task is to monitor your world and support the various activities leading to your new reality. We have watched how determined your Ascended Masters are to complete those procedures necessary for the release of your prosperity funds. Your many groups dedicated to returning the Light to your world are working diligently to ensure that the dark's minions are properly arrested and their de facto governments put out of business. Much progress is being made. The dark ones are truly grasping the fact that their present dilemma cannot simply be swept under the proverbial rug, and it is the imminence of their demise that gladdens our hearts! Since the late 1940s we have worked for disclosure. All the major governments of your world basically ignored our existence while courting the former members of the dark Anchara Alliance. Now this alliance with the dark is at an end, and it is time for first contact with the Light and the announcements that go with it.

Vår oppgave (Ashtar Kommandoen og den Galaktiske Føderasjon) er å åvervåke deres verden og støtte de ulike aktivitetene som leder opp til deres nye virkelighet. Vi har fulgt nøye med på de besluttsomheten til De Oppstegne Mester gjennom alle prosedyrene som er nødvendige for å kunne utløse deres velstands-fond. De mange gruppene some r dedikert til å bringe til Lyset tilbake til deres verden, arbeider utrettelig for å se til at de mørke maktenes lakeier blir tatt under arrest og at deres skygge-regjeringer blir satt ut av spill. Store fremskritt skjer daglig. De mørke makthaverne innser nå virkelig at det de dilemmaet de nå står overfor ikke kan feies under teppet, og det betyr begynnelsen på deres endelige fall, hvilket gleder våre hjerter! Siden ca 1940 har vi arbeidet for å avsløre løgnene og få sannheten frem. Alle de store regjeringene i verden har stort sett gitt blaffen i vår eksistens, mens de har gjort sine hoser grønne for medlemmer av den Mørke Anchara-Alliansen. Nå er det slutten for denne mørke alliansen, og det er tid for den første kontakt med Lyset og de kunngjøringer som hører til i den sammenheng.

The secret sacred societies are putting the finishing touches on the many official announcements that will kick off the new governance. These public statements will explain to you why it was necessary to install new governments and will tell you about the program that each one is to follow. The dark cabal and its minions are arguing about how to wriggle out of the great downfall that is ready to hit them, and as they squabble, their obedient government factions continue to put out the usual lies about the financial crisis, claiming that some sort of 'recovery' is underway. As you know, nothing is further from the truth, and an overwhelming ocean of bad debt is ready to swallow them up! In its desperate hunt for funds, the cabal has threatened many governments but has found that these shakedowns failed to produce the monies needed to turn their self-imposed financial collapse around. It is time to put these profligates under arrest and stop the suffering that each of you has experienced in the last half-decade!

De hellige, hemmelige gruppene holder på å legge siste hand på verket for alle de offentlige kunngjøringene som må gjøres for å gi startskuddet til de nye regjeringene. Disse offentlige kunngjøringene vil forklare for dere hvorfor det var nødvendig å innsette helt nye regjeringer og de vil fortelle dere om de programmer som hver og en av dem har tatt på seg å følge. Den mørke kabalen og deres lakeier er i full gang med å krangle om hvordan de skal kunne vri seg ut av sitt fall som er så nær, og mens de krangler og beskylder hverandre, fortsetter de regjeringene som er lojale til dem med sine løgntirader om den økonomiske krisen og at de er i ferd med å ”gjenvinne” kontrollen. Som dere vet, er det så langt fra sannheten som det går an å komme, og et overveldende hav av dårlig gjeld er i ferd med å sluke dem. I sin desperate jakt på finansielle midler, har Illuminat truet mange regjeringer, men de har måttet innse at denne ”filleristinga” ikke har fremskaffet de pengene de trengte så sårt for å redde stumpene av sitt ”finansrike” fra en kollaps de selv er skyld i. Det er på tide å bringe disse ryggesløse svindlerne under arrest og sette en stopper for den lidelse de fleste av dere har opplevd i det siste halve tiår.

Namaste! We are your Ascended Masters! We come, bringing some wonderful news! Over the past few weeks, we have been preparing to transfer vast sums of money into the trusts that we set up worldwide to distribute the prosperity funds to you. Our associates have been very successful in securing the safety of these accounts and getting to the point of ousting the many major governments. This past week we completed the lists and procedures for putting these new governments in power. We needed, first of all, to obtain the final, legally binding agreements from the dark's old financial system which makes it possible to arrest and prosecute the multitude of government and banking officials. Our associates are now establishing the preliminary dates for these prosecutions. Also, a firm timetable exists for the official transfers of government, and we are pledged to the subsequent announcements that will present us to you.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer tilbake og vi har med oss gode nyheter! Gjennom de siste ukene har vi forberedt overføringen av enorme pengesummer til de betrodde institusjonene, som vi har satt opp rundt om i hele verden, for å fordele velstandsfondene til dere. Våre medarbeidere har hat full suksess med å sikre disse kontoene og er kommet til det punkt at det er på tide å kaste ut mange av de store lands regjeringer. I den siste uken har vi gjort ferdig listene og prosedyrene for å innsette de nye regjeringene. Vi måtte først og fremst ha en siste, fullstendig juridisk bindende avtale med de mørke sjelenes ”gamle finansinstitusjoner”, hvilket gjør det mulig å arrestere og rettsforfølge de svært mange regjerings- og bank-tjenestemenn. Våre medarbeidere holder nå på å fastsette midlertidige datoer for disse rettssakene. Vi er også klar med en fastsatt timeplan for den formelle overdragelse av regjeringsmakt og vi har forpliktet oss til å bistå med de påfølgende kunngjøringene som vil presentere oss for dere.

As your Ascended Masters we need to introduce ourselves to you and give you a full explanation of what Heaven expects of all of us. This vast shift in your reality is above all a shift in consciousness. This means that your spiritual responsibilities will greatly increase, and you need a formal list of what these responsibilities are and how, together, we are to fulfill them. Your journey to full consciousness requires a deep commitment to your inner self and to this transforming reality. Our task is to discuss this with you, with all due solemnity and grace, as Heaven's divine plan needs all of us to dedicate our sacred honor to redressing the grievances long suffered by Mother Earth. As her invited guests, we are to express with our deeds the great Love we have for her, and indeed for all life that exists in this most beautiful realm.

Som deres Oppstegne Mestere er det nødvendig for oss å presentere oss for dere og gi dere en fullstendig forklaring på hva Himmelen forventer av oss. Denne enorme omkalfatringen av deres virkelighet er først og fremst et bevissthetsskifte. Det innebærer at deres åndelige ansvar vil øke vesentlig og dere vil trenge en formell liste over hva dette ansvaret innebærer og hvordan dere, sammen med oss, kan gjennomføre dem. Deres reise tilbake til full bevissthet krever en dyp tillit og hengivenhet til deres indre selv og til denne omformingen av virkeligheten. Vår oppgave er å diskutere dette med dere, med all den nødvendige høytidelighet og nåde som er nødvendig, for den Guddommelige Plan krever at hver og en av oss går helt og fullt inn for, med vår fulle ære, for å bøte på den sorg og bedrøvelse som Moder Jord har måttet gjennomlide i så lang tid. Som Hennes inviterte gjester er vi her for å uttrykke gjennom våre gjerninger den store kjærlighet vi har for henne og for alt liv som eksisterer i dette mest vidunderlige rike.

The prosperity you are about to receive is designed to progress you beyond the beliefs you hold about scarcity and limitation, imposed on you by your parents, friends, and society. Abundance is your natural state of being; scarcity and limitation are simply artificially imposed on you. One of the issues to be integrated on the way to becoming an Ascended Master is the knowledge of the absolute abundance of nature and the universe. This is what you are about to be immersed in once more. Manifesting your full potential means that there are no inherent limitations placed on you, and you begin to experience your natural compact with the Creator. Your mission is to spread your Love, good grace, and Light to all Beings who live in physicality; and fear, in this context, is regarded as the falsity it truly is. The rest of your life is now to gloriously begin!

Den velstand og overflod dere vil få del i og ta i mot har til hensikt å løfte dere langt ut av den tro dere har om at livet er preget av nød og mangel og begrensninger, som er innpodet i dere av deres foreldre, venner og samfunnet. Overflod er deres naturlige tilstand, mangel og begrensninger er simpelthen kunstig påtvunget dere. En av de temaene dere må integrere underveis til å selv bli Oppstegne Mestere er kunnskapen om den absolutte overflod og rikelighet som kjennetegner naturen og universet. Dette er hva dere nå skal fylles av på ny. Å manifestere deres fulle potensial innebærer at det ikke finnes noen iboende begrensninger pålagt dere og at dere beginner å oppleve deres naturlige kontakt med Skaperen. Deres oppgave er å spre deres Kjærlighet, deres rause nåde og deres Lys til ethvert levende vesen i den fysiske verden; og frykt, i denne sammenheng, betraktes som den ytterste løgn den virkelig er. Resten av deres liv er nå i ferd med å begynne i all sin prakt!Today, we carried on with our discussion of what is happening around you. A great shift in consciousness is rapidly changing your reality more each day. Most of it remains subtle, but you are ready to receive amazing news which will drastically change your world for the better. Be ready, and prepared to enjoy these events as they unfold before you! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed Yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)

I dag fortsatte vi med diskusjonen om hva som skjer omkring dere. De store ensdringene i bevissthet forandrer virkeligheten deres, stadig mer, fra dag til dag. Det meste av det foregår subtilt, men dere er like foran å få forbausende nyheter som vil forandre deres virkelighet og hele verden til det bedre. Vær rede, og stå forberedt til å glede dere over disse begivenhetene etter hvert som de utspiller seg for deres øyne! Og vit det, Kjære Sjeler, at Himmelens uendelige ressurser og rikdom som ingen ende har alttid og for evig tilhører dere. Så skal det være! Selamat Gajun! Selamat ja! (Siriansk for ”Vær Ett”! ”Vær i Glede!”)

Website: Planetary Activation Organization

· * Ashtar Kommandoen er en av de store organisasjonene, ved siden av den Galaktiske Føderasjon, som har fulgt vår utvikling her på Jorden i millioner av år. Universet myldrer av liv og mange svært høyt utviklete sivilisasjoner. De har vært her hele tiden gjennom Lemuria-tiden og Atlantis-tiden for å hjelpe oss. Etter at Moder Jord bønnfalt om å få slippe mer sorg og lidelse etter Hiroshima/Nagasaki, har de galaktiske styrkene sørget for at ingen atomvåpen vil virke. De har også renset atmosfæren for de grusomme giftene som ser sprøytet ut med vilje i det som kalles ”chem-trails” og de har sørget for at vi ikke har blitt kvalt av vår egen luftforurensning. De forholder seg 100% til Universets Lover og derfor respekterer de vår Frie Vilje 100%. Det betyr at de vil ikke hjelpe oss uten at vi ber dem om det. Den største hindringen de står overfor er at myndighetene over hele verden har fortiet sin kunnskap om deres eksistens og i stedet finansiert en rikdom av filmer som er egnet til å gjøre oss livredde for dem. På den måten har Illuminati selv kunnet høste av ekstraterrestriell teknologi som de har brukt mot oss ofr å skape frykt – og gi dem alle privilegier.

· ** De Oppstegne Mester er de som har klart å løfte sin vibrasjon tidligere i klodens hstorie og som nå står klare til å hjelpe oss på den siste strekning mot Oppstigningen, ved å ”ta ned” Illuminati, sørge for at all nød forvinner gjennom ”velstandsfondene” og vise oss hva som egentlig er sant mht til vår historie og vårt opphav, samt veilede oss slik at vi kan greie å være klar til Oppstigningen. De Oppstegne Mestere innebefatter blant andre El Morya, Sanat Kumara, Buddha, Jesus Sananda og mange, mange flere av de som har vært her og forsøkt å vise oss veien gjennom sitt eksempel.

Oversettelse: Leif


previous message > | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge