Home > > Oproep voor een Wereldwijde Mars van Miljoenen

Oproep voor een Wereldwijde Mars van Miljoenen op 6 maart 2011

Steve Beckow
door Steve Beckow, February 13, 2011

A Call for a March of Millions on Washington, March 6, 2011
De Voorvaderen die de Verenigde Staten gesticht hebben, erkenden dat, in de koers van menselijke gebeurtenissen, er een tijd komt voor mensen om de ketenen van tirannie af te werpen. De waarheid hiervan is zelf al duidelijk. Onvervreemdbare rechten stonden op het spel.

Er is veel tijd verstreken tussen toen en nu en het is niet langer noodzakelijk om een regering omver te werpen. De Verenigde Staten heeft nog steeds politieke en andere instellingen die functioneren en die correcties kunnen brengen zonder bloedvergieten of geweld. Desondanks is het tijd om een verwoestende kracht van de nek van het Amerikaanse volk te halen, de kracht die deze instellingen heeft gecorrumpeerd en beheerst en ze eeuwenlang in slavernij hield.

Ik ben geen Amerikaan, maar een Canadees en ik kan alleen deze oproep doen en niets anders. Het is aan jullie om het op te pakken en door te zetten.

Als ik Amerikaan was dan zou ik zeker organiseren en beginnen met wat ik nu voorstel. Ik ben zeker wel Amerikaans van sympathie, net zo Amerikaans als John Kennedy een Berlijner was.

Ik richt me hier tot jullie voor dit doel:

Ik roep een Miljoen Mensen, Betogers of Ondersteuners op voor de Mars naar Washington, D.C. op 6 maart 2011.

De functie van deze mars is om helder te maken voor de elite groep, die de teugels van de macht in de Verenigde Staten al eeuwen lang strak in handen heeft gehouden#, dat hun tijd voorbij is en dat ze hun machts- en invloedsposities moeten verlaten of anders te worden afgezet. Deze elite groep is met vele namen genoemd. Enkele zijn het Militaire-Industriële Complex (de naam voor hen van president Eisenhower), de geheime status, de “Nieuwe Wereld Orde”, de Illuminati, de Rockefeller factie, de bloedlijnen, de 13 families en talloze anderen. Hun rangen waren presidenten, generaals, rechters, senatoren, vertegenwoordigers, en vele, vele anderen in machts- en invloedsposities.Zij hebben effectief de Verenigde Staten beheerst door organisaties zoals het Centrum voor Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, De NSA, CIA en andere inlichtingen diensten, de nationale veiligheidsraad, Northern Command, Southern Command, Central Command, NORAD en andere elementen van het leger, de FBI, de politie, de burgerdienst, de top rangen van veel zaken en financiële organisaties, onderwijs, medische, religieuze en andere instellingen en associaties en vele andere individuen en organisaties wier identiteit onbekend is.Zij waren geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk voor iedere oorlog die gevochten is, voor alle financiële crises, alle pandemies, natuurlijke rampen, operaties onder valse vlag, en een brede serie van andere aanvallen op Amerikaanse mensen in het meeste van de geschiedenis.

Ze beheersen de meeste rijkdom van de natie, hebben een plan klaar om de bevolking van de wereld te reduceren door pandemies, chemtrails, oorlogvoering via het weer, staten van beleg, nucleaire oorlog of andere middelen, ze hebben veilige plaatsen voor zichzelf voorbereid in diepe ondergrondse militaire bunkers, ze hebben FEMA kampen ingericht om dissidenten tussen de bevolking op te sluiten of te doden, ze hebben wapentuig van onvoorstelbare dodelijke kracht in de ruimte aangekocht en ingezet, op het land en onder de grond en onder de zee om de beheersing over de wereld uit te voeren.

Maar ze kunnen niet stand houden tegen een wakker geschud volk. Ik stel voor dat de soevereine burgers van de Verenigde Staten op 6 maart 2011 een boodschap sturen aan deze kliek, die ze niet kunnen negeren: dat de burgerij ontwaakt en bewust geworden is en eist dat ze de machtszetels verlaten of anders verwijderd en gevangen gezet worden.

Oproep voor een Wereldwijde Mars van Miljoenen op 6 maart 2011
De eerste stap tot herstel van een werkende democratie in Amerika naar financiële gezondheid, naar eerlijke verkiezingen, en naar het opnieuw instellen van een niet gecorrumpeerde uitvoerende burgerdienst, wetgevende macht, rechtspraak en leger, is het onttronen van deze duistere kliek. Het voorbeeld volgend van het moedige volk van Egypte, roep ik het Amerikaanse volk op om Washington terug te nemen en met grote getale de corrupte en amorele kliek te laten zien dat aan hun heerschappij, hun dictatorschap, een einde is gekomen.

Ik stel niet voor dat de marslopers oproepen voor de omverwerping van hun regering omdat genoeg elementen daarin, volgens mij, eerlijk zijn en dat een overgang van de hedendaagse situatie geschoond kan worden en bewerkstelligd kan worden zonder de noodzaak van een revolutie. Ik beschouw president Barack Obama als een oprechte en moedige leider, met menselijke hulpbronnen en wijsheid om de regering op te schonen, als hij de ondersteuning van het volk had in plaats van hun oppositie.

Ik verklaar dat ik denk dat de duistere elite heeft gewerkt door middel van hun controle over de pers, door desinformatie bronnen zoals de zwarte operaties van de CIA, en de gewillige vrienden van de elite in de media, in politiek en godsdienst, om publiek wantrouwen te creëren en oppositie tegen president Obama.

Ik merk op tegen jullie dat de president in feite een spiritueel ontwikkeld menselijk wezen en kwaadaardig belasterd is, maar fit om de Verenigde Staten uit de slavernij te voeren van de kliek. Alhoewel hij omringd is, belemmerd door die kliek, is hij geen lid daarvan. Ik stel voor dat de president de spreker is van het leidend beginsel voor deze Miljoenen Mensen Mars en dat Amerikanen zien wat hij kan doen als hij de ondersteuning van de bevolking heeft en ook weet dàt hij dat heeft.

Ik roep alle vrijheidslievende mensen op om naar Washington te komen op 6 maart en om hun stemmen bekend te maken op een ordelijke en vredige manier. Ik roep Amerika op om zichzelf te herstellen tot haar eens geaccepteerde rol als de gerespecteerde leider tussen de naties, toegewijd aan individuele vrijheid, menselijke waardigheid, internationale harmonie en wereldvrede.

Ik vraag dat deze boodschap gebracht wordt naar Faceboek, Twitter, petitie sites en elke andere bron die beschikbaar is op het internet. Ik vraag jullie om dit naar jullie vrienden en verenigingen te sturen. Ik vraag dat dit overal wordt gepost. Het is tijd voor de vredelievende en oprechte burgers van de Verenigde Staten om de ketenen af te werpen van de “Nieuwe Wereld Orde” en terugkeer naar het Amerikaanse leven met de waarden die gevat zijn in haar grondwet, de Constitution, Bill of Rights en Onafhankelijkheids Verklaring.

Met vriendelijke groeten.

Steve Beckow
Vancouver, Canada

Website: The 2012 Scenario


Update February 14:

Nauwelijks had ik de “Oproep voor een Mars van Miljoenen” naar Washington op 6 maart 2011, uitgebracht toen ik emails begon te krijgen die vroegen waarom ik dat had beperkt tot Amerika en of ik niet wilde overwegen om de oproep tot de wereld uit te breiden.

Van ganser harte stem ik overeen met die vraag om de oproep naar de rest van de wereld uit te breiden.

Daarom roep ik de hele wereld op om mee te doen met een “Wereldwijde Mars van Miljoenen” die gehouden wordt op 6 maart 2011, om 12:00 uur lokale tijd, in alle grote steden, staat- of provinciale hoofdsteden, nationale steden over de hele wereld.

De bedoeling van deze Wereldwijde Mars van Miljoenen is om in vrede en liefdevol onze eisen neer te leggen bij alle regeringen voor effectieve maatregelen om een eind te maken aan onderdrukking, exploitatie en vervolging van mensen; en om nog specifieker een eind te maken aan:

  1. Tirannieke en dictatoriale regeringen overal.
  2. Onbillijke distributie van rijkdom op de planeet.
  3. Oorlogen en genocide.
  4. Georganiseerde misdaad.
  5. Mensenhandel, seksuele slavernij, kinderarbeid en alle andere vormen van georganiseerde uitbuiting.
  6. Erosie van burgerrechten, de invasie van privacy, censuur, en alle andere vormen van sociale controle over mensen van de planeet.
Wij erkennen dat elites, klassen, machtsblokken en klieken toegenomen zijn rondom de planeet die de bevolking als geheel beheersen/controleren en die de rijkdom van de wereld van hen weghouden.

We verklaren dat alle omstandigheden die sommige mensen achterstellen bij het welzijn van een kleine elite groep, nu op de planeet moeten eindigen en dat nu sociale uitkeringen van alle mensen ons heersende hoofdzaak moeten worden.

Wij verklaren opnieuw onze overeenkomst met de principes die in de Universele Verklaring van de Menselijke Rechten (Universal Declaration of Human Rights) vastgelegd zijn en de oorkondes en verdragen die daaruit voort zijn gekomen.

We erkennen zuster- en broederschap tussen alle mensen, zonder aanzien van godsdienst, ras, nationaliteit, taal of andere verschillen. We erkennen het recht van alle mensen voor vrede, vrijheid en gelijkheid voor gelegenheid.

We streven naar een wereld zonder armoede, honger, gebrek aan onderwijs, dakloosheid en ziekte.

We willen dat er een wereld geboren wordt die werkt voor iedereen en niet alleen voor een paar. We zullen niet stoppen om samen te komen en ons uit te drukken totdat alle dictatorschap, misdaad en corruptie op de planeet is ge(be)ëindigd.

Namens een wereld die smacht om vrij adem te halen,

Steve Beckow
Vancouver, Canada

Website: The 2012 Scenario
Share |