Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Blossom Goodchild, July 11, 2012

Blossom Goodchild, July 11, 2012

بلاسم ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۱

ابر سفید *: خوش آمدی گرم به یکایک شما دوستانم که در این (گردهم آیی) خاص حضور دارید. دوستانی ناشناس برای بلاسم* در بخش انسانی این سفر (زندگانی) خود. ولی شناخته شده برای من (بواسطه) آنچه که در حال وقوع است و چرخهایی که برای مدت زمان طولانی در چرخشند (کارهایی که در جریان است).

برای برخی از شما ، دوستان من ، آنچه که در انتظارش هستید بسیار دور از دسترس می نماید و این امر در درون و قلب شما صحت دارد ، ولی شما باید بدانید که همه چیز باید در محل صحیح خود قرار گیرد تا آنچه که مورد نظر است بوقوع به پیوندد و این قضیه چقدر طولانی بنظر می رسد. اینطور نیست؟

با در نظر گرفتن اینکه موجودیت شما (تا ابد) ادامه خواهد داشت ، روح شما ، جان شما و انرژی شما هرگز متوقف نخواهد شد. با همه این احوال من نخواهم گفت که شما همه وقت (بی انتهای) جهان را خواهید داشت ، چرا که روح و انرژی شما مدت زیادی در زمان دنیای (موجود) شما صرف نشده و شما (در آینده) در جایی خواهید بود که زمان در آن وجود ندارد.

چنین بنظر می رسد که جهان شما در حال سعود به بالاست (طبقه بالاتر روحی و عرفانی) با سرعتی بیش از آنچه که شما متوجه آن شده یا تصورش را بکنید. بلی این یک واقعیت است. تغییرات در شرف وقوع هستند و (بزودی) زمانی خواهد رسید که من خواهم گفت که شما همه وقت بی انتها را در جهان دارا بوده قادر خواهید بود همه آرزوهای قلبی خود را جامه عمل بپوشانید. و من به همه حاضران در این سالن (از هم اکنون) می گویم که قلبهای شما چنان مملو از نور و تمایلاتتان چنان روشن است که کمک شایانی است به حرکت کره زمین و آنهایی که روی آن زندگی می کنند (بسوی نور تعالی).

همه آنچه که شما باید بدانید و بدانید و بدانید اینست که (موجودیت) شما بر مبنای نظم الهی و از عشق است و بس. وقتی شما به حقیقت این مهم پی بردید دیگر دلیلی بر نگرانی و بی حوصله بودن و یا سردرگمی نخواهید داشت.

وقتی شما به حقیقت این امر پی برده توانستید عشق را که در واقع همه وجود شما از آنست احساس کنید ، بگذارید که لحظات و تپش قلبتان خود را بشما نمایان نموده آن عشق (عمیق) را عرضه دارد و این همه کاریست که شما باید انجام دهید. مغز ، جسم و انرژی خود را با اندیشیدن به اینکه چه چیزی ممکن است و چه چیزی ناممکن خسته و فرسوده نکنید. (در عوض) عشق را از طریق انرژی خود گسترش دهید. بگذارید عشق طنین انداز و هم آواز با تپشهای قلب مادرمان (کره زمین) شود و یاد بگیرید آهنگ موزون یکی (همبسته و یگانه) شدن را.

و حالا ، دوستان من ، موجب نهایت افتخار و شادی منست که بالاترین و قوی ترین انرژی نور را بشما معرفی کنم. من شعله زرینی را که بالای سر هریک از شماست به بلاسم (که با من در حال ارتباط است) نشان می دهم ، جرقه الهی حیات را ، نور عشق را ، من اینک کنار می روم و پس از چند دقیقه کوتاه دوباره با هم صحبت خواهیم کرد.

کوان یین *: عزیزترین روحها ، که امروز در این مکان حاضرید و نیز آنهایی که (بعدا) انرژی سخنان مرا دریافت خواهند کرد ، من بشما خوش آمد می گویم ، با همان شوقی که می بینم شما پذیرای من هستید. انرژی که شما بنام ابرسفید می شناسید در مورد صبر و انتظار سخن گفته ، منهم در این لحظه خاص همین گفتار را دارم. این شرایط موجود همه ماست ، خیلی حرفها دارم که بزنم ، درحالیکه در این بعداز ظهر (کوتاه) همه چیز را نمی تولن گفت (وقت کافی نیست) ، اما ارزشمندترین گفتار امروز ما در حالی خواهد بود که انرژی من و بلاسم اتحاد و یکی شدن را فرا می گیرند.

آنچه که من به او (بلاسم) می گویم اینست که انرژی نام وی از سالها پیش برایش لازم بود. بهمین دلیل است که مرا بعنوان کسی که شکوفه گل لوتوس و آب را در خود دارد می شناسند و ابر سفید بشما گفته است که این نشانه عشق است.

آب زیادی روی کره زمین شما وجود دارد. جسم و بدن شما نیز همانطور که می دانید آب زیادی در خود دارد. تصویر آب (به پاکیزگی اشک چشم) را روی کره زمین خود و در بدنتان در حد اعلای آن مجسم و آنرا حفظ کنید. وقتی آب می نوشید سپاسگزار باشید از همه انرژی آبها. این موضوع اهمیت وافری دارد. خود را غوطه ور در آبی زلال مجسم کرده با انرژی آب در حداکثر پاکیزگی آن همگن و هماهنگ شوید. روحهای محبوب (من) که در این لحظات الهی انتقال (به طبقه بالاتر عرفان) روی کره زمین هستید ، هر صبح که چشمان خود را باز می کنید ، خود را در حد اعلای تکاملی که ناشی از نور است به بینید. درخشان ترین و روشن ترین نوری که از قلب شما می تابد ، و نیز از چشم سوم (روی پیشانی و بالاتر از وسط دو ابرو) شما و همچنین از چاکرای تاج (هفتمین مرکز انرژی بدن انسان که در فرق سر قرار دارد) شما به برترین انرژیها متصل است. همانگونه که راه می روید احساس کنید که (نور وجود شما) از طریق کف پاهایتان به مرکز مادرمان (کره زمین) می تابد و بگذارید با هر حرکت دستتان چشمانتان (به فراوانی) نور وجود خود شما را بنوشد.

همین مطلب را در وجود دیگران به بینید. انرژی یکدیگر را حس کنید و اگر کسی در این لحظه از زندگی خود آگاه نیست که وجود شما مملو از نور الهی است ، بدان معنی نیست که شما هم از وجود نور در آنها بی اطلاعید. شما با توجه به آگاهی الهی خود می توانید با الوهیت آن روحها هم آواز شده و با آنان سخن گویید که این مهم به اتصال آنها به شعور برتر خود و درک بیشتر موضوع کمک خواهد کرد.

هر روزی را که آغاز می کنید ، هر نفسی که فرو می دهید در هوای زندگی (شادی و تحرک) باشد و هر بازدمتان مملو از عشق ، شعله الوهیت را در فضای بالای سرتان و از طریق افکار و اندیشه های خود احساس کنید ، حضورش را پذیرفته و (بچشم دل) آنرا به بینید. شما هرچه بیشتر همبستگی بین یکدیگر و نیز هر (موجود زنده دیگری) در زندگی را درک کنید (و احساس) کنید ، بیشتر قادر خواهید بود انرژی حیات را که همانا عشق است بخود جذب کرده بخاطر بیاورید که شما هرگز از او (خداوند که همه چیز از اوست) جدا نشده اید و هرگز نیز نخواهید شد.

بعضی اوقات شما (ممکن است) فکر کنید که اتصال (و ارتباطتان) با الوهیت فطع شده ، بعضی اوقات شما (ممکن است) فکر کنید که خیلی تنها (و بی کس) و جدا افتاده از تمامی موجودات عالم هستید ، (ولی بدانید) که این امر غیر ممکن است چرا که (وجود) شما (خلق شده) از عشق است (البته) شما خود اینرا می دانید ، هریک از شما اینرا می داند (فقط ممکن است) آنرا فراموش کرده باشد. بخاطر آوردنش هم (بنظر) مشکل می نماید ، اما اگر مصمم به بخاطر آوردنش شدید و هدف خود را (ارتباط روحی و عرفانی) با دیگران و او که همه چبز از اوست ، قرار دادید ، دانسته هایتان بطور کامل باز خواهند گشت.

هرکه به قلب می نگرد یا به آن می اندیشد آنرا برنگ سرخ می بیند و این یک تصویر عمومی است از قلب. من می گویم بیایید این (تصویر سرخ رنگ را) با نور سفید تعویض کنیم. حالا بیایید همگی با هم و یک دست و یگانه ، آن تصویر سرخ رنگ را به سه نفس (دم و بازدم) اول برنگ گل زرد و سپس سفید (و بصورت یک قلب که در سینه همگان می تپد) به بینیم. وقتی شما با دیگران مرتبط شده سخن می گویید ، همچنین مجسم کنید که قلبی که در سینه مخاطب شما می نپد نیز برنگ سفید است.

روحهای عزیز ، همچنان که بصورت روتین با انرژی بلاسم مرتبط می شوم (و بدین طریق با شما سخن می گویم) چیزی که شما آنرا ندانید برای گفتن ندارم ، من فقط دانسته های شما را بخاطرتان می آورم (این بدان معنی است که شما خود بطور کامل از همه چیز آگاهید و فقط فراموش کرده اید).

برکت خدا با شما باشد ، برکت خدا با شما باشد.

ابر سفید: عزیزترین دوستانم ، من (مایلم) بشما بگویم (اگرچه) شما ممکن است که (قبلا) به آن پی برده باشید که تغییرات (عظیمی) این روزها در انرژی شما پدید آمده است.

شما همه بخوبی می دانید که شما خود پیام آوران و این اوقات مهمترین زمانهاست. به خویشتن خویش اجازه دهید تبدیل به نور در روی کره زمین شده عمیقترین تغییرات را با فضل و سادگی و مهمتر از همه با راستی و حقیقت به بیند.

روی راستی و حقیقت خود استقامت کنید ، حقیقت را بشناسید و حقیقت وجود خودتان را درک کنید. گفتار خود را بر مبنای حقایق قرار داده بگذارید این کلمات در قلب شما حک شود. چرا که دوستان من ، بسیار خواهند بود که تلاش کنند حقایق دیگری بشما بقبولانند. اگر شما ثابت قدم در عشق باشید که هستید آنچه را که بواسطه آن (و در این برهه از زمان) به این کره آمده اید ، انجام داده اید.

آیا شما می دانستید ما سالهای متمادیست که یکدیگر را می شناسیم؟ آیا شما می دانید که عشق (الهی) من نسبت به فرد فرد شما چقدر عمیق، فراوان و قوی است؟ من خود از آن آگاهم و مایلم شما نیز بدان آگاه باشید. اکنون وقت آنست که این جلسه (و گردهم آیی) را پایان بخشیم. بلاسم می داند اتمام این جلسه با مراسم (نوای) کاسه های هماهنگ (نوعی آلت موسیقی عرفای تبت) چه منافع (عرفانی) زیادی دارد. اگر این (نوا) در (قلب شما) طنین انداز شد ، به بینید (با چشم دل) یا (مجسم کنید) شعله نور بالای سرتان را که شما را به او که همه چیز از اوست ، مرتبط و متصل کرده است.

ما سپاس می گوییم به یگانگی الهی که اجازه داد این گردهم آیی تشکیل شود ، ما خواستار آنیم که همیشه فروتن باقی بمانیم تا خدمت کنیم و خدمت شویم و با قاطعیت همچون نور و عشق ثابت قدم در راه خود باشیم.

با عشق و سپاس
بلاسم

ابر سفید (White Claud): موجودی نورانی که با بلاسم در ارتباط است و خود را به این نام ، نامیده است. توجه داشته باشید در آن سوی زندگی جسمانی ما، کلمات و نامهای ما بی معنی و نامفهومند.
بلاسم: به معنی شکوفه گل (Blossom) بانوی وارسته ای ساکن استرالیا که سعادتمندانه با موجودات برتر نورانی ارتباط برقرار می کند.
کوان یین (Goddess Kuan Yin): یکی از بالاترین موجودات نورانی که به مقام الوهیت دسیده است.

Website: Blossom Goodchild
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.com


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge