Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > VERANDER JULLIE WERELD! BESLIS ZELF OF WIJ VERSCHIJNEN!

VERANDER JULLIE WERELD! BESLIS ZELF OF WIJ VERSCHIJNEN!

Een open brief van wezens die niet van de Aarde afkomstig zijn, extraterrestials of buitenaardsen, je kunt ze ook sterrennaties noemen, aan de mensen van de Aarde.

Vertaling: Winny


Deze (anonieme) brief is al van 2008, maar nog steeds actueel, vandaar dat wij deze hier plaatsen. Van wie deze boodschap komt doet er niet toe, hij komt van Sterrennaties. Wat alleen ter zake doet is wat jij zelf met deze boodschap zult doen!

“Ieder van jullie wil zijn/haar vrije wil uitoefenen en geluk ervaren.
Die zaken werden ook ons getoond en dat hebben wij en beleven wij nu.
Jullie vrije wil hangt af van de kennis die je van je eigen kracht hebt.
Jullie geluk hangt af van de liefde die je geeft en ontvangt”.


Net als alle bewuste rassen in dit stadium van vooruitgang, kun je je geïsoleerd voelen op je planeet. Hierdoor ben je zeker van je lot. Toch, staan jullie aan de rand van grote omwentelingen, waar zich maar een kleine groep mensen bewust van is.

Wij hebben niet de verantwoordelijkheid om jullie toekomst te veranderen zonder dat jullie die zelf kiezen. Beschouw deze boodschap als een wereldwijd referendum! En jullie antwoord is je stembriefje in je innerlijk!

Wie zijn wij?


Noch jullie wetenschappers noch je godsdienstvertegenwoordigers zijn eenstemmig over onverklaarbare hemelse gebeurtenissen waar de mensheid, duizenden jaren geleden al, van getuigde. Om de waarheid te kennen moet je die tegenkomen, zonder het filter van wat je gelooft, hoe respectabel dat ook is.

Een groeiend aantal van jullie anonieme onderzoekers zijn nieuwe kennispaden aan het exploreren en komen heel dicht bij de werkelijkheid. Heden, wordt jullie beschaving overstroomd met een oceaan van informatie waarvan maar een klein deel, het minst verontrustende, verduisterd wordt.

Wat in jullie geschiedenis belachelijk of onwaarschijnlijk leek is vaak juist mogelijk geworden, en daarna gerealiseerd, specifiek de laatste vijftig jaar. Wees je er bewust van dat de toekomst nog verbazingwekkender zal zijn. Jullie zullen zowel het ergste als wel het beste ontdekken.

Evenals miljarden anderen in dit melkwegstelsel, zijn wij bewuste schepselen aan wie jullie zo’n naam als “extra-terrestrials” (buiten-aardsen) hebben gegeven, maar de werkelijkheid is subtieler.

Er is geen fundamenteel verschil tussen jullie en ons, behalve dan ervaring van bepaalde stadia van evolutie. Net als in elke georganiseerde structuur, bestaat er een hiërarchie binnen onze interne relaties. Die van ons werd gebaseerd op wijsheid van diverse rassen. En met goedkeuring van de hiërarchie hiervan wenden we ons tot jullie.

Zoals de meeste van jullie, zijn we op zoek naar de Allerhoogste (Supreme Being). En daarom zijn wij geen goden of mindere goden maar in werkelijkheid jullie gelijken in de Kosmische Broederschap.

Stoffelijk zijn we wat verschillend van jullie maar de meeste van ons hebben een menselijke vorm.

Ons bestaan is werkelijk maar het grootste deel van jullie neemt dat nog niet waar. Wij zijn niet louter waarnemingen, we zijn wezens met een geweten, net zoals jullie.
Het lukt jullie niet om ons te bevatten omdat we meestal onzichtbaar blijven voor jullie zintuigen en meetinstrumenten.

We willen deze leegte vullen op dit moment in jullie geschiedenis. We besloten dit collectief, maar het is niet genoeg. We hebben jullie beslissing nodig. Via deze boodschap, worden jullie de beslissers! Jij persoonlijk.

Wij hebben geen menselijke vertegenwoordiger op Aarde die jullie beslissing kan leiden.

Waarom zijn we niet zichtbaar?


In bepaalde fasen van evolutie, ontdekken kosmische “mensdommen” nieuwe vormen van wetenschap voorbij de ogenschijnlijke macht van de materie. Gestructureerde dé-materialisatie en materialisatie zijn hier onderdeel van. Dit heeft jullie mensheid ontdekt in een paar laboratoria, in nauwe samenwerking met weer andere “extra-terrestrial” wezens ten koste van gewaagde compromissen die met opzet door een paar van jullie vertegenwoordigers, voor jullie verborgen werden.

Afgezien van ruimte objecten of –fenomenen waar jullie wetenschappelijke gemeenschap wel kennis van heeft, die jullie UFO’s noemen, zijn er echt multidimensioneel vervaardigde ruimteschepen die deze capaciteiten gebruiken. Veel menselijke wezens staan in visueel-, gehoor-, voelbaar- of psychisch contact met zulke schepen, enkelen ervan staan onder verborgen krachten die jullie ‘beheersen’. Het weinige aantal van jullie observaties is het gevolg van het bijzondere voordeel dat verschaft wordt door de gedématerialiseerde staat van die schepen.

Doordat je ze zelf niet ziet, kun je niet in hun bestaan geloven.
Dat begrijpen we volkomen.

Het grootste deel van deze waarnemingen wordt gedaan op individuele basis om de ziel aan te raken en niet om een georganiseerd systeem te veranderen. Dit gebeurt weloverwogen door rassen die om jullie heen zijn maar om heel verschillende redenen en met verschillende resultaten.

Voor negatieve multi dimensionale wezens die een rol spelen door uitoefening van macht in de schaduw van menselijke oligarchie, stamt geheimhouding uit de beweegreden van de wil om hun bestaan en plotselinge aanval onbekend te houden.

Voor ons, stamt discretie uit de motivatie van respect voor de menselijke vrije wil zodat mensen kunnen oefenen in het regelen van hun eigen zaken zodat ze zelfstandig hun technische en spirituele volwassenheid kunnen bereiken. De intrede van de Mensheid in de familie van galactische beschavingen wordt hogelijk verwacht.

We kunnen bij klaar daglicht verschijnen en jullie helpen die eenheid te bereiken. We hebben dat tot nu toe niet gedaan, omdat er te weinig van jullie dit oprecht hebben gewenst, door onwetendheid, onverschilligheid of door angst, en omdat de noodzaak van een situatie dit niet rechtvaardigde. Velen van hen die onze verschijningen bestuderen, tellen de lichten in de nacht zonder dat ze het pad verlichten. Vaak denken ze in termen van objecten terwijl het alleen gaat om bewuste wezens.

Wie zijn jullie?


Jullie zijn nakomelingen van vele tradities die door de tijd heen onderling verrijkt zijn geworden door elkaar’s bijdragen. Hetzelfde geldt voor de rassen op de oppervlakte van de Aarde. Jullie doel is je te verenigen in respect voor die wortels (roots) om een gezamenlijk project tot stand te brengen. Het uiterlijk voorkomen van jullie culturen lijkt je afgescheiden te houden omdat je dit in de plaats zet van je diepere wezen.
En zo, is op dit moment de vorm belangrijker dan de essentie van jullie subtiele aard. Voor de krachten ter plekke bouwt dit overwicht van de vorm bolwerken op tegen elke vorm van gevaar.

Jullie worden opgeroepen vorm te overstijgen terwijl je wel vol eerbied bent voor haar rijkdom en schoonheid. Het begrip dat wij hebben voor de draagwijdte van vorm zorgt er voor dat wij van mensen in al hun diversiteit houden. Vrede betekent niet geen oorlog maken, zij bestaat uit worden wat je in werkelijkheid bent: dezelfde Broederschap.

Je moet begrijpen dat het aantal oplossingen die in je macht ligt, aan het afnemen is. Een daarvan bestaat uit contact met een ander ras dat het beeld laat reflecteren van wat jullie in werkelijkheid zijn.

Wat is jullie situatie?


Behalve in zeldzame gevallen, hebben onze tussenbeide komsten altijd erg weinig invloed of gevolgen gehad voor jullie vermogen om collectieve en individuele besluiten over je eigen toekomst te nemen. Dit wordt gemotiveerd door onze kennis van jullie diepe psychologische mechanismen.

Wij concludeerden dat vrijheid elke dag meer wordt opgebouwd als een wezen bewust wordt van zichzelf en van zijn omgeving en zich progressief bevrijdt van beperkingen en traagheden, wat die ook mogen zijn. Ondanks de talrijke moedige en gewillig gewetensvolle mensen, zijn juist die traagheden kunstmatige instandhoudingen ten gunste van een groeiende centraliserende macht.

Tot voor kort leefde de mensheid in een geruststellende beheersing van haar besluiten. Maar ze verliest meer en meer de controle over haar eigen noodlot door een groeiend gebruik van geavanceerde technologieën, wier dodelijke gevolgen in de aardse- en menselijke ecosystemen onomkeerbaar worden. Jullie verliezen langzaam maar zeker je buitengewone vermogen om het leven begeerlijk te maken. Jullie veerkracht zal kunstmatig worden verkleind, ongeacht je eigen wil. Er bestaan technologieën die je lichaam maar ook je denken beïnvloeden. Zulke plannen zijn al onderweg.

Dit kan wel veranderen zolang jullie je creatieve kracht in je vasthouden, ook als dit samengaat met duistere bedoelingen van jullie machtige heren. En hierom juist blijven we onzichtbaar. Als die belangrijke grote collectieve reactie niet zou plaatsvinden is de individuele kracht gedoemd te verdwijnen. De periode die aan het komen is, is die van een breuk, welke dan ook.

Maar moet je tot het laatste moment wachten om oplossingen te vinden? Zullen jullie dit voorkomen of zul je ondergaan in pijn?


Jullie geschiedenis heeft zonder ophouden verteld over ontmoetingen tussen volkeren die elkaar moesten ontmoeten in toestanden die vaak conflictueus waren.
Veroveringen waren bijna altijd in het nadeel van anderen. Aarde is nu een dorp geworden waar iedereen elkaar kent maar nog steeds bestaan er hardnekkige conflicten en allerlei soorten bedreigingen bestaan nog steeds en worden langduriger en intenser.

Echter, een Menselijk wezen, het individu met toch veel potentiële vermogens, kan deze niet waardig beoefenen. Dit is zo voor het grootste gedeelte van jullie om redenen die hoofdzakelijk geopolitiek zijn.

Er zijn miljarden aantallen van jullie. De opvoeding van jullie kinderen en jullie levende condities, evenals de condities van enorm veel dieren en veel plantenleven zitten niettemin onder de duim van een kleiner aantal van jullie politieke, financiële, militaire en godsdienst vertegenwoordigers.

Wat je gelooft en jullie gedachten worden gemodelleerd volgens de belangen van partijgangers om je in slaven te veranderen, terwijl ze jullie tegelijkertijd het gevoel geven dat je zelf totaal je lot beheerst, wat in beginsel wel de werkelijkheid is.

Maar er zit een lange weg tussen wens en feit als de werkelijke regels van het spel dat gespeeld wordt niet bekend zijn. Deze keer zijn jullie niet de overwinnaar. Het richting geven aan informatie is een duizendjarige strategie voor menselijke wezens. Gedachten, emoties of organismen installeren die niet bij je horen via (ad hoc) gelegenheids technologieën is een nog oudere strategie.

Prachtige gelegenheden van vooruitgang staan naast onderwerping en bedreigingen van vernietiging. Deze gevaren en gelegenheden bestaan nu.
Maar, jullie kunnen alleen waarnemen wat je getoond wordt. Het einde van natuurlijke bronnen is geprogrammeerd terwijl er geen projecten op lange termijn zijn gelanceerd.

Uitputting van de mechanismen van het ecosysteem heeft onomkeerbaar grenzen overschreden. De schaarste van bronnen en hun ongelijke distributie, – bronnen van wie de toetredingsprijs dag na dag zal omhoog rijzen – zal op grote schaal gevechten en broedermoord voortbrengen, ook in het hart van jullie steden en achterland.

Haat groeit groter maar ook liefde doet dat. Dat laat je vertrouwen houden in je vermogen oplossingen te vinden. Maar de kritische massa is onvoldoende en sabotage werk wordt heel slim uitgevoerd..

Menselijk gedrag, dat ontstaan is uit oude gewoonten en trainingen, is zo enorm traag dat dit perspectief je naar een dood einde brengt. Je vertrouwt problemen toe aan vertegenwoordigers, wier geweten voor het welzijn van iedereen zachtjes weg slipt als ze tegenover belangen komen te staan van corporaties met problemen. Ze debatteren altijd over de vorm en zelden over wat die inhoudt.

En juist op het moment van actie zal uitstel zich opstapelen tot aan het punt waarop je je eerder moet onderwerpen dan kiezen. Dit is, meer dan ooit in de geschiedenis, de reden waarom jullie huidige beslissingen een direct en betekenisvol impact zullen hebben voor je overleven van morgen.

Welk gebeuren kan deze traagheid radicaal veranderen dat zo typisch is voor een beschaving? Waar zou een collectief en verenigend bewustzijn vandaan moeten komen, dat dit blinde naar voren rennen kan stoppen?

Stammen, volkeren en menselijke naties zijn elkaar altijd tegengekomen. En in het zicht van bedreigingen die op de menselijke familie rusten, wordt het misschien tijd dat er een grotere interactie plaats vindt.

Een grote aanstormende kosmische golf staat op het punt op te duiken. Deze mengt in zich zowel hele positieve als wel hele negatieve aspecten.

Wie zijn nu de “derde partij”?


Er zijn twee manieren om een kosmisch contact met een andere beschaving tot stand te brengen: via haar bestaande vertegenwoordigers of direct zonder onderscheid met individuen. De eerste manier brengt het gevecht van belangen met zich mee, de tweede manier brengt bewustzijn.

De eerste manier werd gekozen door een groep van rassen met een drijfveer om mensen in slavernij te houden, en hierbij de bronnen van de Aarde, de Gen plas en de menselijke emotionele energie te beheersen.

De tweede manier werd gekozen door een groep rassen die verbonden waren door de beweegreden van de Geest van dienst. Wij hebben, ten slotte, voor deze onbaatzuchtige beweegreden getekend en introduceerden onszelf enkele jaren geleden aan vertegenwoordigers van menselijke macht die onze uitgestoken hand weigerden onder het mom van tegenstrijdige belangen volgens hun strategische visie.

Daarom moeten individuen vandaag hun eigen keus maken zonder enige tussenkomst van vertegenwoordigers. Wat wij in het verleden voorstelden aan degenen waarvan wij geloofden dat zij in staat waren aan jullie geluk bij te dragen, dat stellen we nu voor aan…. jou! (jullie!)

De meesten van jullie ontkennen dat niet-menselijke wezens deel namen aan de oefening van die centraliserende machten zonder dat zij dit vermoedden of dat dit toegankelijk was voor jullie zintuigen. Dit is zó waar dat ze bijna al heel subtiel staan te heersen. Ze staan niet noodzakelijkerwijs op jullie stoffelijke plan, en dat is precies wat hen in de dichtbije toekomst zo extreem efficiënt en beangstigend kan maken.
Maar, wees je er bewust van dat ook een groot aantal van jullie vertegenwoordigers tegen dit gevaar strijden! Wees je er bewust van dat niet alle ontvoeringen tegen jullie gedaan worden.
Het is moeilijk de waarheid te herkennen!

Hoe kunnen jullie onder zulke condities je vrije wil uitoefenen die zo wordt gemanipuleerd? Waar ben je werkelijk vrij in?


Vrede en her-vereniging van jullie volkeren zou een eerste stap moeten zijn in de richting van harmonie tussen beschavingen die anders zijn dan die van jullie.

En dat is precies wat zij die jullie manipuleren vanachter de coulissen koste wat kost willen voorkomen, door verdeling, regeren ze! Ze heersen ook over degenen die jullie regeren. Hun kracht komt van hun vermogen wantrouwen en angst in jullie te distilleren. En dit schaadt jullie kosmische natuur aanzienlijk.

We zouden de boodschap niet brengen als we niet zagen dat deze manipulatie mentoren binnen enkele jaren hun piek zouden bereiken en hun misleidende en moordzuchtige plannen binnen een paar jaar vanaf nu zouden uitvoeren.
Hun deadlines zijn dichtbij en de mensheid zal de eerste tien cycli ongekende kwellingen ondergaan.

Om jezelf te verdedigen tegen die agressie die geen gezicht heeft, heb je minstens genoeg informatie nodig voor een oplossing. Net zo als het geval is bij mensen, bestaat er ook tegenstand tussen de overheersende rassen. Ook hier, zal een verschijning niet genoeg zijn om dominante en geallieerde rassen van elkaar te kunnen onderscheiden. In jullie huidige staat van paranormaal zijn (psychic zijn) is het bijzonder moeilijk voor je om onderscheid te maken. Behalve je intuïtie zul je training moeten hebben als die tijd gekomen is.

Terwijl we ons bewust zijn van de onschatbare waarde van de vrije wil, nodigen we je uit voor een alternatief.

Wat kunnen we aanbieden?


We kunnen jullie een meer holistische visie aanbieden van het universum en van leven, constructieve wisselwerkingen, het ervaren van geoorloofde en broederlijke relaties, bevrijdende technische kennis, uitroeien van lijden, beheerste beoefening van individuele krachten, toegang tot nieuwe vormen van energie en, ten laatste, een grotere bevatting van bewustzijn.

We kunnen geen individuele en collectieve angsten helpen overstijgen, of wetten brengen die je zelf niet zou hebben gekozen, je moet zelf werken aan je eigen zelf, je individueel en collectief inspannen om een wereld op te bouwen die je wenst, de spirit hebben van het zoeken naar nieuwe hemelen.

Wat krijgen wij ervoor terug?


Zouden jullie besluiten voor een dergelijk contact, dan zouden we ons verheugen over het waarborgen van broederlijk evenwicht in dit gebied van het universum, over vruchtbare diplomatische uitwisselingen, en de intense Blijdschap beleven te weten dat jullie verenigd zijn om te bewerkstelligen waar je toe in staat bent. Het gevoel van Blijdschap wordt heel erg gezocht in het universum want haar energie is goddelijk.

Wat is de vraag die we jullie stellen?

‘WILLEN JULLIE DAT WE TEVOORSCHIJN KOMEN?”

Op welke manier kun je die vraag beantwoorden?


De waarheid van de ziel kan telepathisch worden opgevangen. Je hoeft alleen maar duidelijk in jezelf ie vraag te stellen en je antwoord net zo duidelijk te geven, dat doe je in je eentje of in een groep, als je dat wenst. Ben je in een stadscentrum of midden in een woestijn, dat heeft geen enkele impact op de kracht van je antwoord, JA of NEE, DIRECT NA HET STELLEN VAN DE VRAAG! Doe het gewoon alsof je tegen jezelf praat, maar over die boodschap nadenkt.

Dit is een universele vraag en deze paar woorden die in hun eigen context staan, hebben een krachtige bedoeling. Laat geen aarzelingen in de weg staan. Je moet er wel rustig over na denken, in alle oprechtheid. En om je antwoord perfect samen te laten gaan met de vraag, is het raadzaam direct te antwoorden na nogmaals deze boodschap een keer te lezen.

Antwoord niet haastig. Adem en laat alle kracht van je eigen vrije wil door je heen stromen. Wees trots op wat je bent! Vergeet de problemen die je misschien zwak gemaakt hebben, vergeet ze een paar minuten om je zelf te zijn. Voel de kracht die in je opspringt. Jij bent de heerser over jezelf!

Een gedachte maar, een antwoord maar kan je directe toekomst drastisch veranderen, op de een of andere manier.

Je individuele beslissing om in je innerlijke zelf te vragen of we tevoorschijn komen op het stoffelijke plan en in helder daglicht is ons dierbaar en is essentieel voor ons.

Ook al kun je jouw manier kiezen, rituelen zijn wezenlijk nutteloos. Een eerlijke vraag die je in je hart stelt en met je eigen wil, zal altijd ontvangen worden door hen aan wie dit werd gezonden.

In het eigen privé stembureau van je geheime wil, zul je de toekomst bepalen.

Wat is de hefboom werking?


Dit besluit moet door een zo groot mogelijk aantal van jullie gemaakt worden, ook al lijkt dit misschien een minderheid. Aan te raden is om deze boodschap op alle mogelijke wijzen aanschouwbaar te maken, in zoveel mogelijk talen, aan hen om je heen, of ze nu wel of niet ontvankelijk zijn voor deze nieuwe visie op de toekomst.

Doe het op een humoristische manier of zeg het lachend als je dat kan helpen. Je kunt het misschien ook wat belachelijk maken als je je daar goed bij voelt maar doe het niet onverschillig want uiteindelijk heb je je vrije wil gebruikt.

Vergeet de valse profeten en wat iedereen gelooft over ons en wat ze je verteld hebben. Dit is een van de meest vertrouwelijke vragen die aan je gesteld kunnen worden.

Je hebt als individu de verantwoordelijkheid om zelf een besluit te nemen, maar het is ook je recht!

Alleen passiviteit leidt tot afwezigheid van vrijheid. Zo is ook niet besluiten nooit efficiënt. Als je werkelijk wilt trouw blijven aan wat je gelooft, wat wij kunnen begrijpen, zeg dan NEE.
Als je niet weet wat je moet kiezen, zeg dan geen JA alleen uit nieuwsgierigheid. Dit is geen show, het is werkelijk dagelijks leven,
WIJ ZIJN LEVEND! We leven!

Jullie geschiedenis bevat veel episoden waarin vastberaden mannen en vrouwen in staat waren de draad van het gebeuren te beïnvloeden, ondanks hun kleine aantal.

En net zo als een klein aantal genoeg is om tijdelijk macht op Aarde te hebben en invloed te hebben op het grootste gedeelte, zo kan een klein aantal van jullie radicaal je lot veranderen als antwoord op de onmacht in weerwil van zoveel traagheid en hordes die er te nemen zijn! Jullie kunnen de geboorte van mensheid naar Broederschap gemakkelijker maken.

Een van jullie denkers zei eens: Geef me een houvast en ik zal de Aarde doen oprijzen.”

Het verspreiden van deze boodschap kan dan een houvast zijn om in kracht toe te nemen, wij zullen de licht-jaren lange hefboom zijn, en jullie zullen de handwerkers zijn om --- de Aarde op te tillen als een gevolg van ons verschijnen.

Voor ons, zou het directe gevolg van een collectief gunstig besluit zijn, de materialisatie van vele schepen aan jullie hemel en op Aarde.

Voor jullie, zou het directe effect een snel loslaten van veel zekerheden en geloven zijn.

Een eenvoudig doorslaggevend visueel contact zou enorme repercussies hebben naar jullie toekomst. Veel kennis zou voor altijd gewijzigd worden. De organisatie van jullie gemeenschappen zou voor altijd intens op een hoger plan komen, in alle velden van werkzaamheid. Power zou individueel worden doordat je zelf zou zien dat wij levend zijn.
Concreet zouden jullie de schaal van je waarden veranderen!

Het belangrijkste ding voor ons is dat de mensheid als één familie voor dit ‘onbekende’ zou staan, wat wij vertegenwoordigen.

Gevaar zou langzaam wegsmelten uit jullie huizen omdat jullie indirect die ongewenste wezens, die wij de ‘derde partij’ noemen, zouden dwingen, om te voorschijn te komen en te verdwijnen. Jullie zouden allemaal de zelfde naam dragen en van dezelfde wortel zijn: mensheid!

Later, vredig en in respect zouden dus uitwisselingen plaats kunnen vinden als jullie dat wensten. Terwijl nu, hij die honger heeft niet kan lachen, en hij die angstig is ons niet kan verwelkomen. We zijn verdrietig om mannen, vrouwen en kinderen te zien die zo in hun vlees en hart lijden terwijl ze zulk innerlijk licht dragen.

Dit licht kan jullie toekomst zijn. Onze relaties konden vooruitstrevend zijn.

In bepaalde delen van jaren of decades zou het volgende gebeuren: demonstratieve verschijningen van onze schepen, stoffelijk staan naast menselijke wezens, samenwerking in jullie technische en spirituele evolutie, ontdekken van delen in het melkwegstelsel.

Telkens zouden nieuwe keuzen jullie worden aangeboden. Jullie zouden dan zelf beslissen om nieuwe grenzen over te gaan als je denkt dat het nodig is voor je buitenste en innerlijke welzijn. Er zou niet worden besloten tot eenzijdige tussenkomsten. We zouden vertrekken als jullie collectief zouden wensen dat we dat deden.

Onze grote “aankomst” zal afhankelijk zijn van de snelheid deze boodschap te verspreiden over de wereld, enige weken, of zelfs enige maanden, zullen daarvoor nodig zijn, als dat het besluit zou zijn van de meerderheid van degenen die hun vermogen tot kiezen hadden gebruikt en als deze boodschap de nodige ondersteuning had gekregen.

Het grootste verschil tussen jullie dagelijkse gebeden naar entiteiten van strikt spirituele aard en je huidige beslissing is buitengewoon eenvoudig: wij zijn technisch toegerust om te (zichtbaar te worden) materialiseren!

Waarom zo’n historisch dilemma?


We weten dat “vreemdelingen” als vijand worden beschouwd zolang zij het “onbekende” belichamen. In een eerste fase, zullen de emoties die in jullie worden opgewekt door onze verschijning wereldwijd de relaties van jullie onder elkaar versterken.

Hoe zouden jullie weten of onze aankomst het gevolg is van jullie collectieve keuze? Om de eenvoudige reden dat we anders allang op jullie niveau van bestaan waren geweest! Als we daar nu nog niet zijn, is dat omdat jullie zo’n besluit nog niet uitdrukkelijk hebben genomen.

Enkelen onder jullie kunnen denken dat we je laten geloven in een weloverwogen keuze van jullie om zo onze aankomst te legitimeren, maar dit zou niet waar zijn.
Wat voor belang zouden we hebben om jullie openlijk aan te bieden waar jullie tot nu toe nog geen toegang toe hadden gekregen? Ten voordele van de meeste van jullie?

Hoe kun je er zeker van zijn dat dit niet weer een andere subtiele manoeuvre van de “derde partij” zou zijn om jullie beter tot slaaf te maken? Omdat men altijd meer efficiënt vecht tegen iets dat geïdentificeerd is dan tegen het tegendeel. Is het niet het terrorisme dat jullie aantast als schaamteloos voorbeeld?

Wat dan ook, je bent de enige die in je eigen hart en ziel kan oordelen! Wat dan ook je keus is, hij zou respectabel zijn en gerespecteerd worden! In afwezigheid van menselijke vertegenwoordigers die je mogelijk tot een vergissing konden verleiden, negeren jullie alles van ons maar ook van diegenen die je manipuleren en dat zonder je toestemming.

Jullie voorzorgsprincipe dat bestaat uit het niet proberen ons te ontdekken, zal in deze situatie niet langer meer de baas spelen. Jullie zitten al in de doos van Pandora die de “derde partij” om jullie heen heeft geschapen. Wat je beslissing ook mag zijn, daar zul je moeten uit zien te komen.

In het zicht van zo’n dilemma, de ene onwetendheid tegenover de andere, is het noodzakelijk je intuïtie te vragen. Willen jullie ons met eigen ogen zien, of alleen geloven wat jullie denkers zeggen? Dat is de werkelijke vraag!

Na duizenden jaren, werd deze keus onvermijdelijk: het kiezen tussen twee onbekende zaken.

Waarom zo’n boodschap bij jullie verspreiden?


Vertaal en verspreid de boodschap wijd om je heen.
Deze daad zal op jullie toekomst invloed hebben op een onomkeerbare en historische manier, op een schaal van duizenden jaren, en anders zal de keus, verscheidene jaren later, naar een nieuwe gelegenheid gaan opschorten, minstens een generatie later, als deze kan overleven.

Niet-kiezen betekent het ondergaan van de keuze van andere mensen. Andere mensen niet informeren betekent het risico lopen een resultaat te verkrijgen dat tegengesteld is aan iemands verwachtingen. Onverschillig blijven betekent je vrije wil opgeven.

Het gaat allemaal over je toekomst. Het gaat allemaal over jullie evolutie.

Het is mogelijk dat deze uitnodiging niet jullie collectieve instemming heeft en dat die, door gebrek aan informatie, zal worden veronachtzaamd.
Niettemin wordt geen enkele persoonlijke wens genegeerd in het universum.

Bedenk hoe we morgen zouden aankomen. Duizenden schepen. Een unieke culturele schok in de huidige geschiedenis van de mensheid. Dan zal het te laat zijn spijt te hebben over het niet maken van een keuze en de boodschap te hebben doorgegeven, omdat deze ontdekking niet is om te keren. We staan erop dat je hierin niet haastig bent, maar denk er wel over na. Stel dan de vraag en geef antwoord! Neem een besluit.

De grote media zullen niet geïnteresseerd zijn deze boodschap te verspreiden. Daarom is het jouw taak als een anoniem maar buitengewoon denkend en liefhebbend wezen, om dit door te sturen.

Jullie zijn nog de architecten van je eigen lot….

“WILLEN JULLIE DAT WE TEVOORSCHIJN KOMEN?”

Share |

Galactic Channelings

Create Your Badge