Home Čenelings? Par mūsu vēstītājiem Par mums Contact


Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, March 23, 2012

SaLuSa, March 23, 2012Daþos aspektos pasaule iet caur klusâkam periodam nekâ parasti, un tas ir daïçji saistîts ar mûsu darbîbu un mûsu sabiedrotajiem. Punkts ir sasniegts, kad mçs varam izdarît lielâku kontroli pâr tumðajiem, kuri strauji zaudç savu spçku. Vairâk cilvçku stâv pretî tiem,kas ieguvuði lielu pârliecîbu redzot ka citi veiksmîgi dara topaðu. Tam jâturpinâs un tas palîdzçs mums sasniegt mûsu mçríus, lai ietu uz priekðu ar mûsu plâniem, par jûsu kopçjos izmeðos no pagâtnes vaþâm. Daudzi aspekti no tiem ir labi attîstîti, un jûs ieejat diezgan dîvainâ laikâ. Jûs skaidri redzçsiet vecâs vçrtîbas un lietas,uz krâm jûs pamatojâties sâk pazustno jûsu redzesloka, bet ne kas jauns, kas tâs aizvietos.Rûpîga slaucîðana prom ir nepiecieðama pirms jautâjumi ir pietiekami gatavi, lai mçs uzòemtos vadîbu. Pat tad mçs vçlamies, lai varas valdîba tiek nodota jums, un mûsu uzdevums ir palîdzçt jums sasniegt ðîs beigas.

Visvairâk ïoti patîkami pçdçjâ laikâ ir tas, ka jûsu apziòas lîmenis turpina augt,un starp jums Pamoðanâs gatavojas padarît nâkamo periodu daudz vieglâku. Ir svarîgi,ka mçs drîz uzsâkam tieðu kontaktu ar jums, jo ir tik daudz svarîgi jautâjumi, kas mums ir jârisina. Ainas ir jânosaka lai galvenâs izmaiòas ko gaidâm iznâktu, jo îpaði, kur finansiâlais stâvoklis ir nobaþîts. Ir svarîgi, laia tas ir izveidots pareizi, un tiktu koordinçts daudzâs iesaistîtajâs valstîs. Mûsu sabiedrotie ir informçti par ðîm vajadzîbâm, un kopâ mçs esam pârliecinâti par panâkumiem. Tiklîdz finanses un valdîba bûs noteiktâ saskaòâ ar jûsu galamçríi nâkotnç, tad mçs zinâsim, ka pamats pastâvçs pârçjâm izmaiòâm virzîties uz priekðu.

Panâkt mieru pçc tûkstoðiem gadu ilga nepârtraukta kara radîs dramatiskas pârmaiòas cilvçku dzîvçs, un viòu izskats bûs pçkðòi atdzîvinâts.Realizâcija tiks noteikta tâ ka dzîvç bija jâbût laimîgam, priecîgam un atalgojoðam, un vienotîba notiks kas nebûtu bijusi iespçjama iepriekð. Pamazâm cilvçki sapratîs visa Vienotîbu un cik tas viss ir ïoti daïa no visa. Uzskati par separâtismu un apzinâti traucçjumi patiesîbai par dzîves mçríi, tiks uzskatîti par ne vairâk kâ par tumðo mçìinâjumu saglabât dalîjumu starp cilvçkiem.Miera atnâkðana mainîs visu to, un prieka vilnis nâks pâri Zemei. Vecâs atðíirîbas tiks noliktas malâ, un bûs redzams, cik brîniðíîga nâkotne gaida priekðâ. Kopð tâ cilvçki ir kïuvuði vairâk informçti par to,pie kâ izmaiòas noved , un palîdzçjis saprast Augðâmcelðanâs procesu. Protams, ir daudz darba darâma, bet, kâ mçs esam bieþi jûs informçjuði, mums nav problçmu tikt galâ ar to uzdevumu. Esiet droði, ka jebkâdas vajadzîbas kas jâdara, lai nodroðinâtu pabeigðanu, tiks veiktas ar pilnu efektivitâti.Daþu uzdevumu apjoms ir milzîgs, bet mums ir viss nepiecieðamais aprîkojums un personâls, lai to izdarîtu.Galaktiskâ Federâcija ir milzîgos izmçros un diezgan pieradusi, lai izpildîtu kompleksus un gigantiskus uzdevumus. Tas aug visu laiku, jo vairâk civilizâcijas sasniedz nepiecieðamo apziòas lîmeni, kas ïauj tiem kïût par biedriem. Jûs, mîïie no Zemes kuri augðupelsieties esiet sasnieguði ðo lîmeni, un varat arî ieòemt savu vietu starp mums.

Kâdas patîkamam beigas jûs gatavojaties pieredzçt, cînoties par savu ceïu cauri daþiem no tumðâkajiem periodiem jûsu dzîvç. Tagad jûs izspçlçjiet, pçdçjos aktus un attîrat atlikuðo karmu, pârejot uz augstâkâm vibrâcijâm un atbrîvojot sevi no zemâkâm . Tas joprojâm ir atkarîgs no jums, kâ jûs izbaudîsiet gala iznâkumu, bet viena lieta, kas paliks nemainîga, bûs Augðupcelðanâs. Jûs visi varçtu bût gandarîti, ka jûs esiet nesuði tik daudz gaismas uz Zemes, ka lîdz ðim nav nemazâko pazîmju par apokaliptiskiem beigu laikiem kas tika paredzçt daþâs aprindâs. Protams fiziskâm pârmaiòâm jânotiek, bet viòâm nav nepiecieðams bût katastrofâlâm, un mçs mazinâm to ietekmi. Daþreiz mçs uzskatâm, ka daudzi no jums pilnîbâ neizprot to, kas notiek. Nesaprotiet nepareizi, viss, ko jûs domâjât bija pastâvîgi uz Zemes kâ dabiskas sekas jûsu domu darinâjumiem,un tas ir lielâ mçrâ darbs no tiem, kas paverdzinâja jûs. Jums bija maz iespçju, vai vispâr kâda teikðana tajâ kas ir pagâjis kâ jûsu dzîves pieredze. Tomçr ir taisnîba, ka esat visvairâk notiem pieòçmuði izaicinâjumu to pârvarçðanai. Tumðie ir negribot palîdzçjuði jums attîstîties,un jûs ne tikai izdzîvojât, bet cçlât gaismu uz Zemes, un tas ir pârtraucis viòu plânus no Augðâmcelðanâs novçrðanas. Jûs esiet izrâdîjuðies vairâk nekâ atbilstoði uzdevumam, un parâdîjât, cik jûs labi esiet ticîbâ augstâkâm pilnvarâm, kas vada jûs. Turklât, jûs visu sasniedzât, nezinot visus faktus, un, kamçr salîdzinoði nesen,to ka jûsu uzvara bija aizvest jûs tieði uz Augðâmcelðanos. Jûs varat pamatoti justies lepni par sevi, un mums ir nebeidzama apbrîna par jums visiem. Jûs esiet patiesi cînîtâju par Gaismu, kas ir pelnîjuði visu kas nâks jûsu ceïâ.

Jums vairs nav no kâ baidîties, kaut arî jûs dzirdçsiet ziòojumus par konfrontâciju, kad valstis spçlçs veco izlikðanâs spçli. Tâs var sçt domas par karu, bet tas neies tâlâk par to ,un mçs uzraudzîsim to, lai runas bûtu par velti. Viòiem drîz bûs jâliek prom visi kara ieroèi, un mçs nodroðinâsim, ka nebûs nekâdas viltus tajâ. Mçs domâjam stingrîbu, ja mçs runâjam par ðîm lietâm, un nekâdâ nenoteiktâ veidâ adresçsim visas tautas, kad mûsu miera sarunas sâksies. Mçs neprasîsim lûdzot viòiem pieòemt mieru, bet prasîsim to jûsu vârdâ un pçc augstâkas varas nekâ cilvçkam. Tas nâks ïoti drîz, un dos Jums iespçju dzîvot droðîbâ un bez bailçm no zaudçtâm dzîvîbâm, jûsu mantas vai jûsu mâjâs.

Mîïie, viss, kas ir apsolîts, tiks izpildîts, un mçs esam ðeit, lai redzçtu, ka izmaiòas ir saskaòâ ar Dieva plânu. Esiet jautri un baudiet domas,par ko Agðâmcelðanâs jums atsauc atmiòâ, un ïaujiet jûsu apziòai brîvîbu to darît. Domâjiet par izmaiòâm un cik brîniðíîga dzîve bûs, un ja iespçjams dalieties savâs domâs ar tiem, kas arî nojauð to kas tuvojas. Mîliet katru dvçseli, kâ sevi un tas ïoti palîdzçs tiem.

Paldies SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Maris


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge