Home > > Matthew Ward - November 6, 2010

Matthew Ward - November 6, 2010

Nationale verkiezingen; verdeeldheid door dualiteit; wereld opwarming; waarheden, hervormingen die snel komen; ruimtetoestellen die gezien worden; redding van Chili’s mijnmannen; evenwicht; vrouwelijk en mannelijke energie maaksel, effecten; karma; twee soorten van zielendichtheid staat en de vorm; Nirvana samenstelling, bewoners

1. Dit is Mattthew met liefdevolle groeten van alle zielen vanuit dit station. We beginnen met het beantwoorden van vragen die misschien niet direct horen bij jullie ascentie en die van de Aarde, maar alles wat er gebeurt in jullie wereld is onontwarbaar verbonden in deze universeel unieke tijd. En zoals beloofd in onze laatste boodschap zullen we ook antwoorden op de “overgebleven” vragen over ascentie.

2. Nu dan, in de laatste paar maanden hebben er diverse nationale verkiezingen plaats gehad en terwijl die in ieder land misschien de grootste relevantie hebben voor hun burgers, is het grotere plaatje dat het resultaat ver voorbij de grenzen van dat land reikt. In alle derde dichtheids werelden zijn besturende lichamen een heet bed van dualiteit dat iedereen overal energetisch beïnvloedt.

3. Een essentieel aspect van de vooruitgang van een beschaving uit de derde dichtheid is het ervaren van dualiteit; het je realiseren dat verdeeldheid het vredig leven voorkòmt; en het uiteindelijk harmonieus verzoenen van verschillen in gemeenschappen, landen en internationaal. Door dit te doen gaan mensen genoeg verder in zielengroei om de vierde dichtheid in te gaan. Het intensiverende licht heeft deze verwerkelijking voortgebracht – het bewustzijn doen omhooggaan en spirituele vernieuwing gebracht – en het zal daarmee doorgaan totdat de laatste overblijfselen van dualiteit eindigen in een wereldverzoening.

4. Verder sprekend over verkiezingen, het is natuurlijk dat voorstanders van de winnende kandidaten opgetogen zijn en dat iedereen die hun tegenstanders steunde verslagen is – een eerste voorbeeld van hoe dualiteit de mensen in hart en denken verdeelt. Want er is geen consensus (overeenstemming) tussen politieke partijen over wat het meest voordelig is voor de burgerij – of voor henzelf – rancuneus redetwisten belet samenwerkende actie en houdt gezonde oplossing tegen voor de serieuze problemen van jullie wereld.

5. Die verdeeldheid moet zich ontwikkelen in verzoening, en als het licht op de planeet toeneemt in intensheid, zal dat ook gebeuren. Gezagsdragers wereldwijd, van dorpsniveau tot aan nationaal, zullen doorgaan de koers te beïnvloeden van hun respectievelijke domeinen maar alleen als ze wijs dienen met spirituele en morele integriteit. Zij die door hun ego, macht of hebzucht worden gemotiveerd – en die vaak bewust medeplichtig zijn aan de Illuminati – zullen het niet lang uithouden omdat ze van licht zijn beroofd.

6. Het scheiden van koren en kaf zal gebeuren bij de standvastige progressie van Aarde uit de derde dichtheid. Leiders die in positie blijven en hun aanhangers willen en zullen veranderingen gaan aanbrengen om alle volkeren over jullie hele wereld goed te doen. Alle oorlogen en conflicten zullen ophouden, ongerechte wetten zullen worden weggesneden net zo als alle oneerlijke gedragslijnen en andere negatieve activiteiten, en vrijheid zal naar diegenen komen die in slavernij zijn.

7. Laten we jullie nog een eerste voorbeeld van dualiteit geven, de controversiële zaak die jullie wereld-opwarming noemen. Zij die denken dat dit een natuurlijk gebeuren is, vermelden dat Aarde’s ijstijd een bewijs levert dat de mensheid geen hand heeft in de huidige record temperatuurstijging, in het smelten van gletsjers en de ernstige klimaat afwijkingen. Ze denken dat er geen noodzaak is om fabricerende operaties te veranderen of om je tot alternatieve energiebronnen te wenden want als je dat doet zou dat onbetaalbaar worden. En dan zijn er nog degenen die denken dat wetenschap bewijst dat klimaatveranderingen door mensen is veroorzaakt. Ze wijzen naar industriële vervuiling en het gebruik van biobrandstoffen als oorzaak, en ze verdedigen dat behalve als er actie wordt ondernomen om die praktijken te beëindigen, dat de schade ervan totale verwoesting van het milieu betekent. Door die twee kanten die met elkaar overhoop liggen, zijn er op grote schaal geen pogingen onderweg om de ‘business as usual’ te veranderen.

8. De waarheid is dat beide zijden geldigheid hebben, ook al weet geen van beiden dat Aarde zelf in een proces zit om het zachte klimaat vanuit de Eden tijd te herstellen, toen was haar lichaam oorspronkelijk en gezond. En vervuiling, een product van de mensheid, moet gaan stoppen omdat het de planeet en al haar levensvormen schaadt. Uiteindelijk zullen de twee kanten van de zaak van wereldopwarming zich gaan realiseren dat het essentieel is om het milieu te beschermen en te repareren, en vroegere extreme zichten zullen worden verzoend met effectieve methoden om de huidige kritieke staat te genezen.

9. Aarde’s snelle tempo naar het raam van ingang in de vierde dichtheid betekent dat het einde van de dualiteit behoorlijk snel zal komen. De hevige vasthoudendheid van de duistere mensen heeft de waarheden afgesloten die bekend moeten worden, en het gebrek aan publiek besef van deze waarheden heeft grote veranderingen van hervormende aard voorkomen. Daarom zullen diepe waarheden met resulterende veranderingen in plaats van in periodieke tussenruimtes plaats te vinden die makkelijker door alle mensen konden worden beleefd, naar voren komen als stukjes in een caleidoscoop die over elkaar heen vallen om een nieuw ontwerp te vormen.

10. Jullie wisten dat dit een van de mogelijke scenario’s was toen jullie vurig vroegen om een stuk te spelen in deze weergaloze tijd op de planeet. Jullie wisten dat je cumulatieve levens jullie goed voorbereidden om zonder angst turbulentie de loef af te steken. De universele hoge raad die het Gouden Periode meesterplan ontwierp wist dat ook – daarom werden jullie gekozen en vele anderen met minder ervaring die ook wilden deelnemen, werden niet uitgekozen. De energie van jullie rustige standvastigheid in het licht, zal degenen om je heen aanraken en het rimpeleffect ervan zal rond de globe cirkelen, dus verwelkom de problemen die er aan staan te komen als het duister totaal is uitgeroeid en Aarde doorgaat met haar doel om jullie naar de vierde dichtheid mee te nemen.

11. De onthulling van een ruimtetoestel(spacecraft) aan de hemelen, enkele weken geleden, boven New York City is maar een van de talloze gelijksoortige gebeurtenissen die plaatsvonden in verschillende gebieden op diverse tijden rond jullie wereld. Terwijl er een moederschip of een enorme vloot van schepen had kunnen verschijnen in een kortgeleden gebeuren in Washington D.C, zou dat niet voorzichtig zijn geweest. In plaats van een bewijs te leveren dat beschavingen nabij zijn om jullie te helpen, zou zo’n show jullie geplaatst hebben in de handen van de duistere mensen, wier entertainment terreinen het publiek hebben geïndoctrineerd om met angst te reageren op buitenaardse aanwezigheid. Alhoewel een groeiend aantal van de bevolking gelooft dat er andere intelligente wezens “daarbuiten” zijn, zijn er in vergelijking daarmee maar weinigen die weten dat alleen degenen die spiritueel ontwikkeld zijn, dichtbij zijn omdat het licht nu veel te intens is voor elk tot het duister geneigde beschaving om jullie deel van de galaxy te benaderen.

12. Maar sightings (zichtbaar wordende schepen) zullen in frequentie blijven toenemen en in meer gebieden, totdat onze universele familie officieel erkend wordt. Omdat erkenning alle Illuminati activiteiten tot een einde zal brengen – ja, inclusief chemtrails, genetisch veranderd voedsel, voorgenomen acties die tegen jullie welzijn zijn, en zelfs aanvallen van insectenplagen – die zullen doorgaan om al het mogelijke te doen om zulk een aankondiging te voorkomen. Dus is het redelijk om nog meer dwaze uitleg te verwachten over sightings; nabij komend “entertainment” over boosaardige beschavingen; en mogelijk als laatste redmiddel, een poging om een binnenvallend leger te fabriceren door een of ander middel. Wees er van verzekerd dat als zo’n poging wordt ondernomen die zou worden verijdeld voordat hij zijn doel zou bereiken om massa angst en een reden te creëren om met militaire controle indruk te maken.

13. Zelfs als onze ruimte familie hun technologieën zouden gebruiken om door mensen gemaakte stormen en aardbevingen te voorkomen, zou Moeder Natuur deze gebeurtenissen net zo lang genereren als ze nodig zijn om negativisme vrij te laten. Denk er alsjeblieft aan dat die ontwikkelde technologieën de volheid van negativiteit toestaan net zo als ze het beoogde doel van een groot dodental en massale verwoesting van de duisteren zullen verminderen.

14. De betekenis van de redding van Chili’s vastzittende mijnmannen te redden gaat verder dan de moed, uithouding, doorzetting en samenwerking die de diepe emotionele investering door de hele wereld heen, liet omhoog gaan, in die spannende tijd voor het triomfantelijke resultaat en het gejuich dat er op volgde. Door de drempel te verhogen van de mensheid van Aarde wat dit betreft, liet de redding verbijsterend de effecten zien van de hogere vibraties die Aarde bereikt heeft op haar ascentie pad. De collectieve inspanningen en emotionele reacties vanaf het moment van de instorting van de mijn totdat de laatste man de oppervlakte bereikte kon een paar jaar geleden niet hebben plaatsgehad, voordat de vrouwelijke of goddelijke energieën in balans begonnen te komen met de mannelijke energieën die voor eeuwen lang het leven op jullie planeet domineerden.

15. We zullen wat meer over die energieën vertellen, maar laten we even een moment uitweiden om te praten over evenwicht, dat essentieel is voor zielontwikkeling. Jullie moeten begrijpen dat balans geen permanente conditie is die men verkreeg – het universum zit in een constante evenwichtig makende beweging en zo ook ieder ziel. Laten we zeggen dat jullie van een interessant boek genieten in een zeldzame tijd van alleenheid en vrijheid en een solicitor belt je (dat is iemand die je wat verzoekt) Je voelt je dan geïrriteerd en de volgende paar minuten worstel je tussen gedachten en gevoelens over dat binnendringen, tegelijk met het proberen om je concentratie te hervatten in je boek en met gevoelens over je vrije tijd.

16. Natuurlijk is dat een minuscuul evenwichtig maken, maar het laat je zien dat zelfs zonder dat je dat bewust beseft, je altijd in een of ander soort emotioneel balancerende beweging zit. Hoe serieuzer je onprettige situaties tegenkomt of relaties, hoe moeilijker het is om je systeem uit de beroering te halen en weer in het evenwicht te brengen dat de fundering is van je welzijn in lichaam, denken en hart.

17. En nu terug naar de energieën die in evenwicht moeten worden gebracht om die reden maar ook voor je zielsontwikkeling. De duistere mensen die wijdverspreid lijden stichtten en bestendigden in millennia zijn totaal mannelijk van maaksel – sterk, onverzettelijk, meedogenloos, conflicten aangaand, strijdlustig, besloten om succes te hebben, ze controleren anderen en domineren alle situaties. Vrouwelijke energie is gelijkwaardig krachtig op andere wijzen – verzorgend, medelevend, vriendelijk, gevoelig, samenwerkend, communicatief, artistiek met wat jullie Schone Kunsten noemen (the fine arts) en een met de Natuur.

18. Deze twee categorieën van universele energie hebben niets te maken met sekse of seksuele oriëntatie – mannelijke energie kan dominant zijn in een vrouw en vrouwelijke energie in een man. Het bereiken van androgynheid, het volmaakte evenwicht van de twee energieën, is het doel van iedere ziel door haar reis terug naar de Bron, en selecties van voor de geboorte voor ieder stoffelijk leven zijn gemaakt met dat doel in gedachten.

19. Het is makkelijker om die selecties te maken in een leven in spirit dan om die te activeren als men eenmaal geïncarneerd is in een derde dichtheidswereld met alle externe invloeden die boodschappen vanuit je ziel kunnen dempen of die compleet verdronken zijn voor je bewustzijn, boodschappen die bedoeld zijn om je vrije wilsbesluiten te leiden in lijn met je zielcontract. Daarom verschillen stoffelijke levenskeuzen enorm van het contract. Eenmaal terug in spiritwereld, kijkt de ziel terug naar haar vorige leven en realiseert zich dat zij opnieuw afgekeerd was van haar contract en ze kiest dan een zelfde leer ervaring in de volgende incarnatie. Dit kan honderden of meer stoffelijke levens zo doorgaan in een derde dichtheid wereld voordat evenwicht is bereikt en de ziel kan doorgaan naar de vierde dichtheid.

20. Nog een manier om over dat herhaalproces te denken in de ziele evolutie, is karma, dat vaak word verkeerd begrepen. Karma is niet een beloning of een straf, het is niet wat is besloten door een “goddelijke rechter” of door je gelijken in een spiritwereld of door een andere externe bron. Noch is karma positief of negatief; net als energie is karma neutraal – beiden krijgen hun richting van gedachten, gevoelens en daden, en die bepalen collectief de volgende ervaringen. Wat karma dan wel is, zijn talloze gelegenheden om beide zijden van een munt te beleven, zogezegd, en om gebieden te versterken die zwak zijn in positieve aspecten betreffende keuzes van gedrag. In alle gevallen is het uiteindelijke doel om de gebalanceerde ervaring te verkrijgen die alle lering in een derde dichtheid wereld zal completeren.

21. In de eeuwen dat Aarde in die dichtheid zat, is het een ideale plek geweest om die van elementen en omstandigheden in dualiteit te voorzien welke zielen nodig hebben om te ervaren en om die te leren meester worden zodat ze kunnen evolueren. Maar, geenszins is Aarde de enige derde dichtheid wereld in de vorm, wier bewoners hoofdzakelijk op een derde dichtheid spiritueel en intellectueel te verkrijgen niveau zitten. Vele, vele andere werelden hebben diezelfde criteria, en sommige van jullie zijn specifiek daaruit teruggekeerd omdat deze unieke tijd in het universum buitengewone genade biedt aan al Aarde’s bewoners.

22. Individuen worden geholpen om snel hun karmische keuzen te voltooien via het licht dat instroomt vanuit myriaden bronnen om het bewustzijn te helpen omhoog te gaan en voor spirituele helderheid. Allen die het licht absorberen zullen op die manieren vooruitgaan, en afhankelijk van hun zielcontract van de langleven keuze, zullen ze of de planeet in de Gouden Periode vergezellen of doorgaan met hun zielenontwikkeling in het Nirvana of in een andere spiritwereld. Zij die het licht niet absorberen zullen andere kansen krijgen om dat te doen in de cyclus van levens in een spirit wereld, dan in een stoffelijke wereld en allen uit die werelden zullen gepast/juist zijn voor de persoonlijke behoeften van de mensen voor hun spirituele groei.

23. Blijven families samen tijdens of na ascentie? Doordat er variabelen bij zijn betrokken, kan het antwoord alleen maar zijn “misschien”. Overwegingen houden de langelevens clausule in voor het contract van elk familielid; keuzes op zielenniveau om eerder weg te gaan dan om de waarheid te accepteren over godsdienstige dogma’s, een persoon uit een ontwikkelde beschaving die zijn specifieke missie heeft voltooid en terugkeert naar zijn of haar thuisland; en de kracht van liefdesbanden, niet alleen legale of die van bloedverwanten.

24. Nadat Aarde de vierde dichtheid heeft bereikt, zal Nirvana dan in de vierde zitten of zal het opstijgen naar de vijfde enz en altijd een dichtheid hoger zitten dan de Aarde? Dit vraagt om een beknopte uitleg, “verbinden van punten” kun je zeggen, over de twee soorten dichtheid en ons antwoord zal veel vragen beantwoorden die jullie stelden om in deze boodschappen te worden behandeld.

25. Dichtheid geeft het niveau aan van de spiritueel bereikte staat van een ziel en ook het energie niveau of trillingsgraad, of alles dat vorm, lichaam, substantie heeft. Voor jullie begrip, spreken we over variërende niveaus met getallen, met hogere getallen die ontwikkeling aangeven. Lichamen zijn alleen de vormen met inhoud, zoals je wilt, opdat zielen manifesteren wat het best past bij hun doel voor de gekozen incarnatie ervaringen. Het tweeledig gebruik van het woord dichtheid is toepasbaar op alle zielen en hun vormen, en de getallen kunnen verschillen, afhankelijk van de graad van licht in de zielen en in de dichtheid van hun lichamen.

26. Bijvoorbeeld, op een bepaald moment in de diepe oudheid verkoos de ziel die jullie Aarde noemen om in een planetair lichaam te wonen, en zij en God schiepen dat samen in de vijfde dichtheid. Haar ziel bleef daar in de talloze eeuwen terwijl haar lichaam in de dichtheid naar beneden spiraalde vanwege de negativiteit die door de daden van haar opeenvolgende beschavingen werden geproduceerd. Ofschoon de meeste mensen die er in de millennia leefden, terwijl Aarde werd bezoedeld met de diepe derde dichtheid, waren er ook derde dichtheid wezens spiritueel en intellectueel, sommigen van hen waren in een nog lagere dichtheid en een handvol in een hogere dichtheid.

27. In de laatste halve eeuw en meer, is de planeet omhoog gestegen uit de diepe derde dichtheid door negativiteit los te laten en door licht te absorberen, en in dit proces werd haar trillingsgraad hoger. Terwijl de planeet aan het opstijgen is, absorbeert ze het licht dat haar in staat zal stellen om in die hogere frequenties te overleven.

28. Aarde’s huidige populatie schaart zich van de zevende dichtheid in zielontwikkeling naar de tweede of eerste dichtheid, door hen wier duistere daden hen veroorzaakten te dé-volueren. En alhoewel alle lichamen in de vorm van dichtheid hetzelfde schijnen te zijn, bevatten mensen die hoger zijn dan de derde dichtheid, spiritueel meer licht en de lichamen die lager in de derde dichtheid zitten bevatten spiritueel minder. Maar, aura’s laten verschillend de overvloed of het gebrek aan licht in mensen zien, en zij die aura’s kunnen zien kunnen duidelijk onderscheiden wie er wie is in dat opzicht.

29. Nu dan, Nirvana. Alhoewel jullie je spirit rijk zien als een wereld zonder lichamen met ontlichaamde bewoners – een niet fysieke plek waar zielen leven zonder lichamen – Nirvana heeft wel een vorm en al zijn bewoners hebben lichamen. Alles in dit universum is energie die fluctueert op een frequentie of trillingsgraad, of een andere, en vormen in lagere dichtheden lijken meer vast te zijn dan die in de hogere dichtheden. Daarom kunnen Nirvana bewoners jullie derde dichtheidslichamen zien maar kunnen jullie hun vierde dichtheid lichamen niet zien.

30. En, het spiritueel bereikte niveau van Nirvana’s bevolking is in overeenstemming met de niveaus van Aarde’s bewoners. Zo als de spirit wereld Aarde dient, is het ook de eerste halteplaats voor haar bewoners na de stoffelijke dood, ondanks hun “goede’, “middelmatige” of “slechte” levens. De energie van ieder mens zijn gedachten, motieven, en daden van een leven worden geregistreerd in de Akasha registraties, moment voor moment, en de samengestelde energie ervan trekt ieder mens naar het deel van het Nirvana dat correspondeert met hun levensenergie registratie.

31. Nirvana is een meanderende, flexibele, veelgelaagde plek die al Aarde’s bewoners kan herbergen van de tweede tot de zevende dichtheidszielen status. De zielen in de eerste dichtheid gaan naar het enige deel van het Nirvana dat is afgescheiden, een kleine bocht wiens vorm net zo dicht is als de inwoners hun spiritualiteit – hun verbonden energieën zijn de dichtste in het gebied van jullie zonnestelsel in de Melkweg. Licht wordt ook voortdurend gestraald naar zielen in de lagere lagen – niveaus van verschillende energie registratie – en als ze het licht accepteren, gaan ze naar een volgende hogere laag waar hen ontwikkelde lering wordt aangeboden die gepast is voor hun behoeften.

32. De meeste van Nirvana’s typische bewoners zijn van de derde dichtheid spiritualiteit. Na voorbereiding op het overstijgen van de tekortkomingen van de zelfkennis in het voorbije leven, maken ze zielcontract selecties voor hun genezend leren naar de praktijk in een volgend leven op Aarde of in een andere derde dichtheid wereld. De spiritueel ontwikkelde gaat of snel door naar hun volgende bestemmingskeuze of ze blijven opmerkelijk lang om in de raad te dienen of als meester leraren of healers. Licht dringt door in de hogere lagen van Nirvana, en door hun buitengewone schoonheid en diversiteit, zijn het vakantieplekken voor mensen uit de vierde en hogere dichtheden, spiritueel en in de vorm. Die lagen dienen ook als een toevluchtsoord voor mensen uit verre beschavingen die een serie hele moeilijke ervaringen hebben gehad en zij kennen Nirvana’s reputatie voor persoonlijke healing van getraumatiseerde psyches.

33. Nu dan, om onze boodschap te beëindigen keren we terug naar de derde dichtheid werelden om nog een evolutionaire dienst te noemen die ze bieden. Allen hebben bestaanswerelden in zich waar de eerste en tweede dichtheidszielen hun weg beginnen omhoog de ladder op. Bijvoorbeeld, Aarde heeft slakken, krekels, vliegen, wormen, zeer klein zee-leven en andere vormen met bewustzijn of een niveau van overlevingsinstinct. Dit is geen straf voor de zielen van menselijke levens door slecht te doen – het is goddelijke genade die alle cellulaire herinnering elimineert zodat volgende incarnaties beginnen met een schone lei en een plek in het evenwicht van de Natuur. Wat zijn station ook is, iedere ziel is deel van de zuivere liefde-licht essentie van de Schepper Bron en wordt voorzien van precies dat wat nodig is voor iedere fase van zielen evolutie.

34. Alle verlichte zielen zijn bij jullie geweest tijdens je reis van je leven en zo zal het zijn voor altijd.

                             _________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny


[Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Ze zijn o.a. te bestellen op Bol.com.]Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.